karta bezpieczeństwa

Transkrypt

karta bezpieczeństwa
NATURECHEM* GMHS
Revision: 08 Jul 2014
RUC104
Strona 1 z 8
KARTA BEZPIECZEŃSTWA
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
Synonyme:
NATURECHEM* GMHS
Octadecanoic acid, hydroxy-, monoester with 1,2,3-propanetriol
(Kwas oktadekanowy, hydroksy-, monoester 1,2,3-propanotriolu)
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
ochrona osobista
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Vertellus
Materials Inc.
Vertellus Performance
LLC
201 North
IllinoisRoad
Street, Suite 1800,
2110
High Point
Indianapolis,NC
IN 27403
46204 USA
Greensboro,
336-292-1781
1-336-292-1781
E-Mail-Adresse: [email protected]
1.4. Numer telefonu alarmowego
Vertellus: 1-336-292-1781
CHEMTREC (USA): 1-800-424-9300 (zebrać zaproszenia przyjęte); (Int'l): 1-703-527-3887 (zebrać połączenia odebrane)
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
(Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Nie sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z tą dyrektywą.
(Gemäß der Richtlinie 67/548/EWG)
Symbol:
Nie sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z tą dyrektywą.
R-Sätze:
Nie sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z tą dyrektywą.
S-Sätze:
Nie sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z tą dyrektywą.
2.2. Elementy oznakowania
Signalwort:
Nie wymagane
Hazard Vorsichtsmaßnahmen:
Nie sklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z tą dyrektywą.
Prevetion Sicherheitshinweise:
Uwaga: Te środki ostrożności nie są przewidziane przez dyrektywę 1272/2008, jak ten produkt jest NIE sklasyfikowane JAKO niebezpieczne
zgodnie z TA dyrektywą. Umyć dokładnie ręce po kontakcie z wodą i mydłem. Nosić rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i
twarzy. W przypadku połknięcia, do oczu, na skórę lub wziewnie się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarza / lekarza, jeśli źle się poczujesz. W
razie wdychania wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w wygodnej pozycji do oddychania.
Zdjąć zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie
zamknięty.
Erste-Hilfe-Sicherheitshinweise:
Nie wymagane
Lagerung Sicherheitshinweise:
* Wskazuje znakiem towarowym należącym Vertellus Specialties Inc, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach
NATURECHEM* GMHS
Revision: 08 Jul 2014
RUC104
Strona 2 z 8
KARTA BEZPIECZEŃSTWA
Nie wymagane
Entsorgung Sicherheitshinweise:
Nie wymagane
2.3. Inne zagrożenia
Anzeichen und Symptome von Potential
Überbelichtung:
Primärer (en) Exposition:
Kontakt z tym produktem może powodować lekkie podrażnienie skóry, oczu i
śluzówkę. W 48-godzinnym badaniu ludzkiego plastra Nie obserwowano reakcje
skórne. Produkt ten prawdopodobnie nie jest toksyczny przez wdychanie, spożycie
lub narażeniem skóry. Chociaż zaobserwowano, że skutki zdrowotne związane z tą
substancją są minimalne, jak w przypadku każdego związku chemicznego, stosować
odpowiednie środki ostrożności podczas obsługi.
Kontakt ze skórą, Kontakt z oczami. Inhalacja. Połknięcie.
Krankheiten durch Exposition:
Nie znaleziono dane
SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.1. Substancje or 3.2. Mieszaniny
Ingredient
CASNummer
Konzentration
(%)
EINECS /
ELINCS
CLP Inventar /
Anhang VI
Glyceryl monohydroxystearate
1323-42-8
~ 100
215-355-9
Nie umieszony
w wykazie.
EU DSD
Einstufung
(67/548/EWG)
N/A Nie dotyczy
EU CLP Einstufung
(1272/2008)
Nie dotyczy.
HINWEIS:
Siehe Abschnitt 8 dieses Sicherheitsdatenblattes für Grenzwert für diesen Zutaten.
