Soul, spirit, body

Transkrypt

Soul, spirit, body
Title
Soul, spirit, body
Questions to the sermon preached by xxx, Dandypolish, xxx 2012.
Question 1. Clay / glina
You provide an explanation that the ‘dust’ as it appears in Gn2:7 should
correctly state ‘clay.’1
Could you please explain why you assert that what Moses called ‘dust,’ should have been called
‘clay’? What is the difference between ‘dust’ and ‘clay’? What is the significance of this correction?
What is its role in the sermon?
Wyjaśniasz że ‘proch’ w Gn2:7 jest niewłaściwe i powinno być ‘glina.’ Czy mógłbyś wyjaśnić
dlaczego powinna być ‘glina’? Jaka jest różnica między prochem i gliną? Dlaczego twoja poprawka
ma jakieś znaczenie? Jaka jest rola poprawki w kazaniu?
Question 2. Brain / mózg
You say that the role of the brain is to receive information, filter it, retain it or reject it.2 Does the
brain do anything else or just stores information that it decides to keep?
Mówisz że zadaniem mózgu jest otrzymywać informacje, filtrować je, trzymać lub odrzucać. Czy
poza tymi funkcjami mózg robi coś innego?
Question 3. Two elements or 3 / Dwa elementy czy 3
You explain that God first created a physical part of the human being, then “breathed into his nostrils
the breath of life, and man became”3 “a human being alive,”4 or as some English version read “a
living soul.”5 Next, you summarise/emphasize that a man is composed of only 2 elements.6
If a man is composed of only 2 elements, could you explain why Paul talks about 1) spirit, 2) soul,
and 3) body as 3 distinct elements of a human being?
1Th5:23NASB NowG1161 may the GodG2316 of peaceG1515 HimselfG846 sanctifyG37 you entirelyG3651; and
may your spiritG4151 and soulG5590 and bodyG4983 be preservedG5083 completeG3648, withoutG274 blameG274
at the comingG3952 of our LordG2962 JesusG2424 ChristG5547.
Wyjaśniasz że Bóg najpierw stworzył fizyczną część człowieka, potem tchnął dech żywota w jego
nozdrza i człowiek stał się człowiekiem ożywionym, albo jak niektóre tłumaczenia mówią żyjącą
duszą. Następnie podkreślasz że człowiek składa się z dwóch elementów.
Jeśli człowiek składa się tylko z dwóch elementów, wyjaśnij dlaczego Paweł mówi o 1) duchu, 2)
duszy, i 3) ciele jako trzech różnych elementach człowieka?
Question 4. Change soul to spirit / zmiana duszy na ducha
You intend to “change this word ‘soul’ to ‘spirit’”7 and undertake
to substantiate it.8
In agreement with Gn2:7 and your own writing on the board,
soul is made of the body and the breath of life. Do you really want
1
2
3
4
5
6
7
8
(6:47) Your statement begins 6mins47seconds from the beginning of your sermon, as it is
recorded on the video xxx
(7:36)
Gn2:7NASB
(8:20)
(9:41)
(10:08)
(12:58)
(13:35)
© Cezary Niewiadomski • C:\0\Cezary\Blog\2013\04\34 prawdziwe (1)\Soul Spirit PL.docx
Page 1
to change ‘soul’ to spirit? If yes, then ‘spirit’ would be made of the body and the breath of life. Is it
what you really mean?
You inform that Ec12:7 describes death, the reverse process of life (I guess you mean ‘creation’).9
Next, you note that very often we stop at the point when the spirit goes back to God,10 and point out
that something else is happening as well. It is not only the breath of life that goes back to God,11 but
also the spirit.12
Zapowiedziałeś że zmienisz słowo ‘dusza’ na ‘duch’ i dasz podstawę do tej zmiany. Zgodnie z
Gn2:7 i pismem na tablicy, dusza składa się z ciała i tchu życia. Czy rzeczywiście chcesz zmienić
duszę na ducha? Jeśli tak, wtedy ‘duch’ składałby się z ciała i tchu życia. Czy to jest rzeczywiście to
co masz na myśli?
