luty 2009 - europe-direct.bialystok.pl

Komentarze

Transkrypt

luty 2009 - europe-direct.bialystok.pl
Więcej materiałów dla mediów w
audiowizualnym serwisie Komisji
Europejskiej
W styczniu został wprowadzony nowy serwis EbS+, uzupełniający serwis Europe by Satellite (EbS), który dostarczy dziennikarzom i innym użytkownikom na całym świecie więcej materiałów audiowizualnych poświęconych sprawom unijnym. Wiceprzewodnicząca
Komisji Margot Wallström powiedziała: „Podwojenie wydajności serwisu zwiększy przejrzystość w UE oraz poprawi rozpowszechnianie informacji dotyczących UE”.
EbS zapewnia mediom na całym świecie nieodpłatne
materiały audiowizualne wysokiej jakości na temat
aktualnych wydarzeń w UE. Serwis jest również
ogólnie dostępny.
EbS oferuje transmisje na żywo z wydarzeń unijnych i
edytowane wiadomości przekazywane przez satelitę
cyfrowego oraz transmisje internetowe w nawet 23
językach. Dostępne są także materiały archiwalne
Białystok
(memoclips), bank materiałów audiowizualnych,
klipy informacyjne i nagrania wideo na aktualne
tematy.
Strona internetowa:
http://ec.europa.eu/ebs
2
Newsletter
Chcesz wiedzieć, czym
będzie się zajmowała Unia
Europejska?
Komisja Europejska uruchomiła kalendarz UE, nowe narzędzie internetowe umożliwiające
ludziom na całym świecie dostęp do informacji, nad czym w najbliższym czasie będą pracować instytucje europejskie.
„Kalendarz UE umożliwia dziennikarzom w państwach
członkowskich dostęp do tych samych informacji,
jakie dostępne są dla korpusu prasowego w Brukseli.
Informacje te są oczywiście dostępne również dla ogółu
społeczeństwa. Jest do doskonałe odzwierciedlenie hasła
»działaj lokalnie«”, powiedziała wiceprzewodnicząca
Margot Wallström, odpowiedzialna za stosunki
instytucjonalne i strategię komunikacji społecznej.
Kalendarz UE to narzędzie internetowe, które ma
pomóc dziennikarzom i innym osobom zawodowo
zajmującym się przetwarzaniem informacji zorientować
się w nieustannym przepływie informacji na temat
UE. Jest to jedyny w swoim rodzaju punkt wczesnego
dostępu do informacji (tekst, obrazy, odnośniki) na
temat zbliżających się prac legislacyjnych oraz działań
Białystok
i wydarzeń przygotowywanych lub organizowanych
przez instytucje UE.
Aby uzyskać dostęp do wszystkich tych informacji
wystarczą trzy kliknięcia myszką:
• kalendarz zbliżających się działań i wydarzeń
(tygodniowy, miesięczny lub kwartalny);
• krótka informacja o każdym z tych wydarzeń
(miejsce, data, osoby do kontaktu, skrócony opis);
• obrazy, wideo lub konkretne strony podające
szczegółowe informacje.
Kalendarz UE dostępny jest pod adresem:
http://europa.eu/eucalendar/
2
Newsletter
Komisja chce chronić rekiny
Rybołówstwo:
Komisja Europejska przyjęła dzisiaj
pierwszy w swojej historii Plan działań
Wspólnoty Europejskiej na rzecz ochrony rekinów i zarządzania ich zasobami.
Plan ma stanowić gwarancję, że podjęte
zostaną skuteczne działania zmierzające
do odbudowy zasobów rekinów (w razie
potrzeby z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania zasobami) wszędzie
tam, gdzie są one zagrożone. Mają też
zostać ustanowione wytyczne w zakresie zarządzania odpowiednimi połowami (również takimi, w których rekiny są
łowione jako przyłów), tak aby zapewnić zrównoważoną eksploatację tych zasobów. Plan przewiduje również środki mające przyczynić się do poszerzenia
wiedzy na temat zasobów rekinów i ich
połowów. Ustanowione środki odnoszą
się do rekinów oraz do innych pokrewnych gatunków zaliczanych do płaszczek
i będą stosowane na wodach Wspólnoty i poza nimi, wszędzie tam, gdzie flota UE prowadzi połowy. Komisja będzie
również dbać o to, aby działania podejmowane przez UE na forum organizacji
międzynarodowych oraz w ramach zawieranych przez nią umów były spójne z
jej wewnętrzną polityką dotyczącą zasobów rekinów.
Unijny komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa
Joe Borg powiedział: Rekiny dotkliwie odczuwają skutki przełowienia a konsekwencje uszczuplenia ich zasobów mogą być bardzo poważne, nie tylko dla samych rekinów, lecz również dla ekosystemów morskich i dla rybaków. Z tego względu przyjęliśmy dzisiaj plan działań
wprowadzający bardziej ostrożne podejście w odniesieniu do zarządzania połowami, w trakcie których łowione
są rekiny. Plan ten wesprze także intensywne badania naukowe, konieczne dla lepszego zrozumienia roli, jaką rekiny odgrywają w życiu naszych oceanów oraz wpływu,
jaki na ich zasoby mogą wywierać prowadzone przez nas
połowy.
