PROTOKÓŁ NR XXVIII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w

Transkrypt

PROTOKÓŁ NR XXVIII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w
PROTOKÓŁ NR XXVIII/04
z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 30 listopada 2004 roku, początek godzina 10.00,
miejsce - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Szprotawie
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu
RADNI NIEOBECNI:
1. Rybak Stanisław
2. Szwarc Zygmunt
3. Zawrotniak Robert
- obecny, bierze udział w komisji przetargowej – otwarcie ofert,
- nieobecność usprawiedliwiona,
- nieobecność usprawiedliwiona,
Otwarcia XXVII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie o godzinie 10.00 dokonał przewodniczący Rady radny
Julian Jankowski. Przywitał wszystkich przybyłych tj.: radnych, burmistrza, zastępcę burmistrza, skarbnika
Gminy, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorów i kierownika jednostek organizacyjnych,
przedstawicieli organów pomocniczych gminy (sołtysów i przew. Komitetu Osiedlowego), zaproszonych gości,
wszystkich mieszkańców gminy przybyłych na sesję i prasę. Stwierdził, że na stan radnych 21 na dzisiejszej sesji
obecnych jest 18 radnych, a więc rada jest władna do podejmowania wszelkich uchwał i stanowisk.
r. Julian Jankowski – przewodniczący – zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.
Rada nie zgłosiła uwag i przystąpiła do realizacji porządku obrad.
PORZĄDEK OBRAD PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Otwarcie obrad XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
Wręczenie Panu Włodzimierzowi Czerniszowi Medalu za Zasługi dla Gminy Szprotawy.
Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia swojej właściwości do rozpatrzenia skargi
złożonej na okoliczność przekroczenia uprawnień przez Zarząd Miejski Szprotawy.
Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej tj. do 1 do 29 listopada br.
Interpelacje i zapytania.
Informacja na temat interwencyjnego skupu zbóż i rzepaku ze zbiorów w 2004 roku oraz dopłat
bezpośrednich.
Ocena nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
Polityka mieszkaniowa gminy Szprotawa.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie na 2004 rok,
b) ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy,
c) zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Szprotawa na lata 2004 – 2011,
d) zmiany uchwały nr XL/259/2002 Rady Miejskiej Szprotawy z dnia 20 marca 2002 r. w
sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Szprotawa oraz zmiany do tej uchwały wprowadzonej uchwałą nr XV/92/03 Rady
Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 listopada 2003 roku,
e) ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu RP.
Informacja o pracy Rady Miejskiej Szprotawy w połowie IV kadencji samorządu.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wolne wnioski.
Informacje.
Oświadczenia.
1
16. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 października br.
17. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie.
Ad. 3
WRĘCZENIE PANU WŁODZIMIERZOWI CZERNISZOWI MEDALU ZA ZASŁUGI DLA GMINY SZPROTAWY
r. J. Jankowski – przewodniczący – poprosił do siebie pana burmistrza i pana Włodzimierza Czernisza.
p. R. Rosół – burmistrz – powiedział, że już po raz kolejny w pierwszych punktach obrad Rady mają zaszczyt
i ogromną przyjemność wręczyć medal za zasługi dla miasta i gminy Szprotawa kolejnej osobie, która wiele
czasu i energii własnego życia poświęciła i pozostawiła trwały dorobek w rozwoju wspólnoty samorządowej gminy
Szprotawa. Stwierdził, że chwila jest warta tego, żeby odczytać pełną treść uzasadnienia wniosku z jakim zwrócił
się Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej dotyczący nadania medalu za zasługi dla gminy Szprotawa
dla pana Włodzimierza Czernisza, którego mają przyjemność gościć na dzisiejszych obradach. Pan Włodzimierz
Czernisz jest zasłużonym muzykiem, nauczycielem szprotawskich szkół i placówek kulturalno-oświatowych. Jest
wychowawcą kilku pokoleń Szprotawian i ludzi z naszego regionu. Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1966
roku w Szkole Podstawowej Nr 2, pracując tam do 1969 roku. W tym też czasie bardzo aktywnie włączył się
w działalność kulturalno – oświatową na ternie miasta i gminy w zakresie krzewienia kultury muzycznej,
zaangażowany jest społecznie do dzisiaj. Następnym etapem jego pracy zawodowej było szprotawskie Liceum
Ogólnokształcące, w którym przepracował 7 lat. Kolejne 2 lata pracował w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 5.
Od 1975 roku na stałe związał się zawodowo ze Szkołą Podstawową nr 5 do czasu przejścia na emeryturę tj. po
30 latach zaangażowanej pracy zawodowej. Za osiągnięcia w pracy zawodowej był wielokrotnie nagradzany
m.in. nagrodą Kuratora Oświaty w 1974 i 1987 r., złotym krzyżem zasługi w 1987 r. za zasługi w rozwoju
województwa zielonogórskiego, w 1985 r. nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania, wyróżnienie Inspektora
Oświaty w 1986 r. i nagroda Dyrektora Szkoły w 1993 r., 1995 r., 1996 r. Pan Włodzimierz Czernisz z racji swojej
profesji przez cały okres swojej pracy starał się i stara się do dziś rozwijać wśród uczniów i młodzieży talenty
muzyczne i artystyczne. Praca pana Włodzimierza pozwoliła osiągnąć wyróżniające wyniki wychowawcze,
funkcjonujący od kilkunastu lat zespół taneczno-wokalny „Trelinki” znany jest na forum gminy, województwa
i kraju. Do najważniejszych osiągnięć można zaliczyć wiele wyróżnień i szczytnych miejsc szczególnie
pierwszych w dorobkach przeglądu artystycznego powiatu żarskiego w 1993 roku i szereg innych, w których
mieliśmy przyjemność uczestniczyć, jest pełna lista, można byłoby wymieniać, ale dużo czasu by to zajęło. Pan
Włodzimierz Czernisz pełni rolę akompaniatora prawie we wszystkich imprezach artystycznych odbywających się
w mieście i gminie. Prowadzi również zespół śpiewający Koła Gospodyń Wiejskich w Długiem,
w Siecieborzycach. Dla zespołu „Lubuskie Słoneczko” z Kożuchowa nagrywał wspólnie z Polskim Radiem
i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 5 szereg melodii ludowych. Pracował z zespole instrumentalnym
w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie. Największym jego sukcesem ze współpracy z środowiskiem jest
przygotowanie strony muzycznej III Prezentacji Wokalnych Dzieci i Młodzieży specjalnej troski, które odbyły się w
1995 roku w Lubsku i Zielonej Górze. Zasiadał również w Radzie Artystycznej tego konkursu. Choć pan
Włodzimierz Czernisz od 8 lat jest na emeryturze, jego aktywność i zaangażowanie w sprawy nie zmniejszyło się.
Nie zaprzestał pracy na rzecz dzieci i młodzieży. Swoją wieloletnią pracą zawodową, działalnością,
zaangażowaniem i swoją postawą zyskał ogromny szacunek i uznanie wśród naszego społeczeństwa i nie tylko.
Uważamy, że pan Włodzimierz Czernisz szczególnie przyczynił się do tego, że wśród młodych pokoleń
Szprotawian rozbrzmiewa piękny śpiew, piękna melodia, istnieje radość. Zwrócił się do pana Włodzimierza
Czernisza
w imieniu wnioskodawców i aby uczcić ten moment odczytał akt nadania: „w uznaniu wybitnych zasług Burmistrz
Szprotawy nadaje panu Włodzimierzowi Czerniszowi medal za zasługi dla gminy Szprotawa z wielkim uznaniem,
szacunkiem za pana twórczą pracę i trwały dorobek, który pozostanie na zawsze wśród nas”. Złożył gratulacje
i podziękowania panu Włodzimierzowi Czerniszowi.
p. W. Czernisz – serdecznie podziękował Radzie za uznanie, dodał że choć na bocznym torze, to w dalszym
ciągu będzie starał się, żeby Szprotawa była słynna w kraju i zagranicą.
2
Ad. 4
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE STWIERDZENIA SWOJEJ WŁAŚCIWOŚCI
DO ROZPATRZENIA SKARGI ZŁOŻONEJ NA OKOLICZNOŚĆ PRZEKROCZENIA UPRAWNIEŃ PRZEZ
ZARZĄD MIEJSKI SZPROTAWY
r. J. Jankowski – przewodniczący – poinformował radnych, że otrzymali skrócony materiał dotyczący tej
sprawy, bo otrzymali tylko postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze i pismo
pana Kaniuka skierowane do Prokuratury Rejonowej w Żaganiu oraz do wiadomości do SKO. Samorządowe
Kolegium Odwoławcze skierowało to pismo do Rady, ponieważ uznało że Kolegium nie jest właściwe do
rozpatrzenia pisma pana Kaniuka i stwierdziło, że Rada ma potraktować to pismo jako skargę. Dodał,
że Prokuratura umorzyła dochodzenie w tej sprawie, nie dopatrzyła się znamion przekroczenia uprawnień przez
Zarząd, jednakowoż Samorządowe Kolegium Odwoławcze skierowało takie pismo do Rady i Rada ma zając
stanowisko w tej spawie. Stwierdził, że przeglądając materiały dotyczące tej sprawy można zauważyć kilka
niedomówień, ogólnie chciałby naświetlić o jakie miejsce chodzi, jest to druga droga jadąc od Leszna Górnego do
Szprotawy przy samym CPN-ie, chcąc zjeżdżać z drogi krajowej do CPN-u w celu zatankowania trzeba zabrać
w granicach 150 m drogi gminnej w stronę Dziećmiarowic. Dlatego też pan Kaniuk napisał tą skargę.
W dokumentacji jest rozwiązanie, ale to już jest sprawa Wysokiej Rady. Jeżeli uzna swoją właściwość do
rozpatrzenia skargi, to skieruje sprawę do Komisji Rewizyjnej. Zapytał, czy w tej sprawie, chce ktoś zabrać głos.
Rada nie wyraziła woli w dyskusji.
r. J. Jankowski – przewodniczący – poddał pod głosowanie stanowisko Rady w tej sprawie. Zapytał, czy
uważają, że Rada jest właściwa do rozpatrzenia skargi złożonej na okoliczność przekroczenia uprawnień przez
Zarząd Miejski Szprotawy i nadanie dalszy bieg tej sprawie.
Rada w wyniku głosowania 16 „za”, 2 „wstrz.” przekazała sprawę do rozpatrzenia przez Komisję
Rewizyjną.
Ad. 5
INFORMACJA BURMISTRZA Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ
r. R. Rosół – burmistrz – przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym od 28
października do 29 listopada 2004 r. W okresie między sesjami wydał 8 zarządzeń w sprawach:
zmian w budżecie na 2004 r.,
utworzenia środka specjalnego na wyodrębnionym rachunku bankowym przy Urzędzie Miejskim
w Szprotawie,
przeznaczenia
do
sprzedaży
lokali
mieszkalnych
na
rzecz
najemców
w drodze bezprzetargowej,
dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położnych na terenie Miasta
Szprotawa na okres 3 lat,
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Gminy
Szprotawa (2),
przedstawienia projektu budżetu Gminy Szprotawa na 2005 r.,
sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielolokatorowych w drodze
bezprzetargowej wraz z oddaniem w współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
stanowiącego własność Gminy Szprotawa,
wprowadzenia
zmian
do
Regulaminu
Organizacyjnego
Urzędu
Miejskiego
w Szprotawie.
Miniony okres międzysesyjny był zdominowany pracami zawiązanymi z projektem budżetu na kolejny rok.
Do 15 listopada projekt budżetu na 2005 rok złożony został Wysokiej Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Zielonej Górze.
3
W październiku podjęli starania o pozyskanie dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa
w 2004 r. na zadanie pod nazwą „Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej w Szprotawie do os. Lotnisko
w Wiechlicach”. W dniu 8 listopada wpłynęła do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. decyzja
Ministra Finansów, który przyznał Gminie Szprotawa środki w wysokości 10 000,00 zł.
9 listopada w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z Grupą Energetyczną ENEA S.A. w sprawie realizacji
inwestycji polegającej na budowie zasilania elektroenergetycznego obszaru gospodarczego Wiechlic w gminie
Szprotawa. Przedmiotem spotkania była współpraca w przygotowaniu terenu w zakresie infrastruktury
wyprzedzając oczekiwania przyszłych inwestorów. Na spotkaniu uzgodniono wspólną realizację inwestycji
doprowadzenia zasilania elektroenergetycznego terenów inwestycyjnych o mocy 7 MW, wraz z lokalizacją na
terenie lotniska stacji transformatorowej na działce wskazanej przez Gminę. Przekazany już został wniosek
o wydanie warunków zasilania, wraz z mapą do celów opiniodawczych oraz decyzją komunalizacji nieruchomości
- prawo dysponowania gruntem.
W dniu 10 listopada wraz z zastępcą uczestniczyli w spotkaniu z Wiceprezesem NFOŚiGW
w Warszawie w sprawie warunków przygotowania wniosku i realizacji programu „Kompleksowe rozwiązanie
gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla aglomeracji Szprotawa” w ramach Funduszu Spójności.
11 listopada uroczyście obchodzono w gminie Narodowe Święto Niepodległości, które rozpoczęło się
złożeniem wieńca przy grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu komunalnym. Główne uroczystości odbyły się
w Szprotawskim Domu Kultury. Mieliśmy okazję wysłuchać dorobku artystycznego młodzieży i dorosłych, a także
przypomnieć sobie wydarzenia historyczne sprzed 86 laty.
W dniach 12 - 13 listopada trwały już XII Ogólnopolskie Spotkania Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń”,
których głównym organizatorem tradycyjnie już jest Szprotawski Dom Kultury wspólnie z Regionalnym Centrum
Animacji Kultury w Zielonej Górze i Urzędu Miejskiego. Do udziału w spotkaniach zgłosiły się
54 zespoły z Polski i Niemiec, z których 32 Rada Artystyczna wytypowała do udziału w XII Spotkaniach. Dzięki
hojności sponsorów, wszystkie zespoły biorące udział w spotkaniach zostały obdarowane nagrodami,
wyróżnieniami i upominkami za prezentacje swojego repertuaru. Chciałby w tym miejscu podziękować
za wysiłek, całemu zespołowi pracowników i osób zaangażowanych przy organizacji całego przedsięwzięcia.
