Zielin Szkoła izolacje Etap 1 część 1 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp

Transkrypt

Zielin Szkoła izolacje Etap 1 część 1 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp
Zielin Szkoła izolacje Etap 1 część 1
Lp.
1
1.1
1
d.1.1
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Podst
Opis i wyliczenia
j.m.
ETAP I
Roboty izolacyjne wewnętrzne - pomieszczenia : jadalnia
KNR-W 4-01
Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi- m2
0701-02
larach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2
(10.27+5.97)*2*2.0+(1.0*2*2+0.67*2*5+0.44*2+0.77*2)*2.0
m2
2 KNR 0-39
d.1.1 0103-06
3 TZKNBK VII d.1.1 233
4 TZKNBK VII d.1.1 242
5 TZKNBK IV d.1.1 229
analogia
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły z
m
wtrąceniami kamienia polnego i łupanego gr. 3 1/2 cegły metodą iniekcji grawitacyjnej - otwory o średnicy 14 mm - preparat KIESEY Injectkreme
R i S = 0,8
(10.27+5.97)*2+(1.0*2*2+0.67*2*5+0.44*2+0.77*2)- (0.77+0.99)
m
Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2
(10.27+5.97)*2*2.0+(1.0*2*2+0.67*2*5+0.44*2+0.77*2)*2.0
7 KNR 0-39
d.1.1 0111-02
analogia
8 KNR-W 4-01
d.1.1 0820-08
91.20
RAZEM
91.20
43.84
RAZEM
43.84
m2
91.20
RAZEM
91.20
45.60
RAZEM
45.60
45.60
RAZEM
45.60
91.20
RAZEM
91.20
91.20
RAZEM
91.20
Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości powyżej 2 m2 w m2
jednym miejscu - uzupełnienie spoin zaprawą HEYDI Spermortel
m2
Impregnacja ścian - smarowanie dwukrotne preparatem Heydi Antisul- m2
fat
91.20
m2
Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm tynk Sanierputz standard na podkładzie Trasszementmortel i podkładzie adhezyjnym Spritzbewurf
91.20
m2
Rozebranie okładziny ściennej - cokolik z płytek
m2
[(10.27+5.97)*2+(1.0*2*2+0.67*2*5+0.44*2+0.77*2)- (0.77+0.99)]*
0.15
m2
Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej
15 cm
(10.27+5.97)*2+(1.0*2*2+0.67*2*5+0.44*2+0.77*2)- (0.77+0.99)
m
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi
ponad 5 m2
[(10.27+5.97)*2+(1.0*2*2+0.67*2*5+0.44*2+0.77*2)]*0.37+10.27*
5.97+0.67*1.24*5+2.33*0.44+0.77*1.15+1.07*1.0+0.99*1.0
m2
Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach
m2
86.31+91.20
m2
Malowanie farbą silikatową
m2
86.31+91.20
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
m2
24*0.3
m2
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o
śr.do 50 mm
32
m
m2
6.58
RAZEM
9 KNR 0-12
d.1.1 1119-02
10 KNR-W 4-01
d.1.1 1202-09
m
m2
43.84
RAZEM
12 KNR 0-33
d.1.1 0128-01
13 KNR-W 4-01
d.1.1 1212-19
14 KNR-W 4-01
d.1.1 1212-28
m
15
d.1.1 kalk. własna
kuchnia,
szatnie, pom.
konserwatora
Montaż nawiewników higrosterowanych Aera HY z automatyczną regu- szt
lacją napływu powietrza w zależności od wilgotności w pomieszczeniu
4
szt
16 KNNR-W 3
d.1.1 1013-01
Zabezpieczenie podłóg, drzwi i okien folią
m2
10.27*5.97+0.67*1.24*5+2.33*0.44+0.77*1.15+1.07*1.0+0.99*1.0+
0.90*2.05+0.75*2.05+1.20*0.60*5
m2
86.31
177.51
177.51
RAZEM
177.51
7.20
RAZEM
7.20
32.00
RAZEM
32.00
4.00
4.00
76.42
RAZEM
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
43.84
177.51
RAZEM
RAZEM
-1-
6.58
86.31
RAZEM
11 KNR-W 2-02
d.1.1 0830-06
Razem
m2
Oczyszczanie spoin ścian ceglanych z grzybni i skruszałej zaprawy na m2
głębokość do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2 - przyjęto 50% powierzchni ścian
[(10.27+5.97)*2*2.0+(1.0*2*2+0.67*2*5+0.44*2+0.77*2)*2.0]*50%
m2
45.60
6 KNR 0-26
d.1.1 0640-02
Poszcz
76.42
Zielin Szkoła izolacje Etap 1 część 1
Lp.
Podst
17
d.1.1 kalk. własna
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
Zabezpieczenie podłóg płytą OSB gr. 12 mm - ułozenie płyt wzdłuż
ścian ( pas o szer 125 cm ) na czas wykonywania robót tynkarskich płyty do wielokrotnego użytku
(10.27+5.97)*2*1.25+0.67*1.24*5+2.33*0.44+0.77*1.15+1.07*1.0+
0.99*1.0
j.m.
Poszcz
m2
48.72
RAZEM
1.2 Wywóz ziemi i gruzu
18 KNR-W 4-01
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi m3
d.1.2 0109-11
na odległość do 1 km
91.20*0.02+6.58*0.015
m3
19 KNR-W 4-01
d.1.2 0109-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi m3
na każdy następny 1 km
Krotność = 4
1.92
m3
-2-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
Razem
m2
48.72
1.92
RAZEM
1.92
1.92
RAZEM
1.92

Podobne dokumenty