04_ogłoszenie o wyborze oferty

Transkrypt

04_ogłoszenie o wyborze oferty
Racibórz, dn. 24.06.2014 r.
Numer postępowania
PZD-3421/N/08/2014
INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w przetargu nieograniczonym pn.:
Przebudowa drogi powiatowej 3546S, ul. Wiejskiej w Babicach
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.),
Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu informuje, Ŝe:
a) do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano ofertę złoŜoną przez Wykonawcę:
Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o.
ul. Ks. Roboty 80,
44-186 Gierałtowice
uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta z ceną w wysokości:
305 753,00 zł netto
376 076,19 zł brutto
b) oferty w przedmiotowym postępowaniu złoŜyli następujący Wykonawcy:
Numer
oferty
Wykonawca
Liczba punktów przyznanych w
kryterium: cena
1
EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul.
Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
97,72
2
Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o., ul. Ks. Roboty 80,
44-186 Gierałtowice
100,00
3
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul.
Adamczyka 12, 47-400 Racibórz
4
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o.,
ul. Strzelecka 13b, 47-120 Kędzierzyn-Koźle
76,36
5
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM”
Robert Białdyga, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów
75,18
-
Jednocześnie informujemy, Ŝe firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul.
Adamczyka 12, 47-400 Racibórz, została wykluczona z postępowania zgodnie z art. 24 ust.
2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm.), ze względu na niespełnianie wymaganych warunków udziału w
postępowaniu. Równocześnie oferta tego wykonawcy została uznana za odrzuconą.
Podpisano:
Dyrektor PZD
Monika MuŜelak