Białystok
Plan działań ustanawia środki usprawniające gromadzenie
danych i opinii naukowych, środki poprawy zarządzania
oraz środki techniczne, a także zaostrza kontrolę przestrzegania zakazu odcinania płetw, który obowiązuje od
2003 r. na wodach UE oraz w odniesieniu do wszystkich
statków UE niezależnie od miejsca prowadzonych połowów. Plan obejmuje środki, które mają zostać wdrożone zarówno na poziomie UE, jak i państw członkowskich,
oraz zaleca podjęcie przez UE starań o uzyskanie dla nich
poparcia u wszystkich właściwych w tej dziedzinie regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem
(RFMO). Pełen wykaz przedstawionych środków można
znaleźć klikając na link podany poniżej.
2
Newsletter
Plan obejmuje wszystkie ryby chrzęstnoszkieletowe –
obok rekinów również płaszczki i chimery – do których
razem zalicza się ponad 1000 gatunków. Zamieszkują
one wody wszystkich mórz i oceanów, wiele z nich można jednak znaleźć przede wszystkim w północnej części
Atlantyku, gdzie statki UE dokonują ponad 50 % połowów rekinów. Połowy rekinów gwałtownie wzrosły od
połowy lat 80-tych na skutek rosnącego popytu na produkty z rekinów (szczególnie płetwy). Jednak z uwagi na
swoją długowieczność oraz fakt, że późno osiągają dojrzałość płciową, a także charakteryzują się długim okresem ciąży i niskim współczynnikiem płodności, gatunki te
szczególnie odczuwają skutki przełowienia. Przeprowadzone ostatnio przez Międzynarodową Unię Ochrony
Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) badania świadczą o tym,
że aż jedna trzecia gatunków rekinów łowionych w wodach Wspólnoty jest w chwili obecnej zagrożona przełowieniem. Pomimo krytycznego stanu tych zasobów i ich
rosnącego znaczenia dla floty UE, połowy rekinów nie
zostały nigdy objęte systematycznym zarządzaniem w
UE. W ciągu kilku ostatnich lat Komisja odnotowała niepokojący stan wielu stad rekinów i przedstawiła zarów-
Białystok
no na forum Wspólnoty, jak i niektórych RFMO wnioski
w sprawie wprowadzenia zakazu połowów lub znacznego ograniczenia śmiertelności połowowej.
Wspólnotowy plan działań na rzecz ochrony rekinów został opracowany w oparciu o wyniki obszernych konsultacji przeprowadzonych z państwami członkowskimi,
zainteresowanymi stronami i społeczeństwem w latach
2007-2008. Jego ogólne założenia opierają się na Międzynarodowym planie działań na rzecz ochrony rekinów i zarządzania ich zasobami przyjętym przez FAO w 1999 r.
Zgodnie z wymogami planu FAO, planowi działania towarzyszy raport z oceny stanu zasobów rekinów, załączony
do komunikatu.
Więcej informacji można uzyskać na stronach:
MEMO/09/52
Link do planu działania i raportu z oceny stanu zasobów
rekinów:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/management_resources/conservation_measures/sharks/introduction_en.htm
2
Newsletter
STOP!
STOP!
STOP!
Portale społecznościowe podpisują poro-
zumienie na rzecz zapewnienia młodzieży
bezpieczeństwa w sieci
W ramach zorganizowanego przez Komisję Europejską Dnia Bezpiecznego Internetu, przedstawiciele siedemnastu wiodących portali społecznościowych, w tym polskiego portalu Nasza-klasa.pl, podpisali dzisiaj w Luksemburgu pierwsze europejskie porozumienie na rzecz
poprawy bezpieczeństwa nastolatków korzystających z tych usług. Portale społecznościowe, z których regularnie korzysta w Europie 41,7 mln osób, stanowią nowe zjawisko społeczne i ekonomiczne, które zmienia nasz sposób funkcjonowania w internecie. W ciągu ostatniego roku liczba ich użytkowników wzrosła w Europie o 35%, a do 2012 r. oczekuje się, że
prawie się potroi i osiągnie 107,4 mln osób. Dalszy rozwój społeczności sieciowych wymaga
zapewnienia ich młodym użytkownikom otoczenia, w którym będą mogli bezpiecznie poszerzać swoje sieci kontaktów i udostępniać informacje na swój temat. Dzisiejsze porozumienie
ułatwi nastolatkom radzenie sobie z zagrożeniami, jakie mogą napotkać w internecie, związanymi np. z nękaniem w cyberprzestrzeni lub ochroną prywatności.
Oprócz portalu Nasza-klasa.pl, porozumienie podpisały:
Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google/
YouTube, Hyves, Microsoft Europe, Myspace, Netlog,
One.lt, Skyrock, StudiVZ, Sulake/Habbo Hotel, Yahoo!Europe oraz Zap.lu.
„Komisja z zadowoleniem przyjmuje to pierwsze europejskie porozumienie w dziedzinie społeczności sieciowych. Stanowi ono istotny krok na rzecz poprawy bezpieczeństwa naszych dzieci korzystających z portali społecznościowych w Europie”, stwierdziła Viviane Reding,
komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów.
„Społeczności internetowe dysponują w Europie ogromnym potencjałem i mogą przyczynić się do zdynamizowania gospodarki i zacieśnienia więzi społecznych – pod
warunkiem, że dzieci i młodzież będą mogły im zaufać
oraz dysponować właściwymi narzędziami zapewniającymi bezpieczeństwo w trakcie zawierania nowych znajomości i udostępniania informacji o charakterze prywat-
Białystok
nym. Będę uważnie obserwować realizację podpisanego
dziś porozumienia w praktyce, a Komisja powróci do tej
kwestii za rok.”
