Kraków, 20 listopad 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Transkrypt

Kraków, 20 listopad 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE
Kraków, 20 listopad 2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje
wykonawców w zakresie realizacji szkoleń z tematyki:
I. informatyki:
1. Język C/C++ Zaawansowane programowanie
2. Quality Assurance - Zarządzanie jakością wytwarzanego oprogramowania
3. Projektowanie systemów informatycznych o architekturze zorientowanej na usługi
SOA
do przeprowadzenia w ramach realizacji projektu „Projekt szkoleniowy dla pracowników
INTERIA.PL” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.1. A Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (PO KL) i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu
państwa. Zakres tematyczny powyższych szkoleń został przedstawiony w Załączniku nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
I.
Opis przedmiotu zamówienia
Kod wspólnego słownika zamówień (CPV):
80500000-9
Usługi szkoleniowe
Informacje odnośnie zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń informatycznych dla pracowników
INTERIA.PL. Szkolenia odbędą się w systemie grupowym zgodnie z Tabelą nr 1.
Szczegółowy termin realizacji oraz ostateczny program szkoleń zostaną ustalone w umowie
pomiędzy INTERIA.PL a Wykonawcą. Dopuszcza się składanie ofert częściowych
obejmujących deklarację do przeprowadzenia szkoleń/szkolenia w jednym lub kilku
tematach. W ofercie Oferent jest zobowiązany wyraźnie zaznaczyć jakich tematów dotyczy
jego oferta.
Tabela nr 1
Nazwa szkolenia
Język
C/C++
Zaawansowane
programowanie
Quality Assurance Zarządzanie jakością
wytwarzanego
oprogramowania
Projektowanie
systemów
informatycznych
o
architekturze
zorientowanej
na
usługi SOA
Ilość grup
Ilość godzin
szkoleniowych
Planowana
liczba
uczestników w
grupie
Planowany
termin
szkolenia
1
24
7
Do 29 marca
2013 r.
1
16
10
Do 29 marca
2013 r.
1
16
10
Do 29 marca
2013 r.
Zajęcia realizowane będą w siedzibie INTERIA.PL w Krakowie.
Godzina szkoleniowa – zajęcia prowadzone przez Wykonawcę w czasie 60 minut, z wliczoną
przerwą obiadową i przerwami kawowymi.
II.
Warunki udziału w postępowaniu
O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, spełniający warunek:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym do wykonania zamówienia tj.
trenerami, wskazanymi do niniejszego projektu, posiadającymi niezbędną wiedzę
i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (co najmniej 100 godzin szkoleniowych) z
zakresu wskazanego w Zapytaniu Ofertowym.
III.
W ramach umowy na realizację szkolenia wykonawca zostanie zobowiązany
min. do:
1. Przygotowania programu szkoleń z wstępnie opracowanym zakresem merytorycznym.
2. Prowadzenia list obecności (zawierających niezbędne logotypy wg wytycznych
dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL).
3. Archiwizacji wszystkich dokumentów związanych z realizowanym projektem, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Umożliwienia przeprowadzenia kontroli projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w
Krakowie jaki i inne instytucje kontrolne wyznaczone przez WUP Kraków i Instytucję
Zarządzającą.
5. Zapewnienia materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji szkoleń oraz ich
oznakowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach
POKL.
6. Przeprowadzenia testów kompetencji z danego tematu szkolenia w dniu rozpoczęcia
oraz w dniu zakończenia szkolenia wraz z analizą i oceną 5 dni po przeprowadzeniu
szkolenia.
7. Przeprowadzenia szkoleń i wydania certyfikatów po ukończonych szkoleniach,
potwierdzających ukończenie szkoleń (zawierających niezbędne logotypy wg
wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL).
IV.
Oferta powinna zawierać:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej o której mowa w punkcie 1 rozdziału II (kopia
potwierdzona „za zgodność z oryginałem”).
2. Informacje nt. trenerów (Curriculum Vitae) którzy zostaną przydzieleni do niniejszego
projektu. Dokumentacja musi zawierać informacje pozwalające stwierdzić, iż został
zrealizowany warunek posiadania wiedzy, o której mowa w punkcie 2 rozdziału II.
3. Zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające doświadczenia trenerów w
przeprowadzeniu szkoleń informatycznych, w ostatnich 3 latach (w szczególności
doświadczenie zgodne z profilem działalności Zamawiającego).
4. Oświadczenie o wykonywaniu usług, polegających na przygotowaniu i realizacji
szkoleń z tematyki informatycznej w okresie ostatnich 3 lat, wraz z wykazem tychże
usług oraz podmiotów dla których były świadczone (o ile Oferent posiada). Prosimy o
załączenie kilku referencji w tym zakresie.
5. Zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające doświadczenie Oferenta w
przeprowadzeniu szkoleń informatycznych współfinansowanych ze środków
pomocowych (w tym EFS) - o ile Oferent posiada.
