Dokumenty PROJEKTU

Transkrypt

Dokumenty PROJEKTU
PROJEKT EDUKACYJNY
Autor projektu:
Beata Wiśniewska
PROJEKT EDUKACYJNY
„JESTEM STĄD
- WIEJSKA ZAGRODA”
Opracowała: Beata Wiśniewska
WSTĘP……………………………………………………….…......................……………….3
I. CELE OGÓLNE……………………………………..…………......................……….3
II. CELE SZCZEGÓŁOWE…………………………….........................………………...4
III. PYTANIA BADAWCZE………………………….................………………………..5
IV. ZADANIA DLA UCZNIÓW…………………................…………………………….4
V. KRYTERIA OCENY PRACY UCZNIÓW……...................…………………………6
2
WSTĘP
Nasza wizja:
Jesteśmy częścią otaczającej nas rzeczywistości, jesteśmy członkami społeczności,
która od pokoleń cieszy się opinią dobrych gospodarzy - JESTEŚMY STĄD. Świadomość tego
faktu napawa nas dumą. Nie wstydzimy się naszych korzeni, cenimy naszą lokalną tożsamość.
Dostrzegamy naturalne piękno najbliższej okolicy i czerpiemy z niego wiele doznań
estetycznych. Szanujemy nasze tradycje.
Nasza misja:
Jesteśmy gotowi zgłębiać wiedzę o wszystkim, co ma związek z naszą „Małą Ojczyzną”.
Chcemy pozostawić po sobie trwały ślad dla przyszłych pokoleń.
Projekt „Jestem stąd – wiejska zagroda” jest nową edycją projektu „Wiejska zagroda”
realizowanego w roku 2007/2008 w Zespole Szkół w Dłoni. „Wiejska zagroda” została
zgłoszona do wojewódzkiego konkursu na najciekawszy projekt o tematyce przyrodniczej
i zajęła zaszczytne I miejsce. Tematyka projektu skupiała się w głównej mierze na hodowli
zwierząt.
Zmieniona formuła nowej edycji jest skoncentrowana na cennych walorach naszej „Małej
Ojczyzny” zakorzenionej w rolnictwie. Udział w projekcie z pewnością stworzy dla
uczestników wiele okazji do satysfakcji i przekona, że możemy być dumni, iż JESTEŚMY
STĄD.
I. CELE OGÓLNE
1. Rozwijanie ciekawości poznawczej - rozbudzanie zainteresowań przeszłością,
teraźniejszością, walorami krajoznawczymi oraz kulturą Gminy Miejska Górka.
2. Rozbudzanie szacunku dla „Małej Ojczyzny” i poczucia przynależności do określonej
grupy społecznej.
3. Integracja oraz rozwijanie aktywnego i świadomego udziału w życiu społeczności
lokalnej.
4. Motywowanie uczniów ZS do aktywności literackiej i artystycznej.
5. Wdrażanie do systematyczności i odpowiedzialności za powierzone zadania.
6. Rozwijanie zdolności i umiejętności myślenia twórczego.
7. Mobilizowanie uczniów do korzystania z alternatywnych źródeł wiedzy o najbliższym
otoczeniu.
3
8. Współdziałanie w grupie i kształtowanie odpowiedzialności za wyniki pracy zespołu.
9. Zapoznanie uczniów z wymogami unijnymi dotyczącymi hodowli zwierząt.
10. Rozwijanie empatii wobec zwierząt źle traktowanych przez właścicieli.
11. Rozwijanie umiejętności wykorzystania swej wiedzy w praktyce.
12. Nabywanie umiejętności prezentowania zebranych materiałów.
13. Poznanie możliwości i perspektyw pracy w branży rolniczej.
14. Promocja ZS w środowisku lokalnym.
II. CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczestnik projektu:
1. Poznaje historię, specyfikę, perspektywy rozwoju, kulturę i walory przyrodnicze
Gminy Miejska Górka.
2. Aktywnie uczestniczy w „Młodzieżowej sesji” z władzami miasta i ciekawymi
ludźmi.