15 listopada nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie „Adaptacja budynków
sztabowych po JAR przy ul. Jesionowej w Wiechlicach na domy chronionej starości – ETAP I - remont elewacji,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz zabezpieczenie dachu”. Wpłynęło 7 ofert. Trwają prace komisji
przetargowej.
17 listopada w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. doszło do spotkania
przedstawicieli beneficjentów z województwa lubuskiego z pracownikami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,
celem złożenia podpisów pod umową o dofinansowanie projektu. Zgodnie z harmonogramem podpisanie umów
poprzedzone było seminarium na temat zasad realizacji i wdrażania projektu, zarządzania finansowego oraz
systemu kontroli w ramach realizowanych projektów. Przy kontrasygnacie Skarbnika podpisał umowę
o dofinansowanie projektu: „Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej w Szprotawie do os. Lotnisko w Wiechlicach”,
realizowanego w ramach Priorytetu III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zgodnie
z umową Instytucja Pośrednicząca przyzna Beneficjentowi na realizację projektu dofinansowanie w kwocie nie
większej niż 3 339 950,22 zł, co stanowi 73,76% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. Całkowita
wartość projektu wynosi: 4 527 922,91 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu i wyborze wykonawcy na realizację
projektu całkowity koszt inwestycji zostanie zweryfikowany do rzeczywistych wartości zadania.
Po zasięgnięciu opinii komisji ds. społecznych Rady Miejskiej podjął decyzję o przyznaniu z rezerwy
budżetowej dotacji w kwocie 10 tys. zł Szprotawskiemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wiechlicach
z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego (mikrobusu 9-cio osobowego) przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych.
W kosztach zakupu samochodu, które wyniosły 113 tys. zł partycypowały następujące jednostki:
PFRON w Zielonej Górze
80 tys. zł
Starostwo Powiatowe w Żaganiu
20 tys. zł
Gmina Małomice
3 tys. zł
Gmina Szprotawa
10 tys. zł
Zakupiony samochód służyć będzie do codziennego przewozu 30-tu osób niepełnosprawnych w tym 12tu mieszkańców naszej gminy, z miejsca zamieszkania do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiechlicach. Koszty
funkcjonowania warsztatu w skali roku wynoszą około 500 tys. zł, finansuje je PFRON 90% i Starostwo
Powiatowe 10%.
4
Mając na uwadze możliwość pozyskania środków unijnych na rozwój MSP ZOZ w ramach tzw.
„Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”, zatwierdził proponowane przez dyrektora
ZOZ-u, zmiany w planie finansowym jednostki na 2004 r. określone w aneksie nr 2 z dnia 30.08.br. Zmiany
dotyczą między innymi: zwiększenia planu przychodów i kosztów o kwotę 35.000 zł, wykreślenia z planu zadań
inwestycyjnych zakupu sprzętu medycznego o łącznej wartości 59.120zł oraz wprowadzenia do planu: zakupu
aparatu do terapii ultradźwiękowej o wartości 4.000 zł, opracowania studium wykonalności (niezbędne do
wniosków przy ubieganiu się o dotację), kosztem 55.120 zł.
Propozycje dyrektora wcześniej pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna ZOZ-u. Plan dotacji dla ZOZu wynoszący 400 tys. zł wykonano w wysokości 75%, tj. na poziomie wymaganego wskaźnika czasowego.
Zakończono prace remontowe w Przedszkolu na ul. Parkowej w Szprotawie – polegające na
kompleksowej wymianie rynien i rur spustowych na budynku przedszkola. Wykonano również odbudowę
zniszczonego komina ponad połacią dachu. W ramach zadania wykonano również nowe opierzenia ścian
kolankowych części parterowej obiektu. Wykonawcą remontu była szprotawska firma Magbet, której właścicielem
jest Pan Mieczysław Magdziarz. Koszt przeprowadzonych remontów wyniósł 8.500,00 zł. Jednocześnie
zakończono prace budowlano - remontowe w szkołach - Szkole Podstawowej nr 1 przy wymianie opierzenia
kominów na budynku szkoły, a także Szkole Podstawowej w Wiechlicach – polegające na modernizacji łazienek.
20 listopada w Szkole Podstawowej w Wiechlicach odbyła się uroczystość nadania imienia szkole oraz
wręczenia sztandaru. Patronem Szkoły został wybrany Kornel Makuszyński. W uroczystości uczestniczył wraz z
przewodniczącym rady panem Julianem Jankowskim, radnymi, Przedstawicielem Kuratorium Oświaty panią
Teresą Przychodzeń, oraz dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy, sponsorami i nauczycielami.
W dniu 22 listopada Komendant WKU w Żaganiu zarządził rozwinięcie akcji kurierskiej w ramach, której
pracownicy urzędu wyznaczeni do pełnienia funkcji kurierów, doręczyli w trybie natychmiastowym karty
powołania żołnierzom rezerwy, którzy posiadają przydziały mobilizacyjne.
25 listopada Szkoła Podstawowa z Siecieborzyc było organizatorem drugiego międzygminnego
konkursu ortograficznego „O Złote Pióro Burmistrza” dla szkół podstawowych dla gmin Małomic, Nowe
Miasteczko i Szprotawa. Poziom rywalizacji był bardzo wysoki o czym świadczy fakt, iż pomimo dogrywki
przyznano dwa pierwsze miejsca uczennicom: Kamili Greczyn – uczennicy VI klasy Szkoły Podstawowej w
Długiem i Weronice Wilczyńskiej – uczennicy IV klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie, drugie Iwonie
Thomas – uczennicy VI klasy Szkoły Podstawowej w Długiem, trzecie Joannie Bartkowiak – uczennicy V klasy
Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach.
29
listopada
odbył
spotkanie
z
Generalną
Dyrekcja
Dróg
Krajowych
i Autostrad w Zielonej Górze. Tematem rozmowy było budowa II etapu obwodnicy miasta Szprotawa. W
spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele, Zarządu Dróg Wojewódzkich z Zielonej Góry, Biura InżynieryjnoTechnicznego KARO z Poznania. Trwają prace koncepcyjne nad przebiegiem drugiego etapu obwodnicy od
skrzyżowania I etapu obwodnicy z drogą wojewódzką nr 297 na Zieloną Górę do węzła, omijając miasto od
strony wschodniej w kierunku os. Lotnisko w Wiechlicach. Następnie istniejąca droga krajowa nr 12 na odcinku
od granicy województwa Lubuskiego w kierunku na Przemków zostanie zmodernizowana. Wykonane zostaną
poszerzenia i wzmocnienia istniejącej nawierzchni. Skorygowane zostaną również promienie łuków w celu
zapewnienia właściwej widoczności oraz zachowania bezpieczeństwa ruchu. Podczas spotkania przedstawił
wymagania gminy odnośnie zapewnienia odpowiedniej komunikacji dla terenów inwestycyjnych
w rejonie planowanej obwodnicy oraz na obszarze przejazdu przez miejscowość Szprotawka. Uwagi te zostały
odnotowane przez Inwestora oraz Projektanta i zostaną uwzględnione w dalszych pracach koncepcyjnych
i projektowych. Kolejne spotkanie w tym temacie odbędzie się pod koniec roku. Od 22 do 26 listopada
przebywałem na urlopie wypoczynkowym.
r. J. Jankowski – przewodniczący – zapytał, czy są pytania do burmistrza w tym temacie.
Radni nie zgłosili uwag.
Przyszedł r. R. Zawrotniak
5
Ad. 6
INTERPELACJE I ZAPYTANIA
r. J. Jankowski – przewodniczący – zaprosił radnych do składania interpelacji i zapytań.
r. W. Panasewicz – poprosił o zainteresowanie się wysypiskami we wsi Sieraków. Straszne rzeczy tam się
dzieją, różne rzeczy są tam wywożone, był wczoraj na miejscu i widział. Dodał, że cała wieś Sieraków jest
oblężona takimi wysypiskami. Druga sprawa dotyczy drogi nr 297, w pobliżu której po ostatnich opadach śniegu
leży pełno gałęzi, niektóre wiszą na przewodach telefoniczny, a niektóre drzewa uważa, że są pochylone w
kierunku drogi. Poprosił, aby właściciel drogi zajął się tym, sprawdził które drzewa można wyciąć, bo grozi to
niebezpieczeństwem. Jeszcze jedna sprawa dotyczy drogi do Biernatowa, droga ta jest w krytycznym stanie.
r. Z. Paprocki – zgłosił interpelację dotyczącą przystanku autobusowego w Siecieborzycach. W okresie wiosny
została zbita na tym przystanku jedna szyba, nie została uzupełniona, po czym w okresie letnim zostały zbite
następne cztery szyby i też nie zostały uzupełnione. W tej chwili przystanek ten straszy jak budowla powojenna
przynosząc bardzo złe świadectwo i samorządowi lokalnemu i tym którzy rządzą. Chciałby zaznaczyć, że
przystanek nie został rozbity przez młodzież z Siecieborzyc tylko przez młodzież z innych wsi, która
w publicznym barze urzęduje i później wyżywa się na przystankach. Policja prowadziła w tej sprawie
dochodzenie. Wnioskuje o uzupełnienie tego przystanku albo w szyby albo uprzątnięcia tego przystanku gdyż
stojący w centrum wsi taki przystanek przynosi tylko ujmę nic innego.
r. M. Sachmata – zwrócił się w imieniu mieszkańców os. „Lotniska” z prośba przede wszystkim do Komendanta
Policji. Na osiedlu są nowe chodniki, a nagminnie łamany jest zakaz parkowanie na tych chodnikach przez
kierowców i to nie tylko samochodów osobowych, ale także ciężarowych. Uważa, że za jakiś czas trzeba będzie
remontować te chodniki. Najdziwniejsze jest to, że patrole Policji, które przyjeżdżają na osiedle nie egzekwują
łamania zakazu parkowania mandatami. Uważa, że powinno się zwiększyć karanie mandatami, mieszkańcy
osiedla też są takiego zdania. Przepis wyraźnie mówi jaka odległość na chodniku powinna być pozostawiona dla
pieszego, wie że chodniki te są tak wykonane, że można na nie łatwo podjeżdżać. Dodał, że może błędem jest
właśnie to, że nie ma wysokich krawężników. Miejsce dla pieszego powinno być zostawione, a jeżeli już coś
zostało zrobione to szanujmy to. Może niektórym kierowcą przez kieszeń do głowy trafi to, że nie będą parkować
na tych chodnikach.
r. P. Chylak – poprosił o uaktualnianie na bieżąco wiadomości na stronie internetowej szprotawskiej. Dodał,
że przed wczoraj były tam tylko materiały dotyczące sesji wrześniowej późniejszych nie było.
r. Z. Popieniuk – zwrócił się z zapytaniem dotyczącym planu rewitalizacji centrum miasta. Niedawno
uchwaliliśmy plan rewitalizacji dla Wiechlic. Zapytał, czy gmina przystąpi do realizacji takiego planu rewitalizacji,
do przygotowania jego i w jakim terminie, ponieważ przygotowanie takiego planu umożliwi staranie się o środki
unijne na remont obiektów zabytkowych. Chodzi o budynki w centrum miasta, ponieważ wspólnoty mieszkaniowe
są zainteresowane remontami tych budynków, a niestety koszty są olbrzymie tych remontów, bez udziału gminy
i bez partycypacji gminy w tych remontach nie będzie to możliwe. Jedyna możliwość to ubieganie się o środki
unijne, a jednym z warunków jest właśnie przygotowanie takiego planu rewitalizacji w tym wypadku centrum
miasta.
r. A. Skawiński – wiceprzewodniczący – powiedział, że jego interpelacja nie ma charakteru interwencyjnego,
może jest trochę nietypowa, ponieważ nie jest skierowana do burmistrza, ale do Klubu Radnych Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Szprotawskiej z tego względu, że miesiąc temu napisał pismo z dwoma pytaniami skierowane do
Klubu Radnych TPZSz. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy czasopismo „Kontra” jest oficjalnym organem
prasowym tego Klubu i drugie dotyczyło tego, czy prezentowane tam poglądy są oficjalnymi poglądami Klubu.
Nie otrzymał do tej pory odpowiedzi na te pytania, w związku z czym prosi, aby udzielono tych odpowiedzi.
