Deklaracja rezygnacji z członkostwa

Komentarze

Transkrypt

Deklaracja rezygnacji z członkostwa
Deklaracja rezygnacji z członkostwa
Polskiego Związku Hodowców Koni
Ja niżej podpisany(a)
Imię i nazwisko ............................................................................................................................................
(lub nazwa instytucji)
Pesel ...............................................................................................................................................................
Adres...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
rezygnuję z członkostwa w Polskim Związku Hodowców Koni i jednocześnie proszę o wykreślenie mnie
z listy Członków z dniem …..................................
Podpis członka ........................................................

Podobne dokumenty