Podczas tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu
przedstawiciele głównych europejskich portali społecznościowych po raz pierwszy wspólnie uznali, że prowadzona przez nich działalność wiąże się z dużą odpowiedzialnością i określili zagrożenia, z jakimi mogą się zetknąć osoby niepełnoletnie odwiedzające portale. Należą do nich prześladowanie w cyberprzestrzeni (nękanie
dzieci na stronach internetowych lub przy pomocy wiadomości przesyłanych przez sieci komórkowe), uwodzenie (kiedy osoba dorosła zaprzyjaźnia się z dzieckiem z
zamiarem wykorzystania go seksualnie) oraz ryzykowne
zachowanie w rodzaju ujawniania informacji o charakterze prywatnym. Administratorzy portali zamierzają ograniczyć te zagrożenia przez:
2
Newsletter
• Zaoferowanie prostego w użyciu i łatwo dostępnego przycisku „zgłoś nadużycie”, umożliwiającego jednym kliknięciem zgłoszenie niewłaściwego kontaktu
lub zachowania innego użytkownika.
• Zagwarantowanie domyślnego ustawienia „prywatne/poufne” w przypadku pełnych profili i list kontaktów tych użytkowników portali, którzy są zarejestrowani jako osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat.
Dzięki temu osobom o złych intencjach będzie trudniej nawiązać kontakt z niepełnoletnimi.
• Zagwarantowanie braku możliwości przeszukiwania
prywatnych profili użytkowników poniżej 18. roku
życia (na stronach internetowych lub przez wyszukiwarki).
• Zagwarantowanie stałej widoczności i dostępności
opcji ochrony prywatności, tak by użytkownicy mogli
łatwo sprawdzić, czy tylko ich znajomi, czy też cały
świat widzi to, co umieszczają w sieci.
• Zapobieganie korzystaniu z usług przez zbyt młodych użytkowników: jeżeli portal społecznościowy
jest przeznaczony dla nastolatków powyżej 13. roku
życia, to zarejestrowanie się osób młodszych powinno być utrudnione.
Do kwietnia 2009 r. portale społecznościowe poinformują Komisję o swoich strategiach w zakresie bezpieczeństwa, a także programach wprowadzenia ich w życie.
Kontekst:
Podpisane dziś porozumienie jest wynikiem dyskusji prowadzonych w grupie roboczej ds. społeczności sieciowych (Social Networking Task Force), powołanej przez
Komisję w kwietniu 2008 r. Grupa ta, w której pracach
wzięli udział przedstawiciele portali społecznościowych i
organizacji pozarządowych oraz naukowcy, stanowi dobry przykład samoregulacji sektora – podejścia preferowanego przez Komisję, o ile jest skutecznie wdrażane.
Wśród podobnych inicjatyw w tej dziedzinie można wymienić wskazówki dotyczące społeczności internetowych
wydane przez brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych w kwietniu 2008 r. oraz szereg odrębnych umów
zawartych przez firmy Myspace oraz Facebook z prokuratorami generalnymi w 49 stanach USA.
Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, organizowanego
corocznie począwszy od 2004 r., odbywa się szereg imprez w ponad 50 krajach w Europie i na całym świecie.
W 2007 r., z inicjatywy komisarz Reding, Dzień Bezpiecznego Internetu przyniósł zawarcie porozumienia na rzecz
bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych
przez dzieci i młodzież, do którego przystąpili wszyscy
główni operatorzy sieci komórkowych (IP/07/139).
Materiały prasowe, w tym ostateczna wersja porozumienia, notatka prasowa oraz krótki film o cybernękaniu,
który zostanie pokazany przez stacje telewizyjne w UE,
Norwegii i Islandii oraz w internecie, są dostępne pod adresem:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/
itemlongdetail.cfm?item_id=4672.
MEMO/09/58
Dodatkowe informacje:
www.keepcontrol.eu
http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/index_en.htm
STOP
Białystok
2
Newsletter
Polskie lotniska z pomocą państwa
Komisja Europejska
zatwierdziła dziś program pomocy publicznej dla ośmiu polskich lotnisk. Program, współfinansowany z Funduszu
Spójności w kwocie
251,5 mln euro, zakłada między innymi budowę nowych terminali oraz modernizację pasów startowych.
Zatwierdzony program pomocy dotyczy ośmiu polskich lotnisk wchodzących w skład transeuropejskiej sieci transportowej, tj. w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach.
Pomoc przyznawać będzie Ministerstwo Infrastruktury oraz władze regionalne i lokalne. Wszystkie lotniska regionalne mogą otrzymać dotacje do 75% kosztów inwestycji. Na przykład pomoc dla lotniska w Warszawie wyniesie maksymalnie 30% kosztów.
Białystok
2
Newsletter
HELP
112
#
Europejski Dzień numeru 112
Już od grudnia 2008 r. obywatele UE mogą się dodzwonić do służb ratowniczych z
całego terytorium Unii Europejskiej, wybierając numer 112 – bezpłatny numer alarmowy dla całej UE dostępny z telefonu stacjonarnego jak również z komórki. Tymczasem tylko jeden na czterech Europejczyków wie, że ten numer działa również w
innych państwach członkowskich, a prawie trzech na dziesięciu dzwoniących na 112
w obcym kraju napotyka trudności językowe. Wspólnie z Parlamentem Europejskim
i Radą Komisja ogłosiła dziś, 11 lutego, europejski dzień numeru 112. Akcja ma służyć rozpowszechnianiu wiedzy o tym numerze i zachęceniu władz krajowych do rozbudowy wielojęzycznej obsługi numeru alarmowego.
