Regulamin konkursu - Powiat Włoszczowski

Transkrypt

Regulamin konkursu - Powiat Włoszczowski
Regulamin ogólnopolskiego konkursu
„Utrwal świat między Nidą a Pilicą.
II edycja „Nasz region – nasz dom”
I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Powiat Włoszczowski we współpracy z Fundacją I
Liceum im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie.
2. Konkurs odbywa się w ramach projektu pod nazwą „Park młodego naukowca”
realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu
Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.
3. Celem konkursu jest:
 zachęcenie mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”
do przedstawienia miejsc i zjawisk atrakcyjnych pod względem przyrodniczym,
kulturowym, obyczajowym na tym terenie podkreślających odrębność regionalną;
 stworzenie nieprofesjonalnym fotografikom i filmowcom okazji do zaprezentowania
swoich prac podczas Dnia Innowacji, który odbędzie się 27 maja 2014 r. na terenie I
LO im. Wł. Sikorskiego we Włoszczowie;
 motywowanie młodych ludzi do różnych form udziału w kulturze.
4. Konkurs rozgrywać się będzie w trzech kategoriach tematycznych:
 film (F),
 prezentacja (P),
 fotografia (Z).
5. Termin nadsyłania prac na konkurs upływa 15 maja 2014 r.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
II. Uczestnicy konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych, a zwłaszcza uczniów gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych z obszaru LGR „Między Nidą a Pilicą”.
2. Do konkursu przystępują osoby indywidualnie. Uczniowie zostaną podzieleni wg
następujących kategorii wiekowych: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna oraz osoby
dorosłe. Organizator zastrzega sobie prawo połączenia wyżej określonych kategorii
wiekowych.
3. W konkursie nie mogą brać udziału zawodowi filmowcy i fotografowie.
4. Uczestnik może nadesłać :
- 1 film lub
- 1 prezentację lub
- maksymalnie 3 fotografie.
5. Każdy uczestnik nie może brać udziału w więcej niż w dwóch kategoriach konkursu.
III. Zasady konkursu:
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (Zał. Nr 1)
dołączony do niniejszego regulaminu (lub do pobrania www.1-lo.pl), podając swoje
imię i nazwisko, nazwę szkoły, opiekuna, adres e-mail i tel. kontaktowy, tytuł
filmu/prezentacji/zdjęcia.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie wybranej pracy odpowiadającej
tematyce konkursu i przesłanie jej do 15 maja 2014 r. na adres:
I Liceum Ogólnokształcące
im. gen. Wł. Sikorskiego
ul. Wiśniowa 12
29 – 100 Włoszczowa
3. Prace konkursowe:
Zgłaszane prace konkursowe nie mogą być wcześniej nagradzane i publikowane.
- Film (F) krótkometrażowy powinien być wykonany techniką umożliwiającą jego
odtworzenie na standardowym komputerze pracującym w systemie operacyjnym
Windows XP, Vista 7. Do organizatora konkursu film powinien być przesłany lub
dostarczony osobiście na płycie CD lub DVD w formacie zgodnym z odtwarzaniem
Windows Media Player, którego czas projekcji jest nie krótszy niż 3 minuty i nie
dłuższy niż 5 minut. Film powinien odtwarzać się automatycznie po uruchomieniu
pliku źródłowego. W filmie i w napisach końcowych nie może być podana nazwa
szkoły i jej adres.
- Prezentacja (P) powinna być zapisana w formacie ppt lub pptx i zawierać od 15 do
20 slajdów. Prace należy dostarczać na płytach CD-ROM. Płytę wraz z plikami
źródłowymi należy podpisać podając autora, tytuł pracy, szkołę.
- Zdjęcia (Z) odpowiadające tematyce konkursu w liczbie max 3 szt. należy
wydrukować na papierze matowym w formacie 20 cm x 30 cm (zalecana
rozdzielczość 2409 x 3012), a następnie opisać na odwrocie podając autora, tytuł
pracy, szkołę. Prosimy również o przesłanie podpisanych zdjęć w wersji
elektronicznej w formacie JPEG na płycie CD lub na adres: [email protected]
Nie zezwala się na obróbkę cyfrową fotografii i zmianę ich oryginalnej kompozycji
oraz kolaż zdjęć. Fotografie, na których będą widoczne dodatkowe informacje (data,
link) nie będą oceniane.