Co prawda Klub Radnych nie jest organem gminy nie ma trybu administracyjnego, że ma obowiązek odpowiedzi,
tym nie mniej istnieje zasada jawności życia publicznego. W tych pytaniach nie wykraczam poza formę działania
Klubu Radnych TPZSz, a więc nie widzi przeszkód, żeby te odpowiedzi nie zostały udzielone. Druga kwestia to
wniosek do Wydziału Promocji, aby włączył do spektrum swoich działań także promocyjnych działanie Grupy
6
Fotoplast Szprotawskiego Domu Kultury. Grupa artystyczna, która działa w Szprotawie jest właściwie swego
rodzaju ewenementem jak na taką małą społeczność i na miejscowość położoną tak daleko od jakiś istotnych
centów kultury w związku z czym uważa, że jej działania należy wyraźnie promować i korzystać z ich dorobku,
który jest ważny i wielki dla takiej społeczności jak społeczność Szprotawy.
r. T. Kosmatka – powiedział, że ma kilka kwestii, ale najpierw odniesie się do interpelacji zgłoszonej przez
wiceprzewodniczącego. Zwrócił się do wiceprzewodniczącego mówiąc, że po pierwsze to z pełnym zdumieniem
patrzy na to pismo, bo jest on osobą zainteresowaną w pisaniu również innego pisma, które są kontrowersyjne
same do siebie. Jest członkiem ugrupowania, które w sposób istotny, jasny i wyraźny walczy sobą oczywiście
w sensie demokratycznym nie ma tutaj innego podtekstu, to w związku z tym dziwi się, że występuje do Klubu
z takim zapytaniem. Po drugie zdumiony jest, jakim prawem wiceprzewodniczący podpisuje pisma w czasie
obecności przewodniczącego, bo nic mu nie wiadomo, żeby nie było przewodniczącego. Jeżeli używa pieczątki
Rada Miejska w Szprotawie, to jeżeli przewodniczący nie ma urlopu i do tego nie upoważnił go, to nie ma on
prawa podpisywać takich pism i przystawiać swoją pieczątkę. Takie jest jego zadanie, ale nie będą się przecież
procesować, bo nie ma takiej potrzeby. Zwraca tylko uwagę wiceprzewodniczącemu, że powinien konsultować
z przewodniczącym sprawy i wtedy przewodniczący jeśli jest przewodniczącym i nie ma urlopu, chyba że
upoważni swojego zastępcę do tego, to wtedy powinien podpisywać z upoważnienia przewodniczącego. Dziwi
się, że w ogóle ktoś wyrobił wiceprzewodniczącemu pieczątkę, żeby teraz na prawo
i lewo podpisywał pisma, bo być może gdzie indziej również podpisuje. Jeśli chodzi o kwestię odpowiedzi odparł,
że nie udzieli odpowiedzi na to pismo, bo odpowiedź będzie udzielona w trakcie procesu lub ewentualnie
w czasie przesłuchań przez Prokuraturę, bo są teraz takie przesłuchania prowadzone. W tym temacie też będzie
chciał zapytać inną instytucję, jakie jest postępowanie w tej sprawie. Dodał, że od niego nie uzyska odpowiedzi,
czy też od Klubu, bo nie mają takiej przyjemności odpowiadać. Druga sprawa, jaką chciałby poruszyć, a dobrze
się składa, bo obecny jest dyrektor szpitala, dotyczy wypadku, który miał miejsce 7 listopada br. Brała w nim
udział niejaka Dąbrowska Joanna, w Długim w tym sławnym miejscu, gdzie rozbiło się już kilka osób. Interpelował
już do przewodniczącego Rady, jadąc dwa czy trzy dni po tym wypadku, o wycięcie tych drzew, do tej pory nikt
takiej wycinki nie zrobił. Jeżeli drzewo znajdujące się tam zagraża i kolejna osoba ginie w tym miejscu, to uważa
że nie powinno być już tam tego drzewa. Wrócił do tematu swojej interpelacji. Powiedział, że nie jest fachowcem
w sprawach medycznych, ale przypomina sobie sprawę, którą poruszał też inny radny odnośnie spraw
związanych z obsługą w szpitalu. Jeszcze raz podkreślił, że nie jest fachowcem też wszystkiego nie wie i chciałby
wiedzieć więcej na temat tej sprawy. Otóż po wypadku osoba ta została przewieziona do Szprotawy, była tu jakiś
czas też nie wie jaki. Zachowanie personelu, bo już wie coś o tym, szczególnie tego personelu wyższego czyli
lekarzy, było dość ciekawe. Nie chce używać dużych słów, bo nie chce później znowu po jakimś czasie kogoś
przepraszał. Nie będzie wnikać w detale, ale jest ta osoba już jakiś czas w szpitalu, bada się ją prawdopodobnie
na głowę wyklucza się zaburzenia wnętrzności, że nic tam się nie dzieje, po kilku godzinach wywozi się ją do
Nowej Soli. Prawdopodobnie nie konsultuje się tego, czy jest po co jechać do Nowej Soli. Zawozi się osobę, która
po wypadku normalnie funkcjonuje, mówi, dla laika może być to normalnie, nie wie jaka przyczyna była głębiej,
dlatego cały czas poddaje pod wątpliwość swoje pytania. Zawozi się do Nowej Soli, gdzie prawdopodobnie
okazuje się, że jest zepsuty komputer w związku z tym wiezie się ją do Zielonej Góry. A w Zielonej Górze mówią,
że przywieźli nieboszczyka. Osoba 21-letnia umiera. Z tego co wie sprawa jest zgłoszona do Prokuratury,
ale jeżeli taką mamy mieć obsługę, bo może jest tu złożona sytuacja, zastrzega, że nie wie wszystkich spraw,
to zastanawia się czy warto jest przywozić ludzi w takim stanie po tak ciężkich wypadkach do Szprotawy.
To pytanie jest zasadne dzisiaj, bo to każdego tu obecnego może spotkać. I w takim przypadku człowiek może
mieć to nieszczęście, że rozbije się na takim terenie jak Szprotawa, gdzie służba zdrowia jest niereformowalna.
To są pytania bardzo ważne, bardzo istotne dla każdego z nas, bo może dotyczyć to każdego. Jeżeli w szpitalu
nie ma czym prześwietlić, jedzie się do Nowej Soli i tam też nie ma, choć być może była awaria w tym czasie, ale
to też można było skonsultować i wieźć dziewczynę prosto do Zielonej Góry. Zwrócił się do dyrektora
Migniewicza. Powiedział, że mówi o tym, bo jest to osoba, która ma związek z jego pracownikiem i to być może
dlatego jest tym bardziej podekscytowany i bardziej zaangażowany w tą sprawę. Chciałby dokładnie znać
sprawę, przyczynę, co było, jak było, wstępnie, bo jeśli ta sprawa jest w Prokuraturze, to będzie ona badana
przez kogo innego i dopiero później też będzie mógł wiedzieć jak ktoś to zbadał. Prawdopodobnie brał w tym
bezpośrednio udział ordynator, ale nie chce osobowo mówić, bo cały personel w takich sprawach powinien
działać porządnie. Powiedział, ze jego pracownika najbardziej zdenerwowało to, kiedy w momencie gdy
przyszedł do szpitala, gdzie liczyło się życie człowieka, ktoś nakrzyczał na niego, że nie założył ochrony na
obuwie. Informacja ta jest po prostu irytująca. To potwierdza, że jakoś nie współgrało wszystko. Poprosił jeszcze
7
raz, żeby dyrektor Migniewicz zainteresował się tą sprawą, a być może interesował się, to prosi o odpowiedź
później lub ewentualnie na piśmie. W tej sprawy zaapelował do przewodniczącego, aby drzewa te
w szczególności na tym zakręcie zniknęły stamtąd, bo to nie ten jeden samochód na to drzewo wpadł. Nie
wystarcza to, że są tam krzyże, po tym wypadku był postawiony krzyż i zaraz został zniszczony przez następny
samochód, który wpadł na to drzewo. Drzewo jest ładne, ale trzeba wyciąć bo zagraża bezpieczeństwu ludzi.
Wczoraj prawdopodobnie był kolejny wypadek, czy potrzeba tylu wypadków. Gdyby drzewo zostało wycięte kiedy
interweniował, to może nie byłoby takich wypadków, bo samochody lądowałyby w polu. Następne pytanie dotyczy
również służby zdrowia. Coraz więcej ma pytań od pracowników służby zdrowia, co będzie z wypłatą tych 203 zł
dla pracowników. Na dzień dzisiejszy nie zna sprawy i prosi o odpowiedź, jak to jest, czy ta podwyżka należy się
tym pracownikom. Dodał, że pracownicy zgłaszają swoje pretensje. Podczas rozmów na temat służby zdrowia,
mówił o tym, że oszczędności w służbie zdrowia dotyczą w szczególności personelu średniego i nadal tak
twierdzi. Natomiast personelu lekarskiego w mniejszym stopniu to dotyka. Stwierdził, że jest to temat na inny
czas, żeby trochę szerzej porozmawiać o służbie zdrowia. Poprosił, o odpowiedź na pytania, czy pieniądze te
zostały wypłacone pracownikom, czy należą się im jeszcze, czy ma to jakiś skutek prawny. Kolejne pytanie
skierował do Komendanta Policji. Zapytanie wiąże się ze sprawą, którą już poruszał. Regionalny Związek
Pracodawców oddał do Prokuratury sprawę rzekomego przestępstwa popełnionego przez Klub Radny TPZSz
w formie wydawanego pisma – ulotki. Obecnie Prokuratura prowadzi śledztwo. Nie chce się odnosił do tego, czy
Klub robi to prawnie, czy nie, bo jak jest już śledztwo to będzie rozstrzygnięcie i skutki tego będą takie jakie będą.
Natomiast interesuje go sprawa prowadzenia śledztwa przez Policję, dość gorliwego prowadzenie. Uważa,
że w ten sposób zastrasza się ludzi wzywając ich na wielkie przesłuchania tam gdzie „Kontra” leżała,
gdziekolwiek. Ludzi z tych sklepików wzywa się na Policję i robi się z tego bardzo dużą sprawę. Zapytał, jak to
jest, że w systemie demokratycznym posuwamy się do takich sposobów, czy to jest sposób zastraszania i przez
kogo inspirowany.
Przyszedł r. S. Rybak
r. T. Woźniak – wrócił ponownie do sprawy świetlicy w Lesznie Dolnym. Kilka razy w roku zwracał uwagę,
że dach przecieka. Był naprawiany, ponoć było kilka osób próbowali coś tam zrobić, ale dach w dalszym ciągu
przecieka.
r. P. Chylak – przeprosił, że ponownie zabiera głos w tym punkcie, ale chciałby odnieść się nie bezpośrednio do
wypadku, o którym mówił r. Kosmatka, ale do okoli wsi Długie. Tam na tym krótkim odcinku od jednego zakrętu
do drugiego było 5 wypadków śmiertelnych. Bardzo często tam są wypadki, nawet przy pogorszeniu pogody dwa
razy w tygodniu dochodzi do wypadku. Zostało wprowadzone w tym miejscu ograniczenie do 70 km/h, ale nie wie
czy jest przestrzegane, bo może wtedy nie byłoby tych wypadków. Drugi problem, to samochody ciężarowe
bardzo mocno wybijają łuk od strony wewnętrznej, czyli jak dojeżdżamy, to od wewnętrznej strony ten mały łuk
jest bardzo wybity. Przyczyną tych wydatków może być właśnie to, że samochody „łapią” pobocze i lądują po
drugiej stronie. Nie wie czy wycięcie jednego drzewa załatwi sprawę, bo może wybiorą następne drzewo, ale
może regularne łatanie dziur, może czarny punkt. W Raculi jest czarny punkt, pięć osób tam zginęło, a u nas na
tak krótkim odcinku też pięć osób zginęło, może by pomógł czarny punkt.
r. Z. Popieniuk – również zabrał ponownie głos w sprawie zakrętu, o którym mówił r. Chylak. Też miał zgłoszenie
od mieszkańca tamtych okolic. Chciałby aby Urząd poprosił o opinię na temat wyprofilowania tego zakrętu, tam
rzeczywiście często dochodzi do wypadków i trudno obarczać jedno drzewo o wypadki śmiertelne, to jest ciężki
zakręt, czy w ogóle jest on dobrze wyprofilowany, czy planuje się jego przebudowę. Gmina powinna zwrócić się o
umieszczenie znaku czarny punkt, bo to jednak coś daje, natomiast ograniczenie do 70 km/h okazuje się
niewystarczające.
r. E. Czerniawska – powiedziała, że nie będzie to typowa interpelacja, ale chciałby się odnieś do wypowiedzi r.
Kosmatki o demokracji. Przytoczyła przysłowie „zapomniał wół, jak cielęciem był”. Nie wie w jakiej kwestii toczy
się sprawa, bo nie jest w Związku Pracodawców, ale doskonale sobie przypomina, jak to być może, a nawet na
pewno na życzenie r. Kosmatki byli niejednokrotnie przesłuchiwani. Stwierdziła, że jeśli radny nic nie zrobił nie
musi się bać, będzie uniewinniony tak jak oni, będzie wolny.
r. J. Jankowski – przewodniczący – przypomniał radnym, że w punkcie 12 są odpowiedzi na interpelacje.
8
r. T. Kosmatka – ad vocem. Stwierdził, że r. Czerniawska jak zwykle nie rozumie tego co on mówi, nadają na
różnych falach. Stwierdził, że niczego się nie boi mówi tylko o sprawie, a r. Czerniawska oczywiście sprawy nie
zna a odzywa się.
r. E. Czerniawska – stwierdziła, że po prostu r. Kosmatka jest w „Erze”, a ona w „Idei”, to rzeczywiście inne fale.
r. J. Grzymkowski – powiedział, że na ul. Lotników przeprowadzono pielęgnację drzew, ale do dzisiaj nie
posprzątano gałęzi i nie oczyszczono terenu. Poprosił o wykonanie tych prac.
Ad. 7
INFORMACJA NA TEMAT INTERWENCYJNEGO SKUPU ZBÓŻ I RZEPAKU ZE ZBIORÓW W 2004 ROKU
ORAZ DOPŁAT BEZPOŚREDNICH
r. J. Jankowski – przewodniczący – poinformował radnych, że otrzymali materiał na ten temat przygotowany
przez pana Andrzeja Barylaka. Zapytał, czy są jakieś pytania w tym temacie.
r. Z. Paprocki – powiedział, że ma pytanie, bo takie zdarzają się również na wsiach, jaki jest obowiązkowy okres
oczekiwania rolnika na wypłatę dopłaty wtedy, kiedy dokumenty już są sporządzone.
r. Z. Teler – stwierdził, że tutaj nikt na to pytanie nie odpowie, bo jest to umowa między iksińskim a igrekowskim.
Jest wolny rynek i nie ma nigdzie ustalonego takiego terminu ustawowo. To jest tylko ustalone w przypadku
agencji państwowej, a nie w przypadku prywatnych skupów, a Szprotawa ma tylko prywatne elewatory, nie ma
takich terminów. Natomiast dopłaty są ustawowo wyszczególniono, każdy rolnik o tym wie.