„Europejski numer alarmowy musi przestać być najpilniej strzeżoną tajemnicą w Europie. Skoro mamy
już wspólny numer alarmowy, 112, który jest najwłaściwszym wyborem w każdym nagłym wypadku, niezależnie od tego, kto jest w potrzebie i skąd
dzwoni, to jest nie do pomyślenia, aby wiedziała o
nim mniej niż jedna czwarta obywateli, ani żeby bariera językowa podróżnym uniemożliwiała korzystającym z numeru 112 porozumienie się z dyżurnym
” – uważa Viviane Reding, unijna komisarz odpowiedzialna za telekomunikację. „Obowiązkiem UE jest
dążyć do zagwarantowania bezpieczeństwa 500 milionom obywateli z taką samą determinacją, jak kiedyś dążyliśmy do zapewnienia im możliwości swobodnego podróżowania przez granice 27 państw.
Pierwszy europejski dzień numeru 112 powinien
spełnić rolę dzwonka alarmowego dla władz krajowych, które powinny powiększać liczbę języków, jakie obsługują ich centrale alarmowe 112 i z zaangażowaniem upowszechniać wśród obywateli znajomość numeru, który ratuje życie.”
Od niedawna na internetowej stronie KE poświęco-
Białystok
nej numerowi 112 znajduje się część skierowana do
dzieci. Celem jest, zeby poprzez zabawe także najmłodsi poznali numer 112 i jego przydatność. Przypadek czteroletniego polskiego chłopca, który w zeszłym roku otrzymał nagrodę Europejskiego Stowarzyszenia Numeru Alarmowego za ocalenie życia
swojej matki poprzez wykręcenie 112, dowodzi, że
każdy może użyć numeru alarmowego w sytuacji
zagrożenia i że edukowanie dzieci w tym zakresie
jest niezbędne.
Badanie opinii w skali całej UE przeprowadzone na
zlecenie Komisji Europejskiej wykazuje, że 94%
obywateli UE uznaje taki wspólny numer alarmowy
w całej Unii za użyteczny. Ogłoszone dziś wyniki badania Eurobarometru wskazują jasno te obszary, w
których wciąż jest wiele do zrobienia:
Problemy językowe: 28% dzwoniących na 112
za granicą doświadczyło trudności w porozumieniu
się, i to pomimo, że aż 21 państw członkowskich
deklaruje, że ich centrale alarmowe 112 przyjmują
zgłoszenia w języku angielskim (12 państw deklaruje również używanie niemieckiego, a 11 – francu-
2
Newsletter
skiego).
Historia numeru 112
Świadomość społeczna numeru 112: Zaledwie 24% ogółu obywateli UE było w stanie spontanicznie stwierdzić, że numer 112 służy wzywaniu
służb ratowniczych z dowolnego miejsca na obszarze Unii. Mimo nieznacznej poprawy (2% więcej niż
w lutym 2008 r.) poziom wiedzy o unijnym numerze
alarmowym jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych krajach – od 3% we Włoszech aż do 58% w
Republice Czeskiej. W wielu państwach członkowskich informuje się obywateli i przyjezdnych o numerze 112, na przykład:
• W Finlandii co roku 11 lutego obchodzi się
dzień numeru 112,
• Odwiedzając Bułgarię otrzymuje się powitalną
wiadomość
SMS informującą o numerze 112,
• Numer 112 widnieje na autostradach
i bramkach wjazdowych w Austrii,
Grecji i Hiszpanii
oraz na stacjach kolejowych i lotniskach – między innymi w Belgii, Republice Czeskiej, Estonii, Irlandii,
Grecji i Niderlandach,
• W Szwecji organizuje się kampanie medialne
poprzedzające sezon urlopowy, zaznajamiając
wyjeżdżających z numerem alarmowym.
W ubiegłym roku przynajmniej 10% wzrost poziomu
świadomości numeru 112 zaobserwowano w Bułgarii, Szwecji, Rumunii, na Litwie i w Portugalii.
Poza tym badanie Eurobarometru wykazało również, że:
• co czwarty obywatel UE korzystał z numeru
alarmowego w ciągu ostatnich pięciu lat;
• większość połączeń odbywa się za pomocą telefonu stacjonarnego: 53% połączeń odbywa
się z aparatu stacjonarnego, przy czym można
zaobserwować wzrost liczby połączeń z telefonów komórkowych (45%, w porównaniu do
42% w 2008 r.).
Europejski numer alarmowy 112, wprowadzony w 1991 r. jako jednolity, wspólny dla wszystkich państw członkowskich numer funkcjonujący obok krajowych numerów alarmowych, miał na
celu zwiększenie dostępności służb ratunkowych,
zwłaszcza dla podróżnych. Od 1998 roku przepisy UE wymagają, aby państwa członkowskie gwarantowały bezpłatne połączenia z numerem 112 ze
wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych. Od
2003 r. operatorzy telekomunikacyjni mają obowiązek podawać służbom ratowniczym informacje na
temat miejsca, w którym znajduje się osoba dzwoniąca, tak by służby te mogły szybko odnaleźć ofiary wypadku. Państwa członkowskie UE muszą również
popularyzować wśród obywateli wiedzę na temat numeru 112.
Aby urzeczywistnić wprowadzenie numeru 112, Komisja wszczęła do tej pory
17 postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 15 krajom w związku z niedostępnością numeru 112, brakiem informacji o lokalizacji
rozmówcy lub niewłaściwym rozpatrywaniem zgłoszeń. Większość z tych postępowań umorzono po
wprowadzeniu środków naprawczych.