4. Wypełnienie formularza i przesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z
oświadczeniem o posiadaniu do nich praw autorskich oraz uzyskaniu zgody na
publikację od osób znajdujących się na prezentowanych pracach.
5. Przesłanie prac na konkurs oznacza także udzielenie Organizatorom zgody na
bezterminową prezentację i publikację w materiałach promocyjnych i
marketingowych, wydawnictwach i stronach internetowych Organizatorów.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo usunięcia prac naruszających prawa osób
trzecich, obscenicznych bądź niezgodnych z tematem konkursu.
IV. Rozstrzygniecie konkursu i nagrody.
1. Oceny nadesłanych prac dokona jury wybrane przez organizatorów.
2. Nagrody zostaną przyznane autorom prac najlepiej oddających temat konkursu oraz
posiadających walory artystyczne.
3. W konkursie zostaną przyznane nagrody główne i nagrody specjalne.
Nagrodę specjalną otrzyma szkoła, z której wpłynie najwięcej prac konkursowych.
Podczas prezentacji prac, w Dniu Innowacji, zostanie przyznana nagroda publiczności
dla najlepszego filmu krótkometrażowego.
Przewidziane nagrody rzeczowe:
- Samsung Galaxy (2 szt.)
- Samsung Galaxy Tab2 (2szt.)
- odtwarzacze mp4 (4 szt.)
- gry towarzyskie Scrabble (6 szt.).
4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
V. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród.
1. Wyniki konkursu zostaną przedstawione 27 maja 2014 r. podczas Dnia Innowacji
Między Nidą a Pilicą.
2. Lista nagrodzonych prac zostanie umieszczona na stronie internetowej www.1-lo.pl, a
autorzy powiadomieni telefonicznie.
3. Organizator działający jako płatnik podatku dochodowego oświadcza, iż nagrody
zostaną wydane zwycięzcom zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn.
zm.).
4. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą
przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu.
Załącznik nr 1
Formularz zgłoszeniowy.
Konkurs: „Utrwal świat między Nidą a Pilicą. II edycja „Nasz region – nasz dom”.
Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z pracami
do 15 maja 2014 r. na adres:
I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Wiśniowa 12,
29-100 Włoszczowa z dopiskiem: konkurs.
Poniższe informacje proszę wypełnić drukowanymi literami:
Imię i nazwisko
uczestnika:
Adres, telefon, e –
mail uczestnika:
Adres i
szkoły:
telefon
Imię i nazwisko
szkolnego opiekuna:
Zgłoszone prace w kategorii film (F) / prezentacja(P):
Kategoria
Film (F)
Prezentacja (P)
Tytuł pracy
Nazwa pliku
Czas odtwarzania
Miejsce/zjawisko
którego dotyczy
Krótki opis
Zgłoszone prace w kategorii fotografia (Z):
Zdjęcie nr 1
Tytuł pracy
Nazwa pliku
Miejsce/zjawisko
którego dotyczy
Krótki opis
Zdjęcie nr 2
Tytuł pracy
Nazwa pliku
Miejsce/zjawisko
którego dotyczy
Krótki opis
Zdjęcie nr 3
Tytuł pracy
Nazwa pliku
Miejsce/zjawisko
którego dotyczy
Krótki opis
Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem przesłanych
prac oraz że przenoszę bezpłatnie na Organizatorów konkursu prawa autorskie i pokrewne do
przesłanych przeze mnie prac, na następujących polach eksploatacji: nieograniczonego w
czasie korzystania i rozporządzania pracami, a w szczególności: publicznego odtwarzania i
wykorzystania prac, utrwalenia i zwielokrotnionego druku, wykorzystywania w celach
marketingowych, promocyjnych, reklamowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika konkursu
zawartych w niniejszym formularzu wyłącznie na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883). Oświadczam, że
uczestnik konkursu i/lub osoba go reprezentująca zapoznała się z treścią Regulaminu
konkursu i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w
związku z udziałem w Konkursie.
Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy, ponoszę wyłączną odpowiedzialność za
ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przedłożonej pracy, a także przyjmuję
wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie.
Miejscowość i data:
Czytelny podpis pełnoletniego uczestnika/
rodzica lub opiekuna: