Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz punktacja

Transkrypt

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz punktacja
Toruń, dnia 10- 04-2015 r.
W.Sz.Z: TZ-280-28/15
W/g listy adresowej
Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Ludwika Rydygiera
ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń
ogłasza
wynik przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 EURO na dostawę
pieluch tetrowych, piżam, szlafroków, koszul nocnych, ręczników frotte, ściereczek do naczyń
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu informuje, że w wyżej wymienionym
postępowaniu za najkorzystniejsze uznano oferty złożone przez:
w Zadaniu Nr 1
W&A Adam Wasilewski
ul. Powstańców Wlkp. 47/5
63-800 Gostyń
Oferowana cena brutto: 20.565,60 zł
Termin dostawy : 5 dni
Uzasadnienie wyboru: Wpłynęła jedna ważna oferta.
w Zadaniu Nr 2
Polska Grupa Tekstylna Sp. z o. o.
ul. Cisowa 28
42-676 Szałsza
Oferowana cena brutto: 78.566,25zł
Termin dostawy : 5 dni
Uzasadnienie wyboru: Komisja dokonała wyboru oferty z najniższą ceną spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte w dniu 16- 04-2015r.
Prosimy o przybycie uprawnionych reprezentantów firm, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze
w ww. terminie, celem podpisania umowy.
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w kryterium ceny.
Nr
Zadania
Nr
Oferty
1
1
2
2
3
Nazwa i adres Wykonawcy
W&A Adam Wasilewski
ul. Powstańców Wlkp. 47/5
63-800 Gostyń
Rewa Wiesław Rewers
ul. Kolumba 5
70-035 Szczecin
Polska Grupa Tekstylna Sp. z o. o.
ul. Cisowa 28
42-676 Szałsza
Cena oferty brutto
20.565,60 zł
85.792,50zł
78.566,25zł
Liczba pkt
w kryterium
cena
95
Liczba pkt
w
kryterium
Termin
dostawy
5
Razem
100
Wykonawca wykluczony na podstawie art.24
ust.2 pkt 4 a oferta odrzucona na podstawie
art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy – Pzp.
95
5
100
Podstawa prawna oraz uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty firmy Rewa Wiesław Rewers , ul.
Kolumba 5, 70-035 Szczecin
Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 4 i art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.)
Uzasadnienie:
Zamawiający w rozdziale II i III SIWZ sprecyzował wykaz dokumentów jakie mieli dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału zobowiązany był do załączenia w ofercie :
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy do min. kwoty 16.250,00zł wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- próbki oferowanego przedmiotu zamówienia
- wykaz wykonanej dostawy piżam, szlafroków, koszul nocnych, ręczników, ścierek o wartości min. 19.500,00 zł
brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu,
na rzecz którego dostawa została wykonana oraz załączenia dowodu, czy została wykonana należycie
Oferta złożona przez Wykonawcę nie zawierała w/w dokumentów i próbek oferowanego przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy – Pzp wezwał Wykonawcę do uzupełnienia tych dokumentów i dostarczenia
próbek.
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił brakujących dokumentów i próbek.
Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zobowiązany jest
wykluczyć z postępowania. Ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania Zamawiający odrzuca na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5
Z poważaniem