Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego nr - bip

Transkrypt

Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego nr - bip
Łódź, 8 kwietnia 2016 roku
Regionalne Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi
Ul. Snycerska 8
91-302 Łódź
Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego nr 2/2016 – Usługa badawcza polegająca na
aktualizacji dokumentu pn. ”Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej na lata 20072020” poprzez przeprowadzenie analiz, badań w zakresie obszarów wyodrębnionych
w przedmiotowym dokumencie oraz redakcja wskazanego dokumentu.
Pytanie:
Mam pytanie o rubrykę Postawa dysponowania w załącznikach 6, 7, 9 do zapytania ofertowego - czy
należy rozumieć ją jako rodzaj umowy, na postawie której wykonywany będzie przedmiot
zamówienia?
Odpowiedź:
Podstawa do dysponowania wskazana w załączniku 6, 7 i 9 oznacza rodzaj stosunku prawnego
łączącego wykonawcę z daną osobą np. umowa zlecenie, stosunek pracy itp.

Podobne dokumenty