Mówisz że Ec12:7 opisuje śmierć, proces odwrotny do życia (myślę że chodzi ci o ‘stworzenie’).
Następnie zauważasz że często zatrzymujemy się w punkcie kiedy duch idzie z powrotem do Boga,
ale tam dzieje się coś jeszcze. Nie tylko dech życia wraca do Boga, ale również duch.
From your study (see the picture above) we have the following equation:
Na podstawie tego mamy następujące równania:
Equation1: Body (atoms) + breath of life = soul (living being)
Równanie1: Ciało (atomy) + dech żywota = dusza (żyjąca istota)
In agreement with you intention of changing ‘soul’ to ‘spirit’ we should have:
Zgodnie z twoją intencją zamiany ‘duszy’ na ‘ducha’ powinniśmy mieć:
Equation2: Body (atoms) + breath of life = spirit (living being)
Równanie2: Ciało (atomy) + dech żywota = duch (żyjąca istota)
I believe you intend to change ‘breath of life’ to ‘spirit’, then we should have:
Wydaje mi się zamierzałeś zamienić ‘dech żywota’ na ‘ducha’ a wtedy powinniśmy otrzynać:
Equation3: Body (atoms) + spirit = soul (living being)
Równanie3: Ciało (atomy) + duch = dusza (żyjąca istota)
But you explain that we still have the breath of life, and in addition, we also have the spirit
Ale ty tłumaczysz że my nadal mamy tchnienie życia, a w dodatku mamy ducha:
Equation4: Body (atoms) + breath of life + spirit = soul (living being)
Równanie4: Ciało (atomy) + tchnienie życia + duch = dusza (żyjąca istota)
Could you please explain why you announce that you intend to replace one thing with another while
in fact you keep the first one and add another, and as a result you have two things, and not one?
Why did you begin with 2 elements on the left side of the equation, and end up with 3? The
replacement ended up with addition. Is it intentional?
Czy mógłbyś wyjaśnić dlaczego zapowiadasz intencję zamiany jednej rzeczy na drugą, kiedy
właściwie zachowujesz pierwszą i dodajesz drugą, a w rezultacie mamy dwie rzeczy a nie jedną?
Dlaczego wystartowałeś z dwoma elementami po lewej stronie równania a skończyłeś z trzema?
Twoja zamiana jest właściwie dodawaniem. Czy zrobiłeś to celowo?
9
10
11
12
(13:51)
(14:34)
(15:02)
(15:07)
© Cezary Niewiadomski • C:\0\Cezary\Blog\2013\04\34 prawdziwe (1)\Soul Spirit PL.docx
Page 2
Question 5. Girl is a spirit / dziewczynka i duch
When you discuss the resurrection of the girl from Lk8:55 you say that when she was created by God
she received the breath of life and this is how she became a spirit.13
Kiedy mówisz o zmartwychwzbudzeniu dziewczynki z Lk8:55 mówisz że kiedy była stworzona
przez Boga otrzymała tchnienie życia i w ten sposób stała się duchem.
The above notion could be portrayed as the Equation2 mentioned earlier:
Można to zobrazować równaniem2 wspomnianym wcześniej.
Equation2: Body (atoms) + breath of life = spirit (living being)
Is this what you mean?
Czy to tak ma być?
You continue to say that according to the Bible both the breath of life goes back to God and the spirit
goes back to God,14 “because the spirit is my identity.”15 This notion is portrayed below as the
Equation5:
Następnie mówisz że zgodnie z Biblią zaróno dech życia jak i duch wracają do Boga ponieważ
duch jest tożsamością. Można tę wyśl wyrazić równaniem5.
Equation5: Body (atoms) + breath of life + spirit (identity) = (living being)
So far you have produced 5 distinct notions, collected below as equations. Could you please decide
which of the 5 equations is supposed to be true?
Do tej pory pokazałeś 5 różnych myśli, zgromadzonych poniżej jako równania. Czy mógłbyś
zdecydować które z nich ma być prawdą?