Ad. 8
OCENA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH, POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH
r. Chylak – wrócił jeszcze to poprzedniego punktu. Zapytał, czy może udzielić ktoś odpowiedzi na to pytanie, bo
chodziło o dopłaty unijnie. Rolnicy dostali decyzje, on również posiada taką decyzję z datą 22 października br.
i na dole pisma jest adnotacja, że realizacja płatności będzie dokonywana w terminie wynikającym z przepisów
unijnych. Jest to prawdopodobnie termin trzymiesięczny, rolnicy się denerwują, ekscytują, dzwonią do Agencji,
do banków po informacje, chciałby potwierdzenie tego, bo jeśli są to trzy miesiące, to przekażą informację
sołtysom.
r. J. Jankowski – przewodniczący – powiedział, że w punkcie 12 postarają się odpowiedzieć na to pytanie, bo
w tej chwili nikt nie potrafi powołać się na konkretne przepisy, poprosił o uzbrojenie się w cierpliwość. Przeszedł
do realizacji punktu 8 porządku obrad.
r. Z. Teler – stwierdził, że przed chwilą było dużo powiedziane na ten temat. W interpelacjach i zapytaniach
mówiono o tym, między innymi o łuku w okolicach wsi Długie. W informacji jest opisany odcinek, który rzeczywiści
strasznie zagraża bezpieczeństwu pojazdów poruszających się na tym odcinku, jadąc od Szprotawy od
przepompowani w stronę Leszna Dolnego. Zwrócił się z prośbą do osób odpowiedzialnych w gminie za drogi, za
ulice o większą aktywność. Jednocześnie zapytał, czy działalność tych osób ma się ograniczać do jednorocznego
czy dwa razy do roku sprawozdania o nawierzchniach, czy radni i Komisja Gospodarki mają być na co dzień tym
policjantem, który dostrzega mankamenty na drogach, czy na tym ma praca polegać, żeby odpisywać na wnioski
komisji, która mając kontakty ze społecznością bezpośrednio na drogach zgłasza te problemy. A odpowiedzi
ograniczają się tylko do tego, że brak środków, że ktoś nie zatwierdził, a ktoś odpisał negatywnie. Dla przykładu
przytoczył ostatnią odpowiedź dla Komisji Gospodarki w sprawie ul. Krasińskiego, jak pamiętamy jest to już temat
pięcioletni, że Powiatowy Zarząd Dróg i Starostwo Powiatowe zaopiniowało negatywnie. Zwrócił się z prośba do
kierownika Wydziału, żeby pracownikowi, który się tym zajmuje przekazał, aby bardziej się interesował tymi
9
sprawami a nie wypisywał „bzdety”. W dniu dzisiejszym rozmawiał ze Starostwem i pytał się, co się stało, że
zmieniono decyzję. Otrzymał odpowiedź, że jest to ulica powiatowa i znak ten będzie tam stał. Jest to odpowiedź
aktualna a nie z przed roku.
r. A. Skawiński – wiceprzewodniczący – powiedział, że z dotychczasowej dyskusji nasuwa się taka konkluzja,
że materiał, który został przedstawiony w materiałach sesyjnych jest oczywiście bardzo ciekawy, mówi o stanie
dróg. Natomiast to co się wyłania z tej dyskusji dotyczyć powinno bardziej bezpieczeństwa na drogach, które leżą
na terenie naszej gminy. Dlatego też zgłasza w formie wniosku propozycję opracowania programu poprawy
bezpieczeństwa dróg, który wskazywałby miejsca najbardziej niebezpieczne w naszej gminie, gdzie najczęściej
zdarzają się wypadki, a wtedy wiedząc do kogo należy dana droga zastanowiliby się jakie można podjąć kroki
zmierzające do tego żeby to bezpieczeństwo poprawić. Uważa, że jest to problem trochę szerszy, że nie wynika
to tylko ze stanu drogi, czy są wypadki czy nie. W grę wchodzi również kultura kierowców, sposób jazdy, stan
techniczny pojazdów i szereg różnych rzeczy, ale myśli, że mając opracowaną taką mapę bezpieczeństwa
drogowego naszej gminy będą mogli zastanowić się, jak zniwelować to zjawisko, czy w jakim stopniu ograniczyć
wypadki zwłaszcza te ze skutkiem śmiertelnym, ale także wszelkie inne. Bo wiadomo każdy wypadek jest
nieszczęściem, a więc proponuje zastanowić się nad możliwością opracowania takiego programu bezpiecznych
dróg w gminie.
r. P. Chylak – nawiązał do wypowiedzi r. Telera. Przedstawił odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 17
lutego br. na wniosek, który kierował dotyczący łuku na drodze w Lesznie Dolnym i zwały ziemi w kierunku wsi
Pasterzowice (…) jednocześnie informujemy, że wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku
Leszno Górne w kierunku Szprotawy celem likwidacji istniejących kolein tutejszy Zarząd wprowadzi do projektu
planu na 2004 rok w ramach środków przewidzianych na utrzymanie bieżące dróg (…). To miało być w 2004 roku
zrobione. Przejazd kolejowy był wprowadzony i został ostatecznie zrobiony, a tu w odpowiedzi jest napisane, że
też to będzie w 2004 roku zrobione. Odpowiedź jest z 14 lutego br.
r. Z. Popieniuk – uważa, że informacja ta jest niekompletna, rzeczywiście zgadza się z r. Telerem,
że pracownicy odpowiedzialni za tą działkę powinni być na bieżąco z tymi sprawami, sprawozdania na bieżąco
przygotowywać i aktualne. W informacji nic się nie mówi o ulicy Ciszowskiej, jest to chyba droga powiatowa już
wcześniej zgłaszał tą sprawę. Jezdnia jest w miarę dobra to znaczy nie ma dziur, ale jest tak wybita, że po
deszczu kałuże sięgają do połowy jezdni. Jest to dość niebezpieczne, samochody chlapią osoby idące na
chodnikach, ale także dla wymijających się samochodów stwarza to ogromne zagrożenie. Jeszcze do życzenia
pozostaje informacja o ulicach w Szprotawie, które wymagają utwardzenia, a jest ich sporo, i też nie ma o nich
mowy w informacji. Czy pracownicy Wydziału nie widzą takiej potrzeby, rozumie że nie wszystko od razu się
zrobi, ale jeżeli jest taka informacja należało to podać np. ulica Kard. Wyszyńskiego, Jana Pawła II tam w ogóle
nie ma nic, nawet nie jest utwardzone jakkolwiek, czy końcowy fragment ulicy 3-go Maja też wymaga naprawy,
a wiele lat odcinek ten nie był konserwowany i też nie ma o tym mowy. Na pewno w każdej miejscowości
znalazłoby się sporo takich odcinków, chociażby droga ze Szprotawy przez Kartowice do Witkowa jest to już
droga nie na XXI wiek z miękkim poboczem nie utwardzonym. Też nie ma informacji na ten temat, nie ma też nic
o tym, jak sprawy drogowe będą załatwiane, czy gmina w tej sprawie będzie coś robić.
r. Z. Paprocki – stwierdził, że od pewnego okresu, a w zasadzie od kilku ładnych lat obserwuje się, że drogi nie
są konserwowane. Szczególnie ma na myśli drogi powiatowe. Brak tej konserwacji spowodował, że są ogromne
odłamy asfaltowe, które są niebezpieczne dla osób korzystających z tych dróg, szczególnie dla rowerzystów.
Uzupełnienie tych odłamów jest konieczne. Pęknięcia i zarysowania jakie powstały w okresach pozimowych na
tych drogach powodują, że w najbliższym czasie powstaną tam dziury, które będą zagrażać bezpieczeństwu
poruszających się po drogach. Sprawa następna dotyczy dróg przy przystankach autobusowych szczególnie tam,
gdzie wsiadają lub wysiadają dzieci. Mówiono o tym, że tam gdzie są przystanki, na których wsiadają dzieci
szkolne, to przystanki te powinny posiadać chodniki odprowadzające dzieci w kierunku szkoły. W żadnej
miejscowości wiejskiej poza Lesznem Górnym nie ma takich chodników. Jest to bezpośrednie zagrożenie dla
dzieci, które wsiadają lub wysiadają na przystankach autobusowych. Zwracał się w tej sprawie osobnym pismem
również do Starostwa Powiatowego i w odpowiedzi napisano, że w tym roku mają być podjęte jakieś kierunki
działania, w szczególności sporządzenie projektów a następnie wykonanie tych chodników. Jest to konieczne.
Kolejna sprawa, to co decyduje o bezpieczeństwie ruchu na drodze szczególnie w obszarach wiejskich, tam
10
gdzie zabudowania są bardzo rozrzucone, to jest oświetlenie. Jest to niezwykle ważne. Jeżeli lampa
oświetleniowa jedna od drugiej znajduje się w odległości 200 – 300 m nie pomaga to, a wręcz przeszkadza tym,
którzy korzystają z dróg publicznych. Dlatego konieczne jest kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa na
drogach, dodał że jest za wnioskiem r. Skawińskiego. Musi być sporządzony plan zabezpieczenia dróg na
terenie naszej gminy i wtedy dopiero będziemy mogli mówić o tym, że sprawy dróg zostały załatwione.
Oczywiście plan ten musi być realizowany i musi być realny w zależności od posiadanych środków.
r. S. Rybak – odniósł się do wypowiedzi r. Popieniuka, który mówił, że nie są ujęte informacje o drogach, o tym
ile jest dróg o nawierzchni twardej, o nawierzchni gruntowej. Na wstępie jest napisane w jakim stanie są drogi
w naszej gminie, na 123 km dróg mamy dróg gruntowych 96 km. To jest straszne, dróg twardych jest tylko 26 km,
z czego 14 km są to drogi na terenie miasta Szprotawy. 96 km dróg gminnych na terenach wiejskich nie ma
utwardzenia. Trzeba byłoby się zastanowić jak, patrząc na sąsiednie gminy, będzie realizowany plan utwardzania
dróg. Zwrócił się z pytaniem do burmistrza, czy jest jakiś kierunek działania w utwardzaniu tych dróg w planie na
przyszłość, jak to będzie realizowane i czy w ogóle można się spodziewać jakiejś realizacji utwardzenia tych
dróg. Dopiero wtedy możemy mówić o bezpieczeństwie, bo jeżeli drogi nie są utwardzone, nie są odpowiednio
przygotowane, to o żadnym bezpieczeństwie mówić tutaj nie można.
r. T. Kosmatka – stwierdził, że nie wie czy jest sens dużo rozmawiać na ten temat, dlatego że temat jest stary
i przewija się już nie od dzisiaj. Nie ma możliwości do konkretnego załatwienia tych spraw. W związku z tym
można składać wnioski, dyskutować, ale co z tego. Stwierdził, że pogadają sobie, rozejdą się a temat tak jak i w
kraju nie zostanie ruszony. Zwrócił uwagę na to, co się robi w kraju nie mówiąc już o samej gminie. Robi się plany
i jeszcze raz plany, co kadencja, co rząd to nowe palny itd. A najlepiej te plany realizować, jak jest napisane w tej
informacji, w następnej kadencji, piesze się, że w 2006 r., 2007 r. planowane jest. Co z tego, że się pisze
planowane w 2006, 2007 r., jak w 2006 r. będą wybory i znowu przyjdzie inna ekipa, ktoś inny przyjdzie rządzić
i znowu będzie robić swoje plany np. w 2010, bo będzie bezpiecznie dla nich. To tyle w kraju. Natomiast w gminie
drogi są katastrofalne i to nie tylko te utwardzone, ale pozostałe również. Poza odcinakami dróg, na których coś
zrobiono, co roku obserwuje tą samą robotę. Remontuje firma p. Dubiela, wygrywa bo jest tania, robi to w miarę
dobrze, ale co z tego on łata tylko dziury i na drugi rok na wiosnę po zimie jest to samo. Przez dziesiątki lat to jest
już dziura na dziurze i dziurą się podpiera. Żartobliwie podpowiada mu jeden z radnych jak będą z tego
wychodzić, pytał się o to również r. Rybak, w brudnych butach. No niestety, na drogi potrzeba pieniądze.
Odczytał fragment informacji o drogach powiatowych (…) nakłady w tym okresie kształtowały się następująco:
2003 r. – 152.589,70 zł (…) i stwierdził, że jest to informacja śmieszna i żenująca. Na drogi powiatowe wydano
152 tys. zł , kto trochę się orientuje co to jest droga, to wie, że są to żadne pieniądze. W 2004 r. planowane jest
132 tys. Sytuacja jest kuriozalna. Po wszystkich zgłaszanych przez niego interpelacjach na temat znaków
drogowych, a było ich kilka może kilkanaście, tylko niektóre znaki zostały podreperowane. Absolutnie nikt się nie
przejmuje, ważne że jest aparat urzędników w tym kraju, który chodzi i kontroluje. Jadąc w kierunku „Lotniska”,
teraz akurat nie bo jest zima, można zauważyć często osoby badające tą drogę. Kiedyś stanął i zapytał się, co
tam znowu badają odparli mu, że natężenie ruchu. To ileż razy można badać natężenie ruch, to na to są
pieniądze, a na roboty drogowe nie. To jest po prostu tragedia, ale ta tragedia nie tylko w tym temacie będzie się
rozwijała. Jeżeli będą pieniądze, a wszyscy liczą na pieniądze unijne na remonty i budowę, to możemy się
„przewieźć”, bo tych pieniędzy na wszystko nie starczy. Jeżeli będzie na jedno, to nie będzie na drugie. W końcu
jak gmina dostanie na jakieś zadanie, to też nie dostanie na wszystkie, bo też trzeba będzie tą biedę trochę
podzielić. Uważa, że sytuacja dróg jest katastrofalna, no i chyba jest to poruszane na sesji tylko po to, żeby to
podkreślić.
r. J. Jankowski – przewodniczący – poinformował r. Chylaka, że zabierał już głos w tym temacie i że nie udzieli
mu ponownie głosu. Podsumowując krótko stwierdził, że temat ten okazał się bardzo istotny i bardzo ważny.
Materiał, który otrzymali krótko mówiąc to „bubel”. Jako pedagog powiedziałby, że wypracowanie to zostało
napisane tylko ze wstępem, ale brak jest rozwinięcia i wniosków. W związku z tym, o czym mówiono odnośnie
tego tematu uważa, że należałoby ten temat ująć w sesji styczniowej, ale mówić o bezpieczeństwie, o poprawie.
