Meteorologia i oceanografia

Transkrypt

Meteorologia i oceanografia
I. KARTA PRZEDMIOTU
1. Nazwa przedmiotu: METEOROLOGIA I OCEANOGRAFIA
2. Kod przedmiotu: Hd
3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
4. Kierunek: Nawigacja
5. Specjalność: Nawigacja morska
6. Moduł: podstawowy
7. Poziom studiów: II-go stopnia
8. Forma studiów: stacjonarne
9. Semestr studiów: I
10. Profil: praktyczny
11. Prowadzący:Kajetan ĆWIKLIK
12. Data aktualizacji: 12.06.2013
CEL PRZEDMIOTU
C1
Zapoznanie i omówienie podstawowych problemów cyrkulacji atmosfery, omówienie
znaczenia komórki energetycznej dla procesów cyklogenezy i frontogenezy.
C2
Zapoznanie z charakterystyka mas powietrza jako elementu procesu synoptycznego.
C3
Zapoznanie z rodzajami map pogodowych i synoptycznych oraz stosowana na nich
symboliką.
C4
Zapoznanie z procesem frontogenezy, fazami rozwojowymi niżów, wyżów charaktery-styką
pogodową strefy podzwrotnikowej dla celów prognozowania.
C5
Zapoznanie z cyrkulacją prądowa wód wszechoceanu.
C6
Przedstawić metodykę wykorzystywania map falowych w procesie nawigacji.
C7
Omówić znaczenia zmienności warunków hydrometeorologicznych na akwenach pływowych.
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I
INNYCHY KOMPETENCJI
1
Znajomość meteorologi o oceanografii na pozimie studiów I stopnia.
2
Znajomość nawigacji w zakresie Nawigacji I i II
3
Znajomość matematyki w zakresie podstaw rachunku różniczkowego i całkowego
EFEKTY KSZTAŁCENIA
EK1
Student rozumie i zna procesy cyrkulacyjne w atmosferze. Potrafi zanalizować sytuacje
synoptyczną, posiada toeretyczne i praktyczne umiejetności prognozowania położenia
obiektów synoptycznych.
EK2
Student rozumie teoria prądów powierzchniowych na akwenach oceanicznych jako
nastepstwo cyrkulacji atmosferycznej, rozumie wpływ zjawiska na nawigację
EK3
Student rozpoznaje przyczyny falowania na morzu, posiada wiedzę z zakresu określania
parametrów fal i ich wpływu na parametry ruchu jednostki, rozumie zmienność warunków
hydrometeorologicznych na akwenach pływowych.
STRUKTURA PRZEDMIOTU
Forma zajęćwykłady
Liczba
godzin
W1
1
EK1
W2
EK1
Forma zajęććwiczenia
Forma zajęćlaboratoria
Liczba
godzin
9
L1
2
W3
5
L2
2
EK2
W4
3
EK3
W5
1
C1
EK1-3
Suma
godzin
19
Liczba
godzin
1
1
4
TREŚCI PROGRAMOWE
W1
Wprowadzenie do przedmiotu, jego znaczenie i rola w procesie prowadzenia nawigacji.
W2
Mapy synoptyczne i prognozowanie pogody, cyrkulacja, komórka energetyczna, cyklogeneza,
frontogeneza, masy powietrza, mapy oraz symbolika.
L1
Analiza układów barycznych i mas powietrza na mapach synoptycznych dla celów
nawigacyjnych i prognostycznych.
W3
Fronty atmosferyczne i układy baryczne-ewolucja frontu stacjonarnego, fazy rozwojowe nizu,
wyże wędrowne, pogoda w strefach podzwrotnikowych - cyklon tropikalny.
L2
Analiza i prognoza położenia frontów atmosferycznych na mapach pogodowych.
W4
Prądy oceaniczne-powierzchniowa cyrkulacja prądowa, przypadki anomalne, teoria falowania.
W5
Zmienność warunków meteorologicznych a zjawisko pływów metodyka okreslania
parametrów, falowanie a planowanie podróży.
C1
Kolokwium
NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
1
Notebook z projektorem
2
Tablica i kolorowe pisaki
3
Mapy synoptyczne
SPOSOBY OCENY (F-FORMUJĄCA, P-PODSUMOWUJĄCA)
F2
Odpowiedź ustna
EK1 ÷ EK3
P1
Kolokwium nr 1
EK1 ÷ EK3
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
Forma aktywności
semestr
I
razem
Godziny kontaktowe z nauczycielem
24
24
Przygotowanie się do wykładów i ćwiczeń
12
12
Samodzielne opracowanie zagadnień
10
10
Rozwiązywanie zadań domowych
10
10
SUMA GODZIN W SEMESTRZE
56
0
r.a
56
PUNKTY ECTS W SEMESTRZE
2
0
r.a
2
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJACĄ
1
HOLEC M. TYMAŃSKI P. Podstawy meteorologii i nawigacji meteorologicznej 1973
2
KORZYCHOWSKI K. Pogoda, klimat, ekoklimat 1998
3
REYNOLDS R. Guide to weather 2004
4
DUXBURY A. Oceany świata 2002
5
WIŚNIEWSKI B. Problemy wyboru drogi morskiej 1992
PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
1
dr inż. Kajetan ĆWIKLIK [email protected]