Lipiec - Zagnańsk

Komentarze

Transkrypt

Lipiec - Zagnańsk
ARiMR przyjmuje wnioski o nowe renty strukturalne - czyt. na str. 7
GAZETA
ZAGNAŃSKA
ISSN
1427-6038
Numer 136
Lipiec 2007
Egzemplarz
bezpłatny
Miesięcznik Samorządowy Gminy Zagnańsk
Z sesji Rady Gminy
Ważne decyzje radnych
Stanisław Staszic
patronem szkół w Zagnańsku
Radni podczas obrad.
Kilkanaście uchwał ważnych dla funkcjonowania gminy,
zmiany w budżecie oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, nadanie imienia Stanisława Staszica
Zespołowi Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola i Gimnazjum
w Zagnańsku oraz powołanie dyrektora Samorządowego
Zespołu Ośrodków Zdrowia, to główne tematy, jakimi zajęli się
radni na sesji Rady Gminy 12 lipca br. dokończenie na stronie 2
Gwiazda festynu „Oddział Zamknięty” i inni wykonawcy
zapraszają 29 lipca nad zalew w Borowej Górze
„Dzień Zagnańska” z wielkimi atrakcjami !
szczegóły na stronie 3
Do dyspozycji pacjentów lekarze: rodzinny, pediatra,
internista i stomatolog
Nowy ośrodek
zdrowia
w Samsonowie
- otwarty
Mieszkańcy Samsonowa i okolic już
od 2 lipca br. korzystają z usług nowo
otwartego ośrodka zdrowia w tej miejscowości. Tego dnia bowiem nastąpiło
oficjalne i uroczyste otwarcie pierwszego w naszej gminie Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej. W uroczystości uczestniczyli m.in.: poseł na
Sejm RP Henryk Milcarz, wójt gminy
Zbigniew Zagdański oraz przewodnicząca Rady Gminy Justyna Ślewa.
dokończenie na stronie 4
Na otwarcie „Naszej Przychodni” zmierzają: wójt gminy Zbigniew Zagdański,
przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Lato i poseł na Sejm RP Henryk Milcarz.
Z sesji Rady Gminy
Ważne decyzje radnych
Stanisław Staszic
patronem szkół w Zagnańsku
dokończenie ze strony 1
Sesję otworzyła przewodnicząca Rady
Gminy Justyna Ślewa, witając uczestników obrad na czele z wójtem Zbigniewem
Zagdańskim. Po przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji oraz zatwierdzeniu bieżącego porządku debaty, radni przeszli do
jego realizacji.
Wójt gminy zapoznał radę ze swoją
działalnością między sesjami: wydał w tym
okresie kilka zarządzeń dotyczących m.in.:
zwiększenia dochodów, m.in. na zwrot
kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na zasiłki stałe i okresowe oraz
na aktywizację działalności organizacji
pozarządowych. Z rezerwy budżetowej
wykorzystał środki na przebudowę urządzeń zasilających przepompownię w Długojowie i na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Siodła. Zostały też przesunięte środki między
działami, m.in. na likwidację „dzikich”
wysypisk śmieci w gminie. Wójt uczestniczył w zebraniach: z mieszkańcami Belna,
na którym rozpatrywano konieczność poprawy komunikacji oraz z mieszkańcami
Zachełmia, gdzie omawiano protesty
w sprawie trasy sieci kanalizacyjnej w tej
miejscowości.
subwencji oświatowej na cele remontowe
oraz wpływami własnymi. O szczegółach
poinformował skarbnik gminy Robert
Szechnicki: dochody gminy zwiększyły
się o 174 342 zł, zaś wydatki o 680.335 zł,
przy czym największe pozycje dotyczą:
oświaty i wychowania, gospodarki komunalnej gospodarki komunalnej oraz zmiany
formy finansowania bibliotek. Podjęto
decyzję, że zwiększenie wydatków zostanie pokryte z nadwyżki budżetowej z lat
ubiegłych.
Rada przyjęła uchwały dotyczące:
- udzielenia dotacji w 2007 r. na prace
konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje otrzymają parafie:
w Zagnańsku - 30.000 zł oraz w Tumlinie 25.000 zł.
-przystąpienia do sporządzenia zmian
w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego (zmiana terenów z rolnych
na budowlane) sołectw: Chrusty, Zagnańsk
oraz Tumlin,
-wydzielenia z majątku gminy zatoki
autobusowej (wraz ze zjazdami), przy drodze wojewódzkiej nr 750, przed domem
weselnym „Bartek” w Zagnańsku na rzecz
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Woje-
Sesja Rady Gminy - w „loży” publiczności m.in. sołtysi i przewodniczący rad sołeckich.
Wójt poinformował o spotkaniu z członkiem Zarządu Woj. Świętokrzyskiego
Markiem Gosem w sprawie złożonych
„fiszek” na dofinansowanie inwestycji
w gminie oraz o rozpoczęciu przebudowy
trasy nr 7, z uwzględnieniem wyjazdu
z Zagnańska oraz bezkolizyjnego zjazdu
- wiaduktem - do Gruszki.
Zapoznał też radnych z wnioskiem Rady Społecznej Ośrodka Zdrowia w Samsonowie, by nie likwidować „starego” ośrodka w tej miejscowości.
Następnie rada dokonała zmian w budżecie gminy, w związku ze zwiększeniem
wódzkich oraz przekazania chodnika, wraz
ze zjazdem, do terenów leśnych przy
ul. Słonecznej w Zagnańsku, Powiatowemu Zarządowi Dróg,
- zmiany uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie sieci wodociągowej
z uzbrojeniem w Długojowie - Szałasie
Związkowi Komunalnemu Wodociągów
i Kanalizacji w Kielcach,
-zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, położonej w miejscowości Umer,
z przeznaczeniem pod wybudowanie wjazdu do działki stanowiącej własność gminy
-nadania imienia Stanisława Staszica
GAZETA
ZAGNAŃSKA Lipiec 2007
Zespołowi Szkoły Podstawowej nr 2,
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku,
-wyrażenia zgody na wywóz nieczystości z placówek oświatowych w latach:
2008 - 2009,
-utworzenia wydzielonego rachunku
dochodów własnych GOPS,
-przyjęcia nowego członka (gm. Pawłów) do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich oraz zmian w statucie tego związku,
-powołania dyrektora Samorządowego
Zespołu Ośrodków Zdrowia - w związku
z rezygnacją z tej funkcji dr Elżbiety
Beskiej - Mróz, funkcję dyrektora powierzono, z dniem 16 sierpnia br., doktorowi
Grzegorzowi Midakowi - mieszkańcowi
naszej gminy, od wielu lat pełniącemu
analogiczne stanowisko w gm. Strawczyn.
