Oświadczenie – podatki

Transkrypt

Oświadczenie – podatki
…………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego )
OŚWIADCZENIE
Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
oświadczam, że :
jako rodzic / opiekun prawny : ……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko kandydata )
jestem płatnikiem podatku od osób fizycznych jako mieszkaniec gminy Komprachcice.
Oświadczam, że rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w II Urzędzie Skarbowym w Opolu.
………………………………………
Miejscowość, data
……………………………………………….
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Podobne dokumenty