Powrót do ?róde? czyli spotkanie z olimpijczykiem Micha?em

Transkrypt

Powrót do ?róde? czyli spotkanie z olimpijczykiem Micha?em
Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach
Powrót do ?róde? czyli spotkanie z olimpijczykiem Micha?em
Pietrzakiem
Autor: Robert Nowak
26.09.2012.
Przy komplecie publiczności w poniedzia?kowy ranek w hali sportowej GCKSiR w Krośniewicach odby?o
si? spotkanie m?odzie?y z Zespo?u Szkó? nr 1 w Krośniewicach z Micha?em Pietrzakiem, pochodzącym z
Krośniewic reprezentantem Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w sztafecie 4x400. Tą niezwykle
przyjemną dla wszystkich imprez? poprowadzi?a Wice-dyrektor ZS nr 1 w Krośniewicach Katarzyna
Mizio?ek (wychowawczyni Micha?a z Gimnazjum), a wzi?li w niej udzia? Jakub Krygier (Burmistrz
Krośniewic), Waldemar i Jolanta Pietrzakowie (rodzice i pierwsi trenerzy), Andrzej Fa?dzi?ski oraz Robert
Nowak.
Na hali nie zabrak?o miejsc dla wszystkich uczniów zarówno gimnazjum jak i liceum a tak?e dla
nauczycieli, którzy doskonale pami?tają czasy swojego by?ego ucznia.
Podczas uroczystej prezentacji osiągni?? sportowych, nagród i medali zdobytych przez wychowanka
gimnazjum i liceum w Krośniewicach mo?na by?o dowiedzie? si? o „drodze” jaką przeszed?
Micha? nim zosta? zawodnikiem kadry narodowej. Wizyta by?a doskona?ą okazją do przedstawienia
sylwetki tego niezwykle ambitnego i skromnego ch?opaka, który oprócz kariery sportowej postawi?
równie? na wykszta?cenie. Studiuje obecnie na 2 kierunkach: wychowanie fizyczne i rehabilitacja na
Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
W pierwszej cz?ści spotkania Micha? opowiedzia? o swoich wra?enia z pobytu i udzia?u w IO w Londynie,
jak równie? zrelacjonowa? niezwykle emocjonujący bieg pó?fina?owy z jego udzia?em. M?odzie?
zgromadzona w hali mog?a obejrze? tak?e krótki film z najwa?niejszych zawodów sportowych z jego
udzia?em. Poznaliśmy te? plany i zamierzenia naszego krajana odnośnie wyst?pu na nast?pnych
Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku.
Druga cz?ś? spotkania poświ?cona by?a początkom kariery zawodowej, szkolnym czasom, wspomnieniom
z pierwszych treningów. Micha? gorąco zach?ca? wszystkich do czynnego udzia?u we wszelkiego rodzaju
zaj?ciach sportowych, gdy? praktycznie ka?dy mo?e znale?? dyscyplin? na miar? swoich mo?liwości i
umiej?tności. Najzdolniejsi mają szans? zmierzy? si? z najlepszymi na świecie niezale?nie od tego z skąd
pochodzą, czego „Nasz Mistrz” jest najlepszym przyk?adem. Na zako?czenie Jakub Krygier
wr?czając kwiaty w imieniu w?odarzy Krośniewic bardzo serdecznie pogratulowa? naszemu gościowi
wyników i z?o?y? ?yczenia dalszych sukcesów na arenie mi?dzynarodowej. Ka?dy z uczestników
spotkania móg? sobie zrobi? pamiątkowe zdj?cie z Micha?em na tle flagi olimpijskiej.
http://www.gimkace.info
Kreator PDF
Utworzono 8-03-2017, 02:57

Podobne dokumenty