O ile numer 112 ma uzupełniać istniejące dotychczas krajowe numery alarmowe, to w Danii, Finlandii, Niderlandach, Portugalii i Szwecji, a ostatnio i w
Rumunii stał się on głównym krajowym numerem
alarmowym. W innych krajach 112 stanowi jedyny
numer alarmowy kontaktujący z określonymi służbami ratowniczymi – na przykład: karetki i straż pożarna w Estonii i Luksemburgu.
112
Dla zapewnienia powszechnej świadomości numeru 112 w całej Europie, Komisja Europejska razem z
Parlamentem Europejskim i Radą ogłosiły Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112, obchodzony
11 lutego. Komisja oraz państwa członkowskie zamierzają zdwoić wysiłki na rzecz upowszechnienia
znajomości numeru 112, zwłaszcza w okresie przed
wakacjami.
Białystok
Specjalna strona Komisji poświęcona numerowi 112:
www.ec.europa.eu/112
Jak numer 112 działa w moim kraju?
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm
Wersja dla dzieci:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm
2
Newsletter
Europa bliżej obywateli
Rozpoczyna właśnie działalność druga generacja sieci informacyjnej Europe Direct. W całej Unii Europejskiej liczy blisko 500 ośrodków, z czego w Polsce aż
27. Ich zadaniem jest stymulowanie europejskiej debaty na poziomie lokalnym
i udzielanie obywatelom odpowiedzi na pytania dotyczące UE.
„Punkty informacyjne Europe Direct już od czterech lat
przybliżają obywatelom instytucje Unii Europejskiej. Dzisiejsze spotkanie sieci w nowym składzie to ważny etap
naszych wysiłków na rzecz bardziej skutecznego informowania o sprawach europejskich, szczególnie w kontekście zbliżających się wyborów europejskich.” – powiedziała Margot Wallström wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, komisarz UE ds. strategii komunikacji.
Mówiła o tym w czasie uroczystej inauguracji, która w
dniach 12-13 lutego 2009r. odbywa się w Parlamencie
Europejskim. Bierze w niej udział 350 przedstawicieli
punktów informacyjnych Europe Direct z całej Europy.
„W czerwcu obywatele UE zdecydują, kto będzie ich reprezentował w Parlamencie Europejskim przez następne 5 lat.” – przypomniał Hans Gert-Pöttering, przewodniczący Parlamentu Europejskiego - „Posłowie do Parlamentu Europejskiego głosują w kwestiach, które dotykają nas wszystkich, od ochrony praw konsumentów, do
zasad rządzących rynkami finansowymi. Jednakże wielu
ludzi ma niewielką wiedzę na ten temat. Punkty Informacyjne Europe Direct pomogą obywatelom dowiedzieć
się więcej i tym samym zachęcą ich do głosowania.”
Sieć informacyjna Europe Direct jest jednym z podsta-
Białystok
wowych narzędzi, którymi dysponuje Komisja Europejska, aby komunikować się z obywatelami na poziomie lokalnym i regionalnym, a także aby zachęcać ich do udziału w debacie na temat wspólnej Europy.
Czy orkiestra dęta może dostać unijne wsparcie? Czy
wyjeżdżając do innego kraju UE trzeba jeszcze zabierać ze sobą paszport? Jak zdobyć staż w Komisji Europejskiej? – m.in. na takie pytania odpowiadają często konsultanci punktów informacyjnych.
Na miejscu można z reguły skorzystać z komputera z dostępem do Internetu i zaopatrzyć się w publikacje. Punkty informacyjne Europe Direct organizują debaty, szkolenia, konkursy i lekcje europejskie dla młodzieży. Zapewniają także instytucjom UE informację zwrotną na temat
potrzeb i oczekiwań obywateli
Komisja Europejska finansuje te działania wspólnie z
podmiotami, które prowadzą ośrodki Europe Direct. Są
wśród nich lokalne, regionalne i krajowe organy publiczne, organizacje pozarządowe i uczelnie.
„27 aktywnych punktów Europe Direct, do których
można przyjść lub napisać, to bezcenna możliwość zdobywania informacji o Unii Europejskiej” – ocenia Róża
2
Newsletter
Thun, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
w Polsce. Zachęca do korzystania z nich zwłaszcza teraz,
w roku wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Kontekst:
Dyrekcja Generalna ds. komunikacji społecznej uruchomiła pierwsza generację punktów informacyjnych Europe Direct w 2005. Jej mandat trwał cztery lata, do końca 2008 roku. Dlatego w lipcu ubiegłego roku ogłoszono
zaproszenie do składania wniosków o dotację na prowadzenie punktów informacyjnych w latach 2009-2012. Pozwoliło to zwiększyć liczbę ośrodków Europe Direct w
skali całej UE do blisko 500. 120 spośród nich to zupełnie
nowe punkty informacyjne.
Zaproszenie do składania wniosków cieszyło się w Polsce
dużym zainteresowaniem – Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej, które zajmowało się ich oceną, otrzymało
90 aplikacji, co stanowiło jeden z najwyższych wyników
w państwach członkowskich i znaczący wzrost w porównaniu z poprzednią edycją (55 aplikacji w 2005 roku).