Siehe Abschnitt 15 dieses SDB für Geschäftsgeheimnissen (wo anwendbar).
Siehe Abschnitt 16 des SDB für den vollständigen Wortlaut der R-Sätze oben.
SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Hautkontakt:
Myć wodą z mydłem. Skontaktować się z lekarzem, jeśli podrażnienie rozwija się lub utrzymuje.
Augenkontakt:
Natychmiast przemyć Oczy obfitą ilością Wody przynajmniej przez 15 minut, od Czasu do Czasu unosząc powieki.
Przemywać oczy wodą przez co najmniej 15 minut; jeśli wystąpi podrażnienie, skonsultować się z lekarzem.
Bez specjalnego leczenia jest konieczne, ponieważ materiał ten nie może być szkodliwy przez drogi oddechowe. Jeśli
narażone na nadmierny poziom wyjść na świeże powietrze i wezwać lekarza, jeśli kaszel lub inne objawy.
ZWRÓCIĆ SIĘ O POMOC MEDYCZNĄ. Osobie nieprzytomnej nie podawać niczego doustnie.
Inhalation:
Verschlucken:
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Akut:
Verzögerte Effekte:
Kontakt z tym produktem może powodować lekkie podrażnienie skóry, oczu i śluzówkę. W 48-godzinnym badaniu
ludzkiego plastra Nie obserwowano reakcje skórne. Produkt ten prawdopodobnie nie jest toksyczny przez wdychanie,
spożycie lub narażeniem skóry. Chociaż zaobserwowano, że skutki zdrowotne związane z tą substancją są minimalne,
jak w przypadku każdego związku chemicznego, stosować odpowiednie środki ostrożności podczas obsługi.
Nieznane.
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Thermische
Belichtung:
Nie dotyczy.
* Wskazuje znakiem towarowym należącym Vertellus Specialties Inc, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach
NATURECHEM* GMHS
Revision: 08 Jul 2014
RUC104
Strona 3 z 8
KARTA BEZPIECZEŃSTWA
Hinweise für den
Arzt:
Brak szczegółowych wskazań. Leczenie powinno się opierać na opinii lekarza w odpowiedzi na reakcje pacjenta.
SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Geeignete Löschmittel:
Dwutlenek Węgla proszek gaśniczy piana Alkohol Natrysk Wodny
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Gefährliche Verbrennungsprodukte:
Dwutlenek węgla dymu, tlenku węgla
Potenzial für Staubexplosion:
Nie dotyczy.
Besondere Entflammbarkeitsrisiken:
Nie dotyczy.
5.3. Informacje dla straży pożarnej
Grundlegende Brandbekämpfung
Guidance:
Brennbarkeitsklassifizierung
(OSHA):
Ewakuować teren i gaszenia pożaru z bezpiecznej odległości.
Niepalny
SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Evakuierung:
Isolieren Sie die Gefahrenstelle und den Zutritt verweigern zu benötigtem und ungeschütztem
Personal.
Besondere Hinweise:
Kontaminierte Kleidung entfernen, um weitere Wchłanianie zu verhindern. Dekontaminieren
betroffene personalne über die Erste-Hilfe-VERFAHREN w Abschnitt 4. Lederschuhe, die gesättigt
sind, Mussen verworfen werden.
nie dotyczy
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Verhindern Freisetzungen in Böden, Kanalisation, Abwasserleitungen und Wasserwege.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Techniki ograniczające
rozprzestrzenianie i Clean-upVerfahren:
Besondere Meldepflicht:
Nie dopuścić rozlany produkt do przeniknięcia do kanalizacji publicznej lub otwartych cieków
wodnych.
Nie dotyczy.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich der Auswahl von persönlicher Schutzausrüstung . Siehe Abschnitt 13 für Informationen auf
verschüttetem Produkt , saugfähig und sauber up Material Entsorgung.
SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Vorsichtsmaßnahmen für Unique
Nie dotyczy.
