Informacja o wyborze oferty

Transkrypt

Informacja o wyborze oferty
Radomsko, dnia 10 grudnia 2010r.
Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
PT.2370 – 14/10
Na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku informuje, że
w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ciągnika siodłowego dla JRG
Komendy Powiatowej PSP w Radomsku została wybrana oferta firmy:
Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa IMPORT-EKSPORT
Grzegorz Żelazny, 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 30
1
2
3
Cena
Rocznik
80%
20%
Łączna liczba punktów
Numer oferty
Oferta złożona przez w.w firmę uzyskała największą łączną ilość punktów
obliczoną zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia poniższa tabela:
Liczba punktów
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
w przyjętych
wykonawcy
kryteriach oceny
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-HandlowoUsługowe REMICO Piotr Kaźmierczak,
62-860 Opatówek, ul. Rogatka 6a
80
5
85
Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa
IMPORT-EKSPORT Grzegorz Żelazny
97-524 Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 30
73,6
15
88,6
-
-
Oferta
odrzucona
Transport Międzynarodowy i Krajowy
Zbigniew Kaczmarek,
62-065 Grodzisk Wielkopolski,
ul. Powstańców Chocieszyńskich 101
Umowę zamierzamy podpisać dnia 15 grudnia 2010 roku
WŻ/WŻ
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Radomsku
bryg. mgr inż. Marek Jankowski