Oświadczenie odstąpienia od umowy

Transkrypt

Oświadczenie odstąpienia od umowy
.............................................
miejscowość, data
......................................
imię, nazwisko
.......................................
adres
........................................
…......................................
adres e-mail
PER SEMPRE MATEUSZ MELA
ul. Witosa 50
95-040 Koluszki
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy
Oświadczam, że zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
(Dz.u. 2014, poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży nr .................................... zawartej w
nr Faktury VAT/ nr zamówienia
dniu ...................................... r., w Koluszkach, przesyłka została mi dostarczona w dniu .................
Proszę o zwrot ............................... zł (słownie: ..................................................................................)
przekazem pocztowym na adres ...........................................................................................................
lub na konto nr ..................................................................................................................................
nr rachunku bankowego
..............................................................................................................................................................
dane właściciela rachunku bankowego
Oświadczam, że Produkt/Produkty zwracane są w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była
nieunikniona w granicach zwykłego zarządu.
.............................................
podpis

Podobne dokumenty