EUROPA FUND SD/2011/08 Koniec analogicznego

Komentarze

Transkrypt

EUROPA FUND SD/2011/08 Koniec analogicznego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2013 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
EUROPA FUND SD/2011/08
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
Aktywa
lokaty
środki pieniężne
3.
aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
Koniec analogicznego
okresu
Koniec bieżącego okresu
sprawozdawczego
sprawozdawczego
poprzedniego roku
kalendarzowego
2 235 864,99
2 212 848,68
2 234 550,03
2 211 908,52
958,31
692,69
247,47
247,47
4.
należności
z tytułu transakcji zawartych na rynku
4.1.
finansowym
109,18
0,00
4.2. pozostałe
109,18
0,00
0,00
0,00
0,00
2 235 864,99
0,00
2 212 848,68
II.
1.
2.
3.
III.
Zobowiązania
z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2013 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: EUROPA FUND SD/2011/08
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
B.
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zwiększenia funduszu
tytułem składek zwiększających wartość
funduszu
pozostałe przychody
pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
tytułem wykupu
tytułem wypłat pozostałych świadczeń
ubezpieczeniowych
tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz
innych opłat potrącanych z fuduszu
tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz
innych opłat tytułem administrowania
funduszem
pozostałe koszty
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
kalendarzowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
2 288 376,51
2 235 864,99
-35 432,88
0,00
-156 727,17
0,00
0,00
0,00
35 432,88
35 432,88
156 727,17
156 727,17
0,00
0,00
0,00
0,00
-17 078,64
133 710,86
2 235 864,99
2 212 848,68
pozostałe zmniejszenia
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na
dzień 31.12.2013 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
III
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
EUROPA FUND SD/2011/08
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Analogiczny
okres
sprawozdawczy
(w zł)
poprzedniego
roku
kalendarzowego
Liczba jednostek rozrachunkowych:
25 138,7071
na początek okresu sprawozdawczego
24 746,7071
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
91,03
na początek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w
87,37
okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w
93,82
okresie sprawozdawczym
90,35
na koniec okresu sprawozdawczego
Bieżący okres
sprawozdawczy
24 746,7071
23 050,5071
90,35
90,35
96,62
96,00
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
31.12.2013 r.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
IV
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV
V.
VI.
1.
2.
3.
EUROPA FUND SD/2011/08
Lokaty (suma 1-12)
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
Udział w
aktywach netto
funduszu (w %)
2 211 908,52
99,96%
Wartość
bilansowa (w zł)
0,00
0,00%
0,00%
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
0,00
0,00%
akcje
udziały
jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
pożyczki
nieruchomości
depozyty bankowe
pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art.. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
2 211 908,52
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
99,96%
0,00%
247,47
692,69
0,00
0,00
2 212 848,68
2 212 601,21
247,47
0,00
0,01%
0,03%
0,00%
0,00%
100,00%
99,99%
0,01%
0,00%
0,00

Podobne dokumenty