OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI

Komentarze

Transkrypt

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI
OPIS TECHNICZNY
INWESTOR: POWIAT KLUCZBORSKI LOKALIZACJA: KLUCZBORK , UL. MICKIEWICZA 10 ,
NR. EWID. GRUNTU 97/4 , 97/5 , K.M. 6
OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI BUDYNKÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W KLUCZBORKU
1.
Inwestor
:
POWIAT KLUCZBORSKI
46-200 Kluczbork , ul. Katowicka 1
Lokalizacja
:
Kluczbork , ul. Mickiewicza 10
działka nr 97/4 , 97/5 z k.m. 6
Przedmiot i zakres opracowania .
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego remontu
renowacji elewacji ( remont nie dotyczy wykonania prac remontowych dachów
budynków) zabytkowego i kolorystyki budynku szkoły w Kluczborku .
W ramach zakresu remontu budynku wchodzi wykonanie iniekcji ciśnieniowej
ścian zewnętrznych , wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej
budynku głównego szkoły oraz remontu-renowacji elewacji budynku szkoły
wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz wszystkich obróbek blacharskich
elewacji ( parapetów , gzymsów ); odtworzenie zadaszeń nad wejściami do
budynku .
2.
Parametry techniczne budynku
Długość budynku (wraz z łącznikiem)
97,08 m ,
Szerokość budynku
57.68 m ,
Powierzchnia zabudowy
3.1
1847.00 m2 ,
Forma architektoniczna budynku
Rzut w kształcie prostokątnego korpusu na osi wsch.- zach. z trzema
prostokątnymi skrzydłami , prostopadłymi do jego korpusu .Skrzydła wschodnie
i zachodnie dostawione w połowie szerokości korpusu, wysunięte na północ ,
połączone z korpusem za pomocą wąskich aneksów , ryzalitowo wysuniętych
w stosunku do elewacji korpusu i skrzydeł. Skrzydło południowe – prostopadłe
do południowej elewacji korpusu, połączone z nim prostokątnym łącznikiem. Na
zachód od zachodniego skrzydła-prostokątny budynek zachodni.
Wnętrze korpusu symetryczne ,dwa rzędy prostokątnych pomieszczeń po
bokach korytarza , z poprzecznym ciągiem komunikacyjnym – na soi –
obejmującym prostokątny hol (część północna) ze schodami , klatkę schodową
(część południowa) oraz przedsionek budynku auli.
` BUDYNKI MIESZKALNE USŁUGOWE GOSPODARCZE PRZEMYSŁOWE ENERGOOSZCZĘDNE ISOMAX AUDYTY ENERGETYCZNE PROJEKTY WNĘTRZ `
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Rudolf Schnurpfeil , 47-303 KRAPKOWICE, ul. Ks. Koziołka 4,
tel/fax : 0 77 / 44 60 222, kom.: 0 502 780 711, e-mail: [email protected], www.architop.pl
NIP: 756-101-61-14 REGON: 532303183
OPIS TECHNICZNY
INWESTOR: POWIAT KLUCZBORSKI LOKALIZACJA: KLUCZBORK , UL. MICKIEWICZA 10,
NR. EWID. GRUNTU 97/4, 97/5 , K.M. 6
Budynek auli w 1/3 długości od południa – węŜszy; w jego przyziemiu- sala
gimnastyczna szkoły podstawowej , dostępna od strony południowej ; na piętrze
– duŜe, jednoprzestrzenne wnętrze z częścią węŜszą zagospodarowania
drewnianym podestem , zaakcentowaną w układzie stropu.
Skrzydło wschodnie komunikacyjne połączone korpusem , podzielone na dwa
trakty pomieszczeń , z wydzielonym dodatkowym korytarzem – w trakcie
zachodnim. Skrzydło zachodnie –jednotraktowe , z osobną dwubiegową klatką
schodową.
Budynek zachodni – prostokątny , z prostokątnym ryzalitem pośrodku fasady,
poprzedzonym podcieniowym gankiem; wnętrze dwutraktowe, z klatką
schodową pośrodku części północnej.
Bryła - mocno rozczłonkowany , rozłoŜysty , wieloskrzydłowy budynek,
podpiwniczony (oprócz auli). Korpus trójkondygnacyjny , podpiwniczony,
z dwuosiowym ryzalitem pośrodku fasady. Dach dwuspadowy ; część
środkowa ściany północnej , odpowiadająca ośmiu środkowym osiom okiennym
(łącznie z dwuosiowym ryzalitem) , podwyŜszona ok. 0,5 m nad poziom dachu ,
nakryta osobnym daszkiem trójpołaciowym. Ryzalit zwieńczony murkiem
attykowym.
Skrzydła boczne dwukondygnacyjne , ustawione prostopadle do osi korpusu ,
nakryte dwuspadowymi dachowymi. Łączniki między korpusem a skrzydłami
zróŜnicowane w wysokości : od strony północnej – dwukondygnacyjne , od
strony południowej – trójkondygnacyjne , nakryte płaskimi dachami , wysunięte
ryzalitowo w stosunku do bocznych elewacji korpusu oraz – do elewacji
skrzydeł.
Budynek auli – o wysokości równej wysokości korpusu, dwukondygnacyjny ,
nakryty dwuspadowym dachem , w 1/3 długości od południa – nieco niŜszy
i węŜszy. Między nim a korpusem przebiega niski, dwukondygnacyjny łącznik ,
nakryty kolebkowym stropodachem.