W „sprawach różnych” przewodnicząca
rady odczytała pismo dr Elżbiety Beskiej Mróz, skierowane do Rady Gminy, w którym b. dyrektor SZOZ dziękuje za owocną,
10-letnią współpracę z władzami gminy.
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przetargów, polegających na podniesieniu bezprzetargowej kwoty na inwestycje z 6.000 do 14.000 euro, radni zaproponowali opracowanie regulaminu działania wójta w nowych warunkach. Z. Zagdański poinformował, iż dotychczasowa
praktyka w podejmowaniu takich decyzji
polegała na tym, że jeśli kwota wydatkowana przekraczała 2.000 zł, wójt stosował
„zapytanie o cenę” a oferty otwierało co
najmniej dwóch pracowników Urzędu
Gminy. Komisja Planowania, Budżetu
i Finansów RG zasugerowała, by utrzymać
tę praktykę i rozszerzyć ją na jednostki
organizacyjne gminy.
W ramach interpelacji obecni na sesji
sołtysi oraz przewodniczący rad sołeckich
poruszyli kilka najpilniejszych problemów
swoich sołectw. Dotyczyły one m.in.: zbyt
wygórowanych, zdaniem mówców, opłat
za wywóz odpadów z posesji, etapu projektowania kanalizacji w Chrustach (wójt: "Jest już pozwolenie na budowę"), przekraczania przepisów ruchu drogowego w Bartkowie przez kierowców ciężkich samochodów (niszczą drogi), bałaganu przy ul. Słonecznej w Zagnańsku (naprzeciwko magazynu GS), usprawnienia komunikacji
w Belnie (sugerowana zmiana przewoźnika), przebudowy niebezpiecznego
skrzyżowania dróg w Tumlinie - wjazd
w kierunku kościoła - (wójt: "Ze względu
na wysokie koszty przebudowy zastosuje
się tam fotoradary"), udzielenia pomocy
niepełnosprawnym przy wymianie dowodów osobistych.
Do zgłoszonych problemów ustosunkował się wójt gminy, obiecując ich analizę
i ewentualną - jeśli będzie to w gestii UG eliminację zgłoszonych niedociągnięć.
Po wyczerpaniu porządku obrad sesję
zamknięto.
P.S. Jak dowiadujemy się w urzędzie
gminy 16 lipca br. doktor Grzegorz Midak
złożył rezygnację ze stanowiska dyrektora
SZOZ.
Tekst i fot.: Jerzy Kosowski
„Dzień Zagnańska”
z wielkimi atrakcjami !
To będzie impreza roku ! Kolejny
„Dzień Zagnańska” - 29 lipca (niedziela)
nad zalewem w Borowej Górze zadowoli
na pewno nawet najbardziej krytycznych bywalców rozrywkowych imprez. Organizatorzy przygotowali bowiem niezwykle atrakcyjny program.
Występy artystyczne na festynowej scenie rozpoczną się już od godz. 16.00 i wraz
z dyskoteką na zakończenie - potrwają do
godz. 3.00 nad ranem. Wśród wykonawców - „Gwiazda festynu”- znany od lat zespół młodzieżowy „Oddział Zamknięty” da
czadu jak rzadko kiedy! Obok niego coraz
bardziej popularny w Polsce zielonogórski
kabaret „Jurki” zadba o dobre samopoczucie publiczności. Zagrają też zespoły:
„Quodroband i Dj'u” oraz „Reapley”. Miłośnicy rodzimego folkloru na pewno przyjmą życzliwie „Tumlinian” oraz „Jaworzanki”. Będą też konkursy karaoke dla starszych i dla dzieci. Miłym akcentem festynu
będzie wręczenie nagród w konkursie „Mój
piękny ogród”.
Dodatkowymi atrakcjami będą: jazda na
koniach i na quadach, czyli czterokołowych motorach. Impreza otrzyma oprawę
gastronomiczną, maluchy mogą skorzystać
z gumowych zjeżdżalni.
A oto szczegółowy program festynu:
 16.00 - 16.15: powitanie, zapowiedź
atrakcji,
 16.15 - 16.30 - występ zespołu
„Tumlinianie”,
 16.30 - 16.45 konkurs dla dzieci,
 16.45 - 17.00 - występ zespołu
„Jaworzanki”,
 17.00 - 17.15 - nagrody w konkursie
„Mój piękny ogród”,







17.15 - 18.00 - program dla dzieci,
18.00 - 18.15 - konkurs,
18.15 - 19.00 - kabaret „Jurki”,
19.15 - 19.30 - przerwa techniczna,
19.30 - 21.00 - „Oddział Zamknięty”,
21.00 - 21.30 - konkurs karaoke,
21.30 - 22.40 - koncert zespołu
„Reapley”,
 22.40 - 23.00 konkurs karaoke,
 23.00 - 03.00 - zabawa przy zespole
„Quadroband i Dj'u”.
Imprezy towarzyszące
* W dniach 27-28 lipca odbędą się rozgrywki w piłce nożnej o Puchar Wójta
Gminy Zagnańsk - boisko leśne w Zagnańs k u . Z g ł o s z e n i a : h a l a s p o r to wa
w Zagnańsku, ul. Turystyczna 59 B;
tel.: 41 311-31-77
* 29 lipca, godz.11.00 - zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży o Puchar
Przewodniczącej Rady Gminy Zagnańsk.
Kategorie wiekowe: 4-6; 7-9; 10-12;
13-15. Miejsce zawodów - teren przy
boisku leśnym w Zagnańsku.
* 29 lipca, godz. 6.00 - zawody spławikowe o Puchar Wójta Gminy Zagnańsk
dla osób zrzeszonych w Kole Wędkarskim" Bartek". Kategorie: senior, junior,
kadet. Miejsce: zalew w Umrze.
Tego dnia planowane są także zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży
w wieku 3-12 lat. Chętnych prosimy o zgłoszenia do 27 lipca, w budynku hali
sportowej w Zagnańsku. Udział w zawodach bezpłatny - dla zwycięzców ciekawe
nagrody.