3. Zgłębia wiedzę o rolniczych tradycjach naszego regionu.
4. Dostrzega wpływ działalności człowieka na środowisko.
5. Pozyskuje informacje od rolników i osób pracujących w branży rolniczej na temat
pracy w rolnictwie i współczesnych tendencji.
6. Doskonali umiejętność pozyskiwania informacji z różnych źródeł
(encyklopedie,
słowniki, atlasy, czasopisma, strony internetowe, wywiady z ciekawymi ludźmi,
obserwacje i badania własne).
7. Dostrzega walory estetyczne środowiska naturalnego i potrafi je zaprezentować
w wybranej przez siebie formie (fotografia, plakat, szkic, obraz, utwór literacki,
prezentacja multimedialna, film).
8. Przeprowadza badania na temat codziennych problemów mieszkańców naszej Gminy
i propozycji zmian.
9. Gromadzi materiały (zdjęcia, foldery, informacje, wywiady, reportaże, felietony,
własne obserwacje), systematyzuje je i umiejętnie wykorzystuje do realizacji projektu.
10. Rozwija umiejętności moderatorskie, reżyserskie, scenograficzne i aktorskie.
Czas realizacji: rok szkolny 2014/2015 z możliwością kontynuacji w kolejnych latach.
Projekt realizowany z młodzieżą gimnazjalną przy wsparciu licealistów.
Koordynator i opiekun projektu: Beata Wiśniewska
4
III. PODSTAWOWE PYTANIA BADAWCZE
1. Czy znasz historię własnego regionu?
2. Jakie są kierunki rozwoju w naszej Gminie?
3. Jak spędzasz wolny czas? Czy mieszkańcy Gminy znają i korzystają
z oferty OKSiAL? A Ty?
4. Tradycje znane, czy nieznane?
5. Sielskie klimaty – Piękna, czy Bestia? - nasza Mała Ojczyzna w oczach
młodzieży ZS.
6. Dlaczego rolnictwo i powiązane z nim branże są podstawowym źródłem
utrzymania w naszej gminie?
7. Na czym właściwie polega praca rolnika / hodowcy – czy potrafisz
wskazać różnice dawniej i dziś?
8. W jaki sposób postęp w rolnictwie przyczynia się do zmian w środowisku
naturalnym?
9. Jaka jest struktura hodowli zwierząt w naszej gminie?
10. Jakie warunki powinny być spełnione, aby hodowla zwierząt była
skuteczna i nieuciążliwa? Transport zwierząt i zagrożenia z tym związane.
11. Czym są normy unijne i co regulują?
12. Co martwi Nowaka i Kowalskiego? - czyli z jakimi problemami borykają
się Miejskogóreczanie, co chcieliby zmienić i na co mieć wpływ?
13. Jak się sprzedasz? - przygotowanie do prezentacji efektów pracy w ramach
projektu.
IV. ZADANIA DLA UCZNIÓW
W trakcie realizacji projektu przewiduje się:
1. Wycieczki / wyjścia do rolników – hodowców.
2. Zwiedzanie zakładów przetwórstwa rolno - spożywczego, gospodarstw
agroturystycznych.
3. Pozyskiwanie danych od rolników, osób pracujących w branży rolniczej,
członków rodziny.
4. Wizytę w ARiMR i UMiG w Miejskiej Górce.
5. Rajd rowerowy.
6. Organizację „Młodzieżowej sesji” - spotkanie z przedstawicielami władz
gminnych i instytucji.
5
Lp.
Zadania
Czas
realizacji
1.
2.
Wybór uczestników. Spotkanie organizacyjne. Omówienie celów Wrzesień
i sposobów realizacji działań projektowych.
2014
Ustalenie harmonogramu realizacji poszczególnych działań.
Wrzesień
2014
3.
Założenie kroniki projektowej.
Wrzesień
2014
4.
Opracowanie referatu na temat historii gminy Miejska Górka Październik
i zapoznanie z nim uczestników. Panel dyskusyjny: Kierunki rozwoju 2014
naszej Gminy. Zapoznanie z albumem „Miejska Górka – nasze miejsce
od pokoleń”
5.
