Tabela wypłat na sumę ubezpieczenia 15000 zł

Transkrypt

Tabela wypłat na sumę ubezpieczenia 15000 zł
Zakres ochrony klauzul podstawowych
Rozszerzenie definicji nieszczęśliwego wypadku o
zawał serca i udar mózgu
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku komunikacyjnego
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w
następstwie nieszczęśliwego wypadku
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w
następstwie ataku epilepsji lub omdlenia o nieustalonej
przyczynie
Urazy nie sklasyfikowane w Tabelach Świadczeń
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
Pobyt Ubezpieczonego na OIOM w wyniku
nieszczęśliwego wypadku
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie
zatrucia pokarmowego
Uciążliwość leczenia szpitalnego Ubezpieczonego w
następstwie nieszczęśliwego wypadku
Poniesienie kosztów zakupu lub wypożyczenia
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Ubezpieczonego na terenie RP
Poniesienie kosztów powypadkowego leczenia
Ubezpieczonego na terenie RP
Poniesienie kosztów powypadkowego leczenia
stomatologicznego Ubezpieczonego na terenie RP
Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub
uczęszczania do placówki oświatowo-wychowawczej,
powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku
Numer
1
15000 zł
2
15000 zł
3
2000 zł
5
150 zł (1% SU za 1%
uszczerbku)
6
150 zł (1% SU za 1%
uszczerbku)
7
75 zł (0.5% SU)
8
20 zł/dzień (max 120 dni)
9
20 zł / dzień (max 10 dni)
11
20 zł /dzień (max 10 dni)
15
150 zł (1% SU)
16
3750 zł (limit: 25% SU)
19
3750 zł (limit: 25% SU)
20
limit: 2000 zł
22
Pogryzienia lub ukąszenia Ubezpieczonego przez
zwierzęta
23
Konieczność dodatkowych korepetycji
24
Śmierć rodzica lub obojga rodziców Ubezpieczonego w
25
następstwie nieszczęśliwego wypadku
Pobyt w szpitalu w związku ze stwierdzeniem lub
podejrzeniem wstrząśnienia mózgu u Ubezpieczonego
Podwyższenie świadczenia kwotowego o 5%
Wysokość świadczenia
300 zł (2% SU, świadczenie
jednorazowe w okresie
ubezpieczenia)
300 zł (2% SU, świadczenie
jednorazowe w okresie
ubezpieczenia)
100 zł za tydzień, max 3
tygodnie
4500 zł (30% SU,
świadczenie jednorazowe w
okresie ubezpieczenia)
30
100 zł/dzień, max 3 dni
35
zgodne z OWU