Budynek zachodni – dwukondygnacyjny , z prostokątnym , mocno wysuniętym
trójkondygnacyjnym ryzalitem pośrodku fasady. Nakryty wysokim dachem
dwuspadowym , pośrodku połaci północnej przerwanym dwuspadowym
daszkiem nad ryzalitem. Ryzalit poprzedzonym parterowym , prostokątnym
gankiem wspartym na dwóch słupach. W elewacji południowej, odsłonięta
kondygnacja piwnic. Budynek połączony ze skrzydłem zachodnim za pomocą
wąskiego łącznika przebiegającego na wysokości pierwszego piętra.
Elewacje – symetryczne , komponowane za pomocą gęstego rytmu otworów
okiennych , zróŜnicowanych w obrębie poszczególnych kondygnacji oraz lizen
artykułujących górne kondygnacje. Szary tynk fakturalny skontrastowany z
jaśniejszym gładkim tynkiem podziałów; okna zaakcentowane jaśniejszym
kolorem węgarów. Partia cokołowa – ceglana , przepruta oknami piwnic . Parter
– bez podziałów , wydzielony szerokim , płaskim gzymsem, osłoniętym okapem.
W zwieńczeniu ścian – wyładowany gzyms.
BUDYNKI MIESZKALNE USŁUGOWE GOSPODARCZE PRZEMYSŁOWE ENERGOOSZCZĘDNE ISOMAX AUDYTY ENERGETYCZNE PROJEKTY WNĘTRZ
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Rudolf Schnurpfeil , 47-303 KRAPKOWICE, ul. Ks. Koziołka 4,
tel/fax : 0 77 / 44 60 222, kom.: 0 502 780 711, e-mail: [email protected], www.architop.pl
NIP: 756-101-61-14 REGON: 532303183
OPIS TECHNICZNY
INWESTOR: POWIAT KLUCZBORSKI LOKALIZACJA: KLUCZBORK , UL. MICKIEWICZA 10,
NR. EWID. GRUNTU 97/4, 97/5 , K.M. 6
Fasada korpusu : czternastoosiowa łącznie z dwuosiowym ryzalitem pośrodku.
okna parteru – szerokie , trójdzielne, wykrojone w łuk odcinkowy, podobnie jak
dwudzielne okna pięter ( w trzeciej kondygnacji – mniejsze). Sześć środkowych
okien trzeciej kondygnacji oraz okna ryzalitu – prostokątne. Ścianę wieńczy
płaski, wyładowany gzyms koronujący; powyŜej gzymsu, w szerokości ośmiu osi
okiennych - szeroki pas gładkiej ściany zwieńczony dachem.
W przyziemiu ryzalitu – prostokątny , głęboki , profilowany uskokowo , portal; w
górnych kondygnacjach szerokie lizeny naroŜne i płycina gładkiego tynku –
między kondygnacjami. W zwieńczeniu – gzyms , płaski fryz i prostokątny pas
attyki.
Elewacje północne skrzydeł wschodnich zachodnich – zróŜnicowane
szerokością okien zamkniętych odcinkiem łuku : w skrzydle wschodnim – okna
dwudzielne , w zachodnim – trójdzielne. Elewacje czteroosiowe ,
dwukondygnacyjne; dolna kondygnacja bez podziałów , w górnej – dwie
środkowe osie okienne wydzielone lizenami oraz szerokie lizeny naroŜne.
Szeroki fryz i gzyms wieńczący przerwane pośrodku – parą kwadratowych
okienek, zwieńczonych półkolistym naczółkiem z gładkiego tynku. Szczyt ślepy ,
konturowany wyładowany gzymsem.
Łączniki miedzy korpusem a skrzydłami – dwukondygnacyjne , wschodnia –
jednoosiowy , w górnej kondygnacji w formie przeszklonej werandy ; zachodnia
– dwuosiowy. W przyziemiu ścian dośrodkowych – drzwi; na piętrze łącznika
zachodniego- okno.
Łącznik między skrzydłem zachodnim a budynkiem zachodnim –
jednokondygnacyjny , przepruty poziomym rzędem sześciu kwadratowych
okienek ; ściana ujęta wąskimi gzymsami , rozmieszczonymi co ok. 40 cm.
Elewacja północna budynku zachodniego – dwukondygnacyjna , siedmioosiowa
, bez podziałów pionowych ; okna wąskie, zamknięte łukiem odcinkowym. Oś
ściany zaakcentowana mocno wysuniętym trójkondygnacyjnym ryzalitem,
zwieńczonym trójkątnym szczytem ; naroŜa ryzalitu zaakcentowane szerokimi
lizenami , w porządku wielkim , dźwigającym szeroki murek attykowy
poprzedzający szczyt. W przyziemiu ryzalitu, poprzedzonym płasko nakrytym
gankiem na słupach – drzwi wejściowe , na Pietrze – dwudzielne okno , trzeciej
kondygnacji – mniejsze okno kwadratowe.
Elewacje boczne skrzydeł :
Wewnętrzne – podziały lizenowe wydzielają trzy osie . W elewacji skrzydła
wsch.. – oś pn.- ślepa, w osi środkowej – dwa okna dwudzielne , oś pd.
Zasłonięta ścianami łącznika. Elewacji skrzydła zachodniego – oś ślepa, w osi
środkowej- jedno dwudzielne okno; w osi łącznika-okno trójdzielne.
Zewnętrzne : elewacja wschodnia budynku zachodniego : ściana ślepa,
kondygnacje rozdzielone gzymsem ; w szczycie – dwa okna .