Dyskusja na temat oferty kulturalno – sportowej w Miejskiej Górce Listopad
/
i ościennych sołectwach. Opracowanie ankiety badającej znajomość grudzień
oferty OKSiAL i poziomu korzystania z niej przez mieszkańców 2014
Gminy. Przeprowadzenie ankiety, opracowanie, analiza i prezentacja
wyników.
7.
Zebranie informacji o tradycjach i zwyczajach kultywowanych Listopad
/
w naszej gminie – sąsiedzkie i rodzinne pogaduchy na temat.... grudzień
Krótki opis tradycji opatrzony ilustracjami, fotografiami. Zebranie prac 2014
w broszurę.
8.
Organizacja pięciopoziomowego konkursu : „Sielskie klimaty – Piękna Styczeń
czy Bestia”:
2015
1. „Poezja spod Strzechy” - konkurs poetycko – recytatorski.
2. „Mnie ta Ziemia od innych droższa...” - konkurs literacki
3. „Pocztówka z Miejskiej Górki i okolic” - konkurs plastycznofotograficzny
4. „Jeden dzień z życia w wiejskiej zagrodzie”- konkurs na
fotorelację.
5. „Jestem stąd – Miejska Górka - moje miasto” - konkurs na
prezentację multimedialną.
6
Zgromadzenie prac i przygotowanie wystawy.
9.
Opracowanie, przeprowadzenie i analiza wywiadów na temat: Czym Luty 2015
martwi się Nowak i Kowalski? Przedstawienie wyników i dyskusja.
10.
Organizacja
„Młodzieżowej
sesji”
z
przedstawicielami
władz Marzec
gminnych i instytucji.
2015
Przygotowanie zagadnień i pytań. Wybór prelegenta i moderatora.
Przedstawienie celów projektu. Relacja z dotychczasowych działań.
11.
Organizacja wycieczek, wyjść, spotkań do zakładów,
hodowców, Marzec
/
rolników, instytucji w celu zdobycia wiedzy na temat hodowli, pracy kwiecień
w rolnictwie, unijnych przepisów i tendencji rozwojowych w branży 2015
rolniczej. Felietony i fotorelacje.
12.
Zgromadzenie
i
wszystkich
dokumentacji.
efektów
Przeprowadzenie
działań
ewaluacji.
projektowych Maj 2015
Opracowanie
sprawozdania i wniosków.
13.
Przygotowanie scenki: : „Wiejskie dylematy” - scenariusz, scenografia, Maj 2015
reżyseria.
14.
Organizacja spotkania i prezentacja projektu społeczności szkolnej Czerwiec
oraz zaproszonym gościom.
2015
W trakcie prezentacji degustacja „chłopskiego jadła”: jaj na twardo,
gziki, chleba ze smalcem, kiszonych ogórków, maślanki, kołacza,
kawy zbożowej z mlekiem. Obsługa przebrana za „wiejskie baby”.
Wystawa
prac
konkursowych,
kroniki,
zdjęć,
innych
prac
i dokumentów.
Multimedialna prezentacja podsumowująca.
Humorystyczna scenka „Wiejskie dylematy”.
Rozdanie dyplomów i podziękowań.
Koordynator projektu opracowuje cykliczne relacje i przekazuje do publikacji na stronie
internetowej ZS oraz w prasie lokalnej.
V. KRYTERIA OCENY PROJEKTU
Projekt zostanie oceniony w skali od 1-6. Ocena realizacji projektu będzie się opierała na
następujących kryteriach:
7
1. Zgodność z tematyką.
2. Oryginalność.
3. Estetyka wykonania.
4. Wkład pracy.
5. Materiały i sposób ich gromadzenia.
6. Forma prezentacji.
KOMISJA OCENIAJĄCA:
1. Dyrektor ZS.
2. Sołtys / Rolnik.
3. Przedstawiciel ARiMR.
4. Plastyk.
5. Fotograf.
6. Polonista.
7. Informatyk.
8. Dyrektor OKSiAL.
9. Przedstawiciel Rady Rodziców.
10. Przewodniczący Rady Miejskiej.
Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają dyplomy i upominki, a osobom współpracującym
wręczone zostaną podziękowania.
8

Podobne dokumenty