„Krople krwi, krople nadziei”
Tego dnia wszyscy dobrzy ludzie, którym
leży na sercu los drugiego człowieka, będą
mogli oddać honorowo krew. Akcja pod hasłem „Krople krwi, krople nadziei”, organizowana z gminą przez Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa” w Kielcach, ma na celu
powiększenie zapasów najcenniejszego leku
w Banku Krwi, który od wielu miesięcy „goni
resztkami” życiodajnego płynu.
Dyrektor Centrum Jerzy Stalmasiński
tak mówi o tegorocznej akcji „Krew darem
życia”: - W tym roku akcja obejmie 50 gmin
naszego województwa: zaczęliśmy ją
w Strawczynie na dobry początek, bo tutaj tradycyjnie udaje się ona najlepiej! Nasze
ekipy będą teraz pracować przez wszystkie
niedziele i niektóre soboty aż do końca
września.
W tym roku prowadzimy akcję pod hasłami: „Krople krwi, krople nadziei” oraz
„Pozwólmy chorym zrealizować ich marzenia”, licząc, podobnie jak w latach poprzednich, na zrozumienie potrzeb chorych przez
nasze, zdrowe społeczeństwo. Dzięki takim,
obywatelskim postawom, w ubiegłym roku
Centrum przyjęło 11.200 litrów najcenniejszego leku. Potrzeby chirurgii na zabiegi
planowe mogliśmy wtedy zaspokoić w ciągu
tygodnia. W tym roku zapotrzebowanie na
krew do operacji będzie wyższe ze względu na
zwiększoną liczbę planowanych zabiegów na
kardiochirurgii oraz w Centrum Onkologicznym w Kielcach. Gdyby udało nam się pobrać 11.700 litrów krwi, sprostalibyśmy tym
potrzebom. Gorąco w to wierzę, widząc zaangażowanie krwiodawców w naszym regionie.
Wierzę, że akcja powiedzie się także w Zagnańsku.
Pobór krwi, to także korzyść dla dawcy,
który bada - przy okazji - stan swojego zdrowia, prowadzimy bowiem badania profilaktyczne. Jeśli dawca ma jakieś kłopoty ze zdrowiem, kierowany jest na badania specjalistyczne...
Zapraszamy krwiodawców w niedzielę, 29 lipca, w godz.: 9.00 - 13.00 do
Ośrodka Zdrowia oraz do hali sportowej
w Zagnańsku. (K.)
GAZETA
ZAGNAŃSKA Lipiec 2007
Ile dopłaci Unia ?
„Fiszki”
na inwestycje
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, jako instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 2013, ogłosiła nabór fiszek projektowych
do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach RPO
2007.
Gmina Zagnańsk przygotowała i przedłożyła „fiszki” na następujące inwestycje:
- budowa dróg gminnych w miejscowościach: Kaniów ul. Dębowa, łącznika:
Jaworze - Siodła oraz ul. Bartkowe
Wzgórze, (czas realizacji: II kw. 2008 IV kw. 2009 r.),
- budowa dróg gminnych w miejscowościach: Umer (Zarzecze), Bartków ul. Kielecka oraz modernizacja drogi wraz
z budową chodnika w Zabłociu ( II kw.
2008 - III kw. 2009),
- podniesienie atrakcyjności gminy
poprzez kompleksowe zagospodarowanie
terenu wokół Dęba „Bartka”,
- modernizacja lokalnej infrastruktury
energetycznej wzdłuż wybranych ciągów
komunikacyjnych w gminie ( I kw. 2008 IV kw. 2010),
- renowacja obiektu zabytkowego wraz
z zagospodarowaniem terenu Huty Józefa
w Samsonowie (I kw. 2008 - IV kw. 2009),
- budowa Gminnego Ośrodka Kultury
z salą koncertową, kawiarenką, salą dydaktyczną, zapleczem socjalnym oraz parkingiem (III kw. 2008 - IV kw. 2009),
- modernizacja sal dydaktycznych wraz
z budową łącznika Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum nr 2
w Zagnańsku ( III. Kw.2008 - IV kw. 2009),
- modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c. o. i termoizolacja szkoły
w Tumlinie (II kw. 2008 - III kw. 2008),
- budowa świetlicy środowiskowej
w m. Jaworze wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz inwestycje towarzyszące
( III kw. 2008 - IV kw. 2009),
- budowa zbiornika wodnego o pow.
14,4 ha w Szałasie ( IV kw. 2008 - IV kw.
2010).
Od redakcji: Dużo się ostatnio mówi o
olbrzymich środkach unijnych, które w latach
2007 - 2013 zostaną przeznaczone na inwestycje w Polsce, w tym także w naszym regionie. Głębsza analiza potrzeb inwestycyjnych wskazuje, że te „olbrzymie” pieniądze
nie pokryją nawet najpilniejszych inwestycji,
związanych np. z infrastrukturą komunalną
Szacuje się, że wartość zgłoszonych wniosków 10-krotnie przekracza możliwości dofinansowania z funduszy unijnych.
Nie łudźmy się więc, że wszystkie wnioski naszej gminy o dofinansowanie inwestycji
zostaną uwzględnione. Sukcesem byłoby,
gdyby przyjęto trzy... (J.)
Do dyspozycji pacjentów - lekarze: rodzinny, pediatra, internista
i stomatolog
Nowy ośrodek zdrowia
w Samsonowie - otwarty
dokończenie ze strony 1
Właścicielką ośrodka, nazwanego familijnie „Naszą Przychodnią”, jest dotychczasowa dyrektor Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia - doktor Elżbieta
Beska - Mróz. Placówka powstała w centrum Samsonowa, nieopodal zabytkowego
pieca hutniczego, na terenie dawnego zakładu drzewnego. Budowa oraz wyposażanie obiektu trwały cały rok i obecnie pacjenci mają do dyspozycji nowoczesny
- Warunki w jakich dane mi było pracować dotychczas, dalekie były od doskonałości. Świat idzie do przodu a w Samsonowie czas jakby się zatrzymał. W starym
ośrodku zdrowia wejście do przychodni
osoby niepełnosprawnej graniczyło z cudem a bliski kontakt dzieci zdrowych
z chorymi stwarzał ogromne ryzyko zarażenia...
Jako lekarz, nie mogłam dłużej patrzeć
na to obojętnie
Dlatego przejęłam
inicjatywę w swoje
ręce i utworzyłam
własną, nowoczesna przychodnię.