BUDYNKI MIESZKALNE USŁUGOWE GOSPODARCZE PRZEMYSŁOWE ENERGOOSZCZĘDNE ISOMAX AUDYTY ENERGETYCZNE PROJEKTY WNĘTRZ
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Rudolf Schnurpfeil , 47-303 KRAPKOWICE, ul. Ks. Koziołka 4,
tel/fax : 0 77 / 44 60 222, kom.: 0 502 780 711, e-mail: [email protected], www.architop.pl
NIP: 756-101-61-14 REGON: 532303183
OPIS TECHNICZNY
INWESTOR: POWIAT KLUCZBORSKI LOKALIZACJA: KLUCZBORK , UL. MICKIEWICZA 10,
NR. EWID. GRUNTU 97/4, 97/5 , K.M. 6
Elewacja zachodnia skrzydła zachodniego i wschodniego elewacja skrzydła
wschodniego – lizenowe podziały górnej kondygnacji wydzielają trzy pola;
skrajne – ślepe ; w środkowym polu elewacji zachodniej – cztery okna
zamknięte odcinkiem łuku okien ; w elewacji skrzydła wschodniego – trzy okna..
Elewacja południowa budynku zachodniego : trójkondygnacyjna – w przyziemiu
odsłonięta kondygnacja piwnic , siedmioosiowa przepruta szerokimi otworami
trójdzielnych okien , zamkniętych odcinkiem łuku ; kondygnacje zwieńczone
gzymsami. W ceglanej kondygnacji przyziemia mniejsze okna mniejsze,
dwudzielne , przesunięte w stosunku do osi okiennych kondygnacji ; pośrodku –
otwór drzwi zamkniętych łukiem odcinkowym.
Okna części zachodniej – w szerokich opaskach gładkiego tynku.
Elewacja południowego korpusu – czternastoosiowa , przepruta wąskimi
otworami okiennymi, w trzeciej kondygnacji – mniejszymi. Przyziemie bez
podziałów , w górnych kondygnacjach naprzemienny rytm lizen i , zamkniętych
łukiem odcinkowym, dwudzielnych okien ( w trzeciej kondygnacji okna mniejsze)
; lizeny spięte pasem gładkiego gryzu poniŜej gzymsu wieńczącego. Dwie
środkowe osie ściany wyróŜnione kształtem okien klatki schodowejprostokątne , wysokie , obejmujące półtorej kondygnacji. PoniŜej – łącznik z
budynkiem auli.
Elewacje południowe skrzydeł wschodniego i zachodniego – analogicznie ,
czteroosiowe , skomponowane jak elewacje północne; w miejscu małych okien
na granicy kondygnacji i szczytu – dwa mniejsze okna dwudzielne.
Boczne elewacje korpusu – w części środkowej zryzalitowane – ryzality
trójkondygnacyjne , płasko nakryte na wysokości szczytów korpusu ;
południowa ściana ryzalitów – jednoosiowa , ściany dłuŜsze – w dwóch dolnych
kondygnacjach-dwuosiowe , w kondygnacji trzeciej – trzy mniejsze okna .Ściana
korpusu – ślepa.
Elewacje wschodnia i zachodnia budynku auli – część południowa obu ścian
niŜsza i węŜsza, zaakcentowana ramą z lizen naroŜnych i płaskiego fryzu – w
zwieńczeniu. Elewacja zachodnia w przyziemiu przepruta siedmioma otworami
dwudzielnych okien zamkniętych odcinkiem łuku, z czego dwa – części
południowej; wyŜej ściana ślepa , artykułowana lizenami spiętym w zwieńczeniu
pasem fryzu. Elewacja wschodnia – przyziemie analogicznie; na piętrze części
szerszej , miedzy lizenami – pięć wielkich otworów okiennych w kształcie
stojącego prostokąta.
BUDYNKI MIESZKALNE USŁUGOWE GOSPODARCZE PRZEMYSŁOWE ENERGOOSZCZĘDNE ISOMAX AUDYTY ENERGETYCZNE PROJEKTY WNĘTRZ
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Rudolf Schnurpfeil , 47-303 KRAPKOWICE, ul. Ks. Koziołka 4,
tel/fax : 0 77 / 44 60 222, kom.: 0 502 780 711, e-mail: [email protected], www.architop.pl
NIP: 756-101-61-14 REGON: 532303183
OPIS TECHNICZNY
INWESTOR: POWIAT KLUCZBORSKI LOKALIZACJA: KLUCZBORK , UL. MICKIEWICZA 10,
NR. EWID. GRUNTU 97/4, 97/5 , K.M. 6
ELEWACJA PÓŁNOCNA – 1
ELEWACJA PÓŁNOCNA - 2
BUDYNKI MIESZKALNE USŁUGOWE GOSPODARCZE PRZEMYSŁOWE ENERGOOSZCZĘDNE ISOMAX AUDYTY ENERGETYCZNE PROJEKTY WNĘTRZ
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Rudolf Schnurpfeil , 47-303 KRAPKOWICE, ul. Ks. Koziołka 4,
tel/fax : 0 77 / 44 60 222, kom.: 0 502 780 711, e-mail: [email protected], www.architop.pl
NIP: 756-101-61-14 REGON: 532303183
OPIS TECHNICZNY
INWESTOR: POWIAT KLUCZBORSKI LOKALIZACJA: KLUCZBORK , UL. MICKIEWICZA 10,
NR. EWID. GRUNTU 97/4, 97/5 , K.M. 6
ELEWACJA POŁUDNIOWA – 1
ELEWACJA POŁUDNIOWA 2
BUDYNKI MIESZKALNE USŁUGOWE GOSPODARCZE PRZEMYSŁOWE ENERGOOSZCZĘDNE ISOMAX AUDYTY ENERGETYCZNE PROJEKTY WNĘTRZ
