specjalizacja nauczycielska biologia realizowana z biologią lasu

Transkrypt

specjalizacja nauczycielska biologia realizowana z biologią lasu
V/ydziai NJ:?UK Biclogicjny^ h
ul K u z n i c z a 3 5 , J i 0 - 1 3 8 Wroda.-v
tel. 0 7 1 - 3 7 5 - 2 9 - 7 9
fax 0 7 1 - 3 7 5 - 2 8 - 9 5
{])
STACJONARNE
2014/15/16
Studia I I stopnia B I O L O G I A
Specializacja nauczvcielska bioloaia
^
program realizowany ze specjalnosci^ biologia lasu
Wskazniki sumaryczne:
a ) l^czna liczba punl<t6w E C T S , k t o r e s t u d e n t m u s i u z y s k a c n a z a j ^ c i a c h w y m a g a j ^ c y c h b e z p o s r e d n i e g o
udziafu n a u c z y c i e l i a k a d e m l c k i c h : 8 9 E C T S
b ) l^czna liczba p u n k t o w E C T S , k t o r e s t u d e n t m u s i u z y s k a c w r a m a c h z a j ^ c z z a k r e s u n a u k p o d s t a w o w y c h
objQtych k i e r u n k o w y m i e f e k t a m i k s z t a f c e n i a : 5 w s t o s u n k u do p r z e d m i o t o w o b o w i ^ z k o w y c h .
c ) l^czna liczba p u n k t o w E C T S , k t o r ^ s t u d e n t m u s i u z y s k a c , r e a l i z u j ^ c z a j ^ c i a o c h a r a k t e r z e p r a k t y c z n y m :
8 9 E C T S ( d i a zaj^c o b o w i ^ z k o w y c h )
d ) liczba godzin z a j ^ c w y m a g a j ^ c y c h b e z p o s r e d n i e g o u d z i a l u n a u c z y c i e l i a k a d e m l c k i c h w podziale
pomi^dzy zaj^cia t e o r e t y c z n e ( w y k l a d y ) i p r a k t y c z n e { l a b o r a t o r i a , c w i c z e n i a , k o n w e r s a t o r i a i t p . ) w y n o s i
proporcjonalnie: w y k l a d y 1 6 % , zaj^cia praktyczne - 8 4 % ( d I a zaj^c obowl^zkowych)
Godziny z a j Q C w tym:
c
Lp.
V
N
U
c
•o
a
"(3
N
ni
C
E
c
3
Nazwa i kod przedmiotu
N
U
;
1
1.
2.
2
Semestr 1
Lasy swiata
F o r e s t s of t h e w o r l d
Metodologia n a u k biologicznych
Methodology of biological s c i e n c e s
Metody
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I"
11.
12.
badawcze
w biologii
(pracownia
New
w biologii
in forest
lasu
N
cn
Ul
'
biology
N
n
7
3
1/Z
30
15
15
2
1/E
15
15
9
1/Z
120
2
1/Z
30
1/Z
90
2
1/E
30
2
1/Z
30
Psychologia dIa nauczycieli
gimnazjum i szkol
ponadgimnazjalnych^
Psychology for secondary school
teachers
2
1/Z
30
flHHBMR^
Semestr 1
Biologia gleb l e s n y c h
Biology of f o r e s t s o i l s
nowozytny
language
c
6
7
foreign
n
t
5
10
obey
>
4
1/Z
Modern
o
3
1
J^zyk
3
o
Ochrona wtasnosci przemystowej.
Prawo patentowe
Protection of i n d u s t r i a l p r o p e r t y .
Patent law
Organizmy lesne
Forest organisms
P o d s t a w y biologii l a s u
B a s e s of f o r e s t biology
D y d a k t y k a b i o l o g i i 11^'^
D i d a c t i c s of B i o l o g y I I
Razem w seniestrze 1
E
0
SI
E
3
'u
.2
*E
n
0)
N
U
1
l
c
(/)
8
9
E
3
0
c
™
O
m
4-'
n
o
A
RJ
-1
N
U
10
11
90
30
40
25
5
lasu
specjalizacyjnay
Methods in f o r e s t biology ( p r a c t i c a l
course)
Nowe
1(0
0)
N
(angielski)
(English)
2 E
30
10
25
30
lOA
20B
30
' " 3 8 5 " ""70"^ "^45
•"30
55
130
55 '
•H„l.±/_1.]. • .
3
2/Z
45
4
2/E
60
15
15
60
15
13.
