Aneks do regulaminu konkursu na film pt „OZE dobre praktyki” Dla

Transkrypt

Aneks do regulaminu konkursu na film pt „OZE dobre praktyki” Dla
Aneks do regulaminu konkursu na film pt „OZE dobre praktyki”
Dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób starszych zainteresowań
tematyką konkursu
&1
Punkt 7 regulaminu został zmieniony na:
Warunki uczestnictwa w konkursie:
a) w konkursie mogą brać udział osoby indywidualnie lub grupowo, jednakże jedna
osoba/grupa może zgłosić do konkursu 1 film,
b) w przypadku zgłoszenia grupowego należy podać głównego autora pracy,
c) w konkursie mogą brać udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie nagradzane,
d) dane techniczne filmu, nie dłuższy niż 3 min,
e) film powinien pokazywać wykorzystanie odnawialnych źródeł energii lub ich promocję
w celu zachęcenia do korzystania z nich,
f) do nakręcenia filmu można wykorzystać różne urządzenia np. telefon komórkowy,
kamerę cyfrową, aparat fotograficzny,
g) film może zostać wykonany w formie prezentacji multimedialnej,
h) film należy nagrać na nośniku elektronicznym- płycie DVD, który należy trwale
podpisać,
i) w celu zgłoszenia udziału w konkursie: płytę z filmem wraz z kompletnie wypełnioną
kartą zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć lub przesłać pocztą do biura konkursu
(tj. Szkoły Leśnej na Barbarce, ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń, fax 56 657 60 85).
Kartę zgłoszenia do konkursu należy pobrać ze strony internetowej
www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl – zakładka Konkursy
&2
Punkt 9 regulaminu został zmieniony na:
Konkurs ma strukturę wieloetapową:
I etap – nadsyłanie prac do konkursu do 15 maja 2015 roku (data wpływu do biura konkursu)
II etap - ocena prac przez jury, wybór 10 prac – 18 maja – 31 maja 2015 r.
III etap - ocena 10 prac przez internautów od 1 czerwca do 14 czerwca 2015 roku
IV etap - ogłoszenie wyników konkursu - 17 czerwca 2015 roku
&3
Punkt 11 regulaminu został zmieniony na:
W wyniku głosowania internetowego przyznane zostaną 3 nagrody oraz 3 wyróżnienia (sprzęt
elektroniczny typu: tablety, czytniki e-booków, aparaty kompaktowe o łącznej wartości 3600 zł).
Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród oraz przyznania większej niż
zakładana liczba wyróżnień. Nagrody przesłane zostaną do laureatów pocztą.
Aneks
do Regulamin głosowania internetowego w konkursie na film pt. „OZE
dobre praktyki”
w serwisie www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl
&1
Punkt 4 regulaminu został zmieniony na:
Głosowanie internetowe odbywać się będzie w terminie od 1 czerwca do 14 czerwca 2015 r.
&2
Punkt 8 regulaminu został zmieniony na:
Wyniki
głosowania
internautów
ogłoszone
zostaną
na
www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl w dniu 17 czerwca 2015 r.
stronie
internetowej