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Rudolf Schnurpfeil , 47-303 KRAPKOWICE, ul. Ks. Koziołka 4,
tel/fax : 0 77 / 44 60 222, kom.: 0 502 780 711, e-mail: [email protected], www.architop.pl
NIP: 756-101-61-14 REGON: 532303183
OPIS TECHNICZNY
INWESTOR: POWIAT KLUCZBORSKI LOKALIZACJA: KLUCZBORK , UL. MICKIEWICZA 10,
NR. EWID. GRUNTU 97/4, 97/5 , K.M. 6
ELEWACJA ZACHODNIA
ELEWACJA ZACHODNIA
BUDYNKI MIESZKALNE USŁUGOWE GOSPODARCZE PRZEMYSŁOWE ENERGOOSZCZĘDNE ISOMAX AUDYTY ENERGETYCZNE PROJEKTY WNĘTRZ
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Rudolf Schnurpfeil , 47-303 KRAPKOWICE, ul. Ks. Koziołka 4,
tel/fax : 0 77 / 44 60 222, kom.: 0 502 780 711, e-mail: [email protected], www.architop.pl
NIP: 756-101-61-14 REGON: 532303183
OPIS TECHNICZNY
INWESTOR: POWIAT KLUCZBORSKI LOKALIZACJA: KLUCZBORK , UL. MICKIEWICZA 10,
NR. EWID. GRUNTU 97/4, 97/5 , K.M. 6
ELEWACJA WSCHODNIA - POŁUDNIOWA
POŁUDNIOWO - WSCHODNIA
BUDYNKI MIESZKALNE USŁUGOWE GOSPODARCZE PRZEMYSŁOWE ENERGOOSZCZĘDNE ISOMAX AUDYTY ENERGETYCZNE PROJEKTY WNĘTRZ
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Rudolf Schnurpfeil , 47-303 KRAPKOWICE, ul. Ks. Koziołka 4,
tel/fax : 0 77 / 44 60 222, kom.: 0 502 780 711, e-mail: [email protected], www.architop.pl
NIP: 756-101-61-14 REGON: 532303183
OPIS TECHNICZNY
INWESTOR: POWIAT KLUCZBORSKI LOKALIZACJA: KLUCZBORK , UL. MICKIEWICZA 10,
NR. EWID. GRUNTU 97/4, 97/5 , K.M. 6
Okna – otwory okienne zróŜnicowane w kształtach i proporcjach . smukłe okna
prostokątne zamknięte łukiem odcinkowym , dwudzielne, sześciopodziałowe, z
dwudzielnym nadślemieniem. W trzeciej kondygnacji południowej elewacji
korpusu , w skrajnych osiach trzeciej kondygnacji fasady , w przyziemiu
południowej elewacji budynku zachodniego oraz w południowych szczytach
skrzydeł – analogiczny kształ i konstrukcja okien niŜszych , czteropodziałowych.
DuŜe okna zwieńczone łukiem odcinkowym, trójdzielne, dziesięciopodziałowe, z
trójdzielnym nadślemieniem. W części okien listwa przemykowa w formie
smukłej kolumienki. Sześć okien trzeciej kondygnacji fasady korpusu oraz obie
kondygnacje ryzalitu – prostokątne okna dwudzielne , sześciopodziałowe ,
z dwudzielnym nadślemieniem.
W górnej kondygnacji wschodniej ściany auli – wysokie prostokątne okna
dwupoziomowe , sześciodzielne , dzwunastopodziałowe. Okna ościeŜnicowe
pojedyncze ; w ścianach bocznych aneksów – wąskie prostokątne
dwupoziomowe. W szczytach fasad skrzydeł – kwadratowe , dwudzielne,
czteropodziałowe; w piwnicach – niskie, zamknięte odcinkiem łuku, dwudzielne,
czteropodziałowe; w łuczniku – po sześć kwadratowych okienek jednodzielnych,
dwupoziomowych, część otwierana , cześć uchylna.
Drzwi zewnętrzne : główne :prostokątne , dwuskrzydłowe, ramowo-kasetonowe,
w górnej części skrzydeł trójpodziałowo szklone; nadświetle wąskie,
prostokątne, szklone w rombowym układzie szprosów. Inne: 1. Drzwi
prostokątne, płycinowo-ramowe z profilowanymi listwami na krawędziach ram;
nadświetle wykrojone w odcinek łuku , wielopodziałowo szklone . 2. W budynku
zachodnim prostokątne drzwi dwuskrzydłowe, płycinowo-ramowe, w czterech
głównych kwaterach szklone, osłonięte kutą kratownicą , nadświetle
prostokątne , wielopodziałowo szklone.
3.2.
USYTUOWANIE OBIEKTÓW .
W centrum Kluczborka , w niewielkiej odległości na zachód od Starego Miasta ,
przy ul. Mickiewicza przebiegającej w kierunku równoleŜnikowym , po jej
południowej stronie , w ciągu stosunkowo zwartej , starej zabudowy znajduje się
rozległa posesja Zespołu Szkół Ogólnokształcących .
Połączone ze sobą budynki zajmują środek posesji, część północną długą
fasadą zwrócony do ulicy , ujętą parą skrzydeł , od zachodu połączony
łącznikiem , przebiegającym na wysokości pierwszego piętra , z dodatkowym
zachodnim budynkiem szkolnym. Od południa – prostokątny budynek auli ,
prostopadły do korpusu , połączony z budynkiem szkoły podstawowej ,
rozbudowującej się na południe.
Teren stanowią działki o numerach 97/4, 97/5 z k.m. 6 której właścicielem jest
Powiat Kluczborski z siedzibą w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1.
