OPIS TECHNICZNY do projektu remontu zabytkowego portalu w Zespole Szkół Zawodowych

Komentarze

Transkrypt

OPIS TECHNICZNY do projektu remontu zabytkowego portalu w Zespole Szkół Zawodowych
OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI
INWESTOR: POWIAT KRAPKOWICKI, LOKALIZACJA: KRAPKOWICE, UL. ZAMKOWA 5 NR. EWID. GRUNTU 269/1 k.m.8
OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu zabytkowego portalu w Zespole Szkół Zawodowych
im. Piastów Opolskich w Krapkowicach
1.
Inwestor
:
Powiat Krapkowicki , ul. Kilińskiego 1, 47- 303 Krapkowice
lokalizacja
:
Krapkowice ,ul. Zamkowa, działka nr ewid. gr.269/1 k.m.8
Podstawa opracowania
Podstawa opracowania :
- zlecenie Inwestora,
- mapa nieaktualizowana 1:500,
- inwentaryzacja wykonana metodą skanowania laserowego 3D,
- wizja lokalna.
2.
Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego remontu
i renowacji części zabytkowej fasady od wschodniej strony późnorenesansowego
zamku zlokalizowanego w Krapkowicach przy ulicy Zamkowej 5 na działce nr 269/1
k.m.8.Obiekt użytkowany jest aktualnie przez Zespół Szkół Zawodowych im.
Piastów Opolskich.
SKANOWANIE LASEROWE 3D INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZE PRZEMYSŁOWE PROJEKTY BUDYNKÓW MIESZKALNE USŁUGOWE PRZEMYSŁOWE
Rudolf & Beata Schnurpfeil , 47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 15,
tel/fax kontaktowy 77 / 44 60 222, kom 502 780 711, e-mail [email protected], www.archiskaning.pl
NIP 1990094620 REGON: 160314094
1
OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI
INWESTOR: POWIAT KRAPKOWICKI, LOKALIZACJA: KRAPKOWICE, UL. ZAMKOWA 5 NR. EWID. GRUNTU 269/1 k.m.8
Elewacja wschodnia z widokiem na portal
W ramach zakresu remontu fasady wchodzi:
- remont i renowacja zabytkowego portalu,
- renowacja marmurowych schodów
zewnętrznych,
- odtworzenie drewnianych drzwi zewnętrznych,
- remont naczółka okna nad portalem wraz
z jego uszatym obramowaniem,
- renowacja ozdobnej lampy wiszącej.
Remontowana część fasady
SKANOWANIE LASEROWE 3D INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZE PRZEMYSŁOWE PROJEKTY BUDYNKÓW MIESZKALNE USŁUGOWE PRZEMYSŁOWE
Rudolf & Beata Schnurpfeil , 47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 15,
tel/fax kontaktowy 77 / 44 60 222, kom 502 780 711, e-mail [email protected], www.archiskaning.pl
NIP 1990094620 REGON: 160314094
2
OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI
INWESTOR: POWIAT KRAPKOWICKI, LOKALIZACJA: KRAPKOWICE, UL. ZAMKOWA 5 NR. EWID. GRUNTU 269/1 k.m.8
3.
Charakterystyka obiektu wraz z elementami przeznaczonymi do remontu
Budynek z walorami architektury późnorenesansowej o założeniu
czteroskrzydłowym wokół dziedzińca. Każde ze skrzydeł posiada dwie kondygnacje
i poddasze nieużytkowe. W skrzydle przy ulicy Zamkowej znajduje się brama
utworzona w kształcie tunelu prowadząca do dziedzińca zamkowego. Pozostałe
skrzydła posiadają krużganki dostępne od strony dziedzińca.
Widok na zamek
Barokowy portal kolumnowy stanowi oprawę łukowego wejścia do zamku od
wschodu.
Portal obramowany pilastrami i kolumnami zwieńczony płaskim gzymsem.
Ościeże otworu drzwiowego wraz z pilastrami portalu wykończone głębokim
boniowaniem wykonanym w tynku.
SKANOWANIE LASEROWE 3D INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZE PRZEMYSŁOWE PROJEKTY BUDYNKÓW MIESZKALNE USŁUGOWE PRZEMYSŁOWE