* Wskazuje znakiem towarowym należącym Vertellus Specialties Inc, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach
NATURECHEM* GMHS
Revision: 08 Jul 2014
RUC104
Strona 4 z 8
KARTA BEZPIECZEŃSTWA
Gefahren:
Practices , um das Risiko zu
minimieren :
Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung bei der Durchführung von Wartungsarbeiten an
kontaminierten Geräten . Gründlich die Hände waschen vor dem Essen oder Rauchen nach dem
Umgang mit diesem Material .
Spezielle Handhabungstechnik :
Nie dotyczy.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
Vorsichtsmaßnahmen bei der
Lagerung und Empfehlungen:
Dangerous
Unverträglichkeitsreaktionen :
Inkompatibilität mit Materialien:
Stosować odpowiednią wentylację. Zamknąć Pojemnik, GDY NIE JEST używany.
Nieznane
nieznane
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Wenn eine Stoffsicherheitsbeurteilung abgeschlossen ist ein Expositionsszenario als Anhang zu diesem Sicherheitsdatenblatt
beigefügt. Siehe zu diesem Anhang für die spezifischen Expositionsszenario Regelparameter für Anwendungen in Unterabschnitt
1.2 identifiziert.
SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
Exposure Limits ( USA):
OSHA PEL :
Nie ustalono
ACGIH TLV :
Nie ustalono
8.2. Kontrola narażenia
Siehe auch den Anhang zu diesem SDS (falls zutreffend) für bestimmte Expositionsszenario Kontrollen .
Persönliche
Schutzausrüstung:
Rękawice nieprzepuszczalnych, buty i odzież, gogle chemicznych lub osłony na twarz gdzie niezbędne i
NIOSH zatwierdzonych chemicznych kasety maski oddechowe lub dostarczone powietrzne butlowe.
Atemschutzmaske Achtung:
Beachten OSHA-Vorschriften für die Verwendung von Atemschutzgeräten (29 CFR 1910.134 ) .
Luftreinigungsatemgeräte muss nicht in sauerstoffarmen Bereichen eingesetzt werden .
Lüftung:
Alle Arbeiten sind in gut belüfteten Bedingungen durchgeführt werden. Lokale Absaugung vorzusehen.
Andere technische
Schutzmaßnahmen:
Alle geeigneten technischen Kontrollen sollten verwendet werden, um Gefahrenpotenzial zu minimieren.
Verwenden Entlüftungsanlage zu Konzentrationen in der Luft unter den Belastungsgrenzen zu halten.
Thermische Gefahren:
Nie dotyczy.
Additive oder synergistische
Effekte:
Nieznane.
SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Abstammung, Staat & Geruch
(Umgebungstemperatur)
Summenformel:
Biaława substancja stała.
Nie dostępnych danych.
Molekulargewicht:
374.55 g/mol
* Wskazuje znakiem towarowym należącym Vertellus Specialties Inc, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach
NATURECHEM* GMHS
Revision: 08 Jul 2014
RUC104
Strona 5 z 8
KARTA BEZPIECZEŃSTWA
Dampfdruck:
Nie dostępnych danych.
VERDUNSTUNGSZAHL:
< 1 (Butyl Acetate = 1)
Spezifisches Gewicht oder
Dichte:
Boiling Point:
1,1
Dampfdichte (Luft = 1):
Heavier than air.
Nie dostępnych danych.
Nie dostępnych danych.
Löslichkeit in Wasser:
Insoluble.
pH-Wert:
Nie dostępnych danych.
Schmelzpunkt /
Schmelzbereich:
Octanol / WasserKoeffizient:
Geruchsschwelle:
Viskosität:
Solid @ 25°C
Zündtemperatur:
Nie dostępnych danych.
Flammpunkt und Methode:
Nie dotyczy. (Nie dotyczy.) Nie
dotyczy
Explosionsgrenzen:
Nie dotyczy. (LEL) – Nie
dotyczy. (UEL)
Nie dostępnych danych.