To, że jest ona prywatna wcale nie
oznacza, że pacjent
poniesie jakieś dodatkowe koszty.
Mamy podpisaną
umowę z Narodowym Funduszem
Zdrowia i swoje
usługi świadczymy
na zasadach, jak
dotychczas. Mam
nadzieję, że nowa
przychodnia spełni
oczekiwania nawet
Doktor Elżbieta Beska - Mróz bada Tomka Suchenię z Kołomani.
bardzo wymagająośrodek zdrowia, w którym mogą liczyć na cych pacjentów. Jest bowiem nowoczesna,
profesjonalną opiekę medyczną. Pomocą wyposażona w nowej generacji sprzęt mesłużą lekarze: rodzinny, pediatra, internista dyczny i diagnostyczny a pracują w niej
i - od sierpnia br. - także stomatolog. Można oddani swojemu zawodowi, wciąż doskobędzie skorzystać z zabiegów rehabilita- nalący się, lekarze specjaliści i fachowa
cyjnych, ale, na razie, odpłatnie, bo te kon- kadra pielęgniarska. „Naszą Przychodnię”
trakty - mówi kierownik przychodni - stworzyliśmy z myślą o naszych pacjenNarodowy Fundusz Zdrowia podpisuje na tach, którzy są dla nas najważniejsi.
trzy lata i musimy zaczekać, żeby móc o nie
Korzystając z okazji, w związku z rezyzabiegać...
gnacją z mojego dotychczasowego stanoOto co o tym najważniejszym przedsię- wiska, pragnę podziękować wszystkim
wzięciu w gminnej służbie zdrowia powie- moim pacjentom za zaufanie i zapewnić, że
działa doktor Elżbieta Beska - Mróz:
pozostaję do ich dyspozycji w „Naszej
Wyniki testów gimnazjalnych
Nasi w czołówce !
Wprawdzie wakacje trwają, ale
warto wrócić do testów gimnazjalnych
z tego roku. Niedawno ogłoszone zostały
wyniki tych sprawdzianów i okazuje się,
że gimnazjaliści z naszej gminy osiągnęli
jedne z najlepszych wyników w pow. kieleckim.
Najlepszy wynik osiągnęli gimnazjaliści z Kajetanowa, którzy zdobyli 63 pkt na
100 możliwych, w tym: 30 pkt. z testu humanistycznego oraz 33 pkt. z testu matematyczno-fizycznego. Tyle samo punktów
zdobyli jeszcze tylko uczniowie z gimnazjum w Kostomłotach.
Wśród 41 gimnazjów na terenie powiatu, dobrze spisali się także gimnazjaliści z Tumlina, uzyskując 60 pkt. (29 +
341) i zdobywając 7 miejsce. Na 11 miejscu
GAZETA
ZAGNAŃSKA Lipiec 2007
Pacjentka z Tumlina - Helena Piwowarczyk zgłasza pisemny akces do „Naszej Przychodni”.
Przychodni”.
Kiedy kilka dni temu odwiedziliśmy
nowo otwartą przychodnię, było w niej
sporo pacjentów. Między innymi przy wypełnianiu formularza przynależności do
przychodni spotkaliśmy Helenę Piwowarczyk, emerytowaną nauczycielkę z Tumlina. Dlaczego zdecydowała się zapisać do
„Naszej Przychodni” ?
- Przede wszystkim dlatego - odpowiedziała - że przyjmuje w niej doktor Beska,
do której cała moja rodzina ma ogromne
zaufanie i szacunek do medycznej wiedzy.
Nawet moja córka, mieszkająca na stałe
w Nowym Targu, nadal będzie korzystać
z usług pani doktor. To osoba bardzo wrażliwa, zawsze uśmiechnięta, życzliwa
i dysponująca świętą cierpliwością do każdego pacjenta. A ponadto nowa przychodnia jest bardzo komfortowa, dobrze wyposażona i można się w niej umówić z lekarzem, telefonicznie, na konkretna godzinę.
To bardzo ważne, by nie czekać w kolejce...
Nowo uruchomiona przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach: od 8.00 do 18.00 (dotychczas, w starym ośrodku, lekarze przyjmowali
do godz.:15.00).
Nowa przychodnia w Samsonowie, dostosowana także dla osób niepełnosprawnych, na pewno, odciąży ośrodek w Zagnańsku, chorzy nie będą musieli, np. po
południu, korzystać z opieki lekarskiej
w Kielcach. Dr Beska zachęca pacjentów,
by zapisywali się do nowej placówki, która
- na stałe - zapewni im dobrą opiekę
zdrowotną.
znaleźli się uczniowie gimnazjum w Zagnańsku - 59 pkt. Można więc stwierdzić, że
gimnazja z naszej gminy znalazły się
w ścisłej czołówce powiatowej.
Mimo to, uczniowie z pow. kieleckiego uzyskali wynik poniżej średniej krajowej. Lepsi okazali się np. gimnazjaliści
z powiatów: skarżyskiego, sandomierskiego i staszowskiego. Na pocieszenie można
podać fakt, iż najgorsze wyniki gimnazjów
z pow. kieleckiego są i tak o 22 pkt. lepsze
od wyników uzyskanych przez najgorsze
szkoły kieleckie. (J.)
Walne Zebranie LGD „Dorzecze Bobrzy”
Piąta gmina w stowarzyszeniu
W pięknie położonym Hotelu „Pod Jaskółką”, w Umrze odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”, w którym uczestniczyli przedstawiciele czterech gmin - członków stowarzyszenia: Zagnańska,
Miedzianej Góry, Strawczyna, Mniowa oraz gm. Piekoszów starającej się o przyjęcie
do LGD.
Na obrady, które prowadził prezes Zarządu LGD Jacek Śniadecki, przybyli
m.in.: wójtowie gmin: Zbigniew Zagdański, Maciej Lubecki, Tadeusz Tkaczyk, Leonard Świerczyński i Tadeusz K.
Dąbrowa, poseł na Sejm RP Henryk Milcarz oraz przedstawiciele władz woj. świętokrzyskiego.
Głównym celem walnego zebrania było:
podsumowanie dotychczasowej działalności stowarzyszenia, podjęcie decyzji
o rozszerzeniu LGD o partnerów z gminy
Piekoszów, oraz informacja o najbliższych
zamierzeniach organizacji.