Human being (=soul) is composed of only two elements, and the Equation1 holds true:
Equation1: Body (atoms) + breath of life = soul (living being)
Human being (=spirit) is composed of only two elements, and the Equation 2 holds true:
Equation2: Body (atoms) + breath of life = spirit (living being)
Human being (=soul) is composed of only two elements (body+spirit), and the Equation 2 holds true:
Equation3: Body (atoms) + spirit = soul (living being)
Human being (=soul) is composed of three elements, and the Equation 4 holds true:
Equation4: Body (atoms) + breath of life + spirit = soul (living being)
Human being (=living being) is composed of three elements, and the Equation 5 holds true:
Equation5: Body (atoms) + breath of life + spirit (identity) = (living being)
Which equation is supposed to be true?
Które równanie ma być prawdą
Question 6. Stopped eating and died / przestała jeść dlatego zmarła
Further, elaborating on the death of the girl you say that she fell sick and stopped eating to the point
of dying.16 In the very next statement you say that she stopped eating because she died.17
Could you please decide whether she died because she stopped eating, or she stopped eating because
she died?
Mówisz że dziewczynka zachorowała i przestała jeść aż zmarła. A w następnym zdaniu mówisz
że przestała jeść dlatego że zmarła. Która wersja jest prawdziwa?
13
14
15
16
17
(17:39)
(18:03)
(18:16)
(19:08)
(19:23)
© Cezary Niewiadomski • C:\0\Cezary\Blog\2013\04\34 prawdziwe (1)\Soul Spirit PL.docx
Page 3
Question 7. The book of souvenir / księga pamiątek
You say that the Bible teaches about one more book that we need to understand, which is the book of
souvenir that contains all good deeds of people.18 Since you say there is just one book (singular), I
assume that the good deeds of all people who accept Christ as their Saviour should be contained
there, am I right? Since you say that we need to know about this book (but the time does not allow) I
assume that this book is used on the judgement, am I right?
Mówisz że Biblia uczy o innek księdze a jest to księga pamiątek która zwiera wszystkie dobre
uczynki ludzi. Ponieważ mówisz o jednej księdze, zakładam że ta księga zawiera wszystkie dobre
uczynki wszystkich ludzi którzy zaakceptują Chrystusa jako zbawiciela, czy tak? Ponieważ mówisz
że powinniśmy wiedzieć o tej księdze (ale czas nie pozwala) domyślam się że ta księga jest używana
podczas sądu. Czy tak?
Do you mean that all good deeds of all people are written there once (no names next to the deed),
or each time someone does a good deed it is entered there with the name of the person who did it?
Czy to znaczy że wszystkie dobre uczynki ludzi wpisane są tam jeden raz (nie ma imion
związanych z każdym uczynkiem ) czy uczynki są wpisywane za każdym razem z imieniem osoby
która to uczyniła?
Could you please explain the purpose of the book and how it is used on the judgement?
Czy mógłbyś wyjaśnić w jakim celu ta księga bierze udział na sądzie?
Where does the Bible teach about the book of souvenir and its content?
Gdzie Biblia uczy że ta księga i jej zawartość bierze udział na sądzie?
Does the book contain the good deeds of God’s people only, or all people including evil ones?
Czy ta księga zawiera tylko dobre uczynki Bożych ludzi, czy wszystkich ludzi?
Where does the Bible teach this book will take place on judgement?
Gdzie Biblia uczy że ta księga bierze udział na sądzie?
Question 8. Moses knows about the Book of Life / Mojżesz wie o księdze życia
You quote Moses as saying: “write me off from the book of life.”19 Which version of the Bible do
you use, because I could not find the words you quote in any version. The New American Standard
Bible says:
Ex32:32–33NASB But nowH6258, ifH518 You will, forgiveH5375 their sinH2403b—and ifH518 not, pleaseH4994
blotH4229a me out from Your bookH5612 whichH834 You have writtenH3789! • The LORDH3068 saidH559 to
MosesH4872, “WhoeverH4310 H834 has sinnedH2398 against Me, I will blotH4229a him out of My bookH5612.