Dodatkowe informacje:
Punkty informacyjne Europe Direct w Polsce:
http://ec.europa.eu/polska/information/network/europe_direct/index_pl.htm
Punkty informacyjne Europe Direct w całej Unii Europejskiej:
http://ec.europa.eu/europedirect/index_pl.htm
Wybory do Parlamentu Europejskiego:
http://www.europarl.europa.eu/elections2009/default.
htm?language=PL
Informacje Europejskie w Radiu TOK FM - na temat nowych punktów Informacyjnych Europe Direct:
http://bi.gazeta.pl/im/3/6242/m6242473.mp3
Dzięki temu można było znacząco rozbudować sieć informacyjną Europe Direct w Polsce. Liczy ona obecnie
27 ośrodków (poprzednio 19), obecnych we wszystkich
województwach z wyjątkiem świętokrzyskiego. W tej
liczbie, 11 punktów informacyjnych kontynuuje działalność a 16 to zupełnie nowe ośrodki.
Białystok
2
Newsletter
Pozytywny bilans
5 lat
rozszerzonej UE
Ostatnie rozszerzenia Unii Europejskiej były ważnym krokiem w procesie
jednoczenia się Europy i przyniosły korzyści obywatelom w całej Unii. Pod
względem gospodarczym rozszerzenie przyczyniło się do podwyższenia
poziomu życia w nowych państwach członkowskich i otworzyło możliwości eksportu i inwestycji dla starych państw członkowskich. Pomogło również wzmocnić demokrację, stabilność i bezpieczeństwo na naszym kontynencie. Rozszerzona UE odgrywa większą rolę w rozwiązywaniu problemów o globalnym zasięgu, takich jak zmiany klimatu czy zarządzanie światową gospodarką. Pięć lat po rozszerzeniu UE jest nie tylko większa, ale
także silniejsza, bardziej dynamiczna i bogatsza pod względem kulturowym. Największym wyzwaniem w obecnej trudnej sytuacji na świecie jest
powstrzymanie tendencji protekcjonistycznych, które pozbawiłyby obywateli ogromnych korzyści wynikających ze stworzenia jednolitego rynku bez
granic liczącego 500 milionów ludzi.
Białystok
2
Newsletter
„Rozszerzenia w 2004 i 2007 roku były ważnym historycznym krokiem. Położyły kres podziałowi w Europie,
przyczyniły się do wzmocnienia demokracji i przyniosły
wszystkim krajom UE korzyści gospodarcze w postaci zwiększonej konkurencyjności, wyższego wzrostu gospodarczego i większej liczby miejsc pracy. Nie możemy pozwolić, by kryzys przesłonił ten niekwestionowany
sukces. Zjednoczeni jesteśmy w stanie wpływać na rozwiązania problemów światowych takich jak zmiany klimatu i zarządzanie finansami w skali międzynarodowej.
Podzieleni nie osiągniemy niczego” – powiedział komisarz ds. gospodarczych i walutowych Joaquín Almunia.
Komisarz ds. rozszerzenia Olli Rehn dodał: „Rozszerzenie zapewniło stabilność
i przyczyniło się do rozwoju demokracji i praworządności w Europie.
Pod względem gospodarczym przyniosło korzyści zarówno nowym,
jak i starym państwom
członkowskim, a także całej UE. Rozszerzyło obszar pokoju i dobrobytu na prawie 500 milionów ludzi i zwiększyło nasze wpływy na świecie.”
Minęło juz 5 lat od czasu przyjęcia przez UE
10 nowych członków
z Europy Środkowej i
Wschodniej, które położyło kres kilku dekadom podziałów spowodowanych przez zimną wojnę. W 2007 roku
do UE przystąpiły dwa kolejne państwa członkowskie,
Bułgaria i Rumunia. Komunikat dotyczący pięciolecia rozszerzonej UE dowodzi, że rozszerzenie przyniosło obu
stronom ogromne korzyści gospodarcze.
Rozszerzona UE jest teraz największym zintegrowanym
obszarem gospodarczym na świecie, który generuje ponad 30% światowego PKB i na który przypada ponad
17% handlu światowego. Dzięki temu UE jest jednym
z decydujących graczy na arenie światowej. Jej głos liczy
się w kontekście kształtowania globalizacji tak, by spełniała potrzeby obywateli.
Dochód na jednego mieszkańca w nowych państwach
członkowskich wzrósł z 40% średniego dochodu w sta-
Białystok
rych państwach członkowskich w 1999 roku do 52%
w roku 2008, zaś średni wzrost gospodarczy w latach
2004–2008 wyniósł 5,5% w porównaniu z 3,5% w latach
1999–2003. Nie nastąpiło to jednak kosztem starych
państw członkowskich, w których roczny wzrost gospodarczy w latach 2004-2008 wynosił około 2,2%, pozostając na zbliżonym poziomie w porównaniu do wzrostu
odnotowanego w latach 1999–2003.
Rozszerzenie zwiększyło również możliwości wymiany
handlowej. W 2007 r. prawie 80% towarów eksportowanych z nowych państw członkowskich trafiło do pozostałych krajów UE. W starych państwach członkowskich
również odnotowano wzrost sprzedaży na rynki nowych
państw członkowskich z 4,75% całkowitej wielkości eksportu dziesięć lat temu do 7,5% w 2007 r.
Bezrobocie w nowych państwach członkowskich spadło z poziomu, który w wielu z nich był bardzo wysoki,
do poziomu zbliżonego do notowanego obecnie w pozostałych krajach UE – około 7% w 2007 roku. Obawy
starych państw członkowskich dotyczące wielkiej migracji zarobkowej okazały się bezpodstawne. W większości przyjmujących państw
członkowskich
liczba
pracowników migrujących nie przekroczyła
1% miejscowej ludności
w wieku produkcyjnym
i umożliwiła wypełnienie braków na rynku pracy. Ważnym aspektem tej
migracji jest tymczasowość – 50% migrantów
z ostatniej fali przebywających w Zjednoczonym
Królestwie powróciło do
swoich krajów.