BUDYNKI MIESZKALNE USŁUGOWE GOSPODARCZE PRZEMYSŁOWE ENERGOOSZCZĘDNE ISOMAX AUDYTY ENERGETYCZNE PROJEKTY WNĘTRZ
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Rudolf Schnurpfeil , 47-303 KRAPKOWICE, ul. Ks. Koziołka 4,
tel/fax : 0 77 / 44 60 222, kom.: 0 502 780 711, e-mail: [email protected], www.architop.pl
NIP: 756-101-61-14 REGON: 532303183
OPIS TECHNICZNY
INWESTOR: POWIAT KLUCZBORSKI LOKALIZACJA: KLUCZBORK , UL. MICKIEWICZA 10,
NR. EWID. GRUNTU 97/4, 97/5 , K.M. 6
4.
Stan techniczny elewacji budynków
W wyniku przeprowadzonych oględzin budynków stwierdzono :
•
brak izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian piwnicznych ,
• uszkodzenia i wykwity solne oraz miejscowe zagrzybienia ścian
piwnicznych zewnętrznych , ubytki cegły klinkierowej cokołu
• odspojenia-ubytki tynków oraz miejsca występowania zmurszałychuszkodzonych tynków , ubytki elementów architektonicznych
• łuszczenie się powłok malarskich ,
• uszkodzone rynny i rury spustowe ,
• bardzo zły stan techniczny stolarki okiennej i części stolarki drzwiowej
zewnętrznej.
5.
Rozwiązania materiałowo – budowlane wykonania projektowanych robót.
W projekcie renowacji -remontu elewacji budynków przyjęte rozwiązania
technologiczne oparte jako przykładowe rozwiązania systemowe firmy
STO. MoŜna stosować inne równowaŜne pod względem zastosowanych
materiałów o podobnej wysokiej jakości materiałów innych producentów pod
warunkiem zachowania pełnego systemu posiadającego pozytywne opinie
konserwatorskie oraz potwierdzoną historie stosowania na obiektach
zabytkowych.
Do prac konserwatorskich nie zaleca się stosowania zbyt silnych tradycyjnych
zapraw cementowo-wapiennych , ale tylko zaprawy na bazie wapna trasowego ,
gotowe mieszanki lub przygotowywane na placu budowy pod nadzorem
konserwatorskim lub dostawcy technologii.
Elementy architektoniczne naleŜy odtworzyć metoda tradycyjną ciągnioną
z zapraw sztukatorskich .
Jako powłoki malarskie zaleca się farby czysto silikonowe (krzemowoorganiczne) charakteryzują się one bardzo wysoką dyfuzją przy wysokiej
hydrofobowości oraz farby silikatowe (krzemankowe).
Wszystkie materiały uŜyte do renowacji elewacji powinny stanowić kompatybilny
system Jednego producenta.
BUDYNKI MIESZKALNE USŁUGOWE GOSPODARCZE PRZEMYSŁOWE ENERGOOSZCZĘDNE ISOMAX AUDYTY ENERGETYCZNE PROJEKTY WNĘTRZ
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Rudolf Schnurpfeil , 47-303 KRAPKOWICE, ul. Ks. Koziołka 4,
tel/fax : 0 77 / 44 60 222, kom.: 0 502 780 711, e-mail: [email protected], www.architop.pl
NIP: 756-101-61-14 REGON: 532303183
OPIS TECHNICZNY
INWESTOR: POWIAT KLUCZBORSKI LOKALIZACJA: KLUCZBORK , UL. MICKIEWICZA 10,
NR. EWID. GRUNTU 97/4, 97/5 , K.M. 6
5.1./ Prace izolacyjne w części podziemnej .
W związku z tym, iŜ w budynku głównym szkoły występuje problem
zawilgocenia ścian w obszarze przyziemia naleŜy przeprowadzić szereg prac
związanych z izolacjami przeciwwilgociowymi.
Z powodu zróŜnicowania terenu wokół budynku prace izolacyjne powinny być
wykonane w dwóch wariantach:
Wariant 1.
W miejscach umoŜliwiających odkopanie ścian fundamentowych od zewnątrz.
•
Po wykonaniu wykopu wzdłuŜ ścian zewnętrznych(odkopywanie naleŜy
przeprowadzać odcinkami kilku metrowymi) budynku naleŜy oczyścić
podłoŜe zawilgoconych ścian . W przypadku wystąpienia tynków lub
ewentualnych starych powłok izolacyjnych naleŜy je usunąć, odsłaniając
warstwę nośną ścian .
•
Następnie naleŜy wykonać warstwę tynku wyrównawczego (tynk
cementowy, cement trassowy),
•
Wykonać warstwę izolacji pionowej bitumicznej gr. 3-4 mm z materiału,
np. StoMurisol BD 1K. Izolację powinno się wykonać w dwóch cyklach.
Pierwsza warstwa gruntująca rozcieńczona 20 % wodą, druga nakładana
pacą lub natryskiem na gr. ok. 3-4 mm
•
Ścianę zabezpieczyć folią kubełkową
•
Wykop zasypać np. piaskiem lub pospółką
•
Po zasypaniu naleŜy wykonać opaskę Ŝwirową z krawęŜnikiem w
odległości ok. 30-40 cm
Izolację poziomą wykonać naleŜy w najniŜszym moŜliwym poziomie tak ,aby
izolacja łączyła się z izolacją pionową i ewentualnie izolacją poziomą posadzki
piwnicy
Wariant 2
W przypadku niemoŜności odkopania ścian fundamentowych od zewnątrz
izolację poziomą (iniekcję) naleŜy wykonać w poziomie terenu lub trochę
poniŜej. Zaleca się takŜe – jeśli jest to moŜliwe wykonać fragment izolacji
pionowej od zewnątrz (tak aby zminimalizować podciąganie kapilarne z
wierzchnich warstw gruntu. Izolację pionową właściwą naleŜy wówczas wykonać
jako negatywową – od środka budynku( w piwnicach)
NaleŜy usunąć wszystkie tynki z powierzchni ścian zewnętrznych w piwnicach.