Dodał jeszcze, że przy takim temacie powinno się przede wszystkim zaprosić zarządców dróg powiatowych,
wojewódzkich i krajowych, ale to też trochę wina z jego strony. Uważa, że jeżeli na sesji styczniowej ujęty
zostanie ten temat, a wtedy będzie uchwalany plan pracy, to na pewno na tą sesję poprosi się zarządców dróg.
11
Ad. 9
POLITYKA MIESZKANIOWA GMINY SZPROTAWA
r. J. Jankowski – przewodniczący – zaprosił radnych do dyskusji.
r. T. Kosmatka – stwierdził, że ten temat przypomina trochę temat poprzedni. Polityka i znowu plany, jak
i w drogach tak i w mieszkaniach. Nie krytykuje obecnie rządzących, żeby ktoś nie pomyślał, że krytykuje bo nie
mają dziś koncepcji, koncepcji nie będzie miał nikt w polityce mieszkaniowej, żeby rozwiązać ten problem.
Oczywiście można robić parę mieszkań socjalnych, parę innych, itd., co nie rozwiąże problemu. Tu jest taki
podobny temat jak i w drogach. Jest to trudna sprawa. Głód mieszkaniowy może nie jest taki jak 10 lat temu, bo
trochę „Lotnisko” zaspokoiło te potrzeby. Można oczywiście robić sprawozdania, wyliczenia ile jest mieszkań itp.,
ale problem jeden pozostanie, że dekapitalizacja tych mieszkań jest zastraszająca, że to co się wkłada w te
mieszkania dzisiaj, to jest praktycznie kropla w morzu potrzeb. Jeżeli zacząłby znowu czytać cyfry, to w tym co
potrzeba włożyć to wkład gminy, czy to wkłady prywatnych użytkowników, są to bardzo małe pieniądze.
Dekapitalizacja tych mieszkań następuje strasznie. Jak się widzi niektóre mieszkania, to jest to po prostu
tragedia. Stwierdził, że znowu zakończy nieoptymistycznym akcentem, że od dłuższego czasu źle się dzieje nie
od dzisiaj podkreślił.
r. A. Skawiński – wiceprzewodniczący – stwierdził, że stan dróg jaki jest każdy widzi i rzeczywiście żadnych
możliwości poza pozyskaniem dużych pieniędzy na poprawienie tego stanu nie widać. Natomiast w tym
dokumencie drugim dotyczącym polityki mieszkaniowej jak najbardziej są wskazane kierunki działań, które
powinny poprawić tę sytuację, jakie tego będą efekty to oczywiście nie nam wyrokować, bo nikt z nas nie jest
przepowiadaczem przyszłości, czy jakąś wróżką. Natomiast nie wyciągajmy takiego wniosku, że w związku z tym,
że jest źle nie róbmy nic, bo nic nie zrobimy. Bo właśnie zadaniem Rady jest szukanie jakiś form rozwiązania
tego stanu, poprawy sytuacji i tak jak jego propozycja odnosząca się do dróg, żeby stworzyć program poprawy
bezpieczeństwa może w niektórych sytuacjach wystarczy tak, jak jeden z radnych mówił wyciąć jedno drzewo i
się poprawi to bezpieczeństwo i nie będą to wcale wielkie nakłady. Tak samo nie możemy poprzestać tylko na
stwierdzeniu, że jest źle i będzie źle tylko jest źle i starajmy się stworzyć programy poprawy tego źle, żeby było
lepiej.
p. R. Rosół – burmistrz – wrócił jeszcze do poprzedniego tematu, ponieważ podsumowanie przewodniczącego
ciągle pozostaje w jego świadomości. Uważa, że takie postępowanie jest nieuczciwe. Podsumowanie
jednowyrazowe słowem „bubel” jest naprawdę nieuczciwe. Można było dokonać analizy pod kątem
następującym chociażby tym, w którym gmina jest w pełni władna jeśli chodzi o zarządzanie drogami. Opis
towarzyszący wartością zestawionym w tabeli wyraźnie mówi o zmianie strategii nadzoru nad drogami. Warto
zobaczyć jak zmieniają się cyfry, jeśli te cyfry tak rażą, nakładów inwestycyjnych na drogi. Tworzenie nowej
trwałej infrastruktury drogowej, która poprawia stan bezpieczeństwa, zmienia wygląd naszych dróg, odciąża
wydatki bieżące, które rok rocznie były ponoszone. Zaapelował o drobny szacunek materiałów i pracy. Trud
i wysiłek, o którym dzisiaj nie mówiono, a przy tym materiale można byłoby powiedzieć, jaki podjęli
i skuteczny finał budowy drogi łączącej Szprotawę z osiedlem „Lotnisko” Wiechlice poprawiający bezpieczeństwo
komunikacji, tworzący nową infrastrukturę w postaci ścieżek rowerowych, zmieniający wygląd drogi
w Henrykowie. Zainstalowano infrastrukturę odprowadzenia wód deszczowych z osiedla na Zabobrzu
z ul. Witosa i ul. Robotniczej. To jest element, który pozwala nam ograniczać wydatki bieżące na działania, które
są nie trwałe, są powtarzalne ciągle. Mając zainstalowany system nie muszą wydawać, a przeznaczają te
pieniądze właśnie na pewnego rodzaju trwałą zabudowę. Bezpieczeństwo to oświetlenie, starają się być również
czuli na potrzebę dobudowywania punktów. Oczywiście nie można całości stworzyć na raz, bo trzeba patrzeć
realnie na sprawę. Uważa, że w tym zakresie pod wpływem wniosków radnych znacznie się poprawiło, mając też
na względzie fakt dobrego gospodarowania pieniędzmi przez osoby odpowiedzialne za sprawy infrastruktury.
Pragnie zapewnić radnych, że ogromnym staraniem, zaangażowaniem i poświęceniem pracownicy próbują
utrzymać stan bezpieczeństwa na tym poziomie, przejazdu na tych drogach oraz zapewnienia właściwej
komunikacji. Poinformował radnych odnośnie drugiego etapu realizacji obwodnicy. Już dziś pragnie zapewnić,
że dyrektor Mikołajski i zespół projektantów i ekspertów, którzy uczestniczyli w spotkaniu, zatwierdzili ich wnioski,
że ten drugi etap ma już być pełnowymiarową drogą, szerszą nie taką wąską, uwzględniającą nasze problemy.
12
Naprawdę dosyć wiele starań poczyniono, a takie pojedyncze przypadki nie zależne od nas, gdyż do
października mieli zapewnienie, że droga w obszarze Leszna Górnego będzie w tym roku wykonana. Jednakże
z uwagi na tą szczupłość środków, o której już mówiono, gdzieś jakimiś przetasowaniami finansowymi
„wyleciała”. Tak osobiście odbiera ten materiał i z takim duchem chciał się odnieść. Myśli, że właściwa komisja
gdyby chciała przedyskutować temat z urzędnikami, z osobami, które mają te informacje na bieżąco, mogłaby
takie wnioski sprecyzować. Oczywiście bardzo podoba mu się sprawa określenia programu poprawy
bezpieczeństwa, gdyż nie do końca tutaj muszą być nakłady inwestycyjne albo może być tylko drobne wsparcie
lub też pojawienie. Mówiono ostatnio, że mamy bezpieczny odcinek, ale jakże jest on niebezpieczny w kierunku
Głogowa, tam też często zdarzają się wypadki. Powiedział, że te wszystkie promienie niewidoczności zostaną
zlikwidowane, by takie nasze wnioski i założenia zostały przyjęte na ostatnim spotkaniu planowanym pod koniec
roku, gdzie ma być zaprezentowany dorobek tych wniosków w formie już konkretnych opracowań. Widział
zażenowanie w oczach projektantów, którzy już mają określoną trasę, już mają pewne rozwiązania i dzisiaj będą
musieli przystępować do zmiany swoich rozwiązań. Kolejny temat to sprawa Szprotawki. Z uwagi na, że to
spotkanie miał wczoraj, chciałby osobiście z tymi mieszkańcami porozmawiać, gdyż jest problem zagrożenia
bezpieczeństwa w momencie, kiedy ta pełnowymiarowa, zmodernizowana droga będzie musiał tam przebiegać.
Muszą sprawę omówić. Obiecał, że temat przedyskutują społecznie i również na kolejnym spotkaniu
zaprezentują. Naprawdę jest inicjatywa, nasze zaangażowanie chcemy jak najwięcej. Stwierdził, że poczuł się
trochę dotknięty tym, że jest to bubel. Wydaje mu się, że zmienili trochę nastawienie z uwagi na to, że tych
pieniędzy na bieżące utrzymanie jest mniej starają się je szanować, co nie oznacza, że mniej wykonują. Bo jak
widać udaje się zachować standard, a faktycznie wydają trochę mniej. Wydaje mu się, że pieniądze wydawane
są efektywniej. Przeszedł do tematu polityki mieszkaniowej. Sprawa „Lotniska” zniwelowała problem na kilka lat,
ale dzisiaj ten problem z uwagi na rozwijające się społeczeństwo, nowe pokolenia, kolejne pokolenia znowu
powstaje. Jak widomo ponad 90 wniosków jest jeszcze nie rozpatrzonych, prawie 60 rodzin oczekuje na przydział
mieszkania, jest spore zainteresowanie. Są to ludzie, którzy ze względów ekonomicznych i lokalowych nie mogą
pozyskać innego mieszkania, ale jest gro ludzi, które chce godnie żyć. I tu powinno się podjąć takie
koniunkturalne przedsięwzięcie, zapewniać mieszkania w Szprotawie. Stąd też te inicjatywy, bez udziału Rady,
bez inicjatywy Rady, bez zatwierdzenia tych działań przez Radę nie podejmowano by takich kroków polegających
na przygotowaniu kolejnych nowych mieszkań. Myśli, że uda się do końca tej kadencji około 100 mieszkań
wygenerować z istniejącego zasobu budynków w Szprotawie. Jest to już jakiś krok. Muszą dojrzeć, dorosnąć do
tych innych bardziej komercyjnych rozwiązań, do których nie wydaje mu się, żeby byli jeszcze wstanie sięgnąć.
Kolejny obszar to zarządzanie nieruchomościami i tu faktycznie podmiot, który ma pełne prawne możliwości,
swobodę, pełne narzędzia dzisiejszych gier rynkowych na razie raczkuje. Przyglądają się mu, osobiście też ma
wiele oczekiwań, zaczyna się trochę niepokoić, ale pozostawia to dla siebie do kolejnych omówień, konsultacji z
Zarządem Spółki i wierzy w to, że będą próbowali chociażby podejmować inicjatywy, które nie pozwolą tak
bardzo degradować substancji mieszkaniowej, której gmina jest dzisiaj właścicielem, a którą zarządzają nasze
jednostki organizacyjne.
r. J. Jankowski – przewodniczący – zapytał burmistrza, czy pan W. Kolinka usprawiedliwiał nieobecność na
sesji. Jednocześnie ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.
P R Z E R W A 15 MIN.
Ad. 10
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH:
a) zmian w budżecie na 2004 rok
r. J. Jankowski – przewodniczący – poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu przewodniczącą
r. B. Wójcik-Wojtkowiak.
13
r. B. Wójcik-Wojtkowiak – przedstawiła opinię Komisji Budżetu do projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie na 2004 rok. Propozycja zmian w budżecie 2004 jest następująca: pierwsza zmiana dotyczy samej
uchwały budżetowej i proponuje się zwiększenie kwoty zobowiązania jaką burmistrz może zaciągnąć na cele
związane z wykonywaniem budżetu 2004. Pierwotny zapis przed zmianą jest to kwota 3.997.480,00 zł, kwota po
zmianach 4.527.922,91 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia o kwotę 530.442,91 zł. Zmiana ma związek
z dofinansowaniem projektu „Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej do osiedla „Lotnisko” w Wiechlinach”. Projekt
realizowany jest w ramach środków pomocowych. Program wymaga zabezpieczenia prawidłowej realizacji
umowy w dwóch formach. Pierwsza tj. w formie weksla „in blanco” i w formie notarialnego oświadczenia
o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do planowanej kwoty projektu. Zabezpieczenie w tej formie jest
niezbędnym elementem do podpisania umowy o dofinansowaniu zadania. Następne zmiany, które są
proponowane w przedstawionym projekcie są to zmiany dostosowania zapisów budżetu w klasyfikacji
budżetowej. Po stornie dochodów proponuje się z działu 600 Transport i Łączność przenieść dotację
z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 100.000,00 zł do działu 800 czyli Oświata i Wychowanie.
