Raport bieżący nr 29/2016

Transkrypt

Raport bieżący nr 29/2016
RAPORT BIEŻĄCY 29/2016
Data: 11 października 2016 r.
Emitent: AMBRA S.A.
Temat: Informacja o dywidendzie
Podstawa prawna: Art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.).
Treść:
Zarząd AMBRA S.A. informuje, iż w dniu 11 października 2016 r. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie AMBRA S.A. podjęło Uchwałę nr 11/2016 w sprawie podziału zysku netto
Spółki za rok obrotowy 2015/2016. W uchwale tej ustalona została dywidenda dla
akcjonariuszy w łącznej kwocie 13.107.454,88 zł, to jest 0,52 zł na jedną akcję. Dzień
dywidendy został ustalony na 20 października 2016 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 3
listopada 2016 r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje AMBRA S.A.
Robert Ogór
Piotr Kaźmierczak
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu