Pospiszil.vp:CorelVentura 7.0

Transkrypt

Pospiszil.vp:CorelVentura 7.0
„Bohemistyka” 2013, nr 2, ISSN 1642–9893
Karolina POSPISZIL
Katowice, Poland
„Ke slovu je potøeba se doposlouchat”.
Audio art a tekstowo-dŸwiêkowa twórczoœæ
Jaromíra Typlta
Abstract
In the following article I present text-sound works of Jaromír Typlt on the
background of one of the most interesting phenomena in contemporary Czech
culture, which is audio art. Reflection on audio art and sound poetry is an introduction to writer’s works. His textes and compositions from borderland of
arts, especially so-called
zmutovaná autorská ètení and a cycle Audio, which
raises issue of sound, hearing and their connections with literature also are
analyzed in this article.
W
niniejszym
artykule
prezentujê
tekstowo-dŸwiêkow¹
twórczoœæ
Jaromíra Typlta na tle jednego z najciekawszych zjawisk w czeskiej kulturze
wspó³czesnej – audio artu. Refleksjê nad audio artem i poezj¹ dŸwiêkow¹ traktujê jako wstêp do badañ nad twórczoœci¹ pisarza. Przedmiotem analizy s¹
dzie³a z pogranicza sztuk, zw³aszcza tzw. zmutovaná autorská ètení oraz cykl
Audio, które poruszaj¹ problematykê dŸwiêku, s³uchu i ich zwi¹zków z literatur¹.