instrukcja obsługi baterii termostatycznych DRUK.cdr

Komentarze

Transkrypt

instrukcja obsługi baterii termostatycznych DRUK.cdr
PL
Instrukcja montażu i obsługi baterii
termostatycznych dwuuchwytowych
oraz karta gwarancyjna
EN
Directions for installation and use
of thermostatic double handle faucet
and terms of warranty
DE
Montage- und Bedienungsanleitung
für Zweigriff-Thermostatik Armaturen
FR
Mode d'emploi et instructions
d'installation du robinet thermostatique
à deux poignées
RU
Инструкция по монтажу и обслуживанию термостатических
двурычажных смесителей
LT
Termostatinių maišytuvų su dviem
rankenėlėmis montavimo ir eksploatavimo instrukcija
UA
Інструкція монтажу та обслуговування
термостатичних двуричажних
змішувачів
CZ
Návod k montáži a obsluze termostatických dvoukohoutkových baterií
SK
Návod na montáž a obsluhu termostatických batérií s dvoma ovládačmi
INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERII TERMOSTATYCZNYCH DWUUCHWYTOWYCH / DIRECTIONS FOR INSTALLATION AND
USE OF THERMOSTATIC DOUBLE HANDLE FAUCET / MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR ZWEIGRIFF-THERMOSTATIK
ARMATUREN / MODE D'EMPLOI ET INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU ROBINET THERMOSTATIQUE À DEUX POIGNÉES /
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ ДВУРЫЧАЖНЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ / TERMOSTATINIŲ
MAIŠYTUVŲ SU DVIEM RANKENĖLĖMIS MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA / ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ ТА
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕРМОСТАТИЧНИХ ДВУРИЧАЖНИХ ЗМІШУВАЧІВ / NÁVOD K MONTÁŽI A OBSŁUŻĘ TERMOSTATICKÝCH
DVOUKOHOUTKOVÝCH BATERIÍ / NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU TERMOSTATICKÝCH BATÉRIÍ S DVOMA OVLÁDAČMI
02
07
07a
14
09
08
06
04
11
12
10
01
02
03
03.1
05
A
A
PL
01. Korpus baterii wannowej 01.1 Korpus baterii natryskowej 03. Głowica termostatyczna z mieszaczem
03.1 Krzywka (ustawienia temperatury) 04. Głowica ceramiczna G ½ 05. Uchwyt regulacji temperatury (czerwony
przycisk) 06. Uchwyt regulacji wypływu wody (zielony przycisk) 07. Siodełko (z zaworkiem zwrotnym i filtrem)
08. Mimośród G ¾ - G ½ 09. Rozeta 10. Przełącznik wanna/natrysk 11. Regulator strumienia M 24x1,
12. Łącznik G ½ przyłączeniowy węża natrysku (b. wannowa) 13. Łącznik G ½ przyłączeniowy węża natrysku
(b. natrysk.) 14. Uszczelka gumowa płaska z filtrem siatkowym.
EN
01. Corp of bathtub faucet 01.1 Corp of shower faucet 03. Thermostatic head with a mixer 03.1 Temperature setting
cam 04. Ceramic head G ½ 05. Temperature regulation handle (red button) 06. Water outflow regulation handle
(green button) 07. Crown plate (with check valve and filter) 08. Eccentric G ¾ - G ½ 09. Rosette 10. Diverter
Bathtub/shower 11. Flow cartridge M 24x1, 12. Coupling G ½ for shower hose (bathtub faucet) 13. Coupling G ½ for
shower hose (shower faucet.) 14. Sheet rubber gasket with mesh filter.
DE
01. Gehäuse der Wannen-Armatur 01.1 Gehäuse der Dusch-Armatur 03. Thermostatkopf mit Mischer
03.1 Nocken (Temperatureinstellung) 04. Keramikkopf G ½ 05. Griff für Temperaturregulierung (roter Kopf)
06. Griff für die Regulierung des Wasserauslaufs (grüner Kopf) 07. Lager (mit Rückschlagventil und Filter)
08. Exzenter G ¾ - G ½ 09. Rosette 10. Umschalter Wanne / Dusche 11. Strahlregulator M 24x1
12. Anschlussstück G ½ Anschlussschlauch für die Brause (Wannen-Armatur) 13. Anschlussstück G ½
Anschlussschlauch für die Brause (Dusch-Armatur) 14. Gummidichtung, flach mit Seiher.
FR
01. Corps du robinet de baignoire 01.1 Cors du robinet de douche 03. Tête thermostatique avec mélangeur
03.1 Coude (de la régularisation de température) 04. Tête céramique G ½ 05. Poignée de la régularisation de la
température (bouton rouge) 06. Poignée de la régularisation de l'écoulement de l'eau (bouton vert)
07. Siège (avec la valve rotative et le filtre) 08.Excentrique G ¾ - G ½ 09. Rosace 10. Sélecteur baignoire-douche
11. Régleur du jet d'eau ( M24x1) 12. Joint G ½ de tuyau de douche (robinet de baignoire)
13. Joint G ½ de tuyau de douche (robinet de douche) 14. Joint d'étanchéité en gomme plat avec un filtre.
RU
01. Корпус ванного смесителя 01.1 Корпус душевого смесителя 03. Термостатическая головка с мешателем
03.1 Кулачок (установки температуры) 04. Керамическая головка G1/2, 05. Ручка регулятора температуры
(красная кнопка) 06. Ручка регулятора потока воды (зеленая кнопка) 07. Седло (с возвратным клапаном
и фильтром) 08. Эксцентрик G3/4 - G1/2, 09. Розетка 10. Переключатель ванна/душ 11. Регулятор потока
M24x1, 12. Муфта G1/2 соединительная душевого шланга (ванный см.) 13. Муфта G1/2 соединительная
душевого шланга (душевой см.) 14. Плоская резиновая прокладка с сеточным фильтром.
LT
01. Vonios maišytuvo korpusas 01.1 Dušo maišytuvo korpusas 03. Termostatinė galvutė su maišikliu
03.1. (Temperatūros nustatymo) perjungiklis 04. Keraminė galvutė G ½, 05. Temperatūros reguliavimo rankenėlė
(raudonas mygtukas) 06. Vandens ištekėjimo reguliavimo rankenėlė (žalias mygtukas) 07. Balnelis (su vienkrypčiu
vožtuvu ir filtru) 08. Ekscentrikas G3/4 - G1/2, 09. Dangtelis 10. Perjungiklis vonia/dušas
11. Srovės reguliatorius M 24x1, 12. Dušo žarnos perjungimo jungiklis G1/2 (b. vonios) 13. Dušo žarnos perjungimo
jungiklis G1/2 (b. dušo) 14. Guminis plokščias tarpiklis su tinkliniu filtru.
UA
01. Корпус ванного змішувача 01.1 Корпус душового змішувача 03. Термостатична головка з мішалкою
03.1 Кулачок (установки температури) 04. Керамічна головка G1/2, 05. Ручка регулятора температури (червона
кнопка) 06. Ручка регулятора струменя води (зелена кнопка) 07. Сідло (зі зворотнім клапаном і фільтром)
08. Ексцентрик G3/4 - G1/2, 09. Розетка 10. Перемикач ванна/душ 11. Регулятор струменя M24x1,
12. Муфта G1/2 з'єднувальна душового шлангу (ванний зм.) 13. Муфта G1/2 з'єднувальна душового шлангу
(душовий зм.) 14. Плоска гумова прокладка з сітковим фільтром.
CZ
01. Tělo vanové baterie 01.1 Tělo sprchové baterie 03. Termostatická hlavice se směšovačem
03.1 Násadka (nastavení teploty) 04. Keramická hlavice G ½, 05. Kohoutek regulace teploty (červené tlačítko)
06. Kohoutek regulace výtoku vody (zelené tlačítko) 07. Sedlo (se zpětným ventilem a filtrem)
08. Mezikus G ¾ - G ½, 09. Etážka 10. Přepínač vana/sprcha 11. Regulátor proudu M 24x1
12. Připojovací spojka G ½ sprchové hadice (vanová baterie) 13. Připojovací spojka G ½ sprchové hadice (sprchová
baterie) 14. Ploché pryžové těsnění se sítkovým filtrem.