Lasy pierwotne
Primeval forests
Metody
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
badawcze
w
specjalizacyjnay
M e t h o d s in f o r e s t biology ( p r a c t i c a l
course)
Metody s t a t y s t y c z n e w biologii
S t a t i s t i c s m e t h o d s in biology
New
w biologii
in forest
lasu^
biology
Z r o z n i c o w a n i e l a s o w Polsici
D i v e r s i t y of f o r e s t s in P o l a n d
Pedagogika dIa nauczycieli
gimnazjum i szkot
ponadgimnazjalnych^
P e d a g o g i c s for s e c o n d a r y s c h o o l
teachers
Razem w semestrze 2
Semestr 3
Adaptacje organizmow lesnych
A d a p t a t i o n s of f o r e s t o r g a n i s m s
Lasy jako systemy biologiczne
F o r e s t s a s biological s y s t e m s
Nowe
New
w biologii
In forest
lasu^
bioloqy
Oclirona przyrody lasow
Protection of f o r e s t n a t u r e
Przygotowanie
Preparation
pracy
of M.Sc.
2/Z
60
9
2/Z
120
3
2/E
30
2
2/Z
30
2
2/2
30
2
2/Z
30
30
2 E
405
15
45
biologii
lasu(pracownia
Nowe
5
magisterskiej^
thesis
Praktyka p r z e d m i o t o w a ciqgta
(biologia) - liceum^
C o n t i n u o u s I n t e r n s h i p of B i o l o g y in
90
15
30
15
30
10
20
30
30
30
30
100
105
110
i
3
3/Z
45
15
2
3/E
30
30
2
3/Z
30
4
3/Z
45
15
3/Z
bw
5
3/2
50
(2
tyg.)
I E
200
15
15
30
15
15
15
50
Secondary School
26.
Razem w semestrze 3
31
60
30
65
15
•'^^^^
30
Semestr 4
27.
28.
29.
30.
31.
IV biologii
Nowe
New
in forest
lasu^
Przygotowanie
Preparation
pracy
of M.Sc.
Wychowanie
Physical
magisterskiej^
thesis
fizyczne
education
Znaczenie lasow i sposoby
gospodarowania
S i g n i f i c a n c e of f o r e s t s a n d m e t h o d s of
resource management
Przedmioty
Elective
do
wyboru^
courses
Wl^^^^Minestrze
33.
2
bioloqy
4
Razem w czasie studiow
magisterskich
Kursyw^
4/Z
30
30
bw
20
1
4/Z
30
3
4/E
45
3
29
1 E
120
6 E
30
15
15
liczba g o d z i n ocj p o w i e dnia w y b r a n y m
prz e d m i o t o m
|i<lpowiednia
105 + l i ^ M H
w y b r a n y r ii p r z c d i m t o t o m
1095 + liczba godzin odpowiednia
wybranym przedmiotom
o z n a c z o n o p r z e d m i o t y z w i a z a n e p u l ^ zaj^c do w y b o r u .
* P r z e d m i o t y z w i a z a n e z w y b o r e m c h a r a k t e r u p r a c y m a g i s t e r s k i e j . P o s t ^ p y w biologii, P r a c o w n i a
specjalizacyjna i Przygotowanie pracy magisterskiej realizowane i ustalane bezposrednio z
p r o w a d z ^ c y m i lub p r o m o t o r e m p r a c y .
15
^ Do w y b o r u s t u d e n t a p o z o s t a j e p r z e d m i o t .
^przedmioty ksztalcenia nauczycielskiego
' Cz^sc A : zajQcia a u d y t o r y j n e w g r u p a c h 1 2 - 1 5 o s o b ( n a p o d s t a w i e Z a r z ^ d z e n i a D z i e k a n a 9 / 2 0 1 3 )
Cz^sc B : h o s p i t a c j e w s z k o t a c h w g r u p a c h 4 - 6 o s o b ( n a p o d s t a w i e Z a r z ^ d z e n i a R e k t o r a 1 4 7 / 2 0 1 3 ,
rozdz. I l l p . l , p p . 2 a )
Z a c w i c z e n t a t e r e n o w e s t u d e n t ponosi k o s z t y d o j a z d u i u t r z y m a n i a .
Wiekszosc cwiczen t e r e n o w y c h bedzie odbywac si^ z w y k o r z y s t a n i e m stacji t e r e n o w y c h WNB UWr.
Wydaatu
ir hab. Dariusz
nych
1 prof, nadzw. UWr