Obecny kryzys światowy stwarza trudności we
wszystkich krajach, w
tym także w UE, a bezrobocie wzrasta wszędzie.
Duża, zjednoczona UE jest jednak w stanie lepiej rozwiązać ten i inne problemy niż państwa członkowskie działające w pojedynkę. UE podjęła skoordynowane działania
mające na celu stabilizację systemu bankowego i pomoc
w ożywieniu gospodarki. Środki te, w połączeniu dalszymi działaniami będącymi w trakcie przygotowań, przywrócą kluczową dla gospodarki zdolność do kredytowania i powinny zapewnić stopniowe ożywienie gospodar-
2
Newsletter
cze począwszy od końca tego roku.
Nowe państwa członkowskie, które doświadczają obecnie poważnego spowolnienia wzrostu gospodarczego,
mogą liczyć na wsparcie w postaci znacznych funduszy
dostępnych w ramach polityki spójności UE. Instrument
wspierający bilans płatniczy umożliwia UE wspomożenie
państw członkowskich znajdujących się poza strefą euro,
które potrzebują tymczasowej pomocy.
Wspólne zasady dotyczące konkurencji i pomocy państwa zapewniają przedsiębiorstwom równe reguły gry.
Strategii lizbońska na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia umożliwia opracowanie reform, które zwiększą potencjał wzrostu naszych gospodarek i uczynią je
bardziej odpornymi na globalne wstrząsy.
Komisja wraz z państwami członkowskimi pracuje nad
zmianami w Europejskim Funduszu Społecznym, które
pomogłyby w utrzymaniu zatrudnienia w starych i nowych państwach członkowskich. Komisja podejmuje
również działania na rzecz zminimalizowania szerszych
skutków społecznych kryzysu, wykorzystując w tym celu
między innymi Fundusz Dostosowania do Globalizacji.
Zreformowany pakt na rzecz stabilności i wzrostu zapewnia solidne ramy, które umożliwiają nam stymulowanie popytu i zwiększanie zatrudnienia w bliższej perspektywie, gwarantując jednocześnie równowagę i stabilność
finansów publicznych w średnim i długim okresie.
Pełne wersje komunikatu i raportu dostępne sa na
stronie:
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/
article13913_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/5years
Białystok
2
Newsletter
KE zwiększa elastyczność
funduszy strukturalnych
w odpowiedzi na kryzys finansowy
W odpowiedzi na kryzys finansowy i gospodarczy Danuta Hübner, komisarz UE ds. polityki regionalnej, ogłosiła
pakiet decyzji Komisji Europejskiej, którego celem jest zapewnienie państwom członkowskim większej elastyczności w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych. Zmiany obejmą wydłużenie terminu, w którym kraje UE muszą wykorzystać fundusze przyznane im na lata 2000-2006 oraz zagwarantują, że każde otrzymane euro zostanie dobrze wykorzystane.
Komentując decyzję o wydłużeniu o sześć miesięcy, do
30 czerwca 2009 r., terminu dla projektów i płatności
komisarz Hübner powiedziała: „Wszystkie nasze wysiłki
zmierzają do zagwarantowania, że każde euro z funduszy strukturalnych jest efektywnie wykorzystywane. Jesteśmy w trakcie dostosowywania polityki spójności do
nowej rzeczywistości gospodarczej, aby umożliwić państwom członkowskim zoptymalizowanie wykorzystania
środków UE jako doskonałego lekarstwa na kryzys”.
Wydłużenie terminu dla czterech funduszy strukturalnych
Na zaproszenie Komisji państwa członkowskie złożyły
wnioski o wydłużenie okresu kwalifikowalności dla finansowania 385 spośród 555 programów polityki spójności na lata 2000-2006, w przypadku których fundusze nie
Białystok
zostały w pełni wykorzystane. Wydłużenie okresu kwalifikowalności dotyczy czterech funduszy strukturalnych
z tego okresu: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej (EFOGR) oraz Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (IFOR).
Taka elastyczność umożliwi państwom członkowskim i
regionom wdrożenie i sfinalizowanie większej liczby projektów. Komisja zachęca je do skupienia się na rentownych sektorach i środkach, takich jak inwestowanie w
efektywność energetyczną w celu tworzenia ekologicznych miejsc pracy i oszczędzania energii, a także wspieranie „zielonych” technologii, aby przyspieszyć rozwój
przemysłu budowlanego i samochodowego.
2
Newsletter
Pięć razy większa elastyczność
Uwaga redakcje
Komisja przyjęła również środek dający państwom członkowskim i regionom większą elastyczność w przyznawaniu finansowania na różne priorytety. Dotychczas instytucje zarządzające dysponowały 2% marginesem elastyczności, jeżeli chciały przenieść fundusze między tzw. „osiami priorytetowymi”, które określają strategiczne obszary wydatków każdego programu operacyjnego w ramach
polityki spójności.
Komisja bada wszystkie możliwości zwiększenia i przyspieszenia inwestycji wspólnotowych oraz ułatwienia
przekazywania funduszy państwom członkowskim, a w
rezultacie końcowym beneficjentom funduszy strukturalnych. W związku z tym przyjęto szereg wniosków legislacyjnych oraz środków innych niż środki prawne, dotyczących zarówno wcześniejszych, jak i istniejących okresów
programowania (2007-2013), lub też planuje się ich przyjęcie (zob. MEMO/08/740).
„Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, różni się
istotnie od sytuacji gospodarczej w 2000 r., kiedy priorytety te były uzgadniane. Uwzględniając te wyjątkowe
okoliczności, w jakich znalazły się państwa członkowskie,
Komisja zdecydowała o pięciokrotnym zwiększeniu elastyczności między priorytetami, z 2 do 10%. Umożliwi
to państwom członkowskim wykorzystanie pozostałych
funduszy tam, gdzie ich skuteczność będzie największa”,
powiedziała komisarz Hübner.
Łącznie w okresie budżetowym 2000-2006 państwom
członkowskim przyznano środki o wartości 257 mld
euro. Jak dotąd wypłacono 225 mld euro, czyli 87,5%
wszystkich środków. Państwa członkowskie mogą teraz
dokonywać płatności dla tego okresu do dnia 30 czerwca 2009 r. Termin dla płatności z funduszu spójności dla
okresu 2000-2006 to w większości przypadków koniec
2010 r.
Białystok
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/
2
Newsletter
KE rozmawia z pracodawcami i związkami zawodowymi
o możliwościach opanowania kryzysu gospodarczego i
zachowania miejsca pracy
Komisja Europejska, kontynuując działania zmierzające do wdrożenia europejskiego planu naprawy gospodarczej, zorganizowała dziś specjalne spotkanie
z przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców na poziomie UE. Spotkanie to pokazało, że
istnieje powszechne porozumienie co do tego, iż rynek wewnętrzny i plan naprawy to właściwe punkty wyjścia, aby poradzić sobie z kryzysem i zachować miejsca pracy w Europie, a także, iż potrzebne
są dalsze działania na poziomie UE.
„Aby opanować kryzys gospodarczy i utrzymać obecny
poziom zatrudnienia trzeba współpracować”, powiedział
przewodniczący Barroso. Celem polityki Komisji jest
ograniczenie wpływu kryzysu na rzeczywistą gospodarkę i rzeczywiste zatrudnienie, przygotowanie przedsiębiorstw i pracowników do działań naprawczych i pomoc
mieszkańcom Europy w znalezieniu pracy, która zapewni
im stabilizację. Wpływ kryzysu na zatrudnienie nie podlega dyskusji. Aby poprawić sytuację gospodarczą, ograniczyć spadek zatrudnienia i zamykanie przedsiębiorstw
oraz skierować Europę z powrotem na drogę wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia potrzebujemy partnerstwa.
Cieszę się, że mam możliwość rozmawiania z partnerami społecznymi o tym, jak kierować naszą pracą w najbardziej skuteczny sposób i jak razem możemy osiągnąć
sukces.”
Na dzisiejszym spotkaniu Komisja i europejscy partnerzy
społeczni (Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC), Konfederacja Europejskiego Biznesu, Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP)
Białystok
i Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła oraz Małych i
Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME)) porozumieli się co
do tego, że istnieje potrzeba współpracy w celu ochrony
i dalszego rozwijania osiągnięć społecznych i gospodarczych UE oraz jej rynku wewnętrznego jako źródeł dobrobytu, wzrostu i zatrudnienia w Europie.
Europejscy partnerzy społeczni z zadowoleniem przyjęli
także jako punkt wyjścia europejski plan naprawy gospodarczej i wyrazili gotowość do współpracy, aby zapewnić jego skuteczne wdrożenie, oraz ambicje, aby przełożyć go na działania.
Europejski plan naprawy gospodarczej zaproponowany przez Komisję i przyjęty w grudniu przez Radę Europejską ustanawia liczne środki, umożliwiające zachowanie dotychczasowych i stworzenie nowych miejsc pracy
oraz zmaksymalizowanie zdolności gospodarki europejskiej do przetrwania recesji.
Wiele z kluczowych elementów planu naprawy będzie
miało bezpośredni wpływ na pracowników. Obejmują
2
Newsletter
one szkolenia umożliwiające pracownikom zachowanie
pracy oraz pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia.
Fundusze UE udostępniane są poprzez Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Dostosowania
do Globalizacji; dostępne są również nowe źródła finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Rozmowy z przedstawicielami partnerów społecznych
koncentrowały się na ich propozycjach środków zwiększających wzrost gospodarczy i zatrudnienie, środków
dotyczących elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa
socjalnego, wspierania przedsiębiorstw i pracowników w
czasie recesji, zachęcania do inwestycji i utrzymania siły
nabywczej i popytu na obecnym poziomie, poszanowania swobodnego przepływu pracowników i umów zbiorowych, a także środków gwarantujących zachowanie
rynku jednolitego. Ich opinie zostaną uwzględnione w
materiałach Komisji na nieformalnym spotkaniu szefów
państw i rządów w dniu 1 marca, podczas wiosennego
posiedzenia Rady Europejskiej oraz podczas szczytu ds.
zatrudnienia, który odbędzie się w maju. Komisja oraz
partnerzy społeczni zgodzili się na ścisłą współpracę, aby
znaleźć sposoby gwarantujące, że pracodawcy i związki
zawodowe z całej Unii Europejskiej przyczyniają się do
skutecznego ożywienia europejskiej gospodarki.
Przedstawiciele partnerów społecznych, którzy uczestniczyli w spotkaniu: Konfederacja Europejskiego Biznesu
– Ernest-Antoine Seillière, przewodniczący; CEEP – Carl
Cederschiöld, przewodniczący; ETUC – John Monks,
sekretarz generalny; UEAPME – Georg Toifl, przewodniczący.
EUROPA
Białystok
2
Newsletter

Podobne dokumenty