Przypomnijmy, że LGD „Dorzecze Bobrzy” rozpoczęła swoją działalność, dzięki
finansowaniu z Unii Europejskiej, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich” - Działanie 2.7. „Pilotażowy Program LEADER +”. Grupa stawia
czej i zaangażowania społecznego mieszkańców poprzez m.in. stworzenie produktów turystycznych. Do działań tych zaliczyć trzeba:
- modernizację i budowę nowych szlaków turystyki: pieszej, rowerowej, konnej
i samochodowej wraz z małą architekturą
produkt turystyczny: „Turystyka aktywna”,
- rozbudowę, modernizację i budowę
nowej infrastruktury dla turystyki zimowej
(wyciągi narciarskie, trasy biegowe, skocznie, tory saneczkowe) - produkt turystyczny: „Zimowa turystyka aktywna”,
- renowacja, adaptacja i udostępnienie
rezerwatów i zabytków techniki, kultury,
przyrody i ich otoczenia - produkt turystyczny: „Turystyka kulturowa”,
- rozwój bazy dla uprawiania sportów
wodnych (zagospodarowanie istniejących
i budowa nowych zbiorników wodnych)
i innych form turystyki aktywnej - produkt
Sala obrad w Hotelu "Pod Jaskółką".
sobie za zadanie rozwój turystyki i gospodarki na swoim terenie oraz aktywizację
społeczności lokalnej.
W kwietniu 2006 r. została przyjęta Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów
Wiejskich LGD „Dorzecze Bobrzy”, która
powstała dzięki szerokiemu zaangażowaniu społecznemu i współpracy samorządów, organizacji pozarządowych i działaczy gospodarczych z terenu zrzeszonych
gmin. W lipcu 2006 r. walne zebranie LGD
podjęło uchwałę intencyjną o rozpoczęciu
prac nad przyłączeniem do stowarzyszenia
gminy Piekoszów, co stało się faktem na
zebraniu 24 kwietnia br.
Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich
obejmuje niezwykle ambitne zamiary
zmierzające do rozwoju turystyki na terenie pięciu gmin, do aktywizacji gospodar-
turystyczny: „Letnia turystyka wypoczynkowa”,
- rozwój bazy dla uprawiania różnych
form turystyki aktywnej i ekstremalnej produkt turystyczny: „ Turystyka aktywna”.
LGD rozpoczęła działania promujące
swoją działalność oraz gmin będących
członkami stowarzyszenia, uczestnicząc już po raz drugi - w targach turystycznych
„VOYAGER” w Centrum Targowym
„Kielce” oraz w I Giełdzie Agroturystycznej w Krakowie.
Dużym osiągnięciem LGD jest pozyskanie ponad 730 tys. zł środków unijnych
na realizację celów statutowych. 8 lipca br.
na stadionie w Strawczynie odbył się
pierwszy festyn LGD z cyklu „Poznajmy
się”. W gm. Zagnańsk festyn zaplanoGAZETA
ZAGNAŃSKA Lipiec 2007
wano na 26 sierpnia br.
Niedawno otwarto Biuro LGD „Dorzecze Bobrzy” w Miedzianej Górze (w pomieszczeniach po b. Banku Spółdzielczym), na etapie aktualizacji jest strona
internetowa stowarzyszenia, zorganizowany zostanie kurs przewodników świętokrzyskich, w lipcu br. ma powstać Biuro
Doradztwa Gospodarczego. Trwa przygotowywanie wniosków o dofinansowanie
unijne projektów LDG - są środki na dofinansowanie ośmiu takich wniosków.
Te pierwsze osiągnięcia potwierdzają
słuszność podjętej inicjatywy zorganizowania LGD na naszym terenie. (Kos.)
Świetlice socjoterapeutyczne
z Zagnańska, Łagowa i Końskich
Powalczą
o pieniądze
z ministerstwa
Urząd Marszałkowski wytypował
świetlice socjoterapeutyczne w Zagnańsku, Łagowie i Końskich jako trzy ośrodki
z terenu województwa świętokrzyskiego
do II edycji konkursu „Promocja gminnej
świetlicy socjoterapeutycznej”, ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej.
O ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu zdecyduje wyżej wymienione ministerstwo. Dla wytypowanych projektów
zostanie przyznany jednorazowy grant w zależności od zajętego miejsca - w wysokości: 10 000 złotych, 7 000 złotych. i 5 000
złotych.
Głównym celem konkursu jest wybór
trzech wzorcowych świetlic socjoterapeutycznych w każdym województwie, oferujących zajęcia programowe, mogące być
wzorem dla innych realizatorów oraz będących miejscem pracy lub stażu dla bezrobotnych absolwentów szkół wyższych.
Działalność świetlic socjoterapeutycznych to bardzo istotne ogniwo w systemowych poczynaniach profilaktycznych samorządu województwa świętokrzyskiego.
Stanowią one bezpieczne miejsca, w których zagubione, bezradne dzieci nie mające
pomysłów na spędzenie czasu wolnego
będą mogły pod opieką specjalistycznej kadry poznać siebie, odkryć własne zainteresowania. Poprzez cele edukacyjne i rozwojowe programów socjoterapeutycznych,
dzieci poznają zagadnienia, które pozwolą
im sprawniej funkcjonować w społeczeństwie i radzić sobie z różnymi problemami.
Programy terapeutyczne mają na celu korygowanie patologicznych wzorców zachowań dzieci oraz ich zmiany na lepsze. Poprawa społecznego funkcjonowania poprzez nawiązywanie kontaktu z grupą
rówieśniczą i osobami dorosłymi uczy pełnienia ról: ucznia, kolegi, członka rodziny.
Marcelina Domagała ze szkoły w Tumlinie najlepszą uczennicą w regionie !
Primus inter pares
Używając tej łacińskiej sentencji
można bardzo trafnie opisać trzynastoletnią uczennicę Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Tumlinie. Marcelina Domagała została w tym roku laureatką konkursów: humanistycznego
i matematyczno-przyrodniczego. Nie
jest to łatwe osiągnięcie jeśli weźmiemy
pod uwagę, że w szkole podstawowej
organizowane są tylko dwie olimpiady
przedmiotowe.
Konkurs humanistyczny obejmuje wiedzę z języka polskiego, historii i sztuki,
natomiast rozgrywki matematyczno-przyrodniczo dotyczą także biologii, geografii,
fizyki. Bez ogromnej wiedzy ogólnej
i ciężkiej pracy włożonej w przygotowania
nawet nie warto myśleć o byciu laureatem.
W końcu taki przywilej dotyczy jedynie
15 osób w każdej dziedzinie.