Oczywiście dotacja jest już zapisana po stronie dochodów dotyczy zadania wykonanego budowa chodników,
modernizacja pieszego ciąg komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wiechlinach. Również te
same zmiany są po stronie wydatków czyli z działu 600 Transport i Łączność przenosi się kwotę 149.000,00 do
działu 800 Oświata i Wychowanie i również ta kwota zapisana dotyczy tego samego zadania. Następne zmiany
w wydatkach budżetu są następujące: zmniejsza się wydatki w dziale 700 w Gospodarce Mieszkaniowej na
zadaniu przebudowa budynku przy ul. Koszarowej 12, czyli z tego zadania zabiera się kwotę 18.000,00 zł
i przenosi do działu 600 Transport i Łączność na dofinansowanie zadania budowa ścieżki rowerowej w ciągu
drogi powiatowej od Małomic do Szprotawy. Następnie na wniosek dyrektora Gimnazjum Nr 1 w dziale 801
Oświata i Wychowanie dokonuje się przeniesień między paragrafami tj. przenosi się kwotę 16.000,00 zł z § 4240
zakup pomocy naukowej do § 6060 z przeznaczeniem na zakup rzutnika multimedialnego i laptopa. Budżet po
zmianach wynosi dochody 33.932.045,00 zł, wydatki 37.801.175,00 zł, deficyt budżetowy 3.869.130,00 zł. Opinia
Komisji w sprawie projektu uchwały jest pozytywna.
r. J. Jankowski – przewodniczący – poprosił o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki przewodniczącego
r. Z. Telera
r. Z. Teler – powiedział, że przewodnicząca Komisji Budżetu szczegółowo przedstawiła opinię
i uzasadnienie komisji. W imieniu Komisji Gospodarki przedstawił opinię komisji. Podjęcie projektu uchwały
warunkuje, jak wspomniała r. B. Wójcik-Wojtkowiak, podpisanie umowy o dofinansowanie budowy drogi gminnej
od ul. Wiejskiej do osiedla „Lotnisko” w Wiechlinach. O ważności tej inwestycji dla naszej gminy chyba nie trzeba
nikogo przekonywać. W związku z tym komisja projekt uchwały podobnie jak Komisja Budżetu zaopiniowała
pozytywnie. Również w sprawie drugiego projektu w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok Komisja Gospodarki
podziela pogląd Komisji Budżetu i wydała opinię pozytywną ponieważ w większości są to zmiany spowodowane
zmianą klasyfikacji budżetowej.
r. J. Jankowski – przewodniczący – poprosił o przedstawienie opinii Komisji Społecznej przewodniczącego
r. Z. Popieniuka.
r. Z. Popieniuk – powiedział, że Komisja Społeczna również opiniuje pozytywnie zmiany w budżecie jeżeli chodzi
o sprawy dotyczące jej kompetencji ma na myśli sprawy oświaty i wychowania. Nie wnoszą żadnych uwag
i zastrzeżeń na temat tych zmian.
r. J. Jankowski – przewodniczący – poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rolnictwa przewodniczącego
r. Z. Paprockiego.
r. Z. Paprocki – poinformował, że Komisja Rolnictwa pozytywnie ocenia proponowane zmiany.
r. J. Jankowski – przewodniczący – otworzył dyskusję w tym temacie.
Głosu w dyskusji nie zgłoszono
r. J. Jankowski – przewodniczący – odczytał projekt uchwały Rady, po czym poddał go pod głosowanie.
14
Rada w wyniku głosowania 16 „za”, 2 „przeciw”, 2 „wstrz.” uchwałę przyjęła. Uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
b) ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
r. J. Jankowski – przewodniczący – poprosił o opinię komisji do projektu uchwały.
r. Z. Popieniuk – poinformował, że wczoraj na posiedzeniu Komisja Społeczna zajmowała się tymi dwoma
uchwałami. Obydwie propozycje tj. z punktu b i d opiniują pozytywnie. Sytuacja mieszkaniowa w naszej gminie
nie poprawi się dopóki nie poprawi się sytuacja finansowa jej mieszkańców. Zawsze będą takie osoby, którym
trzeba będzie pomóc. Gmina musi robić to, żeby tych, którzy oczekują tej pomocy było jak najmniej i żeby te
mieszkania otrzymali. Proponowana uchwała określa krąg osób, którym przynależy to mieszkanie, rozszerza ten
krąg osób w porównaniu do poprzedniej uchwały. Komisja w tej uchwale znalazła jeden błąd, który proponują
poprawić, co również uwzględnił projektodawca czyli kierownik Łukaszewicz, a mianowicie w § 6 pkt. 1 ppkt d,
żeby ten ppkt. miał w ogóle sens to proponują takie brzmienie: „nie utraciły”, tu komisja prosi o wykreślenie słowa
„nie” i dalej będzie brzmiała „utraciły tytuł prawny” czyli poprawić zamiast „tytułu prawnego” „tytuł prawny do
lokalu lub budynku mieszkalnego w wyniku eksmisji za zaległość czynszową, a od eksmisji i utraty tytułu
prawnego i tu prosimy o wykreślenie słowa „nie” upłynęło co najmniej pięć lat”. Tak by brzmiał ten punkt. Jeszcze
raz odczytał go w formie w jakiej powinien być zapisany zdaniem komisji „utraciły tytuł prawny do lokalu lub
budynku mieszkalnego w wyniku w wyniku eksmisji za zaległość czynszową a od eksmisji lub utraty tytułu
prawnego upłynęło co najmniej pięć lat”.
r. J. Jankowski – przewodniczący – otworzył dyskusje w tym temacie.
r. T. Kosmatka – powiedział, że nie podoba mu się zapis § 2 „zasobem mieszkaniowym zarządza Szprotawski
Zarząd Nieruchomościami oraz Urząd Miejski w Szprotawie”, to jest podwójne zarządzanie. Czy to jest dobre,
uważa, że nie. Jest to dość ciekawe stwierdzenie. W § 11 ponadto, co nie ma jego akceptacji, ust. 1 i 2 również
uważa, że te ustalenia nie powinny występować. Delikatnie mówiąc będzie głosował przeciw tym uregulowaniom
z powodu, o których mówił.
r. Z. Teler – zabrała głos w imieniu Komisji Gospodarki, myślał że sprawy zasobów mieszkaniowych są
w kompetencji Komisji Gospodarki. Podziękował Komisji Społecznej za opinię, bo oczywiście aspekt społeczny
w gospodarce mieszkaniowej występuje. Przedstawił opinię Komisji Gospodarki. Dotychczas zasobem
mieszkaniowym zarządzał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Obecnie uchwałą Rady powołana
została Spółka „Chrobry”, która samodzielnie, tu nasuwają się wątpliwość, bo w § 2 rzeczywiście ta kompetencja
została rozłożona na dwa podmioty, ale chyba nie będzie problemu, żeby to zmienić, bo właśnie w tym celu
powołaliśmy tą spółkę, zarządza od czasu jej powołania zasobem mieszkaniowym naszej gminy. Wprowadzona
niedawno ustawa o Wspólnotach Mieszkaniowych i zmiana zarządcy, o której wcześniej mówił, wniosły całkiem
nowe uwarunkowania w tym zakresie. Projekt uchwały, o którym jest mowa, po części jest uporządkowaniem
dotychczasowego zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy. Wprowadza również zapisy uwzględniające
sytuację mieszkaniową w naszej gminie, o czym mówiono wcześniej w punkcie dotyczącym informacji o polityce
mieszkaniowej. Jakiekolwiek programy bez pozyskiwania nowych zasobów mieszkaniowych nie rozwiążą
problemu. Uważa, że ten projekt uwzględnia tą sytuację i niezależnie od pewnych mankamentów
w tymże projekcie uchwały, komisja wydała opinię pozytywną.
p. R. Rosół – burmistrz – odniósł się do zapytania r. Kosmatki dotyczącego § 2. To nie jest dualizm zarządców,
gdyż pełnienie obowiązków zarządcy reguluje ustawa. Natomiast w tym przypadku chodzi o kilka lokali, których
właścicielem jest gmina, a którymi zarządzał dawny ZEAS, a teraz Urząd Miejski, szczególnie szkoły. System
rozliczeń funkcjonowania trudny jest do wyłączenia i skierowania do niezależnego zarządy, ponieważ wspólne
media, wspólne rozliczenia uniemożliwiają taką formę. Dlatego dla tych zaledwie siedmiu mieszkań, udało się
dosyć istotnie i sporo uregulować te sprawy i stąd ten zapis, że Urząd Miejski sprawuje rolę zarządcy tak, żeby
zapis był komplementarny.
15
r. T. Kosmatka – ad vocem. Stwierdził, że jest to tylko po to, żeby można było później interweniować także
w innych sprawach. Jeśli chodzi o jakieś siedem mieszkań, czy też inne, to są możliwe inne sposoby na
wyłączenie ich. Natomiast klarowność tego zapisu, bo jest to upoważnienie do zarządzania, poważna sprawa i to
w jakiej formie to Rada podejmie, to będzie trochę takie ubezwłasnowolnienie podmiotu, który ma zarządzać
bądź, co bądź bardzo ważną sprawą. Ingerencja burmistrz może być dużo bardziej głębsza niż to wynika teraz
z jego wypowiedzi. Powiedział, żeby radni mieli to na uwadze, nie rozwijał tego tematu, bo sądzi, że każdy
z radnych ma świadomość tego, co robi i przeczytał projekt uchwały. Po przeczytaniu projektu stwierdził jedno, że
jest to ubezwłasnowolnienie tego podmiotu, zwrócił się do radnych, aby mieli tego świadomość. Dodał, że jeżeli
chcą głosować za, niech głosują, to będzie mu w pewnym sensie na rękę.
r. A. Skawiński – wiceprzewodniczący – uważa, że te przedstawione niepokoje byłby uzasadnione, gdyby
zapis brzmiał w następujący sposób, że „zasobem mieszkaniowym zarządza Szprotawski Zarząd
Nieruchomościami „Chrobry” wraz z Urzędem Miejskim, albo wspólnie z Urzędem Miejskim”. Tutaj jest wyraźne
rozgraniczenie oraz, co oznacza, że jednym zasobem zarządza Zarząd Nieruchomościami „Chrobry”, a drugim
Urząd Miejski. Stwierdził, że nie widzi innej możliwości zapisania tego paragrafu.
r. T. Kosmatka – stwierdził, że tylko coś takiego może powiedzieć polonista. Dodał, że jest to jaskrawy przykład,
jak można manipulować i operować słowem.
r. B. Wójcik-Wojtkowiak - uważa, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa, jest to zapis powtórzony z uchwały
poprzedniej, ponieważ są dwa podmioty zarządzające, jest tak tylko dlatego.
r. E. Czerniawska – powiedziała, że w załączniku nr 4 w wykazie lokali komunalnych mieszkalnych w budynkach
szkół zabrakło jeszcze dziewiątego punktu. Przy Przedszkolu Nr 1 jest również lokal mieszkalny, co prawda jest
to kawalerka, mały lokal, ale nie został tutaj ujęty. Nie jest ujęty w załączniku, a uważa, że powinien być, bo jest
to samodzielny lokal (pokój, kuchnia, łazienka), który spełnia wszystkie wymogi.
p. R. Rosół – burmistrz – stwierdził, że niepokoje, które powtórzył r. Kosmatka może w sposób szerzej
wyartykułowany i nie oparty o żadne istotne regulacje prawne i fakty, są bezpodstawne. Nikt nas nie wyłączy
z obowiązku oraz z interesu jaki jest przypisany właścicielowi danego zasobu w tym zasobu mieszkaniowego i tu
interesu powinien dosyć istotnie pilnować zarządca. Co innego jest być właścicielem lokalu, a co innego
sprawowanie funkcji zarządcy, to są szczegółowe regulacje, szczegółowa umowa z zarządca, który reguluje
i określa ingerencję bezpośrednią w sprawy związane z zarządem budynków przez właściciela. Uważa, że w tym
przypadku jest dosyć istotne pomylenie faktów, przerost niepokojów, gdyż nikt przy normalnej gospodarce,
zdrowej nie zakładałby ingerować w podmiot, który już jest innym podmiotem niż zakład budżetowy, to też trzeba
uwzględnić.
r. T. Kosmatka – ad vocem do wypowiedzi burmistrza. Nie zgadza się z tym, co powiedział burmistrz. Uważa, że
takie zapisanie sprawy w uchwale, to w efekcie będzie tak, jak będzie dobrze to dobrze, a jak będzie źle to
spędzą na tego jednego winnego. Sukces ma wielu ojców, a porażka tylko jednego. To musi być klarowny zapis,
tak uważa, i wtedy sytuacja będzie jasne. Dodał, że dla niego sytuacja ta nie jest jasna.
r. J. Jankowski – przewodniczący – zapytał r. Kosmatkę, czy uwagi jego traktować jako wnioski, czy jako udział
w dyskusji.
r. T. Kosmatka – odpowiedział, że nie zgłaszał wniosku, bo szkoda czasu zabierać, a Rada i tak przegłosuje
uchwałę.
r. J. Jankowski – przewodniczący – powiedział, że przystępują do głosowania uchwały z poprawką zgłoszoną
przez przewodniczącego Komisji Społecznej tj. w § 6 pkt. b „utraciły tytuł prawny do innego lokalu lub budynku
mieszkalnego w wyniku eksmisji za zaległości czynszowe, a od eksmisji lub utraty tytułu prawnego upłynęło co
najmniej pięć lat”. Ze względu na obszerność uchwały nie odczytał jej. Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 15 „za”, 4 „wstrz”, 1 „przeciw” uchwałę przyjęła. Uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
16
c) zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Szprotawa na lata 2004 – 2011
r. J. Jankowski – przewodniczący – poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
r. Z. Teler – przedstawił opinię Komisji Gospodarki. Radni otrzymali tylko skrót programu, ponieważ oryginał jest
bardzo obszerny, do wglądy był w Biurze Rady. Uważa, że w tym skrócie zostały zawarte chyba najważniejsze
elementy programu. Jeżeli ktoś chociaż pobieżnie patrzył na ten program, to zauważył, że więcej jest tu życzeń,
które chcielibyśmy zrealizować. Komisja uważa, że jeżeli uda się zrealizować ten program chociaż w niewielkiej
części, to będzie dobrze. Należy brać tu pod uwagę rok 2011, a kadencja Rady, która ma dzisiaj przyjąć ten
program trwać będzie jeszcze dwa lata. Komisja stwierdziła, że jeżeli w jakiejś części będzie zrealizowany ten
program, to i tak społeczeństwo gminy będzie zadowolone. Podsumowując Komisja stwierdziła, że jeżeli zostanie
wybudowana ta oczekiwana oczyszczalnia to w większości problemy ochrony środowiska zostaną rozwiązane,
bo dotychczasowy brak oczyszczalni niesie ze sobą największe zagrożenie. Jeżeli nie wybudujemy oczyszczalni
to będzie, jak już mówił jeden z radny, tylko program dla programu. Będzie to zależeć od tej oczyszczalni i od
środków jakie gmina będzie otrzymywała w latach następnych na ochronę środowiska. Życzy aby ten program, w
jak największym stopniu został zrealizowany. Komisja formułując opinię jednocześnie zwróciła się z wnioskiem
do burmistrza, aby przygotował szczegółową informację na temat zaawansowania działań i prac związanych
z budową oczyszczalni ścieków i przedstawił ją na sesji budżetowej lub styczniowej. Reasumując Komisja wydała
opinię pozytywną.