SK
01. Teleso vaňovej batérie 01.1 Teleso sprchovej batérie 03. Termostatická hlavica so zmiešavačom
03.1 Vačka (pre nastavenie teploty) 04. Keramická hlavica G ½, 05. Ovládač pre reguláciu teploty (červené tlačidlo)
06. Ovládač pre reguláciu výtoku vody (zelené tlačidlo) 07. Vložka (so spätným ventilčekom a filtrom)
08. Excentrická prípojka G ¾ - G ½, 09. Kryt 10. Prepínač vaňa/sprcha 11. Regulátor prúdu M 24x1
12. Prípojka G1/2 sprchovej hadice (vaňová batéria) 13. Prípojka G1/2 sprchovej hadice (sprchová batéria)
14. Gumové tesnenie ploché s filtračným sitkom.
03
PL
INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERII TERMOSTATYCZNYCH
DWUUCHWYTOWYCH
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
o
Dopuszczalny zakres temperatur wody zasilającej: od 5 C do 80°C
Maksymalne ciśnienie wody zasilającej: 1 MPa ( 10 atm).
Zalecane ciśnienie wody zasilającej: od 0,05 - 0,6 MPa ( 0,5 - 6,0 atm).
o
o
Zakres regulacji temperatury wody: od 15 C do 60 C
Kalibrowanie głowicy termostatycznej wykonane dla ciśnienia 0,3 MPa ( 3 atm).
UWAGA: baterie termostatyczne mogą współpracować z piecykiem gazowym pod warunkiem, że ciśnienie wody nie spada
poniżej 0,15 MPa (1,5 atm).
MONTAŻ
Zasady montażu baterii ściennych termostatycznych są niemal identyczne jak baterii standardowych z jedna uwagą: dopływ
i podłączenie wody gorącej musi znajdować się z lewej strony, a wody zimnej z prawej strony baterii!!! patrząc od strony
obsługującego inaczej termostat nie będzie działał prawidłowo.
Do odcinków instalacji wodociągowej wkręcić przyłącza mimośrodowe (8), uszczelniając połączenie gwintowe np. taśmą
teflonową lub włóknem konopnym. Mimośrody powinny być wkręcone tak, aby ich osie od strony gwintów G ¾ - ustawione były
poziomo na jednej wysokości, powierzchnie czołowe były w jednej odległości od ściany.
Rozstaw mimośrodów ustalić wg. nakrętek przyłączeniowych baterii, a następnie na ustawione mimośrody nakręcić rozety (9),
zaś pomiędzy mimośrody i nakrętki należy włożyć uszczelki gumowe z filtrem siatkowym (14).
Przy montażu baterii natryskowych gwint przyłączeniowy ½” węża natrysku powinien być skierowany w dół.
DZIAŁANIE I EKSPLOATACJA
Do otwarcia wypływu i regulacji wydatku wody służy uchwyt (6), zaś do regulacji temperatury uchwyt (5). Przy ustawieniu
uchwytu (5) w skrajnie prawym położeniu z baterii wypływa woda zimna. Obracając uchwyt termostatu stopniowo w lewo
(odwrotnie do ruchu wskazówek zegara), otwieramy automatycznie dopływ wody gorącej do części mieszającej głowicy
termostatycznej, uzyskując na wylocie baterii wodę zmieszaną.
Uchwyt regulacji (5) posiada czerwony ogranicznik temperatury, zabezpieczający przed wypływem wody gorącej o temperaturze
o
powyżej 38 C i przypadkowym poparzeniem.
Aby uzyskać wodę o temperaturze wyższej musimy wcisnąć czerwony przycisk, zwalniający blokadę, co pozwala świadomie
o
przestawić uchwyt na temperatury powyżej 38 C. W skrajnie lewym położeniu uchwytu (5), płynie gorąca woda. Obrót uchwytu
o
w prawo spowoduje powrót do temperatury 38 C i zatrzaśnięcie przycisku blokującego. Oznaczenie graficzne temperatur na
o
uchwycie (5) poza temperaturą 38 C, jest tylko orientacyjne i może odbiegać od rzeczywistych wartości temperatur.
Wydatek wody regulowany uchwytem (6) standardowo ogranicza jej wypływ do około 50%. Wciśnięcie zielonego przycisku
(dla baterii z przyciskiem) i obrót uchwytu do skrajnego lewego położenia spowoduje maksymalny wypływ wody.
KOREKTA USTAWIENIA
W przypadku niezgodności temperatury wypływającej wody z temperaturą nastawu na baterii należy przeprowadzić korektę
ustawienia baterii:
uchwytem (6) otwieramy strumień wody,
o
przekręcamy uchwytem (5) w lewo lub w prawo do momentu ustawienia temperatury wypływającej wody na 38 C
(np. przy użyciu termometru medycznego).
o
po ustawieniu wypływu wody na 38 C ściągamy uchwyt (5) (zdjąć zaślepkę, wykręcić wkręt i ściągnąć uchwyt) następnie
o
nasunąć go ponownie na wieloklin wrzeciona tak, aby temperatura na uchwycie 38 C pokryła się z uskokiem na krzywce
(3.1) (wkręcić wkręt i założyć zaślepkę).
Uwaga: czarna krzywka (3.1) zamontowana na głowicy termostatycznej (3) nie powinna być w żadnym wypadku
demontowana!
KONSERWACJA POWIERZCHNI
W żadnym wypadku nie wolno stosować ostrych i żrących środków czyszczących, ostrych myjek, kwasu solnego, ługu
sodowego, rozpuszczalników, chloru, gdyż grozi to uszkodzeniem powierzchni baterii oraz może spowodować zniszczenie
elementu termoczułego głowicy termostatycznej.
Należy używać łagodnych środków myjących (np. płyn do mycia naczyń).
Po umyciu spłukać baterię wodą i wytrzeć szmatką do sucha.
W przypadku nie przestrzegania zaleceń konserwacji i uszkodzenia powierzchni baterii nie można dochodzić roszczeń
gwarancyjnych.
Przy montażu baterii termostatycznych zaleca się stosowanie na głównych dopływach wody do instalacji - dodatkowych filtrów
zewnętrznych, oraz zapewnienia porównywalnego ciśnienia dla wody zimnej i ciepłej.
Armatura Kraków SA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian kompletacyjnych baterii.
04
DIRECTIONS FOR INSTALLATION AND USE OF THERMOSTATIC DOUBLE
HANDLE FAUCET
EN
TECHNICAL FEATURES
Permissible temperature range for feeding water: 5ºC - 80ºC
Maximum pressure of feeding water: 1 MPa ( 10 atm).
Recommended pressure of feeding water: 0,05- 0,6 MPa ( 0,5 - 6,0 atm).
Temperature regulation range for water: 15ºC - 60ºC
Calibrating of thermostatic head performed for the pressure 0,3 MPa ( 3 atm).
NOTE: thermostatic faucets may work with gas boilers, providing that the water pressure does not fall below 0,15 MPa
(1,5 atm).
INSTALLATION
Installation instructions for wall thermostatic faucets are practically the same as for standard faucets apart from one
standpoint: the hot water discharge must be fixed on the left and the cold water on the right side of the faucet!!! facing front
ways otherwise the thermostat will not function.
Eccentric terminals (8) should be screwed into water pipe sections, while the thread terminal should be sealed with i.e Teflon
tape or jute string. Eccentrics should be screwed in such a way that their axis from the side of threads G ¾ are placed
horizontally on one height, head surfaces at the same distance from the wall. The distance between eccentrics should be set
according to coupling nuts of the faucet, followed by screwing rosettes onto eccentrics (9). The rubber pads with mesh filter
(14) should be placed between eccentrics and nuts.
The coupling nut½” of the shower hose should be placed downwards during the installation of shower faucet.
OPERATING AND EXPLOITATION
The water discharge and regulation is done by a handle (6), while the temperature by a handle (5). The cold water flows out
at the maximum right position of the faucet (5). Turning the handle slowly left (anticlock wise), the hot water flows to the
mixing part of thermostatic head in opening for obtaining mixed water outflow.
The regulation handle (5) has a red temperature limiter protecting from the water flowing of temperature over 38ºC
or accidental burning.
For higher temperature water, it is required to press the red button which releases the limiter and allows switching the handle
to temperature over 38ºC. The maximum left position of the handle (5), hot water flows. By turning the handle right, water
temperature comes back to temperature 38ºC and the stopper locks. The graphic temperature marking on handle (5) over
38ºC is to be treated as a reference and may vary from real temperature values.
The water discharge regulated by the handle (6) generally limits its outflow to app. 50%. Pressing the green button (for faucets
equipped with a button) and turning handle to a maximum left position sets maximum water outflow.
SETTING CORRECTION
In case of differences between temperatures of discharged water with settled temperature, faucet setting correction is required:
open water flow with handle (6)
turn handle (5) left or right until temperature of water discharge is set to 38ºC (i.e. using a medical thermometer)
upon setting water discharge to 38ºC take handle(5) off (take the hole plug out, unscrew and take handle off) push it onto
splines of the spindle so that the temperature on the handle 38ºC is equal to the cam set of (3.1) (tighten screw in and place
hole plug).
Note: black cam (3.1) installed on thermostatic head (3) should not be dismounted in any case!