Rudolf & Beata Schnurpfeil , 47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 15,
tel/fax kontaktowy 77 / 44 60 222, kom 502 780 711, e-mail [email protected], www.archiskaning.pl
NIP 1990094620 REGON: 160314094
3
OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI
INWESTOR: POWIAT KRAPKOWICKI, LOKALIZACJA: KRAPKOWICE, UL. ZAMKOWA 5 NR. EWID. GRUNTU 269/1 k.m.8
Ozdobny naczółek wolutowy okna nad portalem stanowi zwieńczenie obramienia
uszatego.
Drzwi zewnętrzne drewniane, dwuskrzydłowe z płycinami oraz naświetlem łukowym.
4.
Stan techniczny elementów
W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono :
• odspojenia-ubytki tynków oraz miejsca występowania zmurszałychuszkodzonych tynków , ubytki i uszkodzenia części detali architektonicznych
• łuszczenie się powłok malarskich ,
• granitowe schody zewnętrzne-widoczne powierzchniowe ubytki, pęknięcia i
zabrudzenia
• zły stan techniczny drzwi zewnętrznych wraz z naświetlem .
5.
Ogólna technologia przeprowadzenia prac renowacyjnych na portalu
W projekcie przyjęto przykładowe rozwiązania technologiczne firmy Sto. Systemy
Sto wyznaczają tylko przyjęty standard materiałów i rozwiązań technologicznych.
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań innych równoważnych pod względem
zastosowanych materiałów o podobnej wysokiej jakości, pod warunkiem
zachowania
pełnego
systemu
posiadającego
pozytywne
opinie
konserwatorskie oraz potwierdzoną historię stosowania na obiektach
zabytkowych.
Przyjęty system i materiały nie mogą parametrami technicznymi i użytkowymi
odbiegać od przyjętych w projekcie.
SKANOWANIE LASEROWE 3D INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZE PRZEMYSŁOWE PROJEKTY BUDYNKÓW MIESZKALNE USŁUGOWE PRZEMYSŁOWE
Rudolf & Beata Schnurpfeil , 47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 15,
tel/fax kontaktowy 77 / 44 60 222, kom 502 780 711, e-mail [email protected], www.archiskaning.pl
NIP 1990094620 REGON: 160314094
4
OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI
INWESTOR: POWIAT KRAPKOWICKI, LOKALIZACJA: KRAPKOWICE, UL. ZAMKOWA 5 NR. EWID. GRUNTU 269/1 k.m.8
Ogólna charakterystyka materiałowa
Do renowacji obiektów zaproponowano specjalistyczne materiały najwyższej klasy
z uwzględnieniem charakteru i obecnego stanu technicznego obiektu. Technologia ta
jest aprobowana przez środowiska konserwatorskie i posiada liczne pozytywne
opinie niezależnych instytucji.
Do prac konserwatorskich nie zaleca się stosowania zbyt silnych tradycyjnych
zapraw cementowo-wapiennych, ale tylko zaprawy na bazie wapna trassowego,
gotowe mieszanki lub przygotowywane na placu budowy pod nadzorem
konserwatorskim lub dostawcy technologii.
Detale architektoniczne należy odtworzyć metodą tradycyjną ciągnioną z zapraw
sztukatorskich. Nie należy stosować elementów z gipsu, styropianu itp. Elementy
detalu wykonane z kamienia należy poddać kompleksowej renowacji ściśle wg
wytycznych zawartych w poniższym opisie.
Jako powłoki malarskie zaleca się farby krzemoorganiczne - charakteryzują się one
bardzo wysoką dyfuzją pary wodnej przy jednoczesnej bardzo wysokiej
hydrofobowości.
Wszystkie materiały użyte do renowacji elewacji powinny stanowić
kompatybilny system jednego producenta i winny być stosowane pod ścisłym
nadzorem dostawcy.
Ogólny opis prac konserwatorskich w technologii Sto
- usunięcie starego tynku oraz nienośnych fragmentów detali (oprócz detali