Could you please explain why you assert that Moses calls the book ‘the Book of Life’?
Cytujesz Mojżesza jakoby mówił on “wymaż mnie z księgi życia.” Jaką wersję Biblii używasz, bo
nie mogłem takich słów znaleźć w żadnej wersji.
Czy mógłbyś wyjaśnić dlaczego mówisz że Mojżesz nazywa tę księgę ‘księgą życia’?
Question 9. Saved person has no records / zbawiona osoba nie ma zapisków
You say that God stores on His computer the details of my life. When I die, God has a backup.20
Which means that the person is on the earth physically, and also in the book or in books in heaven.21
I guess that a person is either in the book of life, or in the heavenly books, but not in both. If the
person has details of their lives written on God’s computer, then the details are written in the books,
18
19
20
21
(36:18)
(37:02)
(37:37)
(38:34)
© Cezary Niewiadomski • C:\0\Cezary\Blog\2013\04\34 prawdziwe (1)\Soul Spirit PL.docx
Page 4
and this person is not saved since the saved person has only the name in the book of life, and not in
any other books. It follows, that the saved person does not have any details in heaven. Am I right?
Mówisz że Bóg ma na swoim komputerze detale mojego życia. Kiedy umrę, Bóg ma backup. To
znaczy że osoba jest fizycznie na ziemi, ale również w księgach w niebie. Domyślam się że osoba jest
albo w księdze życia, albo w księgach niebiańskich, ale nie w obu. Jeśli osoba ma detale życia
wpisane w Bożym komputerze, wtedy są one w księgach, a ta osoba nie jest zbawiona gdyż ma tylko
swoje imię wpisane w księdze życia, a nie w księgach. Znaczy to że zbawiona osoba nie ma żadnych
detali w niebie. Czy tak?
Next you say that our personal identity is kept in heaven.22
Następnie mówisz że tożsamość osoby jest trzymana w niebie.
What is one’s personal identity? How would you define it?
Co to właściwie jest ‘tożsamość’? Jak to definiujesz?
Could you please explain which book or books contain my personal identity?
Czy mógłbyś powiedzieć w jakich księgach jest wpisana tożsamość osób?
Is my personal identity recorded in heaven only after I die?
Czy moja tożsamość jest zapisana w niebie dopiero kiedy umrę?
Question 10. Ellen White’s description of identity / Ellen White na temat tożsamości
You read Ellen White’s comment:
 Our personal identity is preserved in the resurrection, though not the same particles of matter or
material substance as went into the grave. The wondrous works of God are a mystery to man.
The spirit, the character of man, is returned to God, there to be preserved. In the resurrection
every man will have his own character. God in His own time will call forth the dead, giving
again the breath of life, and bidding the dry bones live.23
and you interpret it as follows:
God has inspired Ellen White; in one word it says that when we die, our personal identity or our
character is stored in the book.24
As I see it, Ellen White does not say that our personal identity is stored in the book. If I am wrong,
which books does she mention? If she does not mention any books, why do you say it?
What is a character, is it the same as personal identity?
Czytasz komentarz Ellen White:
 Nasza tożsamość jest zachowana podczas zmartwychwstania, chociaż nie te same cząsteczki
materii weszły do grobu. Wspaniałe czyny Boga są tajemnicą dla czlowieka. Duch, charakter
człowieka, wraca do Boga, aby był zachowany. Podczas zmartwychwstania każdy człowiek
otrzyma swój własny charakter. Bóg w swoim czasie zawoła zmarłych, dając im z powrotem
dech życia, i rozkaże suchym kościom aby stały się żywe.
i tak je interpretujesz:
Bóg natchnął Ellen White; jednym słowem mówi to że kiedy umrzemy, nasza tożsamość albo nasz
charakter zapisane są w księdze. Ale nie widzę na jakiej podstawie sądzisz że wg. Ellen White nasza
tożsamość jest zapisana w księdze. Jeśli nie mam racji, którą księgę ona wspomina? A jeśli nie
wspomina żadnych ksiąg, dlaczego mówisz że tak jest?
