Certyfikat Produktów Zakładu Usług Informatycznych Mieszczanin

Transkrypt

Certyfikat Produktów Zakładu Usług Informatycznych Mieszczanin
ZAMÓWIENIE AKTUALIZACJI PROGRAMU KOMPUTEROWEGO
LUB ZMIANY WARUNKÓW LICENCJI
(oferta Sprzedawcy może zostać przyjęta wyłącznie bez zastrzeżeń)
[ ] Aktualizacja jednorazowa
Liczba stanowisk
dodatkowych
Zmiana limitów
Nazwa Programu
Aktywne
Pasywne
Oczekiwany limit
(**wg limitów dla danego programu)
Budynki**
Inne limity **
1.
2.
3.
4.
Baza Danych Sybase SQL Anywhere 11
Kupujący*
[ ] Aktualizacja stała
Kod
kontrahenta
Liczba
stanowisk
dodatkowych:
Liczba stanowisk dodatkowych:
Oczekiwana:
Nazwa kontrahenta
Osoba do kontaktu
Telefon
Ankieta
Zarządzana powierzchnia
m2
Liczba lokali
Liczba
budynków
Liczba wspólnot
mieszkaniowych
Liczba
komputerów
Liczba
pracowników
Sprzedawca
Data zamówienia:*
Wartość zamówienia netto:* Licencja:
M.INFORMATYKA Sp. z o.o. Sp. k.
KRS 0000444629, NIP 222-089-54-48
41-400 Mysłowice, ul. Modrzewskiego 42
Warunki płatności:
zł
przelew
Abonament (jeśli dotyczy):
Dodatkowe
informacje:
* pola wymagane, by zamówienie było wiążące
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią Ogólnych warunków sprzedaży, Warunków gwarancji, Regulaminu usług
serwisowych i Regulaminu stałej aktualizacji ustalonych przez M.INFORMATYKA Sp. z o. o. Sp. k. 14 lutego 2013r.,
opublikowanych na stronie internetowej pod adresem elektronicznym: www.mieszczanin.pl i że zostały mi one udostępnione
w taki sposób, że mogę je bez problemu przechowywać i odtwarzać, dlatego akceptuję je bez zastrzeżeń jako integralną
część umowy sprzedaży oraz umowy o korzystanie z zamawianych programów komputerowych (licencji).
Pieczęć firmowa zamawiającego
Imię i nazwisko osoby
(nie wymagane przy zamówieniu elektronicznym)
uprawnionej do składania zamówień
zł