Wózki Hyster w przemyśle papierniczym

Transkrypt

Wózki Hyster w przemyśle papierniczym
MASZYNY I URZĄDZENIA
Wózki Hyster w pr zemyśle papier niczym
Hy s ter Fork L if t Tr u c ks in Paper In d u str y
Wózki marki Hyster wyróżnia bardzo trwała konstrukcja
dostosowana do bardzo dużych obciążeń i przebiegów (nawet
powyżej 4.000 godzin rocznie). Wiele lat doświadczeń w różnych
zastosowaniach przemysłowych spowodowało, że urządzenia
marki Hyster bez problemów wytrzymują przebiegi powyżej
25 tys. godzin, nie są podatne na przegrzania przy intensywnej,
wielozmianowej pracy oraz zapewniają operatorowi komfort
pracy.
Te, oraz wiele innych cech, spowodowały, że od lat z powodzeniem używane są w zakładach przemysłu papierniczego
w Polsce, zarówno do transportu surowca do produkcji celulozy
i papieru, jak i w produkcji oraz załadunkach wyrobów gotowych.
Tr a n s p o r t s u r o w c a
P r o d u k c j a i z a ł a d u n k i w y r o b ó w g o t o w y c h
do produkcji celuloz y i papieru
Przy produkcji wyrobów gotowych używa się na ogół wózków
Transport surowców (makulatura, celuloza oraz komponenty)
o małych i średnich udźwigach. Ze względu na to, że większość
odbywa się głównie na otwartych placach – w różnych warunkach
prac wykonywana jest w pomieszczeniach zamkniętych, wyko-
atmosferycznych. W takich przypadkach doskonale sprawdzają
rzystywane są wózki z napędem spalinowym i elektrycznym.
się spalinowe wózki Hyster: modele H2.5FT o udźwigu 2,5 t,
Spalinowe, zasilane gazem LPG, nie wydzielają szkodliwych
H4.0FT o udźwigu 4 ton oraz H5.5FT o udźwigu 5,5 tony, wy-
spalin ( silniki wyposażone są w kontrolery parametrów pracy
posażone zazwyczaj w specjalistyczne chwytaki dobrane do
oraz katalizatory 3-drożne), natomiast z napędem elektrycznym
rodzaju transportowanego surowca.
nie generują żadnych spalin oraz pracują znacznie ciszej.
Wózki napędzane są przemysłowymi silnikami LPG lub
Produkcja w przemyśle papierniczym odbywa się w systemie
wysokoprężnymi. Precyzyjne sterowanie oraz bezawaryjne
3-zmianowym, dlatego roczne przebiegi wózków widłowych na
przeniesienie napędu zapewnia hydrokinetyczna skrzynia biegów
ogół wynoszą od 4000 do 4500 godzin.
typu DuraMatch™.
Przy transporcie surowców najczęściej pracują wózki wypo-
Silniki wózków Hyster wyposażone są w chłodnicę Anti-clog,
sażone w chwytaki do zwojów papieru Hyster H5.5FT o udźwigu
którą cechuje bardzo duża odporność na zatkanie radiatora, za-
5,5 tony lub, w przypadku konieczności rozładunku zwojów
tem doskonale sprawdzają się w środowisku dużego zapylenia.
papieru z boku naczepy, S7.0FT o udźwigu 7 ton.
Pomimo trudnych warunków, w których pracują (duże zapylenie,
Szczególną cechą modelu Hyster S7.0FT o udźwigu 7 ton
nierówne podłoże, zróżnicowane warunki atmosferyczne), mogą
są ich małe gabaryty porównywalne do wózków o udźwigu
być wykorzystywane niezmiennie przy tej samej pracy, nawet te
5 ton. Szczególnie doceniane są kompaktowe wymiary tej
z przebiegami powyżej 20 tysięcy godzin. I to jest największa
maszyny w magazynach papieru, dzięki której zwiększamy
zaleta wózków marki Hyster.
wykorzystanie powierzchni magazynowej.
Wózki nie wymagają skomplikowanej obsługi serwisowej
Przy obsłudze produkcji i magazynowania wykorzystywane są
i aby zapewnić niezawodność układu napędowego wystarczy
wózki wyposażone w dwa typy osprzętu, tj. w widły teleskopowe
przestrzegać okresowej wymiany filtrów i oleju silnikowego. Ich
lub w 4-widłowy pozycjoner wideł. Najczęściej są to modele:
dodatkowym atutem są czujniki stanu filtrów, które informują
Hyster H2.0FTS o udźwigu 2 tony, zasilany gazem LPG lub
o konieczności wymiany w przypadku ich nadmiernego zabru-
elektryczne Hyster J2.0XNT oraz Hyster H3.0FT o udźwigu 3
dzenia.
tony, zasilany gazem LPG lub elektryczny Hyster J3.0XN.
PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 70 · CZERWIEC 2014
1

Podobne dokumenty