czwartek 2.06.2016 P01 dr Sebastian Golczak Poznań Wpływ

Transkrypt

czwartek 2.06.2016 P01 dr Sebastian Golczak Poznań Wpływ
czwartek 2.06.2016
P01
dr Sebastian Golczak
Poznań
Wpływ promieniowania jonizującego na nanostrukturalną polianilinę
Rzeszów
Katalityczne wykorzystanie biosyntezowanych nanocząstek ditlenku cyrkonu badania wstępne
Właściwości spektralne i fotofizyczne rozeoflawiny. Ujęcie eksperymentalne i
teoretyczne
Wpływ hydrofilowego komonomeru na właściwości fizykochemiczne
termowrażliwych pochodnych NIPA jako nowych nośników leków
Wpływ kationowego inicjatora na właściwości termoczułych nanosfer
syntetyzowanych do kontrolowanego podawania leku
Wpływ wybranych czynników na przebieg syntezy kwasu polimlekowego jako
biodegradowalnego nośnika substancji leczniczych
Synteza biodegradowalnych koniugatów polimerowych na potrzeby terapii
celowanych
Kompozycja farmaceutyczna z zastosowaniem biopolimeru do leczenia schorzeń
jelita grubego
Uwalnianie wyciągu z kasztanowca ze zróżnicowanych podłoży hydrożelowych
P02
dr inż. Joanna Kisała
P03
dr Anna Golczak
P04
mgr Monika Gasztych
Wrocław
P05
dr Agnieszka Gola
Wrocław
P06
mgr Agnieszka Krause
Wrocław
P07
mgr Tomasz Urbaniak
Wrocław
P08
dr Dorota Wójcik-Pastuszka
Poznań
Wrocław
P09
mgr inż. Justyna Kobryń
Wrocław
P10
dr Maria Leżańska
Toruń
P11
dr Magdalena Izdebska
Bygoszcz
P12
dr inż. Marcin Wysokowski
Poznań
Alkohol furfurylowy jako dodatek do żelatyny w procesie tworzenia węgla
aktywnego
Zastosowanie nanokryształów półprzewodnikowych w lokalizacji jądrowych
filamentów aktynowych oraz w badaniach kolokalizacyjnych z białkami macierzy
jądrowej
Ekstremalna biomimetyka na służbie inżynierii materiałowej
P13
P14
P15
dr Justyna Kozłowska
dr hab. inż. Piotr Ulański
dr Joanna Raczkowska
P16
Pani Katarzyna Czirson
P17
dr Tomasz Siódmiak
Toruń
Materiały kolagenowe modyfikowane dodatkiem nanocząstek nieorganicznych
Łódź
Nanomateriały do celów biomedycznych otrzymywane metodami radiacyjnymi
Kraków
Proliferacja komórek nowotworowych na podłożach o różnej elastyczności
P18
mgr Agata Góźdź
Bydgoszcz Enancjoselektywna
estryfikacja
(R,S)-flurbiprofenu
z
zastosowaniem
immobilizowanej lipazy Novozym 435
Bydgoszcz Kinetyczny rozdział wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
(NLPZ) z zastosowaniem lipaz immobilizowanych na magnetycznych cząstkach
Lublin
Usuwanie fenoli z wody na sorbencie zeolitowym
P19
mgr Paulina Gęca
Lublin
P20
dr Joanna Zemła
P21
dr Anna Hetmann
P22
dr Joanna Czarnecka
P23
dr Małgorzata Maj
P24
P25
P26
dr hab. Piotr Gauden
dr Anna Kaczmarek-Kędziera
dr inż. Renata Czechowska-Biskup
Zeolity syntetyczne jako adsorbenty fenolu w oczyszczaniu wód i ścieków
Kraków
Kontrolowana adsorpcja białek do pokryć i wzorów powierzchniowych
polimerów inteligentnych i biomimetycznych
Toruń
Ocena przydatności tlenku grafenu jako podłoża do immobilizacji kinazy
adenylanowej
Toruń
Węglowe kropki kwantowe jako bezpieczny nośnik aktywnych biologicznie
związków wprowadzanych do komórek
Bydgoszcz Ocena wpływu ekstraktu z oprzędu larwy chruścika (Hydropsyche angustipennis)
na właściwości biologiczne fibroblastów mysich BALB/3T3
Toruń
Modelowanie adsorpcji uwalniania cis-platyny na nanorurkach węglowych
Toruń
Łódź
Charakterystyka oddziaływań międzymolekularnych w układach chitozanniesteroidowe leki przeciwzapalne
Sonochemiczne otrzymywanie nanocząstek złota stabilizowanych poli(kwasem
akrylowym)

Podobne dokumenty