Nie dostępnych danych.
9.2. Inne informacje
Nie dotyczy
SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Niesklasyfikowany jako niebezpiecznie reaktywny.
10.2. Stabilność chemiczna
Substanja stabilna
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Nie przewiduje się, aby zaszła polimeryzacja
10.4. Warunki, których należy unikać
nie dotyczy
10.5. Materiały niezgodne
Nieznane
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Dwutlenek węgla, tlenek węgla; dym
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Akute orale LD50:
Oral LD50 (rat) 5000 mg/kg
Glyceryl monohydroxystearate
Acute Dermal LD50:
Nie dostępnych danych.
Akut Einatmen LC50:
Nie dostępnych danych.
Hautreizung:
Lekko drażniący dla skóry.
Sensibilisierung durch Hautkontakt :
Brak danych.
Augenreizung:
Lekko drażniący dla oczu.
Zielorgane:
Brak danych.
Karzinogenität:
Brak danych.
Teratogenität:
Brak danych.
Fortpflanzung:
Brak danych.
Neurotoxizität:
Brak danych.
Mutagenität:
Brak danych.
Weitere Informationen zur Toxizität:
Podrażnienie oka, królik: 1.3/11.0 - łagodne, przemijające drażniące.
Podrażnienia skóry, królik: 1.3/8.0 - lekko drażniący.
* Wskazuje znakiem towarowym należącym Vertellus Specialties Inc, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach
NATURECHEM* GMHS
Revision: 08 Jul 2014
RUC104
Strona 6 z 8
KARTA BEZPIECZEŃSTWA
48-godzinna próba człowieka poprawka: nie obserwowano reakcje skórne.
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Nie dostępnych danych.
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Brak danych
12.3. Zdolność do bioakumulacji
Brak danych
12.4. Mobilność w glebie
Brak danych
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Nie dostępnych danych.
12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Brak danych.
Component Name:
Deutsch Wassergefährdungsklasse :
Nie dostępnych danych.
Nie dostępnych danych.
SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
US EPA Waste -Nummer:
Inne niż niebezpieczne
Abfall-Klassifizierung : (pro USVorschriften )
Odpady muszą być badane przy użyciu metod opisanych w 40 CFR Part 261 w celu ustalenia, czy
spełnia on obowiązujące definicje odpadów niebezpiecznych.
WSKAZÓWKA: Generator ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Charakterisierung von Abfällen.
Staat (USA) gefährlichen Abfällen Vorschriften können erheblich von Bundes (USA) Vorschriften.
Abfallentsorgung:
Entsorgen Sie dieses Material in Übereinstimmung mit Standard- Praxis zur Entsorgung von
potenziell gefährlichen Stoffen nach Bedarf durch geltende internationale , nationale, regionale ,
staatliche oder lokale Gesetze . Nicht in Abwasserkanäle, in den Boden oder in andere Gewässer .
Bei der Entsorgung innerhalb der EU, sollte der entsprechende Code nach dem European Waste
Catalogue ( EWC) verwendet werden. Beachten Sie, dass Entsorgungsvorschriften können auch leer
Behälter und Geräte rinsates gelten .
SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
14.1. Numer UN (numer ONZ)
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
14.4. Grupa pakowania
14.5. Zagrożenia dla środowiska
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Nie dotyczy
Chemicals, n.o.s. (NATURECHEM® GMHS)
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dostępnych danych.
IMDG EMS:
Nie dotyczy
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji
MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy.
NA Notfall Guidebook Zahlen:
Nie dotyczy
* Wskazuje znakiem towarowym należącym Vertellus Specialties Inc, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach
NATURECHEM* GMHS
Revision: 08 Jul 2014
RUC104
Strona 7 z 8
KARTA BEZPIECZEŃSTWA
SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
OSHA Gefahren:
Gesundheit:
Nie dotyczy.
Physikalisch:
Zawiera niewiele lub nie natychmiastowe istotne
zagrożenie, jeśli rozlane lub udział w pożarze.
