załączniku nr 3 - Urząd Miasta Nowy Targ

Transkrypt

załączniku nr 3 - Urząd Miasta Nowy Targ
Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej
na 2015 rok
Szczegółowy plan inwestycji na 2015 rok
Lp. Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
60014 Drogi publiczne powiatowe
1.
Plan 2015
30 000
Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel w
Nowym Targu - dokumentacja
60016 Drogi publiczne gminne
PZD - dotacja celowa dla
30 000 Starostwa Nowotarskiego,
podpisana umowa
3 880 000
Zadanie wieloletnie 2015-2016.
Wartość 2 050 000 zł w tym;
600 000
2015 - 600 000 zł,
2016 - 1 450 000 zł
2.
Przebudowa ul. Norwida
3.
Budowa drogi do nowej targowicy oraz Strefy
Aktywności Gospodarczej
4.
Budowa obwodnicy północno - wschodniej miasta droga od Al. Tysiąclecia do ul.Waksmundzkiej
500 000
5.
Modernizacja nawierzchni Al. Solidarności na
odcinku od ul. Podtatrzańskiej do ul. Szaflarskiej
300 000
6.
Modernizacja nawierzchni ul. Podtatrzańskiej od Al.
Solidarności do drogi krajowej nr DK 47
7.
Budowa drogi Niwa - Grel, dokumentacja projektowa
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
8.
1 220 200
379 800
Wykup nieruchomości
10.
Wymiana i naprawa dachu budynku OPS, elewacja i
naprawa dachu Rynek 6 i 7 oraz Sobieskiego 4
14.
15.
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Jana III
Sobieskiego 4 na szalety miejskie
71035 Cmentarze
153 000
3 286 592
2 700 000
Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym
150 000
86 592 Budżet obywatelski
350 000
70 000
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
70 000 serwer i oprogramowanie
10 000
Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w
Krakowie na zakup radiowozu dla Komendy
Powiatowej w Nowym Targu
75412 Ochotnicze Straże Pożarne
18.
Nieruchomości pod miejskie
inwestycje
100 000
Budowa nowego cmentarza
Schody metalowe ażurowe ul. Skotnica - cmentarz
komunalny
Modernizacja schodów wejściowych na Cmentarz
Komunalny
75404 Komendy Wojewódzkie Policji
17.
1 503 000
1 250 000
75023 Urzędy gmin
16.
1 600 000
dofinansowanie ze środków Europejskich § 6058
9.
13.
Zadanie wieloletnie-realizacja
2014-2016
Zmiana nazwy zadania,
450 000 zmniejszenie planu o kwotę
50 000 zł
nowe zadanie wieloletnie 30 000 realizacja 2015-2016 - 240000
zł (łącznie)
1 600 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
12.
Zwiększenie planu o 600 000 zł
2 000 000 celem połączenia planowanego
odcinka drogi z ul. Polną
Historyczno kulturowo - przyrodniczy szlak wokół
Tatr w tym:
środki własne § 6059
11.
Uwagi
10 000
112 000
Zakup Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego
AED i manekinów szkoleniowych
Strona 1 z 2
12 000 Budżet obywatelski
19.
20.
Modernizacja pomieszczeń remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej na Kowańcu
75818 Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwa celowa inwestycyjna
80101 Szkoły podstawowe
100 000
200 000
200 000
56 800
21.
Wykonanie studni głębinowej na potrzeby Szkoły
Podstawowej nr 4 na os. Niwa
25 800
22.
Radosny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4
31 000 Budżet obywatelski
80104 Przedszkola
23.
24.
25.
26.
27.
28.
320 000
Plac zabaw i sportu przy przedszkolu nr 4 – os. Bór
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2Kowaniec
80395 Pozostała działalność
Dotacja celowa dla Podhalańskiej Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z
przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Taras rekreacyjny na skarpie lotniska z widokiem na
Miasto Nowy Targ
Budowa placu zabaw połączonego ze ścieżką
edukacji lotniczej na lotnisku w Nowym Targu
Mini rampa w Parku Miejskim
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
29.
Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w
Nowym Targu
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
30.
Dotacje na działania zmierzające do ograniczenia
niskiej emisji na terenie miasta Nowy Targ
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
31.
32.
34.
35.
Dobudowa oświetlenia ulic, placów, dróg
Oświetlenie ścieżki rowerowej
120 000 Budżet obywatelski
10 000
10 000
200 000
110 000 Budżet obywatelski
50 000 Budżet obywatelski
40 000 Budżet obywatelski (ZGZiR)
6 400 000
w tym kwota 60.000 zł z opłat
6 400 000 za gospodarcze wykorzystanie
środowiska
40 000
40 000 dopłaty do wymiany pieców
w ramach zadania zostanie
20 000 wykonane oświetlenie ul. Grel boczna, ul. Stawiska
31 000 Budżet obywatelski
534 600
Plac zabaw dla dzieci Suskiego-Kopernika
Modernizacja i rozbudowa systemów
odwodnieniowych - dokumentacja projektowa
Dokumentacja przyszłych inwestycji
92109 Domy Kultury
36.
200 000 Budżet obywatelski
51 000
90095 Pozostała działalność
33.
Dokończenie zadania
rozpoczętego w 2014 r.
244 600 Budżet obywatelski
dokończenie dokumentacji wg.
90 000
zawartej umowy
W ramach zadania zostanie
wykonana:
-dokumentacja MHL (MCSiR),
- podkłady geodezyjne dla
przygotowania inwestycji,
- projekt oświetlenia ul. Grel za
200 000 torami,
- koncepcja drogowa i projekt
oświetlenia os. Bohaterów
Tobruku,
-projekt modernizacji
nawierzchni ul. Długiej,
- inne wg. potrzeb.
50 000
Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury
50 000
18 353 992
Strona 2 z 2