6. Szczegółowy program przedmiotowego szkolenia.
7. Całościową ofertę cenową netto oraz brutto zawierającą cenę przeprowadzenia
szkoleń wraz z wszystkimi elementami wymienionymi w punktach 1-7 rozdziału III.
8. Oferta powinna zawierać informacje na temat wyposażenia i konfiguracji stanowisk,
niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia (software & hardware). W przypadku
uwzględnienia wyposażenia i konfiguracji stanowisk oferta powinna zawierać kwotę
łączną netto zadeklarowanego szkolenia jak i kwotę netto szkolenia bez wyposażenia i
konfiguracji stanowisk. Cena powinna uwzględniać koszty noclegów, wyżywienia
oraz koszty dojazdu na miejsce szkolenia trenerów.
9. Termin ważności oferty.
10. Oświadczenie o braku powiązań:
Oświadczam, że firma (wstawić nazwę) nie jest powiązana kapitałowo lub osobowo z
GRUPĄ INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu GRUPY INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. lub osobami wykonującymi w
imieniu GRUPY INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności
na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta;
d) pełnomocnika;
e) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
V.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić w oryginale w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna.
4. W przypadku składania ofert częściowych wymagane jest zadeklarowanie jakiego
szkolenia/jakich szkoleń dotyczy oferta.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru częściowych ofert (przez częściową
ofertę należy rozumieć pojedyncze szkolenie lub kilka wybranych szkoleń).
6. Oferta musi być napisana na maszynie, komputerze lub przygotowana w inny trwały
sposób oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Zaleca
się ponumerowanie wszystkich stron oferty.
7. Oferta powinna być trwale spięta.
8. Dokumenty w ramach postępowania mogą być składane w oryginale lub kopiach
potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”. Wyjątek stanowi pełnomocnictwo do
reprezentacji, które należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
VI.
Kryterium wyboru oferty:
W ramach niniejszego ogłoszenia planowany jest wybór wykonawcy w/w usług, który złoży
najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która uzyska
najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie. Ocena dokonana zostanie
przez Komisję, w skład której wchodzić będą przedstawiciele realizatora Projektu. Ocena
dokonana przez Komisję ma charakter ostateczny.
Przy ocenie składanych ofert, stosowane będą następujące kryteria:
1. Cena – waga max 50 pkt.
2. Doświadczenie oferenta, w którym będzie brane pod uwagę wykonanie usługi,
polegającej na przygotowaniu i realizacji szkoleń z tematyki informatycznej, w tym
doświadczenie oferenta w realizacji projektów szkoleniowych, współfinansowanych ze
środków pomocowych (w tym EFS), w okresie ostatnich 3 lat – waga max 10 pkt.
3. Zapewnienie udziału wykwalifikowanych trenerów w projekcie (doświadczenie w
prowadzeniu szkoleń o podobnym charakterze, w szczególności zgodnych z profilem
działalności Zamawiającego) oraz praktyczne doświadczenie trenerów w projektowaniu i
wdrażaniu rozwiązań będących przedmiotem szkolenia – waga max 20 pkt.
4. Jakość merytoryczna szkolenia na podstawie zaproponowanego programu – waga max.
20 pkt.
VII.
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty w zaklejonej i opisanej kopercie z dopiskiem „Oferta – IV Tura szkoleń
informatycznych ” należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera do dnia
05 grudnia 2012 r. do godziny 17.00 (decyduje data wpływu) w siedzibie INTERIA.PL
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków w Zespole
Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy Unijnych.
VIII. Osoba do kontaktu:
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Ewelina Pieprzycka tel. 012/ 646-28-21
IX.
1.
2.
3.
4.
5.
Rozstrzygniecie postępowania:
Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone.
Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do konsultacji w przypadku ostatecznego programu
szkoleń.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
W przypadku uchylania się od podpisania umowy wyłonionego wykonawcy, umowa
może zostać podpisana z następnym w kolejności wykonawcą.
X.
Postępowanie końcowe
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne dokumenty prawnie obowiązujące.
Załącznik nr 1. Wykaz zagadnień do szkolenia
1. Język C/C++ Zaawansowane programowanie
Grupę docelową szkolenia stanowią programiści z dużym doświadczeniem w
programowanie w c i c++ w środowisku Linux którzy na co dzień używają środowisk
NetBeans / Eclipse / vim. Uczestnicy znają i używają podstawowe elementy składowe
biblioteki STL.
Głównym celem szkolenia jest przekazanie zaawansowanych możliwości jakie dają
biblioteki STL oraz Boost i ich praktyczne wykorzystanie w celu szybszego i wydajniejszego
programowania aplikacji które głównie będą używane do budowy usług internetowych.
Uczestnik szkolenia powinien w szczególności nabyć wiedzę w zakresie:
 Kontenery, iteratory i struktury danych – kategoryzacja, różnice, sposób działania,
wymagania, wydajność (dla różnych operacji) , także zaawansowane struktury (np.
inteligentne wskaźniki, obiekty funkcyjne).
