ABC Magazynu Instalatora

Transkrypt

ABC Magazynu Instalatora
ABC Magazynu Instalatora
nr 122011
Przejścia ewakuacyjne
Dorota
Węgrzyn
ABC wentylacji
● Jakie
powinny być długości
przejść ewakuacyjnych?
● Ile powinno ich być?
● Czy przepisy prawa są w tych
kwestiach jednoznaczne?
Długości przejść ewakuacyjnych dla
stref Z I i Z II zostały określone w artykule pt. „Ucieczka przed zagrożeniem”
(„MI” 11/2011 s. 66). Nie znalazłam niczego, co dotyczy strefy IN. Widocznie
rządzi się ona nieludzkimi przepisami.
Długość przejść ewakuacyjnych dla poszczególnych stref pokazano w tabeli.
Długości podane w tabeli mogą być powiększone pod warunkiem ochrony:
16
- strefy pożarowej stałymi, wodnymi, samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi - o 50%,
- drogi ewakuacyjnej samoczynnymi
urzą dze nia mi od dy mia ją cy mi uru cha mianymi za pomocą systemu wykrywania dymu - o 50%.
Dodatkowo do danych w tabeli należy
dodać interpretację:
- dla strefy PM o Q > = 500 MJ/m2,
dla budynku o więcej niż jednej kondygnacji oraz budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez względu na wielkość
obciążenia ogniowego - 100 m,
- dla strefy PM o Q < = 500 MJ/m2,
w budynku o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej - 75 m.
● Jak mierzyć długość dojścia ewakuacyjnego?
Długość dojścia ewakuacyjnego, od
wyjścia z pomieszczenia na to dojście do
wyjścia do innej strefy pożarowej lub na
zewnątrz, mierzy się wzdłuż osi dojścia.
W przypadku zakończenia tej drogi przedsionkiem przeciwpożarowym długość tę
mierzy się do pierwszych drzwi tego
przedsionka. Za wyjście do innej strefy
pożarowej uważa się wyjście do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, wyposażonej w urządzenie
www.instalator.pl