Numer sprawy:39/2008/ZP Ogłoszenie o wyborze oferty

Transkrypt

Numer sprawy:39/2008/ZP Ogłoszenie o wyborze oferty
Numer sprawy:39/2008/ZP
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego z dnia 07.10.2008 r.
1) Nazwa i adres Zamawiającego:
a) nazwa : Biuro Ochrony Rządu
b) kod, miejscowość, województwo : 00 - 463, Warszawa, mazowieckie
c) ulica, nr domu : PodchorąŜych 38
d) telefon : 022 606 54 04
e) fax : 022 606 54 08
f) adres strony internetowej: www.bor.pl
g) e-mail : [email protected]
h) rodzaj Zamawiającego: Państwowa jednostka budŜetowa
2) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa bramek do wykrywania metalu i ręcznych wykrywaczy metalu.
1. Bramka do wykrywania metali w ilości 12 szt.;
2. Ręczny wykrywacz metali w ilości 15 szt.
CPV: Główny przedmiot: 35.12.40.00-9
Dodatkowe przedmioty: -------------------------3) Wybrano ofertę wykonawcy ( ów ):
Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy:
a) nazwa : TRANSACTOR Sp.zo.o.
b) kod, miejscowość, województwo : 00-215 Warszawa, mazowieckie
c) ulica, nr domu : ul. SapieŜyńska 10
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium
oceny ofert– cena 100%.
Cena wybranej ofert ( y): 148.111,05 zł.
4) Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złoŜonych ofert ( punktacja w kaŜdym w kryterium oceny ofert i punktacja
łączna)
Kryterium oceny ofert - cena 100%:
Oferta nr 1 Wykonawcy:
AGTES Sp.zo.o.
ul. Puławska 300 A
02-819 Warszawa
Ilość punktów – 91,451 pkt.
Oferta nr 2 Wykonawcy:
TRANSACTOR Sp.zo.o.
ul. SapieŜyńska 10
00-215 Warszawa
Ilość punktów – 100 pkt.
Oferta nr 3 Wykonawcy:
MAXTO Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda Spółka jawna
ul. Reduta 5
31-421 Kraków
Ilość punktów – 96,475 pkt.
Oferta nr 4 Wykonawcy:
SAE Sp.zo.o.
ul. Rzymowskiego 30
02-697 Warszawa
Ilość punktów – 75,763 pkt.

Podobne dokumenty