lp. Nazwa usługi Podstawa prawna Wykaz potrzebnych

Transkrypt

lp. Nazwa usługi Podstawa prawna Wykaz potrzebnych
lp.
2
Nazwa usługi
Podstawa prawna
Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze
budowy oraz wykonania robót
budowlanych nie objętych
obowiązkiem uzyskania
pozwolenia na budowę
Art. 30 ust 1
Prawo budowlane
Wykaz potrzebnych
dokumentów
- zgłoszenie wykonania robót
budowlanych;
Wysokość opłat
Czas załatwienia
sprawy
zgodnie z ustawą o Do wykonania robót
opłacie skarbowej:
budowlanych można
przystąpić jeżeli w
-oświadczenie o posiadanym prawie
5 zł za zgłoszenie i
terminie 30 dni od dnia
do dysponowania nieruchomością na
0,50zł
za
każdy
doręczenia zgłoszenia
cele budowlane;
załącznik dołączony
właściwy organ nie
- szkice lub rysunki; pozwolenia,
do zgłoszenia
wniesie w drodze
uzgodnienia i opinie wymagane
sprzeciwu i nie później
odrębnymi przepisami;
niż po upływie 2 lat od
- projekt zagospodarowania działki lub
określonego w
terenu wykonany przez projektanta
zgłoszeniu terminu ich
posiadającego wymagane uprawnienia
rozpoczęcia.
budowlane.
Informacja o
trybie
odwoławczym
W
przypadku
wniesionego
sprzeciwu
na
wykonanie
robót
budowlanych
od
wydanej
decyzji
przysługuje
odwołanie
do
Wojewody
Pomorskiego
za
pośrednictwem
Starosty Puckiego.

Podobne dokumenty