Wykaz ładunków nieobsługiwanych

Transkrypt

Wykaz ładunków nieobsługiwanych
.
Wykaz ładunków nieobsługiwanych
na terminalach PCC Intermodal S.A. oraz w przewozie
drogowym
Pieniądze, papiery wartościowe i inne dokumenty płatnicze
wyroby jubilerskie, kamienie i metale szlachetne, dzieła sztuki, antyki,
numizmatyki i inne przedmioty szczególnie cenne
produkty znajdujące się na liście uzbrojenia, bądź też inne produkty
objęte ograniczeniami w przewozie z uwagi na ich zastosowanie
wojskowe lub znaczenie strategiczne
żywe zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce
narkotyki, substancje psychotropowe i inne, których przewóz jest
zabroniony zgodnie z obowiązującym prawem
produkty lecznicze i inne substancje wymagające specjalnych
warunków przewozu
towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub utracie właściwości
ładunki ponadgabarytowe
towary sklasyfikowane jako materiały, których transport jest
niedozwolony lub ograniczony przez obowiązujące przepisy prawa, w
tym materiały zakazane w przewozie koleją na podstawie przepisów
RID
Wskazane poniżej materiały niebezpieczne :
Wykaz obowiązujący od dnia 18 maja 2016 r.
.
Wykaz materiałów niebezpiecznych nieobsługiwanych
przez PCC Intermodal S.A.
Wszystkie materiały klasy 1
Wszystkie materiały klasy 6.2
Wszystkie materiały klasy 7
Wybrane materiały klasy 2: UN 1086, UN 2901
Wybrane materiały klasy 3: UN 1222, UN 2618
Wybrane materiały klasy 4.2: UN 1380, UN 2870
Wybrane materiały klasy 4.3: UN 1295*
Wybrane materiały klasy 6.1: UN 1185, UN 1259, UN 1838, UN 2474
Wybrane materiały klasy 8: UN 1744, UN 2513
*Obsługa terminalowa możliwa wyłącznie przy zachowaniu warunków:
- wjazd, wyjazd i pobyt UTI na terminalu tylko na pociągu,
- Brak możliwości wykonania przeładunku UTI,
- Postój pociągu na infrastrukturze terminalu nie może przekroczyć 24h,
- Dopuszczalna ilość UTI jednocześnie obecna na terminalu to 5 cystern
(łącznie pełnych i pustych z pozostałościami ładunku),
- Wymóg informowania terminalu o ładunku najpóźniej na 24h przed wjazdem
pociągu na terminal.
Wykaz obowiązujący od dnia 18 maja 2016 r.