KARTA UCZESTNIKA „BIAŁEJ SZKOŁY” PORONIN, 07

Transkrypt

KARTA UCZESTNIKA „BIAŁEJ SZKOŁY” PORONIN, 07
KARTA UCZESTNIKA
„BIAŁEJ SZKOŁY”
PORONIN, 07-13.01. 2017 r.
GRUPA NARCIARSKA
PROSZĘ O WYPEŁNIENIE I ODDANIE KARTY
WYCHOWAWCY KLASY DO DNIA 16 .12. 2016
Imię i nazwisko dziecka : .............................................................
Adres zamieszkania : ....................................................................
Klasa .............................................................................................
Telefon kontaktowy : .....................................................................
Numer PESEL : .............................................................................
- Czy dziecko uczyło się już jazdy na nartach – TAK / NIE
- Ile sezonów dziecko jeździło już na nartach ...................
Oświadczam, że sprzęt narciarski mojego dziecka został sprawdzony
i przygotowany do sezonu w serwisie narciarskim znajdującym się w
...........................ul. .........................................
WYPEŁNIA LEKARZ
LUB RODZIC NA PODSTAWIE OPINII LEKARSKIEJ
( z przyjęciem pełnej odpowiedzialności za oświadczenie )
Oświadczam, że stan zdrowia w/w dziecka pozwala
na uczestniczenie w zajęciach narciarskich na Białej Szkole.
INFORMACJA RODZICÓW O DZIECKU
Przebyte choroby ( wpisać TAK lub NIE ): odra .........................,
ospa ....................., różyczka ..................., świnka ......................,
szkarlatyna ........................, żółtaczka zakaźna ............................,
choroby nerek ( podać jakie )........................................, choroby
reumatyczne ........................, astma ..............................., padaczka
..........................., inne choroby .....................................
U dziecka występowały w ostatnim roku lub występują obecnie*
drgawki, utraty przytomności, zaburzenia równowagi, omdlenia,
częste bóle głowy, lęki nocne, trudności w zasypianiu, tiki, moczenia
nocne, częste bóle brzucha, wymioty, krwawienie z nosa, przewlekły
kaszel, duszności, bóle stawów, szybkie męczenie się, lunatykownie,
inne objawy .....................................
........................................................................................................
Dziecko jest uczulone* : TAK, NIE ; jeśli tak to podać na co:
........................................................................................................
Dziecko nosi *: okulary, aparat ortodontyczny, wkładki
ortopedyczne, inne aparaty ............................................................
Jazdę samochodem znosi* : dobrze, źle
W przypadku gorączki można podać ............................................
........................................................................................................
Inne uwagi o zdrowiu dziecka : .....................................................
........................................................................................................
W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie
szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.
PODPIS
........................................
Stwierdzam, że podałem/łam wszystkie znane mi informacje o
dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki
w czasie pobytu na „Białej Szkole”.
....................................
data
data........................... podpis .................................................
* właściwe podkreślić
.........................................
podpis Rodzica
KARTA UCZESTNIKA
„BIAŁEJ SZKOŁY”
PORONIN, 07-13.01. 2017 r.
GRUPA SNOWBOARDOWA
PROSZĘ O WYPEŁNIENIE I ODDANIE KARTY
WYCHOWAWCY KLASY DO DNIA 16 .12. 2016
Imię i nazwisko dziecka : .............................................................
Adres zamieszkania : ....................................................................
Klasa .............................................................................................
Telefon kontaktowy : .....................................................................
Numer PESEL : .............................................................................
- Czy dziecko uczyło się już jazdy na snowboardzie – TAK / NIE
- Ile sezonów dziecko jeździło już na snowboardzie ...................
Oświadczam, że sprzęt snowboardowy mojego dziecka został
sprawdzony i przygotowany do sezonu w serwisie znajdującym się
w ...............................ul. ...........................................................
WYPEŁNIA LEKARZ
LUB RODZIC NA PODSTAWIE OPINII LEKARSKIEJ
( z przyjęciem pełnej odpowiedzialności za oświadczenie )
Oświadczam, że stan zdrowia w/w dziecka pozwala
na uczestniczenie w zajęciach snowboardowych na Białej Szkole.
INFORMACJA RODZICÓW O DZIECKU
Przebyte choroby ( wpisać TAK lub NIE ): odra .........................,
ospa ....................., różyczka ..................., świnka ......................,
szkarlatyna ........................, żółtaczka zakaźna ............................,
choroby nerek ( podać jakie )........................................, choroby
reumatyczne ........................, astma ..............................., padaczka
..........................., inne choroby .....................................
U dziecka występowały w ostatnim roku lub występują obecnie*
drgawki, utraty przytomności, zaburzenia równowagi, omdlenia,
częste bóle głowy, lęki nocne, trudności w zasypianiu, tiki, moczenia
nocne, częste bóle brzucha, wymioty, krwawienie z nosa, przewlekły
kaszel, duszności, bóle stawów, szybkie męczenie się, lunatykownie,
inne objawy .....................................
........................................................................................................
Dziecko jest uczulone* : TAK, NIE ; jeśli tak to podać na co:
........................................................................................................
Dziecko nosi *: okulary, aparat ortodontyczny, wkładki
ortopedyczne, inne aparaty ............................................................
Jazdę samochodem znosi* : dobrze, źle
W przypadku gorączki można podać ............................................
........................................................................................................
Inne uwagi o zdrowiu dziecka : .....................................................
........................................................................................................
W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie
szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.
PODPIS
........................................
Stwierdzam, że podałem/łam wszystkie znane mi informacje o
dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki
w czasie pobytu na „Białej Szkole”.
....................................
data
data........................... podpis .................................................
* właściwe podkreślić
.........................................
podpis Rodzica