Co to jest charakter, czy jest to to sam o co tożsamość?
22
23
24
(38:52)
http://www.whiteestate.org/devotional/mar/10_20.asp
(42:10)
© Cezary Niewiadomski • C:\0\Cezary\Blog\2013\04\34 prawdziwe (1)\Soul Spirit PL.docx
Page 5
Question 11. Afraid of losing identity when dying / obawa przed straceniem tożsamości kiedy się umrze
After explaining that our personal identity will not be lost, you ask a question: are we afraid of
death now?25
Do you imply that God’s people were afraid of death because they did not know what would
happen with their identity?
Your sermon may be heard by many people who are not God’s people. Would they be afraid of
death because their identity would be lost?
How did you come up with the idea that people are afraid of death because they do not know
what would happen with their identity after they die?
Po wyjaśnieniu że nasza tożsamość nie zostanie stracona, pytasz: czy teraz obawiamy się śmierci.
Czy chcesz powiedzieć że lud Boży obawia się śmierci ponieważ nie wiedzieli co stanie się z ich
tożsamością? Twoje kazanie jest oglądane przez wiele ludzi którzy nie są ludem Bożym. Czy oni
obawiają się śmierci dlatego że ich tożsamość zostałaby stracona? Skąd wytrzasnąłeś taką ideę że
ludzie boją się śmierci dlatego że nie wiedzą co stanie się z ich tożsamością?
Question 12. Jesus has a Saviour? / Jezus ma zbawiciela?
You say that for each one of us (those listening to your sermon), we are physically here (on earth)
and in the book in heaven. Jesus, however, is up there and He is in the book.26
Earlier on you said that God has a computer in which He records every person who accepts Christ
as their personal Saviour, their names are written in the Book of Life, and the reward awaits them.27
Do you mean that Jesus accepted Christ as His personal Saviour, His name was then written in the
Book of Life, and since then He awaits the reward of eternal life?
You also say that the notion of Christ being in the Book of Life is important to understand it.28
Could you please explain why it is important and where the Bible teaches it?
Mówisz że każdy z nas jest fizycznie na ziemia i jednocześnie w księgach niebiańskich. Ale Jezus
jest jednocześnie w niebie i księdze życia. Wcześniej powiedziałeś że w Bożym komputerze znajdują
się wszyscy którzy zaakceptują Chrystusa jako osobistego zbawiciela, ich imiona są w księdze życia,
a oczekuje ich nagroda. Czy to znaczy że Jezus zaakceptował Chrystusa jako swojego osobistego
zbawiciela, jego imię zostało wpisane w księdze życia, i od tego czasu Jezus oczekuje nagrody życia
wiecznego?
Mówisz że idea zapisania Chrystusa w księdze życia jest ważna aby ją zrozumieć. Czy mógłbyś
wyjaśnić gdzie Biblia uczy tego?
Question 13. Our deeds in the Book of Life? / nasze uczynki w księdze życia
You say that when we die, physically we disintegrate. But what we have done and what we have
said is written either in the Book of Life or in the books.29
Do you mean that the Book of Life contains not only the names of people, but an exact and
complete record of the history of all those whose names are written there?
Mówisz że kiedy umrzemy, fizycznie rozłożymy się. Ale to co zrobiliśmy i powiedzieliśmy jest
wpisane albo w księdze życia albo w księgach. Czy mówisz przez to że księga życia posiada coś
innego oprócz imion, tzn. dokładną historię życia wszystkich których imiona są tam wpisani?
25
26
27
28
29
(42:45)
(45:41)
(35:52)
(45:58)
(46:09)
© Cezary Niewiadomski • C:\0\Cezary\Blog\2013\04\34 prawdziwe (1)\Soul Spirit PL.docx
Page 6
Question 14. Retrieve from recycle bin / wyciągnąc z kosza
You say that when someone has records of sins in the books and then his sins are forgiven, his
name is written in the Book of Life, and his sins are deleted from the books, but kept in the recycle
bin.30 You explain that during the millennium the redeemed are judging, and they may request to
learn why some people whose names were once in the Book of Records are not taken to heaven.