SURFACE MAINTENANCE
Do not use sharp and abrasive agents, rough washcloth, hydrochloric acid, solvents, chlorine, as it leads to faucets surface
damage and may cause damage to thermo sensitive element of thermostatic head.
The faucet should be cleaned with mild cleaning agents (i.e. dish washing liquid).
After cleaning rinse faucet with clean water and dry properly. Inobservance of maintenance rules and damage to the surface
of the faucet result in warranty loss.
It is recommended to use additional outer filters for installation on main water supply pipes and provide similar pressure for
cold and hot water.
Armatura Kraków SA reserves the right to make changes to faucet completion.
05
DE
MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR ZWEIGRIFF-THERMOSTATIK
ARMATUREN
TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Zulässiger Temperaturbereich des zugeführten Wassers: ab 5°C bis 80°C
Maximaler Druck des zugeführten Wassers: 1 MPa ( 10 atm).
Optimaler Druck des zugeführten Wassers: von 0,05 - 0,6 MPa (0,5 - 6,0 atm).
Regulierungsbereich der Wassertemperatur: ab15°C bis 60°C
Eichung des Thermostat Knopfes auf den Druck 0,3 MPa (3 atm).
ACHTUNG: Thermostat Armaturen sind für Gaserhitzer unter der Voraussetzung geeignet, dass der Wasserdruck nicht unter
0,15 MPa (1,5 atm) liegt.
MONTAGE
Die Prinzipien bei der Montage von Wandarmaturen sind beinahe identisch mit denen für Standardbatterien unter dem
Vermerk: der Zufluss und der Anschluss für Heißwasser müssen sich links, und für Kaltwasser rechts der Armatur !!! - von
der Seite des Nutzers her gesehen - befinden, - andernfalls funktioniert der Thermostat nicht ordnungsgemäß.
auf die Teilstücke des Wasserleitungssystems sind die exzentrischen Anschlüsse (8) einzudrehen, unter Abdichtung des
Gewindeanschlusses, z.B. mit einem Teflonband oder Hanffasern. Die Exzenter sollen so eingedreht sein, dass ihre Achsen
von der Seite des Gewindes G ľ - waagerecht auf einer Höhe und die Stirnflächen in ein und derselben Distanz von der Wand
positioniert sind.
Den Exzenterabstand gemäß der beigefügten Überwurfschrauben für die Armatur ermitteln und danach auf die postierten
Exzenter die Rosetten (9) aufziehen, aber zwischen den Exzentern und den Überwurfschrauben sind die Gummidichtungen
mit dem Netzfilter einzulegen.
Bei der Montage der Brausearmaturen muss das Anschlussgewinde ˝” des Duschschlauches nach unten gerichtet sein.
FUNKTION UND EXPLOITATION
Zum Öffnen des Auslaufes und für die Regulierung der Wasserabgabe dient der Griff (6), zur Temperaturregelung dagegen
der Griff (5). Bei der Positionierung des Griffs (5) ganz nach rechts von der Armatur fließt Kaltwasser. Bei Drehung des
Thermostat-Griffes stufenweise nach links (im entgegesetzten Uhrzeigersinn), öffnen wir automatisch den Zufluss von
Heißwasser zum Segment des Thermostat Reglerkopfes, wodurch wir beim Auslauf der Armatur gemischtes Wasser erhalten.
Der Regulierungsgriff (5) besitzt einen roten Temperaturanschlag, der vor dem Ausfluss von Heißwasser mit einer Temperatur
über 38°C sowie versehentlichem Verbrühen schützt.
Um eine höhere Wassertemperatur zu erzielen, müssen wir den roten Knopf bei langsamer Freigabe der Sperre drücken, was
wissentlich die Umstellung des Griffes auf Temperaturen über 38°C erlaubt. Bei ganz rechter Positionierung des Griffes (5) fließt
heißes Wasser. Die Rechtsdrehung mit dem Griff hat den Rückgang der Temperatur auf 38°C und das Einrasten des Sperrkopfes
zur Folge. Die graphische Temperaturauszeichnung auf dem Griff (5) neben der Temperatur 38 °C, dient lediglich der
Orientierung und kann von den tatsächlichen Temperaturwerten abweichen.
Die mittels Griff (6) regulierte Wasserabgabe limitiert standardgemäß den Ausfluss bis zu etwa 50%. Die Betätigung des grünen
Kopfes (für die Armatur mit Drucktaste) und Drehung mit dem Griff auf die Position ganz nach links hat den maximalen
Wasserausfluss zur Folge.
EINSTELLUNGSKORREKTUR
Tritt eine Temperaturdiskrepanz zwischen dem Wasserausfluss und der Reglertemperatur auf, ist für die Armatur eine
Einstellungskorrektur vorzunehmen:
mit dem Griff (6) öffnen wir den Wasserstrahl,
den Griff (5) drehen wie nach links oder nach rechts bis zum Moment, wo sich die Temperatur des fließenden Wassers
auf 38 °C einstellt (z.B. unter Nutzung eines medizinischen Thermometers).
nach der Positionierung des Wasserausflusses auf 38°C nehmen wir den Griff (5) ab (den Deckelflansch abnehmen,
die Schraube herausdrehen und den Griff herausziehen), danach drücken wir ihn erneut auf die Keilwelle der Spindel auf, so
dass die Temperaturanzeige von 38°C auf dem Griff sich mit der Dislokation auf der Nocke (3.1) deckt - (die Schraube wieder
eindrehen und den Deckelflansch anlegen).
Achtung: die schwarze Nocke (3.1), die im Thermostatkopf (3) montiert ist, darf auf keinen Fall demontiert werden!
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
Auf keinen Fall dürfen scharfe und ätzende Reinigungsmittel verwendet werden, weder rauhe Wischlappen, salzhaltige
Säuren, Sodalaugen, noch Lösungsmittel oder Chlor, weil dadurch die Oberfläche der Batterie beschädigt wird und
der wärmeempfindliche Thermostatkopf kaputt geht.
Empfohlen werden milde Waschmittel (z. B. Spülmittel). Nach dem Reinigen die Armatur mit Wasser abspülen und mit einem
sauberen Lappen trocken wischen. Bei Nichtbeachtung der Wartungshinweise und im Fall von Beschädigung der Armaturen
Oberfläche können keine Garantieansprüche geltend gemacht werden.
Bei der Montage von Thermostat Armaturen empfiehlt sich auf den Hauptwasserzuflüssen zur Installation zusätzlich
Aussenfilter, sowie gleichsetzende Druckabsicherungen für Kalt- und Warmwasser einzusetzen.
Armatur Krakau S.A. - behält sich das Recht vor, ergänzende Konstruktionsveränderungen an den hergestellten Armaturen vorzunehmen.
06
MODE D'EMPLOI ET INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU ROBINET
THERMOSTATIQUE À DEUX POIGNÉES
FR
CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE
L'étendue admissible de l'eau alimentant : de 5ºC à 80ºC.
La pression maximale de l'eau alimentant :de 1MPa (10 atm)
La pression de l'eau alimentant recommandée : de 0,05 à 0,6 MPa (0,5-6 atm)
L'étendue de la régularisation de la température de l'eau : de 15ºC à 60ºC.
Calibrage de tête thermostatique fait pour la pression 03 MPa (3atm).
ATTENTION : le robinet thermostatique peut collaborer avec le four gazeux à condition que la pression de l'eau ne baisse
pas au-dessous de 0,15 MPa (1,5 atm).
INSTALLATION
Les principes d'installation du robinet mural thermostatique sont presque identiques que les principes d'installation du robinet
standard avec une condition : la venue et l'alimentation de l'eau chaude doivent être placées à gauche et de l'eau froide
à droite du robinet !!! du point de vue d'un utilisateur - sinon, le thermostat ne fonctionnera pas correctement.
Il faux visser les raccordements excentriques (8) à l'installation des eaux en les étanchant à l'aide d'une bande de téflon ou
de la chanvre. Les excentriques devraient être vissés de telle façon pour que leurs axes de la part des filets G ¾ soient
positionnés horizontalement à la même hauteur, les surfaces frontales soient dans la même distance d'un mur.
Il faut définir la distance des excentriques selon les écrous de raccordement du robinet et ensuite visser sur les excentriques
des rosaces (9) et mettre des joints d'étanchéité en gomme et des filtres crépines(14).
A l'installation du robinet de douche, le filet d'alimentation ½” du tuyau de douche doit être positionné vers le bas.
FONCTIONNEMENT ET EXPLOITATION
Pour ouvrir ou régulariser l'écoulement de l'eau, il faut utiliser la poignée (6) et pour régulariser la température, il faut utiliser
la poignée (5). Dans la position extrêmement droite de la poignée du robinet coule de l'eau froide. En tournant la poignée
du thermostat à gauche (inversement au mouvement des aguilles de la montre) nous ouvrons automatiquement l'écoulement
de l'eau chaude dans la partie mélangeuse de la tête thermostatique en obtenant dans la sortie de l'eau mélangée.