 Zestawienia dostępnych algorytmów wraz z przykładami ich wykorzystania.
 Wsparcia realizacji programowanie współbieżnego oraz wzorców projektowych
wykorzystywanych w tej dziedzinie.
 Możliwości użycia do sprawdzania poprawności oraz testowania aplikacji.
 Wskazane jest również aby szkolenie zapoznawało uczestników z bibliotekami do
zarządzania pamięcią oraz parsowania/przetwarzania danych.
2. Quality Assurance - Zarządzanie jakością wytwarzanego oprogramowania
Grupę szkoleniową stanowią programiści z dużym doświadczeniem w programowaniu
serwisów internetowych przy użyciu głównie języka PHP 5.x, HTML, JavaScript, CSS, bazy
MySQL, PostgreSQL lub Oracle dlatego oczekujemy, że zastosowane przykłady teoretyczne
oraz praktyczne będą odnosiły się do zagadnień spotykanych wśród firm z branży produkcji
oprogramowania, a w szczególności serwisów internetowych opartych o wyżej wymienione
technologie.
Celem szkolenia jest zaprezentowanie nowoczesnych skutecznych metod testowania
oprogramowania - z głównym nastawieniem na testy złożonych usług internetowych. W
zakresie szkolenie wskazane jest aby wytłumaczyć temat dotyczący środowiska testowego
aplikacji internetowych, metodyki testowania oraz sposobów na automatyzację testów.
Ważnym elementem jest poruszenie zagadnień związanych z przygotowaniem danych
testowych oraz ze sposobem radzenia sobie w tym obszarze.
Uczestnik szkolenia powinien w szczególności nabyć wiedzę w zakresie:
 Rodzaje testów - w szczególności omówienie jednostkowe i funkcjonalne oraz
wydajnościowe i obciążeniowe.
 Testowanie w cyklu życia oprogramowania
 Czym jest continuous integration i continuous delivery
 Jakie są techniki tworzenia testów.
 Jak i po co przygotowywać dane testowe.
 Techniki weryfikacji jakości - inspekcje, audyty
 Narzędzi w procesie testowym - w szczególności wskazanie praktycznych narzędzi które
można używać przy produkcji aplikacji internetowych (np. PHPUnit, JSUnit, Selenium,
PHP Code Snifer, ReviewBoard, Hudson, Sonar)
Uczestnicy szkolenia powinni nabyć wiedzę na temat specyfiki testowania regresyjnego
oraz narzędzi niezbędnych do zapewnienia efektywności takich testów. Szkolenie powinno
pozwolić zrozumieć na czym polega natura testów i co jest istotne w zakresie testów.
3. Projektowanie systemów informatycznych o architekturze zorientowanej na usługi SOA
Grupę szkoleniową stanowią architekci aplikacji i starsi programiści z dużym
doświadczeniem w programowaniu serwisów internetowych przy użyciu głównie języka PHP
5.x, HTML, JavaScript, CSS, bazy MySQL, PostgreSQL lub Oracle dlatego oczekujemy, że
zastosowane przykłady teoretyczne oraz praktyczne będą odnosiły się do zagadnień
spotykanych wśród firm z branży produkcji oprogramowania, a w szczególności serwisów
internetowych opartych o wyżej wymienione technologie z przeznaczeniem do odbioru przez
klienta masowego (duże nastawienie na skalowalność i wydajność rozwiązań) - czyli
typowego użytkownika portalu jakim jest www.interia.pl.
Głównym celem stawianym przed tym szkoleniem jest zapoznanie słuchaczy z wzorcami
stosowanymi na świecie przy budowie skalowalnych, wydajnych i jednocześnie elastycznych
rozwiązań informatycznych łatwo adoptowalnych do nowych oczekiwań biznesu i
otaczającego rynku.
Uczestnik szkolenia powinien w szczególności nabyć wiedzę w zakresie:
 Charakterystyki architektury zorientowanej na usługi - w tym wskazane zalety i
zagrożenia.
 Zasad projektowania stosowanego podczas budowy rozwiązań opartych o SOA.
 Jak identyfikować i wdrażać scenariusze biznesowe w oparciu architekturę zorientowaną
na usługi.
 Jak zarządzać architekturą SOA - zarządzanie usługami, cykl życia.
 Krótka charakterystyka i przeznaczenie istniejących rozwiązań: SOAP, RPC, REST,
CORBA, Web services, DDS, Java RMI, WCF.
 API bazujące na HTTP w szczególności RESTfull - rozwiązania bazujące na JSON oraz
POX.
 Czym jest szyna ESB, krótkie omówienie istniejących opensourceowych rozwiązań.
 Jak opisywać architekturę SOA z wykorzystaniem diagramów UML - krótko o BPMN.
 Jak implementować rozwiązania oparte o SOA.