SZKOŁA PODSTAWOWA NR 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie

Transkrypt

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie
ul. Reymonta 25, 01-840 Warszawa. tel./fax: 022 663 55 69; e -mail: [email protected]
Nazwa i adres
Zamawiającego
Przedmiot zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Znak sprawy: SP209/ZP/01/2013
Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny
przy ul. Reymonta 25, 01-840 Warszawa
Dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku Szkoły
Podstawowej nr 209 im. Hanki Ordonówny przy ul. Reymonta 25,
01-840 Warszawa
Przetarg nieograniczony
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Tryb postępowania
Numer części
Czy była
przeprowadzona aukcja
elektroniczna?
Nazwa (firma) albo imię
PGNIG TERMIKA S.A
i nazwisko, siedziba
ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa
albo adres zamieszkania
(oferta oznaczona nr 2)
i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano
Uzasadnienie wyboru
Wybrano ofertę z ceną brutto: 78 750,85 zł (słownie brutto: siedemdziesiąt
oferty
osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł osiemdziesiąt pięć groszy )
Oferta podczas oceny , zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ , uzyskała 100
punktów na 100 pkt. możliwych do uzyskania. Cena oferty mieści się w kwocie ,
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia .
Nazwy (firm), albo imiona i nazwiska, siedziby albo adresy zamieszkania i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert 100% cena.
Lp.
Nazwa (firmy) oraz adresy
Cena oferty
Liczba punktów
Razem ilość pkt.
wykonawców
brutto w złotych
otrzymanych w
kryterium cena
100 %
1
DALKIA WARSZAWA S.A , ul. Stefana
79 058,85
78 750,85/
99,61
Batorego 2, 02-591 Warszawa
79 058,85 x 100 x
100%
2
PGNIG TERMIKA S.A ul. Modlińska 15,
03-216 Warszawa
78 750,85
78 750,85/
78 750,85 x 100 x
100%
Dyrektor
100