I r*rEr\,.

Transkrypt

I r*rEr\,.
KslĄżXA PRZED|!'IARÓW
d' I 020802
kat9r |.|V)
ąym| po dtogacho n.w|e?chn|uhłard/ońej'
Kotńość- 5
150
m3
4 KNR 2.31
d.l 0104-05
Mechanicze zagęszeenie warstwyodsą@ją@j w kolycie |Ubna calej
po zaq. 10 cm
sze..drogi-grub.warstlvy
5 KNR 2 3I
d l 0104.06
0104.06
lltechani?e/agęsfcreń'ewaE|ł"yodsącfająejs korycie|ubna ałej
qlubwa6h'v pofag
da|3zvI cn
cn glubwa6h'v
sŹe.droo|.fa'afdy da|3zy
sŹe.drog|.fa
Dofaq
'afdv
500
m,
Ręene rozru@nieziemiżyznei|ub
kornpostow€na
j terenieptaskm
ha
6 KNR 2'2]
d.10213-01
7KNR2'21
d 1 040r-02
8 KNR 2 2,
d 10607.0l
25'20
grub.warsw2 cm
sierem na grunciekat |||beznawoże-m2
WykonanietrawnikÓw
dylvanowych
5oa 242 48
ńf
. podporyfe|betowe.ańa|og'asft
Lawh|pJl\owef pre.abrykaow
że|b€ t owych
łał|idlowniane
z oparcom fe wfmocnieniem
sla|owym
szt
9 KNF 2-23
d.1 0306-01
1o KNR 2.23
d I 0305-0r
| 1 KNR 2 '23
d 1 0305-ol
12 KNR 2.23
dI I 0'05-01
0305-0t
Sft.
Montaz husldwk' podwEsfane] . ara|og|ddoT€ | . f podeslem
r fl
1s
slółdogryW*achy |ubchińczyka szt'
Montażpżep]otni.ana|ogiabetonowy
17
1
RAfEM
150.000
FłAZEM
5oo.00o
^^-500.00
500.000
RAZEM
251
fl4ZEM
1o'oo
FAZEM
1
FAZEM
1
1
14 KNR 2'23
d.t o3o5-01
.6KNR2.2I
d I 0607.0I
15Ó'ooo
p.zep.olńi.ana|ogia
lL4ontaz
fesMa f.ężnoścbwy
puep'otn|
Motaż pŹeplotni.
Monta.ż
Montaż
oŹeolotni.
' ana|ogia
ana|og|a
ana|ooia
ści.ńhswspinac/kowa
ścianka
wso|nacŹkowduża
wspinacŹkowa
ou/a
d.l 0607'01
1
RAZEM
szt.
1
13 KNt
KNR 2 23
d13
15KNR22I
0 200
RAZEM
podwigszanej. an6|ogia festaw ze 4eżdza|nią
l/lontażhuśtawki
1
RAZEM
sft
ls
sA
l aw||pańowe7 plefóbryhalow
ze be|owychpodporyże|oeowe. Jra|og|d5/l
sla|owv|osf na śm€ c i
szt
4
Nawieuchniagumowadwu-kojorowa
8A.45+1a.19+32
69+58.28+44.87
m2
I
2 OGROOZENIE
,1
1 0 .0 0 0
1 000
J 000
1 .0 0 0
1 000
RAZEM
1 .0 0 0
2.000
Lawk|pańowe f p|etabryk.tow/e belowych. podpoł fe|De|owe. a.ó|og|a sft
legu|ańinp|Źcufabaw
1
257.520
RAZEM
szt
2
0.020
1.000
RAZEI\,I
1 000
4 0O0l
RAILIV
4 ópo
242 484
r*rEr\,.
KS|ĄŹKA PRfEoM|ARÓW
i0.15m3w
kat' l-tl| upzsdn|o znagazynowansj w hałdachi ilan.po.tem urobkusamo.
l s.mowyładow.żyńina od|egłość
do 1 km
NaKady użupoIf,iaiąc€za klżdo da|€zg rozpo.2ęb 0.5 kln trampońU pona(
l km s€mocnodami samowyladowEymi po t.runle |Ubdrcgach gruntowycn
i9 z łatl doggk- 3aach9!ow6z ||s!a' o ro*law|€ co 10 cm
3m I fuftki1mz siadł w
ramach gta|owychns gololvycł1słupkachf pa36ń do|nymu btachyo tvyso'
koścl25 cm : .n.|ogis drcT/nIlnsbrańa z furt
-2-

Podobne dokumenty