La poignée de régularisation (5) possède un limiteur rouge de la température qui protège contre l'écoulement de l'eau chaude
de la température dépassant 38ºC et contre les brûlures accidentelles.
Pour obtenir la température de l'eau plus saute, nous devons appuyer le limiteur rouge qui libère le blocage, ce qui permet
de régulariser la poignée consciemment au-delà de 38ºC. Dans la position extrêmement gauche de la poignée (5) de l'eau
chaude coule. La rotation de la poignée à droite provoque le retour à la température 38ºC et le blocage du bouton.
La délimitation graphique des températures sur la poignée (5) sauf la température 38ºC n'est qu'un point de repère et peut
dériver des températures réelles.
L'écoulement de l'eau est régularisé par la poignée (6) et limite l'écoulement de l'eau jusqu'à 50 %. Si l'on appuie le bouton
vert (dans le cas du robinet avec le bouton) et on tourne la poignée dans la position extrêmement gauche, l'écoulement
de l'eau maximal sera provoqué.
CORRECTION DE LA POSITION
Dans le cas de la non-conformité de la température de l'eau avec la température fixée auparavant, il faut faire la correction
de position du robinet:
ouvrir le jet d'eau avec la poignée (6)
tourner la poignée (5) à gauche ou à droite afin de régler la température de l'eau au niveau de 38ºC. (on peut le vérifier
à l'aide d'un thermomètre).
après avoir réglé la température, il faut enlever la poignée (5) (enlever la pastille, enlever le vis et tirer le poignée)
et la mettre de nouveau de telle façon pour que la température sur la poignée couvre la faille sur le coude (3.1) (mettre
le vis et mettre la pastille).
Attention : le coude noir (3.1) installé sur la tête thermostatique (3) ne doit être jamais désinstallé!
ENTRETIENT
Il ne faut jamais utiliser des substances de nettoyage caustiques et aiguës, des laveurs aigus, de l'acide chlorhydrique,
de la lessive de soude, des dissolvant, du chlore puisque ceux-ci peuvent provoquer la détérioration de la surface du robinet
et de l'élément thermosensible de la tête thermostatique.
Il faut utiliser les produits de nettoyage doux (ex. : liquide vaisselle). Après avoir nettoyé le robinet, il faut le rincer avec de l'eau
et l'essuyer pour qu'il soit sec. Dans le cas du non-respect des conseils d'entretien, la surface du robinet peut être détériorée.
Dans ce cas, il ne sera pas possible de poursuivre le droit de garantie.
Pour installer le robinet thermostatique, il est recommandé d'utiliser sur les alimentations principales aux installations de salle
de bains des filtres supplémentaires et assurer une pression plus ou moins égale de l'eau chaude et froide.
Armatura Kraków SA se réserve le droit aux modifications du robinet.
07
RU
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ
ДВУРЫЧАЖНЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Допустимый диапазон температуры поступающей воды: от 5°С до 80°С.
Максимальное давление поступающей воды: 1 МПа (10 атм.).
Рекомендуемое давление поступающей воды: от 0,05 до 0,6 МПа (0,5-6 атм.).
Диапазон регуляции температуры воды: от 15°С до 60°С
Калибровка термостатической головки выполнена при давлении 0,3 МПа (3 атм.).
ВНИМАНИЕ: термостатические смесители могут взаимодействовать с газовой колонкой при условии, что
давление воды не падает ниже 0,15 МПа (1,5 атм.).
МОНТАЖ
Правила монтажа настенных термостатических смесителей практически идентичны со стандартными смесителями
с одной разницей: подача и подключение горячей воды должны осуществляться с левой стороны, а холодной воды
с правой стороны смесителя!!! смотря со стороны пользователя в противном случае термостат не будет
действовать как следует.
К отрезкам водопроводных труб привинчиваем эксцентричные соединители (8), уплотняя резьбовые соединение
например тефлонной лентой или паклей. Эксцентрики должны быть завинчены таким образом, чтобы их оси со
стороны резьбы G ¾, были установлены горизонтально на одинаковой высоте, лицевые поверхности находились на
одинаковом расстоянии от стены.
Расстояние между осями отверстий эксцентриков установить в соответствии с соединительными гайками
смесителя, а затем на установленные эксцентрики следует навинтить розетки (9), а между эксцентриками и гайками
вложить резиновые прокладки с сеточным фильтром (14).
При монтаже душевых смесителей соединительная резьба ½” душевого шланга должна быть направлена вниз.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Для пуска и регуляции расхода воды служит рычаг (6), а для регуляции температуры рычаг (5). При установке
рычага (5) в крайнее правое положение из смесителя течет холодная вода. Постепенно поворачивая рычаг
термостата влево (против часовой стрелки), открываем подачу горячей воды в смесительную часть
термостатической головки, получая на выходе смесителя перемешанную воду.
Рычаг регуляции (5) имеет красный ограничитель температуры, предохраняющий от поступления на выход воды
с температурой выше 38°С и случайного ожога.
Для того, чтобы получить воду с более высокой температурой следует нажать красную кнопку, освобождающую
блокаду, что позволяет сознательно переставить рычаг на температуры выше 38°С. В крайнем левом положении
рычага (5) течет горячая вода. Поворот рычага вправо приведет к возврату к температуре 38 оС, блокирующая
кнопка при этом защелкнется. Графическое обозначение температур на рычаге (5), не считая температуры 38°С,
является исключительно ориентационным и может отличаться от реальных значений температуры.
Регулируемый рычагом (6) расход воды стандартно ограничивает ее подачу до 50%. Нажатие зеленой кнопки (для
смесителей с кнопкой) и поворот рычага в крайнее левое положение приведет к максимальной подаче воды.
КОРРЕКТИРОВКА УСТАНОВКИ
В случае несоответствия температуры вытекающей воды с температурой настройки смесителя следует произвести
корректировку установки смесителя:
рычагом (6) открываем подачу воды,
поворачиваем рычаг (5) вправо или влево до момента достижения вытекающей водой температуры 38°С
(используя например медицинский термометр),
после получения на выходе температуры 38 оС снимаем рычаг (5) (снять заглушку, выкрутить винт и снять
рычаг), а затем одеваем его снова на шпиндель таким образом, чтобы температура на рычаге 38°С совпадала
со впадинкой на кулачке (3.1) (закрутить винт и надеть заглушку).
Внимание: черный кулачок (3.1), расположенный на термостатической головке (3), ни в коем случае не
должен быть демонтирован!
УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ
Ни в коем случае нельзя применять острые и едкие моющие средства, острые мойки, соляную кислоту,
содовую щелочь, растворители, хлор, так как это грозит повреждением поверхности смесителя, а также
может привести к повреждению термочувствительного элемента термостатической головки.
Следует использовать неагрессивные моющие средства (например средство для мытья посуды). После мытья
смеситель следует промыть чистой водой и вытереть тряпочкой насухо. В случае несоблюдения рекомендаций по
уходу и повреждения поверхности смесителя гарантийные требования не рассматриваются.
При монтаже термостатических смесителей рекомендуется применять на основных линиях подачи воды к ванному
трубопроводу дополнительные внешние фильтры, а также обеспечить более менее одинаковое давление холодной
и горячей воды.
АО «Armatura Kraków SA» оставляет за собой право вводить изменения в комплектность смесителей.
08
TERMOSTATINIŲ MAIŠYTUVŲ SU DVIEM RANKENĖLĖMIS MONTAVIMO IR
EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA
LT
TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA
Leidžiamas maitinančio vandens temperatūrų diapazonas: nuo 5°C iki 80°C.
Maksimalus maitinančio vandens slėgis: 1MPa (10 atm.)
Rekomenduojamas maitinančio vandens slėgis: nuo 0,05-0,6 MPa (0,5-6,0 atm.)
Vandens temperatūros reguliavimo diapazonas: nuo 15°C iki 60°C.
Termostatinės galvutės kalibravimas parinktas slėgiui 0,3 MPa (3 atm).
Dėmesio: Termostatiniai maišytuvai gali veikti kartu su dujų katilu su sąlyga, kad vandens slėgis nenukris žemiau
0,15 MPa (1,5 atm.).
MONTAVIMAS
Sieninių termostatinių maišytuvų montavimo taisyklės yra beveik tokios pačios kaip montuojant standartinius maišytuvus,
su viena pastaba: karštas vanduo turi tekėti ir būti pajungtas iš kairės pusės, o šaltas vanduo iš dešinės maišytuvo
pusės!!! žiūrint iš vartotojo pusės kitaip termostatas neveiks teisingai.