Marcelina m.in. narysowała komiks o
pieszym rajdzie do podkieleckiej wsi. Tworzyła wiersze, rysowała karykatury, stworzyła multimedialny przewodnik po michniowskich zabytkach. Pisała także recenzje
zawierające swoje odczucia, odnosiła wy-
darzenie z 1943 roku do sytuacji w Biesłanie i problemów terroru w XXI wieku. Gdy
swoją pracę pokazała sędziemu, p. Andrzejowi Jankowskiemu, największe wrażenie
wywarł na nim artykuł napisany przez
Marcelinę. Dziewczynka wymyśliła tytuł
gazety i przygotowała w niej profesjonalnie wyglądający artykuł z 1943 roku. Kilka
ruchów żelazkiem, osmolony nad świeczką
róg i sędzia pomylił się myśląc, że trzyma w
rękach oryginalną prasę z okresu wojennego. Dodatkowo ogromne zdolności dramaturgiczne Marceliny, piękne zaprezentowanie przygotowanego materiału zaowocowały maksymalną punktacją od komisji
na III etapie i zajęciem I miejsca w województwie. Dla uczennicy największą nagrodą były słowa jednej z jurorek: „Marcelina, zachęciłaś mnie. Jadę z moją klasą na
wycieczkę do Michniowa”. Przecież to
właśnie było celem jej pracy: „ocalmy
Michniów od zapomnienia”.
Jednak po konkursie dziewczynka nie
spoczęła na laurach. Przed nią był jeszcze
III etap konkursu matematyczno - przyrodniczego, do którego przygotowywała się
Projekt stanu środowiska i gospodarki Zagnańska
Gmina w oczach uczniów
W Zespole Szkoły Podstawowej nr 2,
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku
odbyła się prezentacja projektu ,,Stan
środowiska i gospodarki gminy Zagnańsk”.
Przybyli na nią goście: zastępca wójta
gminy Mirosławem Garecki, prezes Zarządu „Wodociągów Kieleckich” Henryk
Milcarz oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Zagnańsk: Katarzyna Dudek i Karolina Cieślak. Obecni byli również rodzice
uczniów, którzy przyszli obejrzeć efekt
pracy swoich dzieci Uczestników imprezy
przywitała dyrektor szkoły, Marzanna
Moćko.
Hasłem przewodnim jakie towarzyszyło uczniom i opiekunom przy opracowaniu
projektu było: „Jestem współodpowiedzialny za stan mojego środowiska”.
Pomysł na tego rodzaju prace zrodził się na
zajęciach kółka ekologicznego.
Prezentacja została zorganizowana w
celu przedstawienia efektu wspólnej pracy.
Wiedza zaprezentowana przez członków
koła ekologicznego ma posłużyć poznaniu
specyfiki rozwoju naszej gminy, ocenie stanu środowiska najbliższej okolicy, zapoznaniu się ze sposobami prowadzącymi do
polepszenia stanu obecnego oraz zrozumieniu faktu, że każdy z nas ma na to bezpośredni lub pośredni wpływ.
Ponieważ uczniowie pracowali w ośmiu
grupach, które przyjęły nazwę referatów,
każdy z nich prezentował plakat pod odpo-
wiednim hasłem oraz zgodne z nim treści.
Prezentacje rozpoczął referat do spraw
położenia administracyjnego i geograficznego. Na plakacie, pod hasłem „Zastanów się, gdzie mieszkasz”, wzbogaconym
o mapki województwa świętokrzyskiego
i powiatu kieleckiego, Małgosia Garecka
i Barbara Majcherczyk określiły położenie naszej gminy. Padły również liczby
dotyczące wielkości powierzchni oraz
liczby ludności.
Referat do spraw gospodarki wystąpił
na tle plakatu „Gospodaruj w zgodzie
z przyrodą” . Firmy i zakłady z terenu gminy uczennica klasy szóstej Anna Moskal
zaprezentowała przy pomocy zdjęć i folderów z ich produktami.
„Realizuj niewypowiedziane prośby
przyrody”, to hasło przyświecające referatowi do spraw ochrony przyrody. Uczennice klasy IIIa: Anna Rasztabiga, Monika
Jasińska, Urszula Adamiec, Renata
Godlewska zaprezentowały wiele ciekawych informacji dotyczących rezerwatów
przyrody żywej i nieożywionej, pomników
przyrody, parków krajobrazowych najbliżej położonych a uzupełnieniem wiadomości były zdjęcia najciekawszych miejsc.
Referat do spraw zanieczyszczeń,
obok plakatu „Powietrze takie masz, jak
o nie dbasz” przedstawił komunikat dotyczący stanu powietrza w naszej gminie. Stan powietrza jest zadowalający i ustawicznie ulega poprawie - podsumowała
GAZETA
ZAGNAŃSKA Lipiec 2007
między kolejnymi wizytami w Michniowie. Pomagali jej nauczyciele, rodzice,
siostra, starsi koledzy. Marcelina w przerwach pomiędzy rozwiązywaniem zadań
i zgłębianiem różnic w budowie kręgowców pełniła także obowiązki zastępcy
przewodniczącego szkoły: brała udział
w akademiach, przygotowywała pocztę
walentynkową. Czas zajmowały jej także
dodatkowe zajęcia z języka angielskiego
i oczywiście - spotkania z przyjaciółmi. Pomimo tego Marcelina sięgnęła po laur zwycięstwa otrzymując III punktację w województwie w finale konkursu matematyczno-przyrodniczego. Została najlepszą
uczennicą w województwie.
Gratulujemy ! (B.D.)
uczennica kl. I gimnazjum Ilona Fąfara.
Informacje, zdobyte przez uczennice
klasy drugiej gimnazjum, tworzące referat do spraw wód powierzchniowych
i podziemnych dotyczyły sposobów
wykorzystania wód powierzchniowych i
podziemnych, stanu czystości, źródeł
zanieczyszczeń oraz działań podejmowanych dla ochrony wód. Zostały zaprezentowane przez: Karolinę Kania, Karolinę
i Milenę Piwowarczyk, Małgosię Duś.
Z prac referatu do spraw zagrożenia
środowiska odpadami komunalnymi
dowiedzieliśmy się że „Śmieci mniej, Ziemi lżej!” .Pod tym hasłem uczennice klasy
trzeciej gimnazjum: Anna Pięta, Agata
Olszewska, Joanna Łakomiec, Monika
Stępień prezentowały informacje na
plakacie o odpadach komunalnych.