r. J. Jankowski – przewodniczący – otworzył dyskusję w tym temacie.
r. T. Kosmatka – powiedział, że chciałby się krótko odnieść. Program jak program, każdy program jest piękny,
ładny, ale to co zawiera, jak już mówił r. Teler, może to być albo chęć zrealizowania czegoś, a zamiar w jakim
stopniu będzie później wykonalny to już inna sprawa. Życzy powadzenia w wykonawstwie, szczególnie przy
budowie oczyszczalni ścieków, nie chce zapeszać, dlatego też nie będzie mówił więcej na ten temat. Takie
ustosunkowanie się do struktury finansowania mówi samo za siebie, oby to w ten sposób wykonali, to też
życzenie. Podkreślił, że jest to życzenie, którego też jest adresatem, żeby to było właśnie w ten sposób,
ale prawie 80 mln otrzymać z Funduszu Spójności, no nie wie, czas pokaże. Nie chciałby krytykować, zapeszać
sprawy. Natomiast odnosząc się do innych spraw, można by było naprawdę dużo mówić, bo jest to w gorszym
lub lepszym zakresie praca wykonana, praca pobożnych życzeń m.in. odnośnie hałasu, ale jak się to czyta, to
trochę, choć temat jest poważny, chce się z tego śmiać. Oczywiście pobożne życzenia można mieć w każdym
zakresie, to i jakiś plan też musi być, bo jak chce się później korzystać ze źródeł pomocowych to i taki plan
również musi być. To nie chodzi tylko o teraz, my w tym kraju jesteś dobrzy tylko do budowania planów. Plany
potrafimy robić naprawdę wspaniałe, co później z planów wynika, to rzeczywistość nam pokazuje.
p. R. Rosół – burmistrz – powiedział, że istotnym elementem procedury uchwalania planu Programu Ochrony
Środowiska na lata 2004 – 2011 i gminnego Programu Ochrony Środowiska jest opinia właściwego zarządu
powiatu. Odczytał opinię, która wpłynęła w tym tygodniu od Zarządu Powiatu Żagańskiego (…) w odpowiedzi na
pismo z dnia 27 października 2004 roku na podstawie art. 17 pkt 2 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku
prawo ochrony środowiska z późn. zm. opiniuje pozytywnie przedłożony Program Ochrony Środowiska na lata
2004 – 2011 dla miasta i gminy Szprotawa. (…) I takie stanowisko Zarządu Powiatu był Radzie dłużny w tej
procedurze. Świadczy to o tym, że opracowany Program jest zgodny z Wojewódzkim Programem Ochrony
Środowiska, a następnie z Powiatowym. Obejmuje istotne elementy, które tam się znalazły, realizuje politykę
ochrony środowiska, która jest określona wytycznymi i uwzględnia te elementy. Zgadza się w pełni, że jest to
program. Program bardzo szeroki i to problem organu wykonawczego, administracji, szczebla gminnego jest jak
odczytać ten program, jak wdrożyć to w szczegółowych zadaniach tak, aby móc nie w 2011 roku, ale już za dwa
lata złożyć sprawozdanie z realizacji tego programu, bo założenia akurat są takie, że audyt tego programu jest
ściśle określony. W najbliższych dwóch latach będą musieli i będą na pewno chcieli pokazać osiągnięcia, które
wytyczyli w obszarach, które w zakresie ochrony środowiska są do uregulowania. Poddali ten program również
ocenie społecznej w postaci Polskiego Klubu Ekologicznego Koło Miejskie w Szprotawie, który bardzo żywo,
bardzo często uczestniczy w ich inicjatywach. Opinia jest szeroka odnosi się krytycznie do wielu zapisów,
oczekiwania uszczegółowienia. W działaniach operacyjnych będą uwzględniali tą opinię. Jednakże
w podsumowaniu swojego stanowiska Polski Klub Ekologiczny opiniuje również pozytywnie ten program uznając
go za program obszerny, który winien być wdrożony i uchwalony na dzisiejszej sesji.
17
r. J. Jankowski – przewodniczący – stwierdził, że w tym temacie należą się dla całego zespołu, który
opracowywał ten program duże podziękowania i gratulacje, ale nie mniej jednak chciałby, żeby zmieniono
ostatnie zdanie „z wykonania programu burmistrz miasta sporządza, co dwa lata raporty, które przedstawia
Radzie Miejskiej” i dodać jeszcze w „tej kadencji”. Wybory będą prawdopodobnie w październiku, to nie mogliby
wysłuchać z przyjemnością sprawozdania z realizacji. Zapytał, czy można by było to dopisać.
p. R. Rosół – burmistrz – powiedział, że poczuwa się do obowiązku realizacji tego programu, więc z dużą
satysfakcją chciałby to zrobić w następnej kadencji, ale na życzenie przewodniczącego wszystko, więc można
jeszcze dopisać „w tej kadencji”, jak najbardziej, z pełną odpowiedzialnością ujęli tu rzeczy. W nawiązaniu do
słów przewodniczącego powiedział, że po raz kolejny spróbowali stworzyć taki program w oparciu o istniejące już
dokumenty, o szereg literatury i zrobili to własnym zasobem. Nie wydali na to żadnych pieniędzy, nie
potrzebowali konsultanta, chociaż takie przymiarki pierwotnie były. Oferta firmy, która przygotowuje takie
programy wpłynęła, ale zrezygnowali z tego. Wydział Infrastruktury jako zespół z Referatem Ochrony Środowiska
dosyć intensywnie pracował w tym zakresie i on również przyłącza się do uznania i gratulacji za doprowadzenie
w konsekwencji do ostatecznego stanu tego programu.
r. J. Jankowski – przewodniczący – powiedział, że myśli, że przełoży się to na premię dla tych pracowników na
koniec roku. Odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 18 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrz.” uchwałę przyjęła. Uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
d) zmiany uchwały nr XL/259/2002 Rady Miejskiej Szprotawy z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szprotawa
oraz zmiany do tej uchwały wprowadzonej uchwałą nr XV/92/03 Rady Miejskiej w Szprotawie
z dnia 28 listopada 2003 roku
r. J. Jankowski – przewodniczący – poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
r. Z. Teler – poinformował, że w tej sprawie przedstawiał już opinię wcześniej, dotyczącą dwóch punktów.
r. J. Jankowski – przewodniczący – stwierdził, że taki ogrom materiału, 200 stron, to na pewno są problemy.
Opinia jest pozytywna, przypomina sobie, jak przedstawiał wcześniej przewodniczący Komisji. Otworzył dyskusję
w tym temacie.
r. W. Panasewicz – powiedział, że w rozdziale 3, w punkcie 6, ppkt. a są remonty budynków i lokali komunalnych
wykonywane przez grupę remontową Szprotawskiego Zarządu Nieruchomościami „Chrobry”
Sp. z o.o. remonty dachów. Zwrócił się z prośbą, czy byłoby możliwe w 2005 roku ująć w tymże planie remont
dachu budynku w Lesznie Górnym ul. Szkolna 4. Dach ten jest w krytycznym stanie, zalewane są mieszkania.
Już kilkakrotnie zgłaszał taki wniosek o remont tego dachu.
r. B. Wójcik – Wojtkowiak – wyjaśniła, że ten program dotyczy tylko zasobu komunalnego. Natomiast jeśli
chodzi o 164 wspólnoty, budynki wspólnot, czyli budynki już prawie prywatne one mają odrębne plany
gospodarcze i te plany ustalane są na podstawie zebranego funduszu remontowego.
r. H. Śladewska – zwróciła uwagę na kwestię formalną. W załączniku do omawianej uchwały przy wykazie lokali
komunalnych mieszkalnych przy budynkach szkół jest pomyłka, wykazanych jest pięć lokali przy nr 2a, a powinno
być Szkolna 2 – 3 lokale, Szkolna 2a – 2 lokale. Trzeba by było to sprostować.
r. J. Jankowski – przewodniczący – odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.
18
Rada w wyniku głosowania 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrz.” uchwałę przyjęła. Uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
e) ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu RP
r. J. Jankowski – przewodniczący – powiedział, że temat ten był przerabiany na ostatnich dwóch sesjach.
Otworzył dyskusję w tym temacie.
r. T. Kosmatka – powiedział, że jest za, bo jest to słuszne, dyskutowali już na ten temat. Dla naszego biednego
kraju byłoby to chyba zbawienne, aczkolwiek przynosi to też pewne zagrożenia. Jeżeli byłby wybór
z jednomandatowych okręgów, jak później dogadają się posłowie, tych 461 posłów i 100 senatorów. Uważa, że
jest to słuszny krok, bo okręgi jednomandatowe mogą uratować ten kraj przed zapędami partyjnymi do
zarządzania krajem. Natomiast za tym powinno pójść ograniczenie w ilości posłów, ale to oczywiście nie jest
przedmiotem debaty na dzisiejszej sesji. Jego zdaniem, to 100 posłów w zupełności by wystarczyło bez
senatorów w ogóle, bo w USA jest 100 senatorów, oni zarządzają ogromnym krajem, oczywiście jest tam system
prezydencki. A u nas 461 posłów, to jest ogromna ilość i każdy tylko patrzy, co by tu, gdzie by tu itd. To jest
główna przyczyna zła, leży w naszym parlamencie, nie jest zainteresowany niczym tylko układem partyjnym.
Słowa, które wypowiada są ciężkie, ale prawdziwe.
r. J. Jankowski – przewodniczący – odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod głosowanie.
Rada w wyniku głosowania 15 „za”, 1 „przeciw”, 4 „wstrz.” uchwałę przyjęła. Uchwała stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Ad. 11
INFORMACJA O PRACY RADY MIEJSKIEJ SZPROTAWY W POŁOWIE IV KADENCJI SAMORZĄDU
r. J. Jankowski – przewodniczący – poinformował, że radni otrzymali skrót informacji, z której wynika,
że w ciągu tych dwóch lat, ponieważ 18 listopada br. minęła rocznica, wtedy w 2002 roku było zaprzysiężenie,
przepracowali 114 godzin wspólnie. Czy to mało, czy dużo? Rada odbyła 27 sesji. Tematyka obrad jest
wyszczególniona, podjęli 186 uchwał, z których tylko 6 zostało zakwestionowanych przez Nadzór Wojewody.
Stwierdził, że co niektórych radnych należałoby, przy tej okazji, pochwalić. Przede wszystkim za frekwencję,
4 radnych na odbytach 27 sesji nie opuściło ani jednej, jest to radny R. Barylak, radna E. Czerniawska, radny
M. Sachmata i radny Z. Teler. Należy im się uznanie i podziękowanie. Zwrócił się z prośbą do radnego
W. Panasiewicza, który 11 razy był nieobecny na sesjach i radnego S. Woźniaka nieobecnego 8 razy, aby w
drugim półroczu tak ustawiali swoje zajęcia, żeby mogli uczestniczyć w sesjach. Jeszcze zwrócił uwagę na ilość
zgłaszanych interpelacji, wniosków i zapytań. Liderem jest radny T. Kosmatka, który zgłosił 59 interpelacji, radny
P. Chylak – 36, radny J. Grzymkowski – 27 i radny Z. Paprocki – 33. Myśli, że oceniając to w skali od 1 do 6,
znowu mówi jak pedagog, pracę Rady oceniłby na 4. To jest taka ocena wydaje mu się bardzo dobra. Chciałby,
żeby w następnym dwuleciu, nasunęło mu się takie motto „zgoda buduje niezgoda rujnuje”, na sesjach
dyskutowali, wymieniali poglądy nawet doprowadzając do kłótni, ale prosi, aby to było w sposób kulturalny, żeby
można było wyciągać konkretne wnioski. Uważa, że kalendarze, które dostali z okazji Mikołaja, to należały się im
za bardzo dobra pracę. Zapytał, czy w tym temacie, chce ktoś zabrać głos.
r. Z. Teler – przytoczył słowa przewodniczącego, który mówił, że 18 listopada minęła rocznica, 2 lata, czyli
okrągła rocznica pracy Rady. Stwierdził, że pozostali radni są zgodnie, że gdyby nie słowa przewodniczącego
nikt nie wiedziałby o tej rocznicy, bo nikt tego mimo mody na jubileusze nie odczuł. Korzystając
z okazji, że są ostatki, zwrócił się z apelem do przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, żeby domyślili się
czegoś.
r. J. Jankowski – przewodniczący – poinformował, że z wiceprzewodniczącym prowadzili rozmowy w kuluarach
i zaproponowali składkę po 300 zł , 200 zł na zorganizowanie jakiegoś bankietu dla tych, którzy mniej zarabiają
19
i po 100 zł dla nich, ale z przykrością musi stwierdzić, że jest tylko 3 chętnych tzn. dwóch Andrzejów i radny
Teler.
r. T. Kosmatka – żartobliwie stwierdził, że jak wyszli od takiej stawki, to nie dziwi się, że nie ma chętnych. Może
gdyby wyszli od 50 zł to frekwencja ta byłaby większa. A teraz poważnie jeśli chodzi o wspólnie przepracowane
godziny, tych 114 godzin, to nie jest dużo, może to dlatego, tak myśli, że Rada jest dość „klakierczo” ustawiona.
Pierwsza Rada, ta wolna rada, którą uważa za najlepszą, jej sesji trwały do godziny 23.00 Gdyby wtedy policzono
godziny spędzone razem, to w porównaniu do tych obecnych godzin żadnego rekordu nie pobito. Stwierdził,
że byliby na szarym końcu. Uważa, że w takiej sytuacji, to mogą cieszyć się rządzący, bo nie muszą zbyt wiele
czasu poświęcać na to wspólne siedzenie z radnymi, co nie zawsze jest przyjemne. Ale, czy to jest w efekcie dla
dobra wspólnego, to zobaczą.
r. E. Czerniawska – stwierdziła, że informacja o pracy Rady jest obszerna i szczegółowa, ale brakuje jej w tych
wszystkich sprawozdaniach, takiej najistotniejszej rzeczy, która jest najbardziej drastyczna w naszym środowisku,
uważa, że powinni więcej czasu poświęcić i spróbować rozwiązać problem bezrobocia, bo jest to najbardziej
newralgiczny punkt, bardzo trudny, ale powinni cokolwiek robić w tej kwestii. Wszystkie fakty, które przedstawiają
mówią same za siebie i uważa, że powinni tym problemem zająć się w przyszłości, o co apeluje.
