PEŁNOMOCNICTWO Niniejsze pełnomocnictwo wystawiono w

Transkrypt

PEŁNOMOCNICTWO Niniejsze pełnomocnictwo wystawiono w
PEŁNOMOCNICTWO
Niniejsze pełnomocnictwo wystawiono w …………. w dniu …………. przez Wnioskodawcę
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Ubiegającego się o dofinansowanie projektu o nr ID …………. pt. ………………………….
…………………………………………………………………………………………………
zwanego dalej „Mocodawcą”
dla ……………………………………………………………………………………………
[imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, nazwa i Nr dokumentu tożsamości]
zwanego dalej „Pełnomocnikiem”
§1
Mocodawca udziela Pełnomocnikowi umocowania do dokonywania czynności w imieniu i na
rzecz Mocodawcy, określonych w §2.
§2
Czynnościami, o których mowa w §1, są następujące czynności:
1) Reprezentowanie Wnioskodawcy podczas Panelu ekspertów,
2) Wygłoszenie prezentacji nt. projektu podczas Panelu ekspertów,
3) Udzielenie odpowiedzi na pytania ekspertów dotyczące projektu.
§3
Zakres, czas trwania i skutki niniejszego pełnomocnictwa zgodne są z treścią art. 95 i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
§4
Pełnomocnik nie ma prawa ustanowić dla Mocodawcy innych pełnomocników.
§5
Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić w każdym czasie. Pełnomocnik
obowiązany jest zwrócić dokument pełnomocnictwa niezwłocznie po jego odwołaniu lub
wygaśnięciu.
§6
W kwestiach nie unormowanych w niniejszym pełnomocnictwie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy o przedstawicielstwie.
§7
Niniejsze pełnomocnictwo zostało wystawione w …. jednobrzmiących egzemplarzach, po
……. dla Mocodawcy i Pełnomocnika.
podpis osób uprawnionych do
reprezentowania podmiotu