kamiennych : kolumny wraz z głowicami oraz gzyms główny portalu),
- na przyporach stanowiących bazy kolumn należy wymienić spoiny na głębokość 23 cm – materiał do uzupełnienia spoin Sto MURISOL GP
- należy przemurować odspojone i brakujące fragmenty cegły
SKANOWANIE LASEROWE 3D INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZE PRZEMYSŁOWE PROJEKTY BUDYNKÓW MIESZKALNE USŁUGOWE PRZEMYSŁOWE
Rudolf & Beata Schnurpfeil , 47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 15,
tel/fax kontaktowy 77 / 44 60 222, kom 502 780 711, e-mail [email protected], www.archiskaning.pl
NIP 1990094620 REGON: 160314094
5
OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI
INWESTOR: POWIAT KRAPKOWICKI, LOKALIZACJA: KRAPKOWICE, UL. ZAMKOWA 5 NR. EWID. GRUNTU 269/1 k.m.8
- w części portalu (przypory) wzdłuż schodów oraz po 1 m z prawej i lewej strony
ściany należy wykonać izolację poziomą metodą iniekcji ciśnieniowej metodą Sto
MURISOL IMPULSSYSTEM. Izolację należy wykonać za pomocą lanc
iniekcyjnych aplikujących środek Sto MURISOL MICRO równomiernie na całej
głębokości otworu.
- otwory iniekcyjne należy zalać szlamem uszczelniającym Sto MURISOL DS
- na fragmencie ścian fundamentowych oraz na warstwie betonu podkładowego (pod
stopnie kamienne) należy wykonać izolację pionową z materiału Sto MURISOL
BD1K
- schody kamienne należy poddać kompleksowej renowacji – oczyścić, uzupełnić
ubytki kitami do kamienia w odpowiednim kolorze z materiału Sto DECO RENO
(NSR). Stopnie należy ostrożnie zdemontować i ułożyć na nowym betonowym
fundamencie stopnice należy układać oraz spoinować na specjalnej zaprawie, nie
powodującej przebarwień StoTUBAG TRASS NATURSTEIN HAFTSCHLAMME
FLEX. Po zakończeniu montażu oraz prac renowacyjnych całe schody należy
obficie zahydrofobizować preparatem Sto CRYL HP
- drzwi i naświetle należy wykonać nowe na wzór istniejących
- ozdobną lampę wiszącą należy poddać kompleksowej renowacji
- delikatne usunięcie starych warstw farby ze wszystkich detali w szczególności z
kamiennych głowic i trzonów kolumn oraz gzymsu kamiennego – przy użyciu
środka Sto FASSADENABBEIZER.
Po oczyszczeniu głowic, kolumn i gzymsu wieńczącego ze starych
nawarstwień należy przeprowadzić kompleksową renowację elementów
kamiennych wg. poniższego opisu:
- dezynfekcja powierzchni środkiem Sto PRIM FUNGAL
- wzmocnienie strukturalne środkiem Sto PRIM GRUNDEX rozcieńczonego z Sto
SKANOWANIE LASEROWE 3D INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZE PRZEMYSŁOWE PROJEKTY BUDYNKÓW MIESZKALNE USŁUGOWE PRZEMYSŁOWE
Rudolf & Beata Schnurpfeil , 47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 15,
tel/fax kontaktowy 77 / 44 60 222, kom 502 780 711, e-mail [email protected], www.archiskaning.pl
NIP 1990094620 REGON: 160314094
6
OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI
INWESTOR: POWIAT KRAPKOWICKI, LOKALIZACJA: KRAPKOWICE, UL. ZAMKOWA 5 NR. EWID. GRUNTU 269/1 k.m.8
FLUID AF w proporcji 2:1
- uzupełnienie ubytków kitami do kamienia w odpowiednim kolorze z materiału Sto
DECO RENO (NSR),
- wykonanie ewentualnych scaleń kolorystycznych lazurą Sto SILCO OT, a
następnie zahydrofobizowanie powierzchni środkiem Sto CRYL HP
- po zabiegu czyszczenia elewacji całość powierzchni należy zdezynfekować
środkiem Sto PRIM FUNGAL
- wzmocnienie strukturalne podłoża środkiem Sto PRIM GRUNDEX rozcieńczonego
