Przedłużenie pobytu ERASMUS+ 14-15

Transkrypt

Przedłużenie pobytu ERASMUS+ 14-15
Przedłużenie pobytu - studia ERASMUS+ 2014/15
Studenci, którzy chcą kontynuować studia w uczelni zagranicznej w kolejnym semestrze niezależnie
czy zostali zrekrutowani tylko na semestr zimowy (Erasmus+), czy od razu na cały rok akad.
(Erasmus+/Campus
Europae)
są
zobowiązani
wystąpić
do
Koordynatora
wydziałowego/kierunkowego uczelni macierzystej z prośbą o zgodę na przedłużenie studiów.
Przedłużenia studiów za granicą wyłącznie w ramach jednego roku akademickiego są możliwe za zgodą obu
uczelni: macierzystej i zagranicznej oraz po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów, ale bez
gwarancji otrzymania dofinansowania Erasmus+ na dodatkowy okres studiów.
Dodatkowe fundusze (jeśli UŁ będzie w ich posiadaniu) będą rozdzielane zarówno pomiędzy studentów
przedłużających pobyt oraz tych, którzy wyjechali od razu na dwa semestry (dotyczy wyjazdów w ramach
Programu Erasmus+/Campus Europae).
Studenci i doktoranci ostatniego roku studiów mogą przedłużyć studia za granicą na semestr letni, jeśli uzyskają
dodatkowo pisemną zgodę promotora.
UWAGA - Złożenie kompletu dokumentów do koordynatora wydziałowego/kierunkowego na UŁ musi nastąpić nie
później niż na 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem semestru letniego w uczelni zagranicznej.
Nieprzekraczalny termin przekazania tych dokumentów przez koordynatora do BWZ upływa z dniem 31.03.2015r.
Dokumenty przekazywane po terminie nie będą akceptowane.
BWZ nie przyjmuje dokumentów przekazywanych bezpośrednio przez studentów.
Wykaz dokumentów, które student składa do koordynatora wydziałowego/kierunkowego na UŁ:
1.
2.
3.
4.
5.
podanie adresowane do Prorektor ds. współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Zofii Wysokińskiej
(na podaniu nie uzyskujemy indywidualnie podpisu Pani Prorektor) o zgodę na przedłużenie studiów
w ramach Programu Erasmus+ na semestr letni 2014/15, z dokładną datą zakończenia studiów
za granicą; podanie powinno zawierać wyraźną deklarację gotowości pokrycia kosztów pobytu
w dodatkowym okresie z własnych środków oraz zobowiązanie do uzyskania EKUZ,
a także wykupienia ubezpieczenia na ten czas – na koszty leczenia oraz od następstw nieszczęśliwych
wypadków,
dokumenty potwierdzające zaliczenie w uczelni zagranicznej zajęć zaplanowanych na semestr zimowy
(Transcript of Records lub inny potwierdzający to dokument wydany przez uczelnię zagraniczną). Nie
może otrzymać zgody na przedłużenie student/ka, który/a nie zrealizował/a programu
studiów zaplanowanego w semestrze zimowym,
pisemna zgoda uczelni zagranicznej na kontynuację studiów w następnym semestrze, z zaznaczeniem
że studia realizowane będą w ramach Programu Erasmus+,
uzgodniony i zaakceptowany przez koordynatora ECTS oraz uczelnię zagraniczną program studiów
zaplanowany na semestr letni (Learning Agreement for Studies – Before the Mobility),
pisemna zgoda promotora na przedłużenie studiów za granicą o kolejny semestr (dot. tylko studentów
i doktorantów UŁ, którzy są na ostatnim roku studiów).
Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji od studenta, koordynator wydziałowy/kierunkowy opiniuje podanie
studenta i przesyła całość dokumentów do Biura Współpracy z Zagranicą, najpóźniej do 31.03.2015r.
W przypadku pozyskania przez UŁ dodatkowych funduszy na realizację studiów w semestrze letnim wypłaty
przyznanego studentowi dofinansowania będą realizowane sukcesywnie na konta bankowe studentów. Kwoty
ewentualnego dofinansowania i sposób ich przekazania zostanie opublikowany do wiadomości studentów
w późniejszym terminie.