Referat do spraw polityki ekologicznej przybliżył je wszystkim obecnym na
prezentacji. Wiedzy na temat polityki ekologicznej naszej gminy dostarczyło nam
sprawozdanie ze spotkania z p. Iwoną
Kędzierską Gębską, specjalistką do spraw
ochrony środowiska w gminie.
Na zakończenie uroczystości wystąpił
gościnnie zespół taneczny z kieleckiej grupy tańca Jump a taniec krakowski zaprezentowała grupa uczniów z klasy zerowej
pod kierunkiem nauczycielek: Marii
Piskulak i Agaty Kopeć.
W związku z obchodami Dnia Ochrony
Środowiska przeprowadzono również konkurs plastyczny ,,Królowa Ziemi - Przyroda”, w którym nagrody ufundowało Nadleśnictwo Zagnańsk a wszystkie prace
wyeksponowano podczas uroczystości.
Agnieszka Kalemba
Wakacje w pełni
Fajnie było na obozie w Umrze...
Z inicjatywy Stowarzyszenia Nowych Możliwości oraz Bractwa Świętokrzyskiego, w dniach: 9 - 13 lipca, w Hotelu „Pod Jaskółką” w Umrze, odbył się obóz
żeglarski dla 30 podopiecznych z gminy Zagnańsk oraz całego regionu.
nych: właścicieli Hotelu „Pod Jaskółką”
Zdzisławy i Piotra Szwedów, Zakładu
Wędliniarskiego „Zychowicz” z Daleszyc, Pierkarni „Osówka” Mariusza
Gumuły, Firmie Projektowej „Dom
z Klasą” z Kielc.
Na otwarcie obozu przybyło wielu zacnych gości, m.in.: Bernard Antos dyrektor Kancelarii Marszałka Woj. Świętokrzyskiego, który wręczył obozowiczom
sprzęt sportowy, Stanisław Bartos - prezes
Warszawskiego Klubu
Przyjaciół Ziemi Kieleckiej oraz Wacław Mozer
- prezes ZW Wodnego
Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego.
Jeden z głównych
organizatorów obozu,
prezes SNM - Robert
Kaszuba - powiedział
m.in.: - To już kolejny
obóz organizowany przez
nasze stowarzyszenia dla
młodych ludzi z terenu
gminy Zagnańsk oraz
Pierwsza zbiórka na obozie: zajęcia prowadzą instruktorzy,
całego regionu świętonauczyciele ze szkoły w Tumlinie.
krzyskiego. Młodzież,
Uczestników - 15 z naszej gminy - typowali dyrektorzy szkół, radni oraz członkowie stowarzyszeń. Przy naborze uwzględniono poziom finansowy rodzin, preferując młodzież z domów mniej zasobnych.,
w wieku od 9 -14 lat.
Obóz można było zorganizować dzięki
wsparciu sponsorów: Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego, Stowarzyszeń: Nowych Możliwości i Bractwa Świętokrzyskiego oraz osób prywat-
Od 25 czerwca br.
ARiMR przyjmuje wnioski
o nowe renty strukturalne
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła z dniem
25 czerwca 2007 r. nabór wniosków o przyznanie renty strukturalnej, w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013. Wnioski należy składać
we właściwych Biurach Powiatowych ARiMR.
W budżecie Programu przewidziano na
to działanie ponad 2,18 mld euro (z czego
1,64 mld euro pochodzi z budżetu wspólnotowego, a ponad 0,5 mld euro z budżetu
krajowego).
Rentę strukturalną będzie mógł uzyskać
rolnik wpisany do ewidencji producentów
rolnych (prowadzonej przez ARiMR),
który ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął
wieku emerytalnego i nie ma ustalonego
prawa do emerytury lub renty. Wnioskodawca powinien też prowadzić gospodarstwo rolne przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku
o rentę strukturalną i w tym okresie być
ubezpieczonym w KRUS przez co najmniej 5 lat. Rolnik powinien również
w dniu złożenia wniosku podlegać ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu i nie zalegać z zapłatą należności z tytułu ubezpie-
czenia społecznego rolników.
Świadczenie w postaci renty strukturalne przewidziane jest dla rolników, którzy przekażą gospodarstwa rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej:
 1 ha, w przypadku gospodarstw
położonych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim albo
 3 ha, w przypadku gospodarstw
położonych w pozostałych województwach
Gospodarstwo można przekazać następcy lub zbyć powiększając tym samym
jedno lub kilka gospodarstw innych rolników. Następcą może być osoba, która
wcześniej nie prowadziła działalności rolniczej. W takim przypadku powierzchnia
użytków rolnych nie może być mniejsza
niż średnia powierzchnia gruntów rolnych
GAZETA
ZAGNAŃSKA Lipiec 2007
dzięki pomocy właścicieli hotelu w Umrze,
ma tutaj świetne warunki do nauki żeglowania. Dysponujemy dwoma „omegami”,
na których obozowicze, pod okiem wytrawnych żeglarzy, poznają tajniki żeglowania. Przy okazji rozgrywają mecze, jeżdżą na wycieczki, uczą się śpiewać piosenki żeglarskie przy ognisku. Myślę, że przez
prawie tydzień nikt nie będzie się nudził...
Potwierdzili te słowa dwaj uczestnicy
obozu, bracia Wojciech i Grzegorz Michtowie z Zabłocia, uczniowie szkoły
w Kajetanowie. Wojtek jest tutaj już po raz
drugi i bardzo sobie chwali pobyt. Poznał
już pierwsze zasady żeglowania i teraz będzie je doskonalił. Oczywiście, będzie mu
pomagał młodszy brat, Grzegorz.
Na obóz wytypował ich radny z ich
miejscowości - Wojciech Chłopek - za co
są mu bardzo wdzięczni. To jedyna możliwość chłopców, by podczas tych wakacji
wyjechać gdzieś z domu... (K.)
Bracia Wojtek i Grześ Michtowie z Zabłocia
chwalą sobie pobyt na obozie w Umrze...
w danym województwie lub w kraju. Informacje o średniej wielkości gospodarstw
w poszczególnych województwach dostępne są na stronie internetowej ARiMR
(www.arimr.gov.pl).
Możliwe jest też uzyskanie renty strukturalnej po przekazaniu gruntów na cele
związane z ochroną przyrody lub zbycie
z przeznaczeniem użytków rolnych do
zalesienia.