z Sto FLUID AF w proporcji 2:1 szczególnie starannie należy wzmocnić wszystkie
detale
- tynki na przyporach należy wykonać jako renowacyjne WTA – Sto MURISOL
VS/GP/SP. Pozostałe tynki i bonie odtworzyć z lekkiej zaprawy wapienno-trasowej
StoTRAS PORENPUTZ (TKML). Na fragmentach, na których występują pęknięcia
i zarysowania należy w wierzchnią warstwę tynku wtopić siatkę Sto
GLASFASERGEWEBE o gramaturze 165 g
- w celu ujednolicenia struktury podłoża całość elewacji należy wyszpachlować
szpachlą z mikrowłóknem Sto ISPO KLASYK
- elementy sztukaterii – gzymsów ciągnionych, opasek okiennych, boni itp. należy
odtwarzać metodą tradycyjną przy użyciu zapraw sztukatorskich Sto
STUCKOPLAN SPEZIAL.
- wszystkie obróbki blacharskie należy wymienić na nowe np. miedziane.
- Wszystkie fragmenty elewacji znajdujące się tuż nad obróbką blacharską lub
stykające się z np. schodami należy uszczelnić materiałem Sto FLEXYL. (pasek
ok. 5-10 cm)
SKANOWANIE LASEROWE 3D INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZE PRZEMYSŁOWE PROJEKTY BUDYNKÓW MIESZKALNE USŁUGOWE PRZEMYSŁOWE
Rudolf & Beata Schnurpfeil , 47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 15,
tel/fax kontaktowy 77 / 44 60 222, kom 502 780 711, e-mail [email protected], www.archiskaning.pl
NIP 1990094620 REGON: 160314094
7
OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI
INWESTOR: POWIAT KRAPKOWICKI, LOKALIZACJA: KRAPKOWICE, UL. ZAMKOWA 5 NR. EWID. GRUNTU 269/1 k.m.8
- fragmenty elewacji – detalu, które nie posiadają obróbek blacharskich lub tworzą
niewielkie półki, na których może zalegać wilgoć należy uszczelnić materiałem Sto
FLEXYL
- styk elewacji z stolarką należy uszczelnić materiałem Sto SEAL F 505
- całość powierzchni elewacji oraz detali należy zagruntować środkiem
hydrofobizującym Sto PRIM MICRO i dwukrotnie pomalować farbą krzemoorganiczną z efektem samozmywania Sto LOTUSAN COLOR w odpowiednim
kolorze.
Kolorystykę poszczególnych elementów należy odtworzyć w oparciu o
przeprowadzone badania statograficzne, które należy wykonać przed
przystąpieniem do prac.
W przypadku zastosowania innych rozwiązań autorzy projektu nie ponoszą
odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu szkody.
6.
Całość wykonać zgodnie z projektem budowlanym , specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami
BHP w uzgodnieniu i pod nadzorem osoby uprawnionej i dostawcy
materiałów.
Opracował :
Gogolin , kwiecień 2011
SKANOWANIE LASEROWE 3D INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZE PRZEMYSŁOWE PROJEKTY BUDYNKÓW MIESZKALNE USŁUGOWE PRZEMYSŁOWE
Rudolf & Beata Schnurpfeil , 47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 15,
tel/fax kontaktowy 77 / 44 60 222, kom 502 780 711, e-mail [email protected], www.archiskaning.pl
NIP 1990094620 REGON: 160314094
8

Podobne dokumenty

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI STO. MoŜna stosować inne równowaŜne pod względem zastosowanych materiałów o podobnej wysokiej jakości materiałów innych producentów pod warunkiem zachowania pełnego systemu posiadającego pozytywne ...

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2012 - StoCretec

Nr 1/2012 - StoCretec W latach 90-91 projektant w biurze „Energoprojekt” Gdańsk. Od 1992r. właściciel i szef biura architektonicznego Archi-CAD. Laureat wielu konkursów między innymi: Zagospodarowanie Pl. Monte Casino w...

Bardziej szczegółowo