Ad. 12
ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE I ZAPYTANIA
r. W. Panasewicz – wnioski w sprawie wysypiska. Ostatnio chcąc jak gdyby spinać budżet w zakresie wykonania
w tych paragrafach zlecili usunięcie szeregu dzikich wysypisk, które nie tylko w Sierakowie powstają, ale również
w innych obszarach. Trochę szkoda, że ta informacja tak późno dociera. Zwrócił się z prośbą by interweniować
niekoniecznie publicznie na sesji, chociaż może dla statystyki to ważne. Poinformował, że zajmą się tym tematem
jako wnioskiem rozpoznają, co na dzień dzisiejszy mogą jeszcze zrobić. Problem jest dość istotny. Dodał, że
dobrze, że zgłoszenia takie wpływają, bo na pewno wpłyną bezpośrednio na poprawę środowiska. Interwencje w
zakresie dróg jak najbardziej i droga do Biernatowa, to są wnioski we wspólnym interesie społecznym zgłoszone i
tak będą traktowane, do zrobienia.
r. Z. Paprocki – odnośnie przystanków autobusowych. Trudno dziś przedstawić jakieś stanowisko.
Społeczeństwo określiło, że nie potrzebuje szyb w przystankach, powybijało je i ciągle wybija. Jest po rozmowie
z sołtysem i jest to problem dewastacji mienia w Siecieborzycach. Udało się trochę w Wiechlicach
zminimalizować problem wyrokiem sądu, podaniem do publicznej wiadomości skazanych i odpracowaniem. Jakiś
efekt jest. Myśli, że w najbliższym czasie spotka się z komendantem. Jest to zjawisko zorganizowanego
wandalizmu, jak docierają do niego informacje. W Siecieborzycach trzeba będzie zdefiniować i przeciwdziałać
temu i podjąć dalsze kroki w celu naprawy tego przystanku i w jakiej formie, bo szyby to chyba tylko doraźnie do
następnego razu. Podziękował za zgłoszenie tego problemu.
Odnośnie opłat obszarowych, odczytał aktualną informację na ten temat. Opłaty obszarowe zgodnie z ustawą
mają być wypłacone do końca kwietnia 2005 roku. W kraju jest 1mln 400 tys. decyzji, dziennie wychodzi 30 tys.
przelewów. Minister Olejniczak w wypowiedzi prasowej mówi, że do końca bieżącego roku 70 % przelewów trafi
do zainteresowanych. Dane mówią, że jest to nierealne tak też ma tu napisane, ale takie ma tu stanowisko.
Ta informacja jest aktualna i pochodzi z biura, które koordynuje w sprawie dopłat obszarowych.
r. S. Woźniak – odnośnie dachu na świetlicy w Lesznie Dolnym. Poinformował, że zwrócą jeszcze raz uwagę na
naprawę tego dachu i sposób załatwienia tej sprawy. Dodał, że nie była mu znana ta informacja.
r. Z. Teler – odnośnie dróg. Do dnia dzisiejszego nie otrzymali oficjalnego stanowiska Starostwa Powiatowego na
pismo z 15 kwietnia br. Faktycznie telefonicznie potwierdzona jest zmiana stanowiska Starostwa Powiatowego,
ktoś będzie musiał zrobić ten krok by wrócić do tej sprawy już formalnie.
r. A. Skawiński – wiceprzewodniczący – wyjaśnił wątpliwości jednego z radnych, co do używania przez niego
pieczątki służbowej. Poinformował, że wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego w raźnie jego choroby,
20
czy nieobecności w pełnieniu jego funkcji. Natomiast wiceprzewodniczącym Rady jest cały czas, od momentu
wyboru, aż do momentu odwołania przez Radę bądź ukończenia kadencji. Stąd też na pismach służbowych,
które funkcjonują w obrębie Urzędu Miejskiego, czy też Rady Miejskiej używa pieczątki, na której jest jego imię,
nazwisko oraz pełniona w Radzie funkcja. Odczytał interpelacje, na które odpowiedzi wpłynęły na piśmie do Biura
Rady.
r. Z. Popieniuk – powiedział, że burmistrz nie wspomniał o jego interpelacji, nie oczekuje odpowiedzi dzisiaj, ale
rozumie, że otrzyma ją na piśmie w najbliższym możliwym czasie.
r. Z. Paprocki – poinformował, że takiej odpowiedzi nie otrzymał.
p. E. Migniewicz – dyr. MSP ZOZ – ustosunkował się do pytań skierowanych przez r. Kosmatkę. Przypomniał,
że r. Paprocki wystosował już we wrześniu zapytanie odnośnie realizacji wynagrodzeń z tytułu ustawy 203 dla
pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej taką odpowiedź oczywiście przygotował i
odczyta ją. Uważa, że wniesie to jednoznaczne informacje dla wszystkich i zapytanie to nie będzie się
niepotrzebnie przewijało w kolejnych rozmowach (…) w odpowiedzi na zapytanie pana radnego Zdzisława
Paprockiego informuję, ustawa z dnia 22 grudnia 2000 roku o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie
kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o
zakładach opieki zdrowotnej Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 r., art. 4 pracownikom samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej przysługuje od dnia 1 stycznia 2001 roku przyrost miesięcznego przeciętnego
wynagrodzenia nie niższy niż 203 zł miesięcznie w przeliczeniu na pełnym wymiar czasu pracy(…)
MSP ZOZ w Szprotawie został utworzony w 1 czerwca 2002 roku, w czasie obowiązywania powyższej ustawy
i umowy o pracę z większością pracowników zakładu zostały zawarte z tą datą, natomiast z pozostałymi w czasie
późniejszym. W chwili zawarcia umowy powyższa ustawa obowiązywała w związku z czym zawierane umowy
wyczerpywały ten akt prawny. Wynagrodzenia w MSP ZOZ w Szprotawie wypłacane są regularnie i o czasie.
Myśli, że to co przeczytał wyczerpuje zapytanie obu radnych. Co do drugiego pytania odnośnie wypadku z dnia 7
listopada br. powiedział, że samo zdarzenie i zakończenie tego zdarzenia powoduje w nim wielki smutek
i ubolewanie, że tak to się zdarzyło. Uzmysłowił radnym, że w wypadkach drogowych ludzie giną, będą ginęli
i jest to nieuniknione i w okresie okołowypadkowym również. Natomiast ocena sposobu pracy, czy postępowania,
poprzez zakładanie obuwia ochronnego na buty lub nie, nie może mieć miejsca. Pracownicy szpitala zajmowali
się chorymi również i tą poszkodowaną, nie natomiast rodziną, która mogła odczuć w różny sposób w chwili
zdenerwowania pewne reakcje personelu. Czy zaistniało uchybienie w postępowaniu, czy też nie, jak sam r.
Kosmatka powiedział sprawa jest w Prokuraturze również jest taka funkcja rzecznika odpowiedzialności
zawodowej przy Izbie Lekarskiej, który bez wątpienia będzie tą sprawę analizować. Żadnych szerszych informacji
na dzień dzisiejszy nie udzieli.
Ad. 13
WOLNE WNIOSKI
r. P. Chylak – wrócił do bezpieczeństwa na drogach. Dotyczy bezpieczeństwa na ulicy Traugutta, jest to ulica,
która była kiedyś jednokierunkowa od kwiaciarni państwa Ziętek w dół. Jest tam ustawiony znak zakazu ruchu
samochodów ciężarowych, ale niestety zjeżdżają tam w dalszym ciągu autobusy. Zjeżdżają z góry skręcają w
lewo bardzo mocno ścinają zakręt i będzie kiedyś z tego powodu jakieś nieprzyjemne wydarzenie. Wnioskuje o
ustawienie na tej ulicy w jedną i druga stronę znaku zakazu postoju. Przytoczył pewne zdarzenie, stał za
autobusem zjeżdżając z góry i okazało się, że przed nimi stał samochód po stronie zjazdu, a pod górę szła
z wózkiem pani Basia, która bardzo powoli to robiła i kolejka zrobiła się niesamowita.
r. Z. Popieniuk – wnioskuje o rozważnie sprawy parkowania przy Szkole Podstawowej Nr 1. Tam jest chodnik
o szerokości co najmniej 4 m, a może i więcej i samochody nie mogą na nich parkować, bo jest zakaz
zatrzymywania i postoju i tabliczka – dotyczy również chodnika. Jeżeli ktoś tam stanie długim samochodem
prostopadle do tego chodnika, to nie mogą tam przejechać dwa samochody. Czy nie można by zmienić tego
znaku i zezwolić na parkowanie przednimi kołami na chodniku.
21
r. W. Sakuta – wnioskuje o udrożnienie kanalizacji burzowej na ulicy Sobieskiego niedaleko dawnego DZO. Przy
małych opadach ulica na całym zakręcie przy DZO jest zalana wodą. Nie wie czy jest tam brak kanalizacji i czy
jest zapchana. W związku z tym przy małych opadach jest wielkie zagrożenie dla pieszych i poruszających się po
tej ulicy. Poprosił o zajęci się tą sprawą.
r. J. Jankowski – przewodniczący – przypomniał radnym, żeby interpelacje i wnioski składali na piśmie.
Ad. 14
INFORMACJE
r. J. Jankowski – przewodniczący – poinformował, że otrzymał kilka pism z Urzędu Skarbowego, których treść
chciałyby przekazać radnym. Odczytał pismo (…) wykonując obowiązek wynikający z art. 24 h, ust. 12 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu informuje, że
dokonane analizy oświadczeń majątkowych nie wykazały, aby osoby zobowiązane podały w nich nieprawdę lub
zataiły prawdę. W związku z czym tut. Urząd nie kierował do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej wniosków
o przeprowadzenie kontroli oświadczeń majątkowych.(..) Podziękował radnym za tak solidne i prawidłowe
wypełnienie tych wszystkich dokumentów. Odczytał kolejne pismo (…) zgodnie z art. 24 h, ust. 12 ustawy
o samorządzie gminnym przesyłam analizę oświadczeń majątkowych złożonych na moje ręce przez burmistrza
i przewodniczącego Rady Miasta. Pan Roman Rosół burmistrz Szprotawy, oświadczenie zostało złożone
z zachowaniem ustawowego terminu, wszystkie rubryki zostały wypełnione z zachowaniem formuły „nie dotyczy”
przewidzianej we wskazówkach zawartych we wzorze przedmiotowego oświadczenia opatrzonych zwrotem
uwaga. Ponadto stwierdzono, iż oświadczenie majątkowe za rok 2003 nie budzi zastrzeżeń, co do treści
poprzednio złożonego oświadczenia. Pan Julian Jankowski przewodniczący Rady Miasta, oświadczenie zostało
złożone z zachowaniem ustawowego terminu, wszystkie rubryki zostały wypełnione z zachowaniem formuły „nie
dotyczy” przewidzianej we wskazówkach zawartych we wzorze przedmiotowego oświadczenia opatrzonych
zwrotem uwaga. Ponadto stwierdzono, iż oświadczenie majątkowe za rok 2003 nie budzi zastrzeżeń, co do treści
poprzednio złożonego oświadczenia. Podpisał Wojewoda Lubuski Janusz Gramza(…).
Chciałby przypomnieć radnym, a zwłaszcza przewodniczącym Klubów Radnych, że otrzymali pismo informujące
o tym, że do dnia 17 grudnia br. oczekuje się propozycji do planu pracy Rady na I półrocze 2005 roku. Poprosił o
złożenie takich propozycji do 17 grudnia br. Poinformował, że sesja okołobudżetowa planowana jest na
10 grudnia br., spotkanie konsultacyjne przed budżetem na 17 grudnia br. i sesję budżetową na 28 grudnia br.
Zapytał, czy terminy te pasują radnym. Spotkanie konsultacyjne 17 grudnia odbędzie się o godz. 12.00,
ale każdy jeszcze otrzyma zawiadomienie na piśmie.
Poinformował, że wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu była ostatnio na dość ważnym szkoleniu odnośnie
tworzenia budżetu. Myśli, że uwagami i wnioskami z tego szkolenia mogłaby się podzielić z radnymi.
r. H. Śladewska – poinformowała, że umawiała się z przewodniczącym Rady, że informacji udzieli na następnej
sesji.
r. A. Skawiński – wiceprzewodniczący – powiedział, że kierownik OPS prosił o przekazanie informacji o tym,
że 4 grudnia br. o godz. 12 odbędzie się w SzDK zabawa mikołajkowa dla 300 dzieci z terenu miasta i gminy
z rodzin najuboższych. Organizatorem tej imprezy jest OPS i SzDK.
Ad. 15
OŚWIADCZENIA
22
Ad. 16
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z SESJI RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU
r. Julian Jankowski – przewodniczący – powiedział, że protokół z sesji Rady Miejskiej był wyłożony przed
sesją w Biurze Rady, w dniu dzisiejszym był do wglądu przez Wysoką Radę. W związku z tym postawił pod
głosowanie przyjęcie protokołu z dnia 28 października br.
Rada nie zgłosiła uwag i przystąpiła do głosowania
W wyniku głosowania 17 „za”, 3 „wstrz.” protokół został przyjęty.
Ad. 17
ZAMKNIĘCIE OBRAD
Zamknięcia obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Szprotawie dokonał przewodniczący Rady radny Julian
Jankowski o godzinie 13.08.
Na tym zakończono protokół
Przewodniczący Rady Miejskiej
Julian Jankowski
Protokołowała:
M. Macyszyn
23

Podobne dokumenty