Informacje na temat I etapu Ogólnopolskiego Konkursu

Transkrypt

Informacje na temat I etapu Ogólnopolskiego Konkursu
Informacje na temat I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego
im. prof. A. Swinarskiego
Gdzie odbędą się zawody I etapu Konkursu Chemicznego?
Lista ośrodków, w których planowane jest przeprowadzenie I etapu Konkursu, jest podana na
stronie internetowej: http://web.chem.umk.pl/konkurs_organizatorzy Jeśli szkoła uczestnika
znajduje się w mieście, w którym znajduje się ośrodek lub w jego okolicy (to samo
województwo itp.) wybór jest raczej oczywisty. W przypadku osób z terenów, gdzie nie ma
ośrodka lub do najbliższego ośrodka jest daleko, miejsce ustalamy indywidualnie – zwykle
prosimy o podanie ośrodka, do którego uczestnik decyduje się dojechać. Uwaga: Lista nie jest
zamknięta, w obecnej chwili w kilku przypadkach toczą się ustalenia na temat ewentualnego
utworzenia dodatkowych ośrodków (dotyczy to zwłaszcza woj. pomorskiego i mazowieckiego), tak
aby ułatwić uczestnikom dojazd na I etap konkursu. Ostateczna lista zostanie podana w poniedziałek.
W razie wątpliwości proszę o kontakt indywidualny.
Ile będą trwać zawody I etapu?
Zawody I etapu odbędą się 10 grudnia (sobota) o godz. 10:00 i będą trwały 3 godziny
zegarowe od chwili przekazania przez rejonową Komisję arkuszy zadań i ogólnych instrukcji.
Co należy przynieść ze sobą?
Przybory do pisania i kalkulator, najlepiej umożliwiający obliczanie np. logarytmów itp.
funkcji. Wszelkie dane do obliczeń będą na arkuszach z zadaniami, więc nie należy przynosić
żadnych dodatkowych tablic i pomocy. Organizatorzy zapewniają też kartki służące jako
brudnopis. Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych
jest zabronione (dotyczy to również kalkulatorów w komórkach itp.). Wszelkie urządzenia
poza kalkulatorem należy wyłączyć całkowicie lub najlepiej pozostawić poza salą.
Uczestnik musi również posiadać dokument (legitymację szkolną), potwierdzający jego
tożsamość. Zostanie on sprawdzony przy wejściu do sali.
Czy zgoda na przetwarzanie danych jest konieczna?
Zgoda jest konieczna, jeśli uczestnik chce, żeby jego nazwisko pojawiło się na naszej stronie
np. w przypadku zakwalifikowania się do finału Konkursu. Dotyczy to również materiałów
zdjęciowych, jeśli takie będą publikowane na stronach prowadzonych przez Organizatorów.
Wypełnioną zgodę należy przynieść na zawody I etapu i oddać komisji konkursowej. Zostanie
ona przekazana Organizatorom wraz z arkuszami zadaniowymi. Zgodę można również
przesłać mailowo (skan) po zawodach na adres: [email protected] W celu oszczędności
papieru prosimy o drukowanie zgody w możliwie małym formacie (np. A5)
Czy na stronie będą publikowane wyniki poszczególnych uczniów?
Na stronie (http://web.chem.umk.pl/konkurs) publikujemy nazwiska oraz nazwy szkół
uczestników zakwalifikowanych do finału, natomiast niezależnie od tego przesyłamy pełne
wyniki uczestników (punktacja za poszczególne zadania, całkowity wynik punktowy oraz
pozycja na liście rankingowej) na adresy email, podane w zgłoszeniu. Jeśli uczniów zgłaszał
nauczyciel, otrzyma on wyniki wszystkich zgłaszanych przez siebie uczniów z danej szkoły,
jeśli zgłoszenie przysłał indywidualnie uczestnik lub opiekun ucznia, na adres podany w
zgłoszeniu zostaną przesłane wyniki tylko danego uczestnika.
Czy w przypadku zadań obliczeniowych wystarczy podać wynik czy pełne obliczenia?
Rozwiązanie powinno umożliwiać ocenę toku rozumowania, prowadzącego do uzyskania
wyniku. Jest to w interesie uczestnika, ponieważ wówczas drobny błąd arytmetyczny nie
przekreśla całej odpowiedzi. Wyjątkiem są zadania, w których jasno powiedziano, że należy
podać tylko sam wynik.
We wszystkich obliczeniach należy pamiętać o podaniu jednostki danej wielkości. Brak
jednostki będzie skutkował odjęciem punktów. Należy pamiętać również o właściwym
zaokrąglaniu wyników końcowych.
Kiedy należy się spodziewać wyników I etapu?
Z uwagi na to, że uczestników jest kilkuset, a niektóre prace są sprawdzane podwójnie, nie
należy się raczej spodziewać wyników przed przerwą świąteczną. O dokładnym terminie
powiadomimy wcześniej na stronie Konkursu oraz na Facebooku (na FB można wyszukać
stronę Konkursu wpisując @KonkursSwinarski).
Czy można się odwoływać od decyzji Komisji?
Zgodnie z Regulaminem Konkursu, uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania od
decyzji Jury w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników, w formie listownej lub mailowej
(decyduje data wpłynięcia odwołania do siedziby Komitetu lub wysłania emaila). W
odwołaniu należy podać uzasadnienie wniosku.
Czy jeśli ktoś się spóźni na zawody, zostanie wpuszczony na salę?
W uzasadnionym przypadku Komisja Konkursowa może zdecydować o dopuszczeniu
uczestnika do zawodów. Nie wpływa to jednak na czas zakończenia zawodów.
W przypadkach szczególnych decyduje Przewodniczący Komitetu Głównego.