Regulamin konkursu plastycznego

Transkrypt

Regulamin konkursu plastycznego
Regulamin konkursu plastycznego organizowanego w ramach
miesiąca wiedzy na temat autyzmu
„Chodź, pomaluj mój świat na … niebiesko”
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomoc
Raduje” oraz Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 59,
43-502 Czechowice-Dziedzice.
Konkurs trwać będzie do 22 kwietnia 2016r.
Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Prace konkursowe należy złożyć w sali 28, Zespołu Szkół Nr 4, ul. Legionów 59, 43-502
Czechowice-Dziedzice do dnia 22 kwietnia 2016 roku (osobiście lub za
pośrednictwem poczty)
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną techniką dowolną. Temat
pracy: „Chodź pomaluj mój świat na … niebiesko”
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną
techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. Format pracy: A3 lub A4
5. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest
dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
6. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo
majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię
i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora
z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane
do konkursu.
8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu
oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do
nagrody.
Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów
konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców
podczas spotkania organizowanego przez Stowarzyszenie Pomoc Raduje i Zespół
Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach. Dodatkowo informacja
4.
5.
6.
7.
o laureatach
zostanie
zamieszczona
na
stronach
internetowych
www.pomocraduje.pl, www.zss4czdz.pl
   ATRAKCYJNE NAGRODY   
Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.
Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest
ostateczna.
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich
równowartość pieniężną.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas
rozdania nagród oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych
Stowarzyszenia i Zespołu Szkół Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach.
2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich
polach eksploatacji.
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.pomocraduje.pl
i www.zss4czdz.pl
5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
zawarte w niniejszym regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
1. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych
lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
2. Odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny.
3. Nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac.
4. Rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.