Prie vandentiekio instaliacijos galų prisukame ekscentrines jungtis (8), užsandarinant sraigtinį sujungimą, pavyzdžiui,
teflono juostele arba kanapių medžiaga. Ekscentrikai turi būti prisukti taip, kad jų ašys nuo sraigtų G 3/4 pusės būtų
nustatytos horizontaliai viename aukštyje, priekiniai paviršiai būtų viename atstume nuo sienos.
Atstumą tarp ekscentrikų reikia nustatyti pagal maišytuvo jungiamąsias veržles, o po to ant pritvirtintų ekscentrikų reikia
prisukti dangtelius (9), o tarp ekscentrikų ir veržlių įdėti guminius tarpiklius su tinkliniu filtru (14).
Montuojant dušo maišytuvus, dušo žarnos jungiamasis sraigtas ½ turi būti nukreiptas į apačią.
VEIKIMAS IR EKSPLOATAVIMAS
Su rankenėle (6) galima atidaryti ir reguliuoti vandenį, tuo tarpu su rankenėle (5) yra reguliuojama temperatūra. Nustačius
rankenėlę (5) iki pat galo į dešinę pusę, iš maišytuvo tekės šaltas vanduo. Palaipsniui sukant termostato rankenėlę į kairę
(prieš laikrodžio rodyklę), automatiškai atidaromas karšto vandens pritekėjimas į termostatinės galvutės maišymo dalį, ir
tokiu būdu maišytuvo išeigoje gaunamas sumaišytas vanduo.
Reguliavimo rankenėlėje (5) yra raudonas temperatūros ribotuvas, kuris saugo nuo labai karšto vandens virš 38ºC ir nuo
atsitiktinio apdegimo. Norint, kad vandens temperatūra butų aukštesnė, turime paspausti blokavimą nuimantį raudoną
mygtuką, kas leidžia perstatyti rankenėlę į temperatūrą virš 38°C. Nustačius rankenėlę (5) iki pat galo į kairę pusę, tekės
karštas vanduo. Pasukus rankenėlę į dešinę pusę, bus grįžta prie 38°C temperatūros ir bus užblokuotas blokavimo
mygtukas. Kitų temperatūrų nei 38°C ant rankenėlės (5) grafinis paženklinimas yra tik orientacinis ir gali skirtis nuo realių
temperatūrų reikšmių.
Vandens srovę reguliuojanti rankenėlė (6) standartiškai apriboja jos ištekėjimą iki apie 50%. Vanduo tekės maksimaliu
pajėgumu, kai bus paspaustas žalias mygtukas (maišytuvuose su mygtuku) ir kai iki pat galo į kairę pusę bus pasukta
rankenėlė.
NUSTATYMO KEITIMAS
Jei ištekamojo vandens temperatūra neatitinka maišytuve nustatytai temperatūrai, reikia pakeisti maišytuvo nustatymus:
Su rankenėle (6) paleidžiame vandens srovę;
Pasukame rankenėlę (5) į kairę arba į dešinę, kol ištekamojo vandens temperatūra bus 38ºC (pavyzdžiui,
pasinaudojus medicininiu termometru);
Nustačius vandens ištekėjimo temperatūrą į 38ºC, nuimame rankenėlę (nuimti kaištį, išsukti varžtą ir nuimti rankenėlę),
po to reikia uždėti ją atgal ant veleno taip, kad 38ºC temperatūra ant rankenėlės susilygintų su žymekliu ant perjungiklio
(3.1) (įsukti varžtą ir uždėti kaištį).
DĖMESIO: jokiu būdu negalima demontuoti ant termostatinės galvutės (3) sumontuoto juodo perjungiklio (3.1)!
PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA
Jokiu būdu negalima naudoti abrazyvinio veikimo, ėdančių valymo priemonių, šiurkščių skudurų, druskos
rūgšties, natrio šarmo, tirpiklių, chloro, nes jie gali pakenkti maišytuvo paviršiui bei gali sugadinti termostatinės
galvutės šilumai jautrų elementą.
Reikia naudoti švelnias plovimo priemones (pavyzdžiui, indų plovimo priemonę). Išplovus, maišytuvą reikia praplauti
vandeniu ir pratrinti švariu skudurėliu, nusausinti. Jeigu nebus laikomasi priežiūros rekomendacijų, galima pažeisti
maišytuvo paviršių. Tokiais atvejais garantija netaikoma.
Montuojant termostatinius maišytuvus, prie pagrindinių vandens pritekėjimo į vonios instaliaciją vietų rekomenduojama
panaudoti papildomus išorinius filtrus. Taip pat rekomenduojama pasirūpinti, kad šalto ir šilto vandens slėgis būtų panašus.
Armatura Kraków SA palieka sau teisę įvesti pakeitimus maišytuvo komplekte.
09
UA
ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕРМОСТАТИЧНИХ ДВУРИЧАЖНИХ
ЗМІШУВАЧІВ
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Допустимий діапазон температури підведеної води: від 5°С до 80°С
Максимальний тиск підведеної води: 1 МПа (10 атм.).
Рекомендований тиск підведеної води: від 0,05 до 0,6 МПа (0,5-6 атм.).
Діапазон регуляції температури води: від 15°С до 60°С
Калібрування термостатичної головки виконано для тиску 0,3 МПа (3 атм.).
УВАГА: термостатичні змішувачі можуть взаємодіяти з газовою колонкою при умові, що тиск води не падає
нижче 0,15 МПа (1,5 атм.).
МОНТАЖ
Правила монтажу настінних термостатичних змішувачів практично ідентичні зі стандартними змішувачами з однією
різницею: подача і підключення гарячої води повинно відбуватися з лівої сторони, а холодної води з правої сторони
змішувача!!! дивлячись від сторони користувача в протилежному випадку термостат не буде діяти як слід.
До відрізків водопровідних труб прикручуємо ексцентричні з'єднувачі (8), ущільнюючи різьбове з'єднання наприклад
тефлоновою стрічкою чи паклею. Ексцентрики повинні бути вкручені таким чином, щоби їх осі від сторони різьби G
¾, були встановлені горизонтально на однаковій висоті, лицеві поверхні знаходились на однаковій відстані від стіни.
Відстань між осями отворів ексцентриків встановити згідно зі з'єднувальними гайками змішувача, після цього на
встановлені ексцентрики слід нагвинтити розетки (9), а між ексцентриками та гайками вложити гумові прокладки
з сітковим фільтром (14).
При монтажі душових змішувачів з'єднувальна різьба ½” душового шлангу повинна бути спрямована вниз.
ДІЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Для пуску і регуляції видатку води служить ричаг (6), а для регуляції температури ричаг (5). При установці ричага (5)
у крайню праву позицію зі змішувача тече холодна вода. Поступово повертаючи ричаг термостата вліво (проти
часової стрілки), відкриваємо подачу гарячої води до змішуючої частини термостатної головки, отримуючи на виході
змішувача перемішану воду.
Ричаг регуляції (5) має червоний обмежувач температури, який захищає від надходження на вихід води
з температурою вище 38°С і припадкового опіку.
Для того, щоби отримати воду з більш високою температурою слід натиснути червону кнопку, яка звільнює блокаду,
що дозволяє свідомо переставити ричаг на температури вищі ніж 38°С. У крайній лівій позиції ричага (5) тече гаряча
вода. Поворот ричага вправо призведе до повернення до температури 38°С, кнопка блокади при цьому активується.
Графічні означення температур на ричазі (5), не враховуючи температури 38°С, служать виключно орієнтації
і можуть відрізнятися від реальних величин температури.
Регульований ричагом (6) видаток води стандартно обмежує її подачу до 50%. Натиск на зелену кнопку (для
змішувачів з кнопкою) і поворот ричага у крайню ліву позицію призведе до максимальної подачі води.
КОРЕКЦІЯ УСТАНОВКИ
У випадку невідповідності температури води на виході з температурою настройки змішувача слід виконати корекцію
установки змішувача:
ричагом (6) відкриваємо подачу води
повертаємо ричаг (5) вправо чи вліво до моменту, коли вода, що витікає досягне температури 38°С
(використовуючи наприклад медичний термометр)
після отримання на виході температури 3°С знімаємо ричаг (5) (зняти заглушку, викрутити гвинт і зняти ричаг),
а потів надіваємо його знову на шпиндель таким чином, щоби температура на ричазі 38°С співпадала з впадиною на
кулачці (3.1) (закрутити гвинт і надіти заглушку).
Увага: чорний кулачок (3.1), розміщений на термостатичній головці (3), в жодному випадку не повинен бути
демонтований!
ДОГЛЯД ЗА ПОВЕРХНЕЮ
В жодному випадку не можна стосувати гострі і їдкі миючі засоби, гострі мийки, соляну кислоту, содовий луг,
розчинники, хлор, тому що це загрожує ушкодженням поверхні змішувача, а також може призвести до
ушкодження термоелементу термостатичної головки.