Oczyścić podłoŜe , usunąć zmurszałe nienośne spoiny, a następnie uzupełnić
BUDYNKI MIESZKALNE USŁUGOWE GOSPODARCZE PRZEMYSŁOWE ENERGOOSZCZĘDNE ISOMAX AUDYTY ENERGETYCZNE PROJEKTY WNĘTRZ
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Rudolf Schnurpfeil , 47-303 KRAPKOWICE, ul. Ks. Koziołka 4,
tel/fax : 0 77 / 44 60 222, kom.: 0 502 780 711, e-mail: [email protected], www.architop.pl
NIP: 756-101-61-14 REGON: 532303183
OPIS TECHNICZNY
INWESTOR: POWIAT KLUCZBORSKI LOKALIZACJA: KLUCZBORK , UL. MICKIEWICZA 10,
NR. EWID. GRUNTU 97/4, 97/5 , K.M. 6
powierzchnie ściany zaprawą cementową na bazie trasu. Na wyrównane i
nośne podłoŜe nanieść natryskiem lub szczotką jedną grubą warstwę szlamu
mineralnego uszczelniającego STO MURISOL DS. ( ok. 6-7 kg/m2). Po
wyschnięciu warstwy izolacji załoŜyć trójwarstwowe tynki renowacyjne WTA –
STO MURISOL VS/GP/SP. Jako powłoki malarskiej naleŜy zastosować
krzemianową farbę np. STO SIL IN wcześniej gruntując podłoŜe środkiem STO
PRIM SILIKAT
Izolacja pozioma
Dokładny poziom i miejsca wykonania przepony poziomej naleŜy wcześniej
skonsultować z projektantem i technologiem dostawcy systemu.
Izolację poziomą wykonać naleŜy metodą iniekcji ciśnieniowej w systemie STO
MURISOL IMPLSSYSTEM przy uŜyciu lanc iniekcyjnych i środka iniekcyjnego
na bazie mikroemulsji silikonowej STO MURISOL MICRO.
Otwory naleŜy wiercić co 8-10 cm o średnicy 18 – 20 mm pod kątem 10-15 o .
Po wywierceniu otworów naleŜy usunąć z nich resztki pyłu. Bardzo istotnym jest
stosowanie lanc iniekcyjnych na całej długości otworu, gdyŜ gwarantuje to
właściwe i kontrolowane aplikowanie injektu. Środek iniekcyjny naleŜy
rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:10 i aplikować przy uŜyciu specjalnej pompy
2
infuzyjnej i systemu węŜy w ilości minimum 20 l/ 1m przekroju poprzecznego
muru.
Po zakończonej iniekcji po kilku dniach otwory naleŜy wypełnić izolacyjnym
szlamem STO MURISOL DS.
5.2./ Prace renowacyjne w części nadziemnej-cokół z cegły licowej.
Na części cokołu bezpośrednio przy poziomie terenu wykonanego z tynku,
naleŜy usunąć stare tynki, dokładnie oczyścić podłoŜe łącznie z wymianą spoin
na gł. ok. 1-2 cm. Tynki wymienić na trójwarstwowe tynki renowacyjne WTA –
STO MURISOL VS/GP/SP. Opaskę betonową wokół budynku naleŜy usunąć i
wymienić ją na opaskę Ŝwirową po zakończeniu prac w obrębie cokołu.
•
Fragmenty muru lub pojedyncze cegły w znacznym stopniu zniszczone
zaleca się wymienić na nowe stosując zaprawy wapienne na wapnie
trasowym np. STO TRASS WM 0-2
•
Całą powierzchnie cokołu zaleca oczyścić metodą delikatnego
piaskowania miękkim kruszywem pod właściwym ciśnieniem aby nie
zniszczyć struktury cegły
•
Wzmocnienie strukturalne preparatem STO PRIM GRUNDEX (zuŜycie
0,25l/m2), w przypadku wzmacniania fragmentów o dość słabej strukturze
naleŜy środek STO PRIM GRUNDEX rozcieńczyć preparatem STO
FLUID AF ( max 1:1)
BUDYNKI MIESZKALNE USŁUGOWE GOSPODARCZE PRZEMYSŁOWE ENERGOOSZCZĘDNE ISOMAX AUDYTY ENERGETYCZNE PROJEKTY WNĘTRZ
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Rudolf Schnurpfeil , 47-303 KRAPKOWICE, ul. Ks. Koziołka 4,
tel/fax : 0 77 / 44 60 222, kom.: 0 502 780 711, e-mail: [email protected], www.architop.pl
NIP: 756-101-61-14 REGON: 532303183
OPIS TECHNICZNY
INWESTOR: POWIAT KLUCZBORSKI LOKALIZACJA: KLUCZBORK , UL. MICKIEWICZA 10,
NR. EWID. GRUNTU 97/4, 97/5 , K.M. 6
5.3.
•
Wszelkie ubytki cegieł licowych naleŜy uzupełnić kitami do cegły na bazie
specjalnego kruszywa i trasu StoDecoReno (zuŜycie ok.10kg/m2 przy
grubości warstwy 1 cm). Przed nałoŜeniem zaprawy podłoŜe powinno
zostać zwilŜone, a po załoŜeniu i uformowaniu materiału naleŜy po chwili
odpowiednio nadać właściwą strukturę. W celu uzyskania właściwego
koloru naleŜy mieszać ze sobą dwa, a czasem trzy kolory występujące w
palecie kolorów danego materiału.
