Wycieczka do Berlina i na Tropical Island

Transkrypt

Wycieczka do Berlina i na Tropical Island
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach
Wycieczka do Berlina i na Tropical Island
Autor: Agnieszka Bojanowska
11.05.2011.
W dniu 1 kwietnia 2011 r. 43- osobowa grupa uczniów naszego Gimnazjum uczestniczy?a w wycieczce do
Berlina. D?ugo oczekiwany wyjazd obejmowa? w swoim programie zwiedzanie Berlina z najwi?kszymi
jego zabytkami, zwiedzanie Muzeum Pergamo?skiego a tak?e pobyt na Tropical Island, który okaza? si?
najwi?kszą atrakcją wycieczki.
Po d?ugiej podró?y, dzie? w Berlinie zacz?liśmy od zwiedzania Placu Poczdamskiego (Potsdamer Platz)
przyk?adu nowoczesnej architektury , miejsca handlu, rozrywki i biznesu. Tu w jednym z centrów
handlowych obejrzeliśmy pozosta?ości Muru Berli?skiego. Nast?pnie udaliśmy si? do zabytkowej cz?ści
miasta, a tym samym do najs?awniejszych miejsc historycznych Berlina. Byliśmy m.in. przy s?ynnej
Bramie Brandenburskiej, przejawiającej si? jako symbol i wizytówka Berlina, a tak?e miejsce pobytu
turystów z ca?ego świata. Du?e wra?enie wywar? na nas Reichstag z fascynującą architekturą i dzielnicą
rządową. Widzieliśmy tak?e wie?? telewizyjną wysoką na 368 m, która jest jednocześnie obrotową
restauracją i wie?ą widokową, a tak?e Kolumn? Zwyci?stwa. Po fascynującym zwiedzaniu i uwiecznieniu
wszystkich miejsc i zabytków naszymi aparatami udaliśmy si? na Wysp? Muzeów, zajmującą czo?owe
miejsce w europejskim świecie muzeów. Tu czeka?a nas podró? po świecie staro?ytności. Muzeum
s?ynie ze zbiorów staro?ytnej architektury oraz hellenistycznej rze?by. Światową s?aw? zawdzi?cza
wspania?ym rekonstrukcjom zespo?ów architektonicznych pozyskanych w trakcie prac wykopaliskowych.
Niezapomniane wra?enie zrobi? na nas zrekonstruowany Wielki O?tarz Zeusa, rekonstrukcje świąty? i
innych budowli, rze?by i misterne mozaiki. D?ugo oczekiwanym momentem naszej wycieczki by? pobyt
na Tropical Island gdzie spe?ni?y si? marzenia tych, którzy chcieli wybra? si? na wysp? tropikalną. Wyspa
po brzegi wype?niona jest egzotyczną roślinnością wyst?pującą wy?ącznie w tropikalnych cz?ściach
świata, są na niej dwa ogromne baseny ze wspania?ymi pla?ami i niezliczoną ilością atrakcji, z których
korzystaliśmy co nie miara. Ca?ości dope?nia?y malownicze zakątki wyspy, wodospady, tereny bagienne,
lasy tropikalne z ?yjącą tam zwierzyną a tak?e restauracje i sklepiki ulokowane w domkach stylizowanych
m.in. na tajski, balijski i polinezyjski. Mieliśmy wra?enie, ?e naprawd? znale?liśmy si? w tropikalnej cz?ści
świata. Mamy nadziej?, ?e pojedziemy tam ponownie!!!Opiekunami wycieczki byli: Julita
Szczepankiewicz, Violetta Kotli?ska, Jacek Postolski, Iwona Miller i Agnieszka Bojanowska
http://www.gimkace.info
Kreator PDF
Utworzono 8-03-2017, 02:56

Podobne dokumenty