pokaż... - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu

Transkrypt

pokaż... - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
Dział Zamówień Publicznych
tel. : 0618691651, 0618691756, 0618691759
tel./fax : 0618691847 www.spsk2.pl [email protected]
Poznań, dnia 16.12.2014r.
wg rozdzielnika
dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę procesorów mowy systemu implantów ślimakowych DZP/331/2014.
Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
Wykonawca nr 1
MEDICUS Aparatura i Instrumenty Medyczne Sp. z o.o. S.K.A., ul. Grabiszyńska 251a, 53-234 Wrocław
Cena: 2 148 120,00 zł
L.P.
Punktacja
Parametr
1. Możliwość dostarczenia procesora dźwięku spełniający kryteria odnośnie wodoodporności
2. System implantu ślimakowego wyposażony w pilota umożliwiającego zdalne sterowanie procesora
dźwięku
3. Liczba mikrofonów w procesorze dźwięku
4. Zauszny procesor dźwięku z funkcją automatycznej zmiany programów pracy, bez konieczności
regulacji przyciskami lub zewnętrznymi akcesoriami
5. Zauszny procesor dźwięku z funkcją zapisu warunków pracy oraz warunków akustycznych
otoczenia, w których znajdował się pacjent
l.p.
Opis kryteriów oceny
Znaczenie
(Waga)
1
Cena
80%
2
Ocena Techniczna
20%
5
2
2
6
0
Opis metody przyznawania punktów
C= 2 148 120,00 /2 148 120,00 x 100  80% = 80
OT = Ocena techniczna
15 / 31 pkt x 100 x 20% = 9,68
Razem 80 + 9,68 = 89,68
Uzasadnienie: Oferta najkorzystniejsza
Umowa zostanie podpisana w trybie art. 94 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
z dnia 09.08.2013r. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.).
Zestawienie złożonych:
L.p
Nazwa, Adres
Medicus Aparatura i Instrumenty Medyczne Sp. z o.o. Sp. k
1.
Ul. Grabiszyńska 251a, 53-234 Wrocław
Cena brutto
2 148 120,00 zł
Kwota szacunkowa: 2 148 120,00 zł
60-355 Poznań
ul. Przybyszewskiego 49
NIP:
779-20-33-466
REGON:
000288834
KRS:
0000001852
tel. centrala: +61 869 11 00
tel. sekretariat:+61 869 12 03
fax:
+61 867 12 32