Слід використовувати м'які миючі засоби (наприклад засіб для миття посуду). Після очистки сполоснути змішувач
водою і витерти насухо ганчіркою. У випадку недотримання рекомендацій щодо миття, яке призвело до ушкодження
поверхні гарантійні вимагання не розглядаються
При монтажі термостатичних змішувачів рекомендується стосувати на головних лініях подачі води до ванного
трубопроводу додаткові зовнішні фільтри, а також запевнити більш менш однаковий тиск холодної і гарячої води.
АТ «Armatura Kraków SA» залишає за собою право впроваджувати зміни у комплектності змішувачів.
10
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE TERMOSTATICKÝCH DVOUKOHOUTKOVÝCH BATERIÍ
CZ
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
Přípustný rozsah teploty přiváděné vody: 5°C - 80°C
Maximální tlak vody v řádu: 1 MPa ( 10 atm).
Doporučený tlak vody v řádu: 0,05-0,6 MPa ( 0,5-6,0 atm).
Rozsah regulace teploty vody: 15°C - 60°C
Kalibrace termostatické hlavice provedená pro tlak 0,3 MPa ( 3 atm).
POZOR: termostatické baterie mohou spolupracovat s plynovým ohřívačem za podmínky, že tlak vody neklesne
pod 0,15 MPa (1,5 atm).
MONTÁŽ
Pravidla pro montáž nástěnných termostatických baterií jsou téměř stejná jako u standardních baterií s jednou výjimkou:
přívod a připojení horké vody musí být z levé strany, studené vody z pravé strany baterie!!! pokud se díváme z pozice
uživatele jinak nebude termostat fungovat správně.
Na koncovky vodovodní instalace našroubovat mezikusy (8) a závitové spojení utěsnit např. teflonovou páskou nebo
konopným vláknem. Mezikusy musí být našroubovány tak, aby byly jejich osy na straně závitů G ¾ vodorovně ve stejné
výši, a aby vyčnívaly ve stejné vzdálenosti od stěny.
Rozteč mezikusů je třeba stanovit podle připojovacích matic baterie. Potom na nastavené mezikusy našroubujte etážky (9),
mezi mezikusy a matice vložte pryžová těsnění se sítkovým filtrem (14).
Při montáži sprchových baterií by měl připojovací závit ½” sprchové hadice mířit směrem dolů.
FUNKCE A PROVOZ
K otevření výtoku a regulaci proudu vody slouží kohoutek (6), k regulaci teploty kohoutek (5). V krajní pravé poloze
kohoutku (5) z baterie vytéká studená voda. Postupným otáčením kohoutku s termostatem doleva (proti směru pohybu
hodinových ručiček) automaticky otevíráme přítok horké vody do mísící části termostatické hlavice. Z baterie pak vytéká
smíšená voda.
Regulační kohoutek (5) je vybaven červeným tlačítkem pojistky proti opaření, která brání výtoku horké vody s teplotou nad
38°C a náhodnému opaření.
Chcete-li získat vodu o vyšší teplotě, musíte stisknout červené tlačítko, které zruší blokádu, a pak můžete vědomě nastavit
kohoutek na teplotu vyšší než 38°C. V krajní levé poloze kohoutku (5) teče horká voda. Otáčením kohoutku vpravo se
vrátíte k teplotě 38°C a tlačítko pojistky samo zaklapne. Grafické znázornění teplot na kohoutku (5) nad teplotou 38°C
je pouze orientační a může se lišit od skutečné teploty vody.
Regulovaný kohoutek (6) standardně omezuje její výtok na 50%. Stisknutím zeleného tlačítka (u baterií s tlačítkem)
a otočením kohoutku do krajní levé polohy docílíme maximálního výtoku vody.
OPRAVA NASTAVENÍ
V případě, kdy se teplota vytékající vody liší od označení teploty na baterii, je třeba provést opravu nastavení na baterii:
kohoutkem (6) pusťte vodu:
- kohoutkem (5) otáčejte doleva nebo doprava dokud vytékající voda nebude mít teplotu 38°C (např. pomocí lékařského
teploměru).
- po nastavení teploty vody na 38°C sejměte kohoutek (5) (sejměte záslepku, vyšroubujte šroub a sejměte kohoutek)
a pak jej opět navlečte na drážkované vřeteno tak, aby se teplota na kohoutku 38°C kryla s drážkou na násadce (3.1)
(zašroubujte šroub a nasaďte záslepku).
Pozor: černou násadku (3.1) připevněnou k termostatické hlavici (3) nesmíte v žádném případě demontovat!
ÚDRŽBA POVRCHU
V žádném případě není dovoleno používat drsné ani žíravé čistící prostředky, ostré myčky, kyselinu solnou, louh
sodný, rozpouštědla, chlór, protože to hrozí poškozením povrchu baterie a může to způsobit zničení tepelně
citlivého prvku termostatické hlavice.
Je třeba používat mírné mycí prostředky (např. přípravek na mytí nádobí). Po umytí je třeba baterii opláchnout vodou a otřít
ji hadříkem do sucha. V případě nedodržení pokynů týkajících se údržby a následovného poškození povrchu baterie nelze
na toto uplatňovat reklamaci.
Před montáži termostatických baterií doporučujeme namontovat na hlavní přívody vody dodatečné vnější filtry a zajistit
srovnatelný tlak studené a teplé vody.
Armatura Kraków SA si vyhrazuje právo na provedení kompletačních změn.
11
SK
NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU TERMOSTATICKÝCH BATÉRIÍ S DVOMA OVLÁDAČMI
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
Povolený teplotný rozsah napájacej vody: od 5°C do 80°C
Maximálny tlak napájacej vody: 1 MPa (10 atm)
Odporúčaný tlak napájacej vody: od 0,05 do 0,6 MPa (0,5 6,0 atm)
Rozsah regulácie teploty vody: od 15°C do 60°C
Kalibrovanie termostatickej hlavice vykonané pre tlak 0,3 MPa (3 atm)
UPOZORNENIE: Termostatické batérie môžu spolupracovať s plynovým ohrievačom vody len pod podmienkou,
že tlak vody neklesne pod úroveň 0,15 MPa (1,5 atm).
MONTÁŽ
Zásady montáže termostatických nástenných batérií sú takmer identické ako pri klasických batériách s jednou výnimkou:
prívod a prípojka horúcej vody musia byť umiestnené na ľavej a studenej vody na pravej strane batérie!!! Pri pohľade zo
strany používateľa. V opačnom prípade nebudú fungovať správne.
K vodovodnému potrubiu prikrúťte excentrické prípojky (8) a závitové spoje utesnite, napríklad teflonovou páskou alebo
konopným vláknom. Excentrické prípojky musia byť prikrútené tak, aby boli ich osi zo strany závitov G ¾ nastavené
horizontálne v jednej výške a čelné plochy boli v rovnakej vzdialenosti od steny.
Vzdialenosť excentrických prípojok nastavte podľa spojovacích matíc batérie a na takto nastavené excentrické prípojky
naskrutkujte kryty (9), medzi excentrické prípojky a matice vložte gumené tesnenie s filtračným sitkom (14).
Pri montáži sprchových batérií musí byť závitový spoj ½” sprchovej hadice nasmerovaný dole.
ČINNOSŤ A POUŽÍVANIE
Na spúšťanie výtoku a reguláciu vypúšťania vody slúži ovládač (6) a na reguláciu teploty ovládač (5). Pri nastavení
ovládača (5) v krajnej pravej polohe tečie z batérie studená voda. Postupným otáčaním ovládača termostatu vľavo
(v protismere hodinových ručičiek) automaticky otvárate prívod horúcej vody do zmiešavacej časti termostatickej hlavice,
čím na výstupe batérie dosiahnete zmiešanú vodu.
Regulačný ovládač (5) má červenú tepelnú poistku, ktorá zabraňuje náhlemu spusteniu horúcej vody s teplotou viac ako
38°C a náhodnému obareniu.
Ak chcete získať vodu s vyššou teplotou, stlačte červené tlačidlo, ktoré uvoľňuje poistku, čo umožňuje vedomé nastavenie
ovládača na teplotu vyššiu ako 38°C. Pri nastavení ovládača v krajnej ľavej polohe (5) tečie horúca voda. Otočením
ovládača vpravo sa bezpečnostná poistka zablokuje a teplota sa vráti na 38°C. Grafické znázornenie teplôt na ovládači (5)
okrem teploty 38°C je len orientačné a môže sa od jej skutočnej hodnoty líšiť.
Výtok vody regulovaný ovládačom (6) štandardne obmedzuje jej vypúšťanie do cca 50%. Stlačenie zeleného tlačidla (pre
batérie s tlačidlom) a otočenie ovládača do krajnej ľavej polohy umožní maximálny výtok vody.
