Instalacja za „złotówkę”

Transkrypt

Instalacja za „złotówkę”
Załącznik do umowy
Instalacja za „złotówkę”
1. Organizatorem Promocji jest firma F.H.U. „FasterNet.pl”, z siedzibą w Myślenicach przy ul. Mickiewicza 1,
32-400 Myślenice, zwana dalej FasterNet.pl.
2. FasterNet.pl zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym czasie.
3. Interpretacja Regulaminu Promocji należy wyłącznie do FasterNet.pl.
4. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, prawne bądź jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, które w okresie trwania Promocji nie są Abonentami FasterNet.pl, złożą
zamówienie na usługę „Dostęp do sieci Internet” i podpiszą umowę z FasterNet.pl na świadczenie usługi
„Dostęp do sieci Internet”.
5. W ramach niniejszej promocji klientowi przysługuje:
Rabat na
Umowa na czas
Instalacja,
Publiczny
określony
aktywacja
adres IP
24 miesiące
1,23 zł
GRATIS
50%
90,00 zł
12 miesięcy
100,00 zł
GRATIS
25%
120,00 zł
abonament przez 3
msc-e
Router Wi-Fi
(opcja dodatkowa)
6. W ramach Promocji klient otrzymuje na czas trwania Umowy od F.H.U. „FasterNet.pl” zestaw abonencki
zakończony wtykiem RJ-45 umożliwiający odbiór usługi Internet na jednym stanowisku komputerowym
(rozdzielenie Internetu na kolejne komputery jest możliwe jako opcja dodatkowa). Po zakończeniu lub
rozwiązaniu Umowy przez którąś ze stron Abonent jest zobligowany do demontażu i zwrotu zestawu
abonenckiego na swój koszt do siedziby FasterNet.pl.
7. W przypadku braku możliwości zwrotu przez Abonenta Urządzeń do FasterNet.pl lub ich zwrotu w stanie
gorszym niż wynikałoby to z normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji, Abonent zobowiązany jest
zwrócić FasterNet.pl kwotę umożliwiającą odtworzenie takich samych urządzeń.
8. Koszty uszkodzenia lub utraty urządzeń obciążają abonenta w przypadku, gdy uszkodzenie lub utrata
powstały jako następstwo nieuprawnionego działania abonenta, w szczególności poprzez niewłaściwe
korzystanie lub inne przyczynienie się do uszkodzenia lub utraty oraz gdy poprzez brak zabezpieczeń lub złe
zabezpieczenie miejsca przechowywania dzierżawionego urządzenia, nastąpiło jego uszkodzenie, bądź utrata.
9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia Regulaminu Usług
Internetowych FasterNet.pl.
--------------------------------------------------------------------- Oferta promocyjna ważna od 01.10.2011 do odwołania

Podobne dokumenty