WHMIS-Klassifizierung
Produkt nie został sklasyfikowany jako produkt kontrolowany według Kanadyjskich Przepisów
dotyczących Produktów Kontrolowanych.
Chemische Inventurlisten
TSCA:
EINECS:
Kanada (DSL / NDSL):
Japan:
Korea:
Australien:
Neuseeland:
China:
Philippinen:
Schweiz:
Status:
Obecny
215-355-9
DSL
(2)-2724
Obecny KE-20759
Obecny
Obecny
Obecny 26751
Nie umieszony w wykazie.
Unknown
Neuseeland GHS Einstufung:
Brak klasyfikacji w kraju.
Japan GHS Einstufung:
Brak klasyfikacji w kraju.
Korea (MOL) GHS Einstufung:
Brak klasyfikacji w kraju.
Australien GHS Einstufung:
Brak klasyfikacji w kraju.
Taiwan GHS Einstufung:
Brak klasyfikacji w kraju.
Indonesien GHS Einstufung:
Brak klasyfikacji w kraju.
SARA 313:
Meldepflichtige Mengen
Nie umieszony w wykazie.
żaden
Sonstige regulatorische
Listings:
HMIS:
H: 1
Component Name:
Nie umieszony w wykazie.
Nie dotyczy.
F: 1
R: 0
NFPA:
H: 1
F: 1
R: 0
OTHER:
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Nie dotyczy.
SEKCJA 16: Inne informacje
Vollständiger Wortlaut der R-Sätze
unter Abschnitt 3:
Nie dotyczy
* Wskazuje znakiem towarowym należącym Vertellus Specialties Inc, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach
NATURECHEM* GMHS
Revision: 08 Jul 2014
RUC104
Strona 8 z 8
KARTA BEZPIECZEŃSTWA
Legend of Abkürzungen:
ACGIH = Amerikanische Konferenz auf staatlich-industriellen Hygieniker .
CAS = Chemical Abstracts Service .
CFR = Code of Federal Regulations .
DSL / NDSL = Domestic Substances List / Non- Domestic Substances List .
EG = Europäische Gemeinschaft .
EINECS = European Inventory of Existing Chemical Substances Gewerbe .
ELINCS = Europäische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe .
EU = Europäische Union .
GHS = Global harmonisiertes System .
LC = Lethal Concentration .
LD = Lethal Dose .
NFPA = National Fire Protection Association.
NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health.
NTP = Nationale Toxikologie Programm .
OSHA = Occupational Safety and Health Administration
GR = Zulässige Grenzwerte für die Exposition .
RQ = meldepflichtige Menge .
SARA = Superfund Amendments and Reauthorization Act von 1986.
TLV = Threshold Limit Value .
WHMIS = Workplace Hazardous Materials Information System .
Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die hierin enthaltenen Informationen ohne Gewährleistung jeglicher Art eingerichtet. Benutzer
sollten diese Daten nur als Ergänzung zu anderen von ihnen eingeholten Informationen betrachten und müssen unabhängig davon
bestimmen die Eignung und Vollständigkeit der Informationen aus allen Quellen, um die ordnungsgemäße Verwendung und Entsorgung
dieser Materialien, die Sicherheit und Gesundheit von Mitarbeitern und Kunden zuzusichern. Die Empfänger werden gebeten, im Vorfeld
der Bedarf zu bestätigen, dass die Angaben aktuell, anwendbar und geeignet, um ihre Umstände ist. Die hierin enthaltenen Informationen
können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. DIESES SICHERHEITSDATENBLATT ersetzt alle früheren Ausgaben.
Überarbeitet am:
08 Jul 2014
Original-Datum
der Ausgabe:
Herausgegeben
von:
Regulatory Management Department
Revision
Einzelheiten
Poprawione we wszystkich sekcjach do formatu GHS.
6 August 1986
* Wskazuje znakiem towarowym należącym Vertellus Specialties Inc, zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach

Podobne dokumenty