Osoba wnioskująca o rentę strukturalną
i jej współmałżonek mogą pozostawić sobie łącznie do 0,5 ha użytków rolnych
(wraz z siedliskiem) i uprawiać te użytki
dla zaspokajania wyłącznie potrzeb własnych i osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym.
Podstawowa wysokość świadczenia
wynosi 150 % najniższej emerytury.
Zwiększa się jednak o 100% kwoty najniższej emerytury, jeżeli wnioskodawca
pozostaje w związku małżeńskim i oboje
małżonkowie spełniają wszystkie warunki
dla przyznania renty strukturalnej. Jeśli
przekazano gospodarstwo o powierzchni
użytków rolnych większej niż 10 ha na
rzecz osoby w wieku poniżej 40 lat,
podstawowa kwota renty strukturalne
zostaje powiększona o 15 % najniższej
emerytury. Świadczenie będzie wypłacane
co miesiąc, nie dłużej niż do osiągnięcia
przez beneficjenta 65 roku życia.
Konkurs „Las i jego mieszkańcy”
Koło Łowieckie „Rosochy”
edukuje ekologicznie
Miła uroczystość miała miejsce w czerwcu br. na campingu carawaningowym,
obok Toru „Kielce”, w Miedzianej Górze. Z Zarządem Koła Łowieckiego „Rosochy”
w Samsonowie spotkała się tutaj młodzież kilku szkół podstawowych na zakończenie
Wiosennego Rajdu Edukacji Ekologicznej, w ramach Światowego Dnia Ochrony
Przyrody.
Rajd zakończył się przy grillu z kiełbaOtwierając spotkanie przy grillu, sekretarz koła Jan Szustak wyraził radość ze skami, bigosem i napojami. Uczestnicy
spotkania z młodzieżą, która ceni sobie rajdu od razu wypróbowali piłki, które
codzienny kontakt z przyrodą i docenia jej otrzymali w nagrodę za udział w konkursie
znaczenie. Świadczy o tym wysoki poziom ekologicznym. Było to miłe i pożyteczne
konkursu wiedzy o przyrodzie pn. „Las i je- spotkanie na łonie przyrody. (Kos.)
go mieszkańcy”, który, przeprowadzono
P.s. Mamy nadzieję, że w kolejnym konw kilku szkołach na terenie obwodu łowieckiego koła. Prezes koła Władysław Paw- kursie, organizowanym przez koło PZŁ
łowski ogłosił wyniki konkursu, w którym „Rosochy”, nie zabraknie szkół z naszej
zwyciężyli uczniowie SP w Micigoździe, gminy.
pokonując nieznacznie szkoły w Porzeczu
oraz w Ćmińsku. Prezes, wspólnie z sekretarzem koła, wręczyli
laureatom oraz ich
opiekunkom nagrody
rzeczowe oraz dyplomy. Fundatorem nagród był m.in. mieszkaniec gm. Zagnańsk,
poseł na Sejm RP
Henryk Milcarz.
Zasugerowano, aby
konkurs rozszerzyć na
większą liczbę uczniów
we wszystkich szkołach na terenie okręgu
łowieckiego. Zaowocowałoby to jeszcze wyższym poziomem wiedzy o przyrodzie.
Prezes koła Władysław Pawłowski dokonuje podsumowania konkursu.
311-31-77
Apteka "Farmacja"
ul. Spacerowa
Gminna Biblioteka Publiczna
Filia w Zagnańsku
311-33-55
300-11-59
STOP ! - złodziejom i wandalom !
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2
Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku
Zespół Szkoły Podstawowej
Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie
041 311-32-75
041 300-34-14
Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Kajetanowie
041 301-15-13
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1
w Zagnańsku ( Chrusty )
041 311-30-03
Szkoła Podstawowa w Belnie
041 311-31-58
Szkoła Podstawowa w Zachełmiu
041 311-31-50
Szkoła Podstawowa w Szałasie
041 300-26-03
Szkoła Podstawowa w Umrze
041 300-34-31
Zespół Szkoły Podstawowej
Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie 041 300-34-07
GAZETA
ZAGNAŃSKA
Każda, nawet najdrobniejsza inwestycja, podnosząca estetykę i wygodę
mieszkańców, jest przyjmowana w naszej gminie z radością. Z życzliwością
przyjęli więc mieszkańcy Zagnańska nową inicjatywę - zamontowanie gustownych ławeczek, z bali drewnianych,
wzdłuż ul. Turystycznej.
- W czerwcu - jak informuje Marian
Tymborowski z Urzędu Gminy - zamontowano sześć takich ławek przy ul. Turystycznej, wartości ok. 100 złotych każda. Wystarczyło kilka dni, a jedna z nich...
”wyparowała”. Znalazła pewnie miejsce na
czyjejś działce lub posesji...
Przypomnijmy, że jakiś czas temu, z inicjatywy gminy, posadzono przy przystan-
kach autobusowych ozdobne krzewy.
Wtedy także zginęło ich kilkanaście...
Pięć wiat zamontowano niedawno przy
ścieżkach rowerowych. Te wprawdzie
stoją, ale są systematycznie niszczone
przez wandali...
Oczywiście, o fakcie kradzieży ławeczki z ul. Turystycznej zawiadomiono policję, ale trudno będzie przy każdej nowej
ławce, wiacie, czy posadzonym krzewie
postawić funkcjonariusza policji. Potrzebne jest społeczne potępienie aktów kradzieży i wandalizmu. Zainteresujmy się
wspólnym dobrem, jego stan świadczy
przecież o poziomie kultury każdego społeczeństwa... (J.)
Wydawca: Urząd Gminy w Zagnańsku, 26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, tel.: 041 300-13-22
Dyżury w Urzędzie Gminy - pok. nr 3, poniedziałek i piątek od godz.: 9.30 - 11.00
www.zagnansk.pl, e-mail: [email protected]
Redagują: Jerzy Kosowski - redaktor naczelny oraz zespół, tel.: 041 368 30 15, 0608 306 881,
e-mail: [email protected]
Druk:

Podobne dokumenty

Styczeń - Zagnańsk

Styczeń - Zagnańsk 1 stycznia 1994 roku, a następnie od 14 października 1997 roku do 30 czerwca 2007 roku pełniła funkcję dyrektora tego ośrodka. Chcąc polepszyć warunki leczenia pacjentów oraz odciążyć Ośrodek Zdrow...

Bardziej szczegółowo