OPRAVA NASTAVENIA
Ak sa teplota vytekajúcej vody líši od teploty natavenej na batérií, upravte jej nastavenie:
ovládačom (6) spustíte vodu;
ovládačom (5) otáčajte vľavo alebo vpravo až kým nenastavíte teplotu vytekajúcej vody na 38°C (napr. lekárskym
teplomerom);
po nastavení výtoku vody na 38°C zložte ovládač (5) (stiahnuť zátku, odskrutkovať skrutku a zložiť ovládač) neskôr
ho opäť založte na vreteno tak, aby sa teplota na ovládači 38°C kryla s úskokom na vačke (3.1) (zakrúťte skrutku a založte
krytku).
Upozornenie: čiernu vačku (3.1) namontovanú na termostatickej hlavici (3) za žiadnych okolností nedemontujte!
POVRCHOVÁ ÚDRŽBA
Za žiadnych okolností nepoužívajte abrazívne a leptavé čistiace prostriedky, ostré čistiace špongie, kyselinu
soľnú, rozpúšťadlá alebo chlór, ktoré môžu poškodiť povrch armatúry a spôsobiť znehodnotenie súčasti
termostatickej hlavice citlivej na teplo.
Používajte jemné čistiace prostriedky (napr. tekutý prostriedok na umývanie riadu). Po umytí batériu opláchnite vodou
a vyutierajte dosucha čistou handričkou. Nedodržiavanie pokynov na údržbu a poškodenie povrchu batérie vedie k strate
nároku na záruku.
Pri montáži termostatických batérií používajte na hlavných vstupoch vody do kúpeľňových inštalácií prídavné vonkajšie
mechanické filtre a zabezpečte ekvivalentný tlak pre studenú a teplú vodu.
Armatura Kraków SA si vyhradzuje právo na vykonávanie kompletačných zmien vyrábaných batérií.
12
PL
KARTA GWARANCYJNA
EN
TERMS OF WARRANTY
RU
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
13
PL
WARUNKI GWARANCJI
01. Armatura Kraków Spółka Akcyjna udziela 100 letniej gwarancji na elementy odlewane oraz 5 letniej na bezawaryjną
pracę głowic w bateriach dwuuchwytowych i regulatorów ceramicznych w bateriach jednouchwytowych. Regulatory
w bateriach termostatycznych objęte są 3 letnią gwarancją. Układ elektromagnetyczny w bateriach bezdotykowych
i układ mechaniczny w zaworach z otwarciem czasowym objęte są 2 letnią gwarancją.
Zawory, natryski oraz przełączniki natrysku objęte są 2 letnią gwarancją.
02. Pozostałe elementy baterii w tym uszczelnienie objęte są 12 miesięczną gwarancją.
03. Gwarancją objęte są wady ukryte, które ujawnione zostaną w okresie gwarancji.
04. Gwarancją nie objęta jest konserwacja armatury, czyszczenie filtrów siatkowych oraz bateria 9V (dotyczy baterii
bezdotykowych).
05. Reklamacja winna zostać zgłoszona w detalicznym punkcie sprzedaży lub do producenta na bezpłatny numer infolinii
800 433 334 przed upływem 2 miesięcy od daty stwierdzenia wady.
06. Armatura Kraków Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo wyboru sposobu usunięcia wady lub wymiany wadliwej baterii
na nową tego samego lub najbardziej zbliżonego modelu w przypadku niedotrzymania terminu naprawy.
Armatura Kraków Spółka Akcyjna w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia zastrzega sobie prawo obciążenia zgłaszającego
reklamację kosztami jej weryfikacji.
07. Naprawa lub wymiana wyrobu nastąpi w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wady.
08. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują po przedłożeniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dowodem
zakupu.
09. Przed zamontowaniem baterie należy przechowywać w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej nie większej
niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0OC, a w pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne
działające korodująco. Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania nie będą uznawane.
10. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy kupującego na skutek niewłaściwego przechowywania,
nieprawidłowego montażu, użytkowania, samodzielnych napraw i przeróbek.
11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zanieczyszczeniami wody lub przewodów sieci wodociągowej.
Przed montażem baterii nowo wykonana instalacja wodna musi zostać przepłukana.
12. Nie będą uznawane reklamacje mechanicznych uszkodzeń powierzchni baterii (np. rysy) zgłoszone po zakupie oraz
uszkodzenia powierzchni powstałe na skutek czyszczenia nieodpowiednimi środkami (np. proszkiem czyszczącym lub środkami
zawierającymi kwas, rozpuszczalniki, chlor, alkohol patrz zasady prawidłowej pielęgnacji powierzchni).
13. Gwarancja obowiązuje tylko na obszarze RP.
14. Podstawą do rozstrzygania sporów jest prawo obowiązujące na terytorium RP.
15. Gwarancja udzielona przez Armaturę Kraków S.A. nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.
PL
ZASADY PRAWIDŁOWEJ PIELĘGNACJI POWIERZCHNI
UWAGA!
Wszystkie rodzaje powierzchni stosowanych przez Armaturę Kraków Spółka Akcyjna (chrom, chrom satynowy, złoto,
patyna) są wrażliwe na środki czyszczące zawierające składniki ścierne, kwasy (szczególnie kwas solny), rozpuszczalniki,
chlor (w dużych stężeniach) lub inne silne środki wchodzące w reakcje z wymienionymi powierzchniami. Przed użyciem
środka myjącego prosimy o dokładne zapoznanie się z jego składem i przeznaczeniem.
Do czyszczenia i pielęgnacji nie używać ostrych myjek lub szczotek mogących porysować lub uszkodzić powierzchnię wyrobu.
Powierzchnie: chrom i chrom satynowy czyścić łagodnymi środkami myjącymi (płyn do mycia naczyń), a następnie spłukać
wodą i polerować miękką szmatką.
Powierzchnie patynowane i złote czyścić tylko czystą wodą i miękką ściereczką lub irchą.
Do konserwacji wewnętrznych elementów naszych armatur tj. głowic, regulatorów ceramicznych, przełączników natrysku,
mocowań wylewek itp. zalecamy smar silikonowo-teflonowy posiadający atest do kontaktów z wodą pitną.
W celu ochrony baterii przed zanieczyszczeniami mechanicznymi zalecamy zamontowanie filtrów siatkowych na instalacji
wodnej tuż przed baterią.
Naprawy pogwarancyjne wykonywane są przez sieć autoryzowanych serwisantów. Wykaz serwisantów znajduje się na stronie internetowej
www.kfa.pl, pod bezpłatnym numerem infolinii 800 433 334 lub w detalicznych punktach sprzedaży.
14
UK
TERMS OF WARRANTY
01. Armatura Kraków Spółka Akcyjna offers a 100 year warranty on casting elements and a 5 year warranty
on failure free work of heads in one handle faucets and ceramic regulators in one handle faucets. Regulators in thermostatic
faucets are the subject of a 3 year warranty.
Electromagnetic system in touch free faucets and mechanical system in time opening valve are warranted for 2 years.
2 years warranty is also offered for valves, showers and shower diverters.
02. Other elements of the faucet warranty, including seal, which is 12 months.
03. Guarantee covers latent defects, which are discovered during the warranty period.
04. Warranty does not cover sanitary tap ware maintenance, mesh filter cleaning or 9V battery in touch free faucets.
05. Claim must be notified in retail shop or directly to the manufacturer within 2 months after discovering malfunction.
06. Armatura Kraków Spółka Akcyjna reserves the right to choose manner of removing defect or replacing defective faucet
with a new one or a most similar model in the case of failing the reparation date. Armatura Kraków Spółka Akcyjna reserves
the right to charge the claimer for verification costs in case of groundless claim.
07. Repairs or replacement shall be in effect within 14 days from the date of supplying manufacturer with the product.
08. Warranty rights are in effect upon providing correctly filled warranty certificate accompanied by purchase document.
09. Before installation, faucet should be stored in dry place with relative humidity max. 70% and temperature min. 0OC,
no corrosive chemical substances should be allowed there. Defects arising from improper storage shall not be accepted.
10. Warranty does not cover damages arising from improper installation, repair or alterations made by the user or improper
use.
11. Warranty does not cover arising from water or water pipes contamination. New water pipe system should be rinsed prior
to new faucet installation.
12. Any claims concerning mechanical damage to faucet surface (i.e scratches) reported after purchase or surface damages
due to cleaning with wrong cleaning agents (i.e. scouring powder or agents containing acid, solvents, chlorine, alcohol see:
proper surface maintenance).
UK
RULES OF PROPER SURFACE MAINTENANCE
NOTICE!
