zapytanie ofertowe - Fundacja Natura Polska

Transkrypt

zapytanie ofertowe - Fundacja Natura Polska
Lubomyśl 23 b, 68-200 Żary
tel. 608 238 599
www.naturapolska.com
[email protected]
Lubomyśl, 18.04.2014
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie poniższych prac :
Zakres zadania : wykonanie tablic informacyjnych, strony internetowej i promocji
projektu dotyczącego sołectwa Wicina
1.Tablica z planem Wiciny przy wjazdach do miejscowości 3 sztuki (1x2 mb)
2.Wykonanie tabliczek kierunkowskazowych 4 sztuki
(słupek stalowy ocynkowany i malowany wysokości 260 cm fi 5 cm, tabliczki kierunkowskazowe
70x15, 16 sztuk tj. 4 szt na jeden słupek)
3.Strona internetowa www.wicina.eu
(struktura : aktualności, położenie wsi, mapka, historia, atrakcje turystyczne, galeria, kontakt, logo
projektu)
4.Mapa turystyczna Wiciny (format A-3 łamany, pełen kolor, papier minimum 135 gram. Treści :
położenie wsi, mapka, historia, atrakcje turystyczne, galeria zdjęć, logo projektu) 2.500 szt.
5.Tablice edukacyjne 80x120 cm 4 szt.
6.Tablice ogłoszeniowo-informacyjne 3 szt.(1x2 mb)
7.Promocja projektu (Gazeta Regionalna, Gazeta Lubuska) x4 emisje
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej :
-nazwę i adres oferenta
-opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
-wartość oferty (netto oraz brutto)
-termin ważności oferty.
Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki
gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania
upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką
firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona
osobiście do kupującego na adres : FUNDACJA NATURA POLSKA Lubomyśl 23b, 68200 Żary.
Termin składania ofert upływa w czwartek 02 maja 2014 roku o godzinie 15.00.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o cenę (100%). Dodatkowymi kryteriami
będą kompleksowa realizacja dostawy z montażem/instalacją.
Dodatkowe informacje o przedmiocie zapytania można uzyskać pod numerem telefonu 608
238 599.