Protokół wyboru dostawcy dwóch maszyn dziewiarskich płaskich

Transkrypt

Protokół wyboru dostawcy dwóch maszyn dziewiarskich płaskich
Łódź, dnia 27.04.2012 r.
ORBUD-TRADE Tomasz Jackowski
Ul. Traktorowa 128
91-204 Łódź
PROTOKÓŁ WYBORU DOSTAWCY
W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu, mające na celu wyłonienie
najkorzystniejszej oferty na dostawę dwóch maszyn dziewiarskich płaskich o cienkim uigleniu w
ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pt.: „Wzrost konkurencyjności firmy ORBUDTRADE poprzez intensywny rozwój produkcji”, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013: Gospodarka, Innowacyjność,
Przedsiębiorczość; Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw, wpłynęły oferty firm:
1. H. Stoll GmbH & Co. KG, Postfach 2544, D-72715 Reutlingen, Niemcy
2. KCKM Polska Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 10a/30, 95-100 Zgierz
Wymienione oferty spełniają kryteria określone w ogłoszeniu, wpłynęły we właściwym terminie i
zostały ocenione wg kryteriów podanych w ofercie. Poniższe zestawienie przedstawia złożone oferty
oraz ceny brutto w PLN poszczególnych produktów.
Lp.
1
2
Nazwa firmy
H. Stoll GmbH & Co.
KG
KCKM Polska
Sp. z o.o.
Zaproponowana cena
467475,03 zł
651631,86 zł
Punktacja
10,00 pkt
7,17 pkt
Punktacja (%)
100%
71,7%
Wybrano ofertę firmy: H. Stoll GmbH & Co. KG, Postfach 2544, D-72715 Reutlingen, Niemcy, w
najwyższym stopniu spełniającą kryteria wskazane w ogłoszeniu o zmówieniu. Oferta firmy H. Stoll
GmbH & Co. KG uzyskała najwyższą liczbę punktów.