..Zostafi redaktorem stronv internetowei Przedszkola w Starvch

Transkrypt

..Zostafi redaktorem stronv internetowei Przedszkola w Starvch
Konkurs na strone internetowa Frzedszkola
R e g u l a m i nK o n k u r s u
..Zostafiredaktoremstronv internetowei
Przedszkolaw StarvchBabicach"
I CZASTRWANIAKONKURSU
I. ORGANIZATOR
jest Przedszkole
w StarychBabicach
1.1 OrganizatoremKonkursu
ul.Polna40, 05-082StareBabice.
do 28 lutego2011 r.
sig 7 lutego2011r.i tnrua
l.2Konkursrozpoczyna
II.ADANIE KONKURSOWE
J
=.qF.-+
2.1 Aby wziqc udzial w konkursie nal€zy do* 28 lutego
zloZyc-w
sel<i-etariacieI GminncgoGimnazjumv/ KaczargachStarych projel<t
strony przedszkola nagrany na ptycie
CD. Zlozenie pracy jest
jednoczeSnie
tej strony.
zgodq na spoleczneadministrowanie
Na plycieprosimyumiescicimiq i nazwiskopomyslodawcy.
I I I .O C E N AP R A C
3.1 Zespoljurorskiw sktadzie:
* dyrekcjagimnazjumi przedszkola,
* nauczycielegimna4umi przedszkola,
* p r z e d s t a w i c i eUl r z q d uG m i n y
4 marca2011 r. wybiez.esposrodzlo2onychprac najlepszE.
przedszkola.
przedstawienia
Kryteriawyboru: oryginalnosc
pracazostanieopublikowana
w ,,GazecieBabickiej"
3.2 Zvvyciqska
komputerowymi.
akcesoriami
i uhonorowana
Konkurs na strone internetowa Fr"zedszkoJa
W KONKURSIE
UCZESTNICTWA
IV.WARUT{KI
I Gminnego
4.1 Udziatw konkursiemogEwziqcwszyscyucznior,vie
Starych.
w Koczargach
Gimnazjum
V. ODBIORNAGRODY
konkursu.
5.1 Zwyciezcaotrzymanagrodqurdniu rozstrzygniqcia
5.2 Dane osobowe zwyciezcy konkursu,tj inriq, nazwisko bedq
przetwarzaneprzez Organizatorakonkursu wyiqcznie na zasadach
, s z c z e g o l n o s cwi c e l u o p u b l i k o w a n i a
o k r e S l o n y c hw r e g u l a m i n i e w
wynikowkonkursu.
(tylkoimiq i
Organizatorinformuje,i2 CanecsobowelaureatakDirkursu
nazwisko)zostanqopublikowanena stronieinterneiowelGminy Stare
Babice.
DYREi,-roR
.l--'x
v
l- n.", i, ,
\ f ,
"'tr I l''
rngr'Boiefrne
[ Pyd
'
f
\ ..
l
.
j
- - ." , l