All types of surface used by Armatura Kraków Spółka Akcyjna (chromium, satin-chrome, gold, platina) are sensitive to
cleaning agents containing abrasive components, acids (especially Hydrochloric acid), solvents, chlorine (highly
concentrated) or other strong agents reacting with the said surfaces. Before applying cleaning agent, please check its
contents and purpose.
Do not use rough cleaning cloth or brushes which might scratch or damage surface of product.
Surfaces chromium and satin-chrome:
Cleaning: clean with soft cleaning agents (dish washing liquid), rinse with water, polish with soft cloth.
Patination and gold surfaces.
Cleaning: clean only with clean water, soft cloth or chamois leather.
For internal elements maintenance i.e. heads, ceramic regulators, shower switches, spout fasteners etc it is
recommended to use Teflon - silicone grease having certification for contact with drinking water.
For protection of faucet from mechanical contaminants, installation of mesh filters on water installation just before
faucet is recommended.
Post warranty repairs are made by authorized service network. List of service agencies is available on website www.kfa.pl or in retail shops.
15
RU
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
01. АО «Armatura Kraków S.A.» предоставляет 100-летнюю гарантию на литые элементы, а также 5-летнюю
гарантию на безотказную работу головок в двурычажных смесителях и керамических регуляторов в однорычажных
смесителях. На регуляторы в термостатических смесителях предоставляется гарантия сроком на 3 года. Гарантия
на электромагнитную систему в бесконтактных смесителях и механическую систему в клапанах с временным
открытием предоставляется сроком на 2 года. На краны, души, а также душевые переключатели предоставляется
2-летняя гарантия.
02. На остальные элементы смесителей, в том числе уплотнительные прокладки, предоставляется 12-месячная
гарантия.
03. Гарантия относится к укрытым дефектам, которые будут обнаружены в период гарантии.
04. Гарантией не охвачен уход за сантехническими аксессуарами, очистка сеточных фильтров, а также
батарейка 9 В в бесконтактных смесителях.
05. Рекламация должна быть заявлена в пункте розничной продажи или у производителя
АО «Armatura Kraków S.A.» не позднее чем через 2 месяца от даты обнаружения дефекта.
06. АО «Armatura Kraków S.A.» оставляет за собой право выбора способа устранения дефекта или замены
неисправного смесителя на новый такой же или наиболее близкой по типу модели в случае несоблюдения срока
ремонта. В случае необоснованной рекламационной заявки АО «Armatura Kraków S.A.» оставляет за собой право
требовать от заявителя рекламации возмещения расходов на ее проверку.
07. Ремонт или замена изделия будут осуществлены сроком до 14 дней от даты получения изделия
производителем или продавцом.
08. Права на гарантийное обслуживание предоставляются по предъявлении правильно заполненной гарантийной
карты вместе с подтверждением продажи.
09. Перед монтажом смесители следует хранить в сухих помещениях с относительной влажностью воздуха не
O
более 70% и температурой не ниже 0 C, в складских помещениях не должны находится химические вещества
коррозионного действия. Повреждения, возникшие в результате неправильного хранения, не будут
рассматриваться.
10. Гарантия не относится к повреждениям, возникшим в результате неправильного монтажа, самостоятельного
ремонта и переделок, а также несоответствующего применения
11. Гарантия не относится к повреждениям, вызванным загрязнениями воды или труб водопроводной сети.
Перед монтажом смесителей новые водопроводные трубы должны быть промыты.
12. Не будут рассматриваться рекламации механических повреждений поверхности смесителей (например
царапины), заявленные после продажи, а также повреждения поверхности, возникшие в результате очистки
несоответствующими средствами (например чистящим порошком или средствами содержащими кислоту,
растворитель, хлор, спирт смотри правила правильного ухода за поверхностью).
RU
ПРАВИЛА ПРАВИЛЬНОГО УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ
ВНИМАНИЕ!
Все виды покрытий, применяемых в АО «Armatura Kraków S.A.» (хром, рутин, сатиновый никель, золото, лак),
чувствительны к средствам, содержащим абразивные компоненты, кислоты (особенно соляную кислоту),
растворители, хлор (в высоких концентрациях) или другим сильнодействующим средствам, реагирующим с
вышеуказанными покрытиями. Перед использованием моющего средства просим Вас тщательно ознакомиться
с его составом и предназначением.
Для очистки и ухода запрещается использовать острые мойки или щетки, которые могут поцарапать или
повредить поверхность изделия.
Покрытия хром, хром никель и патина.
Очистка: чистить мягкими моющими средствами (средство для мытья посуды), а затем промыть водой
и отполировать мягкой тряпочкой.
Патинированные и позолоченные поверхности.
Очистка: чистить только чистой водой и мягкой замшевой тряпочкой.
Для ухода за внутренними элементами наших сантехнических аксессуаров, т.е. головками, керамическими
регуляторами, душевыми переключателями, креплениями заливки и т.п. рекомендуем применять силиконотефлонную смазку с сертификатом, допускающим контакт с питьевой водой.
С целью защиты смесителя от механических загрязнений рекомендуем монтировать на водопроводных трубах
сразу же перед смесителем сеточные фильтры.
Послегарантийный ремонт осуществляется сетью авторизированных сервисов. Перечень сервисов можно получить на веб-сайте
www.kfa.pl или в пунктах розничной продажи.
16
17
KARTA GWARANCYJNA ARMATURY SANITARNEJ
GUARANTEE CERTIFICATE FOR SANITARY FITTINGS
ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА САНТЕХНИЧЕСКИХ АКСЕССУАРОВ
Model / Model / Модель
Nr pakowacza / No. of packer / № упаковщика
.....................................................................
................................................................................................
Indeks / Index / Индекс
Data produkcji / Date of manufacture / Дата производства
.....................................................................
................................................................................................
Data naprawy/Date of repair/Дата ремонта
Pieczątka serwisu
Data naprawy/Date of repair/Дата ремонта
Pieczątka serwisu
Opis usterki / Description of defect /
Stamp of Service
Opis usterki / Description of defect /
Stamp of Service
Описание неисправности
Печать сервиса
Описание неисправности
Печать сервиса
Data naprawy/Date of repair/Дата ремонта
Pieczątka serwisu
Data naprawy/Date of repair/Дата ремонта
Pieczątka serwisu
Opis usterki / Description of defect /
Stamp of Service
Opis usterki / Description of defect /
Stamp of Service
Описание неисправности
Печать сервиса
Описание неисправности
Печать сервиса
Data naprawy/Date of repair/Дата ремонта
Pieczątka serwisu
Data naprawy/Date of repair/Дата ремонта
Pieczątka serwisu
Opis usterki / Description of defect /
Stamp of Service
Opis usterki / Description of defect /
Stamp of Service
Описание неисправности
Печать сервиса
Описание неисправности
Печать сервиса
...................................................... Data sprzedaży / Date of sales / Дата продажи
...................................................... Podpis / Signature / Подпись
...................................................... Pieczątka punktu sprzedaży / Stamp of the seller / Печать пункта продажи
18
19
PL
Armatura Kraków Spółka Akcyjna
ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków
tel.(+48 12) 25 44 200, fax (+48 12) 25 44 201; [email protected], www.kfa.pl
bezpłatna infolinia: 0800 433 334
EN
Armatura Kraków Spółka Akcyjna
Kraków, ul. Zakopiańska 72
tel.: prefix 12 - 2544 - 303, fax: prefix 12 - 2544 - 201
DE
Armatura Kraków Spółka Akcyjna
Kraków, ul. Zakopiańska 72
Tel.: 12 - 2544 - 303, Fax: prefiks 12 - 2544 - 201
FR
Armatura Kraków Spółka Akcyjna
Kraków, 72, rue Zakopiańska
tél.: préfix 12 - 2544 - 303, fax: préfix 12 - 2544 - 201
RU
Armatura Kraków Spółka Akcyjna
г. Краков, ул. Закопянска 72
тел.: префикс 12 - 2544 - 303, факс: префикс 12 - 2544 - 201
LT
Armatura Kraków Spółka Akcyjna
Krokuva, ul. Zakopiańska 72; Lenkija
tel.: +48 - 12 - 2544 - 303; faksas: +48 - 12 - 2544 - 201
UA
Armatura Kraków Spółka Akcyjna
м. Краків, вул. Закопянська 72
тел.: префікс 12 - 2544 - 303
факс: префікс 12 - 2544 - 201
CZ
Armatura Kraków Spółka Akcyjna
Kraków, ul. Zakopiańska 72; Polsko
tel.: 0048 12 - 2544 - 303; fax: 0048 12 - 2544 - 201
SK
Armatura Kraków Spółka Akcyjna
Kraków, ul. Zakopiańska 72; Poľsko
tel.: (predvoľba) 12-2544-303; fax: (predvoľba) 12-2544-201