Then the records of forgiven sins are brought back from the recycle bin, and the redeemed are
answered.31
Mówisz że jeśli ktoś ma zapiski grzechów w księgach i następnie grzechy te są przebaczone, jego
imię jest wpisane do księgi życia, jego grzechy wymazane z ksiąg, ale trzymane w koszu. Wyjaśniasz
że podczas 1000lecia zbawieni sądzą, i mogą zażądać aby się dowiedzieć dlaczego ci których imiona
były kiedyś wpisane w księdze pamiątek nie są zabrani do nieba. Wtedy zapiski przebaczonych
grzechów są wyciągnięte z kosza, i zbawieni otrzymują odpowiedź.
Suppose that someone was a liar, had many records of his deeds in the books, then accepted Christ
as his Saviour, all the records of his deeds (lies) were wiped out from the books, and his name was
entered in the Book of Life. Sometime after the conversion, the person began to steal money from the
conference, his sins were not forgiven (otherwise the person would be taken to heaven) but kept in
the books. The person was not taken to heaven, his friends want to know why, Jesus gets all the lies
from the recycle bin and discloses them as an answer. But the lies have been forgiven and they are
not the reason for the person to be kept out of heaven! Why should they be used against the person?
Why would we need a recycle bin? The records of stealing the money are in the books! They are not
forgiven and they (and only they) are the reason for the person to be out of heaven.
Powiedzmy że ktoś był kłamcą, miał wiele zapisków w księgach, wtedy zaakceptował Jezusa,
wszystkie grzechy zostały wymazane z ksiąg a imię wpisane do księgi życia. Po pewnym czasie
zaczął kraść pieniądze, jego grzechy nie były przebaczone (inaczej byłby w niebie) ale są trzymane w
księgach. Osoba nie została wzięta do nieba, a jego przyjaciele chcą wiedzieć dlaczego. Jezus
wybiera wszystkie kłamstwa z kosza i pokazuje je w odpowiedzi. Ale kłamstwa były przebaczone i
nie z ich powodu złodziej nie jest w niebie. Dlaczego ktoś chce wiedzieć o kłamstwach? Po co jest
kosz? Zapiski skradzionych pieniędzy znajdują się w księgach, nie są przebaczone i są przyczyną
niezbawienia.
Where does the Bible teach about the recycle bin?
Gdzie Biblia uczy o koszu?
Where is the heavenly recycle bin?
Gdzie znajduje się niebiański kosz?
Why would anyone ever need it anyway?
W jakim celu ktoś go w ogóle potrzebuje?
Question 15. Unsaved alive during 1000 / niezbawieni żyją podczas 1000
You say that there will be a time when Christ will return, and then only just will be in heaven, and
during 1000 years there will be only the bad on earth plus the general commander, Mr Satan.32
Do you imply that the unsaved people will be alive during the 1000 years?
Mówisz że nadejdzie czas kiedy Chrystus powróci, wtedy tylko zbawieni będą w niebie, a
podczas 1000 lat tylko źli ludzie będą na ziemi ze swoim generałem szatanem. Czy chcesz
powiedzieć że niezbawieni będą żyli podczas 1000?
30
31
32
(46:29)
(48:10)
(48:20)
© Cezary Niewiadomski • C:\0\Cezary\Blog\2013\04\34 prawdziwe (1)\Soul Spirit PL.docx
Page 7
Question 16. First frighten people, then ask if afraid / najpierw straszysz ludzi a potem użalasz się
You read Mt16:57 about Jesus repaying every person for his deeds, you comment that some people
argue that good papa will not do that (what?), but He will do that (what?) although it (what?) is not
His will. Then you ask “are we still afraid of dying?33
Are you assuming that the audience you are speaking to are afraid of dying?
Do you expect people to read your mind after 53min of listening or guess that the ‘what’ above
should mean ‘put them to death’?