•
W przypadku stwierdzenia iŜ miejsca poddawane renowacji (wymianie,
uzupełnianie, itp.) znacząco się wyróŜniają naleŜy zastosować scalanie
kolorystyczne przy uŜyciu specjalnej lazury silikonowej STO SILCO OT
•
Spoinowanie całej powierzchni cokołu zaprawą StoTrassFuge (zuŜycie
6kg/m2) ,
•
Hydrofobizacja całej powierzchni cokołu preparatem Sto Fassadenschutz
BS 290 (zuŜycie 0.3l/m2),
Prace renowacyjne tynków .
•
Usunięcie powierzchni nienośnych tynków. W przypadku usuwania
nienośnych tynków w sąsiedztwie elementów sztukaterii i gzymsów które
są stabilne i nie będą usuwane, naleŜy wcześniej naciąć strukturę tynku
tak aby nie spowodować uszkodzenia detalu
•
Całość elewacji zaleca się umyć wodą pod ciśnieniem w celu usunięcia
brudu zalegającego w porach tynku, oraz usunięcia wszystkich
nienośnych fragmentów
•
Wzmocnienie strukturalne pozostałych tynków oraz odkrytych cegieł
preparatem STO PRIM GRUNDEX (zuŜycie 0,25l/m2), w przypadku
wzmacniania fragmentów o dość słabej strukturze naleŜy środek STO
PRIM GRUNDEX rozcieńczyć preparatem STO FLUID AF ( max 1:1)
•
Wszystkie powierzchnie na których usunięto stare tynki naleŜy uzupełnić
tynkiem podkładowym STO POROGRUNDPUTZ (zuŜycie 20kg/m2 przy
grubości ok. 2 cm), W miejscach widocznych pęknięć podłoŜa w warstwę
tynku wkleić siatkę zbrojeniową o gramaturze 175 g/m2 STO
GLASFASERGEWEBE
•
W celu ujednolicenia faktury tynków naleŜy wykonać warstwę szpachli
trassowej StoTrassFeinputz (zuŜycie 2.5kg/m2 przy grubości warstwy 2-3
mm) , W miejscach widocznych pęknięć podłoŜa w warstwę tynku wkleic
siatkę zbrojeniową o ramaturze 175 g/m2 STO GLASFASERGEWEBE
BUDYNKI MIESZKALNE USŁUGOWE GOSPODARCZE PRZEMYSŁOWE ENERGOOSZCZĘDNE ISOMAX AUDYTY ENERGETYCZNE PROJEKTY WNĘTRZ
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Rudolf Schnurpfeil , 47-303 KRAPKOWICE, ul. Ks. Koziołka 4,
tel/fax : 0 77 / 44 60 222, kom.: 0 502 780 711, e-mail: [email protected], www.architop.pl
NIP: 756-101-61-14 REGON: 532303183
OPIS TECHNICZNY
INWESTOR: POWIAT KLUCZBORSKI LOKALIZACJA: KLUCZBORK , UL. MICKIEWICZA 10,
NR. EWID. GRUNTU 97/4, 97/5 , K.M. 6
5.4.
•
Uzupełnienie / odtworzenie fragmentów tynków z grubą fakturą krazputz
(„baranek”) naleŜy wykonać przy pomocy zaprawy wapienno trassowej na
wapnie trasowym StoTrasskalk i odpowiednim kruszywem piasek i
dobrane frakcje Ŝwirowe
•
Całość powierzchni tynków naleŜy zagruntować środkiem STOPLEX W a
następnie dwukrotnie pomalować dwukrotnie silikonową farbą z piaskiem
kwarcowym STO SILCO FIL
Renowacja detalu
•
Elementy detalu architektonicznego (akroteriony , kartusze ,kimationy ,
obramienia okienne , ząbki, tryglify) naleŜy oczyścić ze starych powłok
malarskich przy uŜyciu środka, np. Sto-Fassadenbbeizer (zuŜycie 0,3
kg/m2). PodłoŜe zaleca się wstępnie oczyścić z luźnych i łatwo
odspajających się starych warstw, następnie przy uŜyciu szczotki lub
pędzla nanieść obfitą warstwę specjalnego Ŝelu. Czas reakcji –
rozmiękczania zaleŜny jest od ilości i grubości starych powłok. W celu
efektywniejszego działania środka moŜna po jego nałoŜeniu zakryć
powierzchnie detalu warstwą cienkiej folii malarskiej. Po kilku lub
kilkunastu godzinach naleŜy Ŝel zmyć wodą pod ciśnieniem wraz z
rozmiękczonymi warstwami starych powłok. Po wyschnięciu elementów
naleŜy bardzo obficie nasączyć –wzmocnić środkiem StoPrimGrundex.
Wszelkie ubytki i odtworzenia detalu naleŜy uzupełnić masą StoDecoPlan
Grob/Fein (zuŜycie 1200kg/m3). Większe grubości do kilku cm wykonuje
się przy uŜyciu gruboziarnistej lekkiej zaprawy STO DECOPLAN GROB,
a wierzchnią warstwę umoŜliwiającą uzyskanie duŜej dokładności detalu z
zaprawy STO DECOPLAN FEIN.
•
Fragmenty na których występują duŜe pęknięcia naleŜy wypełnić masą
STO RISSFULER FEIN
•
Na powierzchni detalu szczególnie tam gdzie występuje b. duŜo
mikropęknięć zaleca się wykonać warstwę mostkującą rysy STO
ARMIERUNGSPUTZ metodą pędzlowania.
