Regulamin konkursu "Mundurek Szkolny" dla dziewcząt i ch?opców

Transkrypt

Regulamin konkursu "Mundurek Szkolny" dla dziewcząt i ch?opców
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach
Regulamin konkursu "Mundurek Szkolny" dla dziewcząt i ch?opców
Autor: Grzegorz Kubicki
13.04.2007.
1.
Organizatorem konkursu jest Gimnazjum w Krośniewicach.
2.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III Gimnazjum w Krośniewicach.
3.
Celem konkursu jest zaprezentowanie przez uczniów pomys?ów na mundurek szkolny oraz
dokonanie przez m?odzie? wyboru najlepszego projektu.
4.
Prace konkursowe ucze? sk?ada na arkuszu bloku rysunkowego, format A-4. Projekt mundurka
przedstawia w formie dowolnej techniki, w postaci rysunku. Ustala równie? kolor i nazw? materia?u, z
którego ma by? on uszyty.
5.
Arkusz z rysunkiem i opisem zawiera jeden wzór: oddzielny dla dziewcząt i oddzielny dla ch?opców
lub uniwersalny projekt dla ch?opca i dziewczyny. Na odwrotnej stronie arkusza ucze? podpisuje swój
projekt imieniem i nazwiskiem.
6.
Prace sk?adane są do wychowawców klas, do 23 kwietnia 2007r.
7.
Konkurs przebiega w dwóch etapach:
ETAP I: spośród wszystkich prac Komisja Konkursowa, wybierze 3 najlepsze prace, które przechodzą do II
etapu;
w sk?ad Komisji Konkursowej wchodzi: dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, dwóch
przedstawicieli Rady Rodziców, dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Dyrektor i Wicedyrektor
Szko?y;
wyniki I etapu zostaną przedstawione do 11 maja 2007 roku.
ETAP II:
spośród trzech najlepszych prac wy?onionych w I etapie konkursu wybrany zostanie jeden wzór w
drodze referendum;
w referendum biorą udzia? tylko uczniowie;
referendum zostanie przeprowadzone przez Samorząd Uczniowski do 26 maja 2007 roku.
8.
Najlepszy zdaniem uczniów projekt b?dzie wzorem mundurku szkolnego obowiązującego w
Gimnazjum w Krośniewicach od roku szkolnego 2007/2008.
9.
Najlepsze prace b?dą nagrodzone.
http://www.gimkace.info
Kreator PDF
Utworzono 8-03-2017, 02:47