Czytasz Mt16:57 o Jezusie który odpłaca wszystkim według uczynków, komentujesz że niektórzy
będą upierać się że dobry ojciec nie zrobi tego (czego?), ale on to uczyni (co?) mimo to że to (co?) nie
jest jego wolą. Wtedy pytasz ‘czy nadal obawiacie się śmierci’? Czy zakładasz że twoi słuchacze
obawiają się umrzeć? Czy spodziewasz się że po 53min słuchania ludzie mają zgadywać o czym
mówisz?
Question 17. The main plot of your sermon / głowny wątek twojego kazania
At the beginning of your sermon you mentioned that some people are afraid of dying. Next, you
suggested that people are afraid of dying because they do not know how God is going to preserve
their identity. Then you used a computer as an example to explain how God supposedly
manipulates data on His computer to keep track of all sins of every person. But a picture of God who
keeps a record of sins even after they are forgiven may make people afraid, yet not of dying but of a
God with whom they so far planned to spend eternity. So, what have you tried to achieve with your
sermon — remove people’s fear or intensify it?
Na początku kazania nadmieniłeś że ludzie obawiają się umrzeć. Potem sugerujesz że ludzie
obawiają się umrzeć bo nie wiedzą że Bóg zachowa ich tożsamość. Następnie używasz komputera
aby wyjaśnić jak Bóg używa go do śledzenia grzechów każdej osoby. Ale obraz Boga który pilnuje
aby nie przepadły zapiski przebaczonych grzechów może nastraszyć ludzi, ale nie dlatego że boją się
umierać, lecz dlatego że z takim Bogiem przyjdzie im spędzić wieczność. A więc co chcesz osiągnąć
swoim kazaniem — złagodzić ludzkie obawy czy zaostrzyć je?
Question 18. What is soul and spirit / co to dusza i duch
Throughout the sermon you talk about spirit and soul as if they were equivalent, but the basis for
this notion is to me unclear. If they were equivalent, why the Bible used two terms, and not one? If
they are equivalent, why do you add things instead of replacing one with another?
Later on you say that ‘spirit’ means our identity. I believe that identity means description of a
person,34 do you agree? If yes, then it is just information, and as such it is not alive and cannot have
desires, feelings, or ability to do anything. Could you please explain what Isaiah means when he
says that his soul H5315 (‫ נפשׁ‬nephesh), found also in Gn2:7, longs for something and his spirit
H7307 (‫ רוּח‬ruach), seeks something?
Is26:9NASB At nightH3915 my soulH5315 longsH183 for You, IndeedH637, my spiritH7307 withinH7130 me
seeksH7836 You diligentlyH7836;
Can soul or spirit feel and/or do something if it means personal identity?
W całym kazaniu mówisz o duchu i duszy tak jakby były równoznaczne, ale nie wiadomo skąd to
wziąłeś. Jeśli mają to samo znaczenie, dlaczego Biblia używa dwa słowa a nie jedno? Jeśli mają to
samo znaczenie, dlaczego dodajesz rzeczy a nie zamienisz jedno drugim?
Później mówisz że duch oznacza tożsamość. Według mnie, tożsamość jest opisem osoby, czy
zgadzasz się z tym? Jeśli tak, jest to tylko informacja, i jako taka nie może mieć pragnień, uczuć, ani
umiejętności czynienia czegokolwiek. Czy mógłbyś wyjaśnić zatem o czym mówi Izajasz kiedy
33
34
(52:58)
Personal identity — a set of characteristics that allow to uniquely describe and identify a person.
© Cezary Niewiadomski • C:\0\Cezary\Blog\2013\04\34 prawdziwe (1)\Soul Spirit PL.docx
Page 8
mówi że jego dusza H5315 (‫ נפשׁ‬nephesh), ten sam wyraz który jest w Gn2:7, tęskni za czymś i duch
H7307 (‫ רוּח‬ruach), szuka czegoś? 
© Cezary Niewiadomski • C:\0\Cezary\Blog\2013\04\34 prawdziwe (1)\Soul Spirit PL.docx
Page 9