r-. az. 9E tzorr

Transkrypt

r-. az. 9E tzorr
Samodzielny Publiczny Szpital Wojew6dzki w Suwalkach
Publiczny
Samodzielny
SzpitalWojew6dzki
\.vSuwalkach
16-400 Suwalki, ul. SzPitalna 60
tel./fax(0-87)5629200
tel.rc-8'Ds629421
REGON 790319362
NrP 844-1?-86-376
dnia25,01.2011r'
Suwalki,
r-.az. 9E tzorr
Wvkonawcv ubieqaiacv sie o udzielenie zam6wienia
;ubliczneoo w posteDowaniuSPSW/NZ-2269-02lPN/2011
dotyczyi ptzetargu nieograniczonegona dostawq odziezy ochronnei i zabezpieczajEceidla
Suwalkach
sPsw w
treScizapis6wzawartychw
odno5nie
postqpowania
wplynqlyzapytania
Uprzejmieinformujq,Zeod uczestnik6w
Zam6wienia.
warunk6w
Istotnych
Specyfikacji
tre66pytai orazudzielamna nie odpowiedzi:
Poniiejprzytaczam
uczestnik I
Pytanienr 1
z PN dla materiatu
zgodno6ci
do oferty dokumentu-certyfikat
vvyrazizgodQna zalqczenie
czy Zamawiajqcy
ze znakiemcE.?
zgodno5ci
wymaganqgramaturq,w zamianza deklaracjq
ietano-bawetni;potwierdzJ;qcego
Odpowiedi: Nie' zamawiaiqcy nie wyraia
zgodnoS6ize znakiem CE.
zgody' Wyr6b powinien posiadad deklaracjq
Pytanie nr 2
igramaturze
3solobawelna
odzie2yo skladzie6solopollester,
wyrazizgodqna zaoferowanie
Ciy Zamawiajqcy
r6s glmz+/-5 ?
Odpowiedf: Tak , Zamawiajqcy wyraia zgodq.
uczestnik II
Pytanie nr 1
wymaga w pakiecienr iI.
Jikie parametrytkaninyZamawiajqcy
Odpowiedi: 6solopoliester,3so/obawelnai gramatura 165 glm2+ l-5
Uczestnik III
Pytanie nr 1
do oferty deklaracjizgodno5ciCE. Odziezyw pakiecienr II nie ma
Zimawiajqcywymagadc*Eczenia
i
odzie2dla personelulekarskiego
byi zgodnaPN-P-84525:1998
musi
ornikowuniaCf,
obowiqzkLr
do
oferty
Zqdal
dolqczenia
bQdzie
Zamawiajqcy
z
tym
w
zwilzku
Czy
ponro.ni.r"go slu2by zdrowia.
z podanANormE?
cerqdikatuzgodnoSci
Odpowiedi: Zamawiajqcy wymaga deklaracji zgodno5cize znakiem CE-
Pytanie nr I
Czy Zamawiajqcydopu6ci odziei w pakiecie nr II zapinanEna napy nierdzewnecerqdikowane
wytrzymujEce
wyzszetemperaturyni2plastikoweguziki?
Odpowiedi:Tak
Pytanie nr I
Ze wzglqduna dlugo6i trwania cyklu produkcyjnegoodzieq, czy ZamawiajEcy
wyrazl zgodQna zmianq
przedlu2enia
zapisuw warunkachumowy dotyczEcych
terminu dostaw zam6wiehdo 21 dni od dnia ich
otrzymania?
Odpowiedi:Tak
Pytanie nr I
CzyZamawiajEcy
dopu6ciuszycieodzie2yz pakietunr II z tkaninyo skladzie650/oPES,35oloBw?
Odpowiedi:Tak
h/tanie nr 1
na my6lipiszEc,,materialodpornyna wysokietemperaturyw praniu"w
lakq temperaturqmial Zamawiajqcy
opisieodziezydla pakietunr II?
Odpowiedi: Do 95oC
n/tanie nr 1
Czysp6dnicado garsonekpakietnr II poz.Li2 ma byduszytaz tkaninyw kolorzebialym?
Odpowiedi:Ta19kolor bialy
Pytanienr 1
W jakichkolorachZamawiajqcy
bQdziezamawialfartuchyz pozycjinr 4 w pakiecienr II?
Odpowiedi: zamawiajqcy wymaga kolor jasna zielef
Uczestnik IV
Pytanie nr 1
Czy ZamawiajEcywyrazi zgodq na dolqczeniedo oferty Cerqdikatuzgodno6ciz normE ENV-PN-85425
z CE?
zamiastdeklaracjizgodnoSci
Odpowiedi: Nie, Zamawiajqcy nie wyraia zgody.
pismostanowiuzupelnienie
Powy2sze
tre6cispecyfikacji
istotnychwarunk6wzam6wienia
znak: SPSW-NZ-2269z dnia18.01.2011
r.
02/PN/2011

Podobne dokumenty