•
Fragmenty detalu - gzyms cokołowy, wszelkie występy poziome naleŜy
pokryć warstwą izolacji STO FLEXYL (wymieszanego z cementem 1:1)
BUDYNKI MIESZKALNE USŁUGOWE GOSPODARCZE PRZEMYSŁOWE ENERGOOSZCZĘDNE ISOMAX AUDYTY ENERGETYCZNE PROJEKTY WNĘTRZ
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Rudolf Schnurpfeil , 47-303 KRAPKOWICE, ul. Ks. Koziołka 4,
tel/fax : 0 77 / 44 60 222, kom.: 0 502 780 711, e-mail: [email protected], www.architop.pl
NIP: 756-101-61-14 REGON: 532303183
OPIS TECHNICZNY
INWESTOR: POWIAT KLUCZBORSKI LOKALIZACJA: KLUCZBORK , UL. MICKIEWICZA 10,
NR. EWID. GRUNTU 97/4, 97/5 , K.M. 6
5.5.
•
Na elementach gipsowych zaleca się zastosować środek
przeciwdziałający Ŝółtym przebarwieniem po pomalowaniu naleŜy
elementy pokryć środkiem STO PRIM ISOL
•
Wszystkie detale pokryć dwukrotnie silikonową farbą z piaskiem
kwarcowym STO SILCO FILL
Elementy drewniane deski okapowe, itp.)
Drewniane elementy naleŜy dokładnie oczyścić ze starych powłok mechanicznie
lub umyć pod wysokim ciśnieniem. Elementy przegniłe i spróchniałe naleŜy
wymienić na nowe.
•
•
•
•
5.6.
Po oczyszczeniu i wyschnięciu podłoŜa dokładnie i obficie zagruntować
środkiem STO PRIM PROTRCT AF
Elementy nocno zniszczone, ale stabilne pokryć cieńką warstwą
mostkującą rysy STO ARMIERUNGSPUTZ metodą pędzlowania.
zastosować środek przeciwdziałający Ŝółtym przebarwieniem (po
pomalowaniu) naleŜy elementy pokryć środkiem STO PRIM ISOL
Wszystkie detale pokryć dwukrotnie silikonową farbą z piaskiem
kwarcowym STO SILCO FILL
Obróbki blacharskie ( dotyczy budynku szkoły)
Obróbki blacharskie , rynny ( fi 180) i rury spustowe (fi 140) naleŜy wymienić na
nowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0.7 mm
Miejsca styku obróbki blacharskiej (od góry) naleŜy pokryć materiałem
izolacyjnym STO FLEXYL (wymieszanego z cementem 1:1) (fragment ściany na
wysokość ok. 5 cm) a następnie pomalować farbą elewacyjną
5.7
Stolarka okienna i drzwiowa (dotyczy budynku szkoły)
Stolarka okienna z profilami historycznymi (PCV) i stolarka drzwiowa –
(drewniana) zewnętrzna dla budynku szkoły wykonać według zestawienia ,
np. firmy FILPLAST lub jako rozwiązanie inne równowaŜne pod względem
zastosowanych materiałów o podobnej wysokiej jakości .
BUDYNKI MIESZKALNE USŁUGOWE GOSPODARCZE PRZEMYSŁOWE ENERGOOSZCZĘDNE ISOMAX AUDYTY ENERGETYCZNE PROJEKTY WNĘTRZ
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Rudolf Schnurpfeil , 47-303 KRAPKOWICE, ul. Ks. Koziołka 4,
tel/fax : 0 77 / 44 60 222, kom.: 0 502 780 711, e-mail: [email protected], www.architop.pl
NIP: 756-101-61-14 REGON: 532303183
OPIS TECHNICZNY
INWESTOR: POWIAT KLUCZBORSKI LOKALIZACJA: KLUCZBORK , UL. MICKIEWICZA 10,
NR. EWID. GRUNTU 97/4, 97/5 , K.M. 6
5.8
Wykończenia zewnętrzne .
Projektuje się wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynków daszku ze stali
nierdzewnej modułowy serii „lightline” o wymiarach 1900x950 i 4020x1420 ,np.
ROBELIT lub rozwiązanie inne równowaŜne pod względem zastosowanych
materiałów o podobnej wysokiej jakości .
6.
Całość wykonać zgodnie z projektem budowlanym , specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną
i obowiązującymi przepisami BHP w uzgodnieniu i pod nadzorem osoby
uprawnionej i dostawcy materiałów.
Opracował :
Krapkowice , listopad 2009
BUDYNKI MIESZKALNE USŁUGOWE GOSPODARCZE PRZEMYSŁOWE ENERGOOSZCZĘDNE ISOMAX AUDYTY ENERGETYCZNE PROJEKTY WNĘTRZ
PRACOWNIA PROJEKTOWA
Rudolf Schnurpfeil , 47-303 KRAPKOWICE, ul. Ks. Koziołka 4,
tel/fax : 0 77 / 44 60 222, kom.: 0 502 780 711, e-mail: [email protected], www.architop.pl
NIP: 756-101-61-14 REGON: 532303183

Podobne dokumenty

OPIS TECHNICZNY do projektu remontu zabytkowego portalu w Zespole Szkół Zawodowych

OPIS TECHNICZNY do projektu remontu zabytkowego portalu w Zespole Szkół Zawodowych Do prac konserwatorskich nie zaleca się stosowania zbyt silnych tradycyjnych zapraw cementowo-wapiennych, ale tylko zaprawy na bazie wapna trassowego, gotowe mieszanki lub przygotowywane na placu b...

Bardziej szczegółowo

StoDeco - StoCretec

StoDeco - StoCretec Niezwykle bogaty asortyment StoDeco oferuje imponująco różnorodny wybór wariantów i kombinacji kształtowania. Jeśli zaś chodzi o realizację indywidualnego projektu, do dyspozycji jest jeszcze szers...

Bardziej szczegółowo